Veci s nízkou hodnotou sporu

Maďarsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Od 1. januára 2018 sa v platných maďarských právnych predpisoch nestanovuje žiadne osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu okrem konania uvedeného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (a v oddieloch 598 až 602 zákona CXXX z roku 2016 o Občianskom súdnom poriadku, ktorými sa upravujú všetky záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje uvedené nariadenie). Predtým sa konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu riadilo zákonom III z roku 1952 o Občianskom súdnom poriadku, no tento zákon bol s účinnosťou od 1. januára 2018 zrušený zákonom CXXX z roku 2016 o Občianskom súdnom poriadku. To znamená, že od 1. januára 2018 sa v Maďarsku pri občianskoprávnom konaní nevzťahujú na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu žiadne osobitné pravidlá. Preto sa pri výkone v rámci konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu uplatňujú všeobecné pravidlá. Pokiaľ však ide o konania iniciované pred 1. januárom 2018, postupuje sa v nich podľa predtým platného zákona III z roku 1952 o Občianskom súdnom poriadku. Nasledujúce informácie sa preto týkajú iba prebiehajúcich konaní, ktoré boli iniciované pred 1. januárom 2018.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu možno uplatniť pri konaniach o vymáhanie pohľadávok nepresahujúcich 1 milión HUF, ktoré sa stali predmetom sporu v nadväznosti na odpor proti platobnému rozkazu alebo ktoré vyplývajú z konania o vydanie platobného rozkazu, t. j. vtedy, keď

a) verejný notár ex officio zamietne návrh na vydanie platobného rozkazu a navrhovateľ následne podá žalobu na súde s cieľom dosiahnuť vykonanie nároku na danú pohľadávku;

b) verejný notár svojím rozhodnutím zastaví konanie o vydanie platobného rozkazu a navrhovateľ následne podá žalobu na súde s cieľom dosiahnuť vykonanie nároku na danú pohľadávku.

1.2 Uplatnenie konania

Postup uplatňujú okresné súdy.

1.3 Formuláre

Nie sú k dispozícii žiadne formuláre na podávanie návrhov na začatie konania, na webovom sídle Maďarskej komory občianskoprávnych notárov a na notárskych úradoch je však k dispozícii formulár pre konania o vydanie platobného rozkazu, ktoré predchádzajú týmto návrhom patriacim do právomoci občianskoprávnych notárov.

1.4 Pomoc

Pomoc je k dispozícii. Fyzické osoby, ktorým príjmy a finančná situácia neumožňujú niesť trovy súdneho konania, budú na vlastný návrh úplne alebo čiastočne oslobodené od platenia týchto trov, aby sa umožnilo uplatnenie ich práv. Podľa zákona o povinnostiach môžu mať účastníci konania nárok aj na úľavy v súvislosti so súdnymi poplatkami (oslobodenie od platenia poplatkov alebo právo odložiť ich zaplatenie). Osoby v núdzi majú podľa ustanovení zákona o bezplatnej právnej pomoci nárok aj na využitie právneho asistenta alebo advokáta, ak to vyžaduje účinné uplatňovanie ich práv.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

V konaniach, v ktorých vznikol spor v nadväznosti na odpor proti platobnému rozkazu súd oznámi odporcovi skutočnosti a dôkazy predložené navrhovateľom najneskôr v súdnom predvolaní na pojednávanie. Účastník konania môže predložiť dôkazy najneskôr v prvý deň pojednávania. Výnimkou z tohto pravidla je pravidlo, že účastník konania môže poskytnúť dôkazy kedykoľvek počas konania, ak protistrana súhlasí alebo ak sa účastník konania pri predkladaní dôkazov dovoláva skutočností alebo dôkazov, právoplatných rozsudkov súdu alebo iných správnych rozsudkov, o ktorých sa z dôvodov, ktoré sa mu nedajú pripísať, dozvedel až po štandardnom termíne stanovenom na poskytnutie dôkazu alebo o ktorých bol informovaný po tomto termíne z dôvodov, ktoré sa mu nedajú pripísať, a ak účastník konania poskytne dostatočný dôkaz na podporu tohto nároku.

Ak sa vykonajú zmeny v návrhu alebo ak sa podá návrh na priznanie protinároku, účastník konania môže poskytnúť relevantné dôkazy v čase vykonania zmien (podania návrhu na priznanie protinároku), kým v prípade odporu proti započítaniu nároku sa dôkazy týkajúce sa započítania nároku môžu poskytnúť súčasne s podaním odporu. Súd nesmie zohľadniť žiadne dôkazy, ktoré sa poskytnú v rozpore s týmito ustanoveniami. Vo všetkých ostatných ohľadoch sa uplatňujú všeobecné pravidlá dokazovania.

1.6 Písomný postup

Súd takisto vykoná pojednávanie.

1.7 Obsah rozsudku

Obsah rozsudkov sa riadi všeobecne platnými pravidlami s podmienkou, že za hlavnou časťou rozsudku nasledujú informácie pre účastníkov konania o náležitostiach, ktoré musia byť súčasťou odvolania, a o právnych dôsledkoch opomenutia týchto náležitostí.

1.8 Náhrada trov

Vo všeobecnosti sa uplatňuje zásada, že platí neúspešný účastník konania.

1.9 Možnosť odvolania

Možnosť odvolať sa je obmedzená vo viacerých ohľadoch. Najdôležitejšie preto je, že odvolať sa možno len na základe porušenia procesných pravidiel na prvom stupni alebo nesprávneho uplatnenia právnych predpisov poskytujúcich základ pre posudzovanie podstaty veci. Na podávanie odvolaní a na lehotu stanovenú na podanie odvolania sa vzťahujú všeobecné pravidlá, t. j. musia sa podať na súd, ktorý vydal rozhodnutie na prvom stupni, do 15 dní od doručenia rozsudku, pričom o nich bude rozhodovať príslušný krajský súd.

Posledná aktualizácia: 15/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.