Veci s nízkou hodnotou sporu

Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Áno, takéto konanie existuje podľa írskeho práva ako alternatívny spôsob začatia konania v občianskoprávnej veci s nízkou hodnotou sporu. [Pozri Pravidlá okresných súdov (konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu) z rokov 1997 a 1999]. Ide o službu, ktorú poskytujú kancelárie okresných súdov a ktorá je určená na lacné riešenie sporov spotrebiteľov bez právneho zástupcu. Začať konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (t. j. určitých nárokov do maximálnej hodnoty 2 000 EUR) sa dá aj prostredníctvom internetu.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Druhy sporu, na ktoré sa vzťahuje konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sú:

i) spor o tovaroch alebo službách kúpených na súkromné použitie od niekoho, kto ich predáva v rámci podnikania (spotrebiteľské spory);

ii) spor o menšej majetkovej škode (ale bez zranenia osôb);

iii) spor o nevrátenie zálohy nájomného v prípade určitých druhov prenajatých nehnuteľností. Napríklad prázdninový dom alebo izba/byt v priestoroch, v ktorom žije aj majiteľ, za predpokladu, že nárok nepresahuje 2 000 EUR.

Spory vo veciach súvisiacich s nárokmi prenajímateľa/nájomcu alebo prenajatým ubytovaním, na ktoré sa nevzťahuje konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, môžu byť predložené Rade pre prenájom nehnuteľností na bývanie (Residential Tenancies Board), 2nd Floor, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2. Webové sídlo: Úvodná stránka

Z konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú vylúčené spory vyplývajúce:

i) zo zmluvy o nákupe na splátky;

ii) z porušenia lízingovej zmluvy;

iii) z dlhov.

1.2 Uplatnenie konania

Aby bol spotrebiteľ oprávnený použiť toto konanie, musel tovar alebo služby kúpiť na súkromné použitie od niekoho, kto ich predáva v rámci podnikania. Od januára 2010 môže toto konanie využiť aj jeden podnikateľ voči inému. Konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu spracúva úradník okresného súdu, ktorý sa nazýva súdny úradník pre veci s nízkou hodnotou sporu (Small Claims Registrar). Ak je to možné, súdny úradník bude rokovať o urovnaní sporu medzi stranami bez potreby súdneho pojednávania. Ak vec nemožno urovnať, súdny úradník predloží spor okresnému súdu na prerokovanie.

Navrhovateľ si musí byť istý menom a adresou osoby alebo spoločnosti, voči ktorým chce vzniesť svoj nárok. Ak ide o spoločnosť, musí použiť presný názov. Tieto údaje musia byť presné, aby mohol šerif (sheriff) vykonať súdny príkaz (súdne rozhodnutie).

Ak súdny úradník pre veci s nízkou hodnotou sporu dostane od odporcu námietku proti návrhu alebo protinávrh, súdny úradník kontaktuje navrhovateľa a poskytne mu kópiu odpovede alebo reakcie odporcu na spor. Súdny úradník môže s oboma stranami viesť rozhovor a rokovať s nimi v snahe dosiahnuť dohodu.

Ak odporca nárok uzná, je povinný informovať kanceláriu súdneho úradníka vrátením formulára s oznámením o prijatí zodpovednosti. Ak odporca neodpovie, s nárokom sa bude automaticky zaobchádzať tak, akoby nebol sporný. Okresný súd potom vydá príkaz v prospech navrhovateľa (bez potreby, aby sa navrhovateľ zúčastnil na súdnom pojednávaní) na nárokovanú sumu a nariadi, aby bola uhradená v krátkej stanovenej lehote.

1.3 Formuláre

Súdny úradník pre veci s nízkou hodnotou sporu poskytne navrhovateľovi formulár žiadosti, prípadne ho možno stiahnuť z webového sídla súdnej služby na adrese https://www.courts.ie/.

1.4 Pomoc

Keďže účelom konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu je riešiť spotrebiteľské spory lacno bez advokáta, všeobecne nie je pre tieto druhy sporov potrebná právna pomoc ani poradenstvo.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Ak sa vec dostane na súd, strany sa musia zúčastniť na súdnom pojednávaní na okresnom súde. Vec bude prerokovaná verejne v rámci bežného zasadnutia okresného súdu. Po vyvolaní veci súdny úradník požiada navrhovateľa, aby zasadol na lavicu svedkov na účely poskytnutia výpovede. Výpoveď musí byť poskytnutá pod prísahou alebo na základe čestného vyhlásenia a odporca môže krížovo vypočuť navrhovateľa vo veciach týkajúcich sa sporu. Odporca bude mať rovnako príležitosť vypovedať. Každý svedok môže byť podrobený krížovému výsluchu protistranou alebo jej právnym zástupcom, ak je prítomný. Strany majú takisto právo predvolať svedkov alebo predložiť výpovede svedkov, ale nebudú môcť požadovať náhradu nákladov s tým spojených, pretože konanie nebolo navrhnuté tak, aby pokrývalo takéto výdavky, ale jeho účelom je umožniť relatívne nenákladné riešenie vecí s nízkou hodnotou sporu.

1.6 Písomný postup

Ak súdny úradník pre veci s nízkou hodnotou sporu vec neurovná, potom musí v deň pojednávania navrhovateľ predložiť listinné dôkazy na podporu nároku, napríklad akékoľvek relevantné listy, príjmové doklady alebo faktúry. Okrem toho budú mať obe strany príležitosť ústne vypovedať a môžu byť podrobené krížovému výsluchu.

1.7 Obsah rozsudku

Ak navrhovateľ uspeje, potom okresný súd vydá príkaz v prospech navrhovateľa na nárokovanú sumu a nariadi, aby bola uhradená v krátkej stanovenej lehote.

1.8 Náhrada trov

Aj keď strany môžu využiť služby právneho poradcu, nebudú mať nárok na náhradu nákladov s tým spojených druhou stranou, aj keby boli na pojednávaní úspešné. Podstata konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu spočíva v umožnení predloženia návrhu bez potreby advokáta alebo právneho zástupcu.

1.9 Možnosť odvolania

Navrhovateľ aj odporca majú právo odvolať sa proti príkazu okresného súdu na obvodný súd (Circuit Court). Obvodný súd môže priznať náhradu nákladov, ale rozhodnutie závisí od jednotlivých sudcov obvodného súdu.

Súvisiace odkazy

https://www.courts.ie

https://www.courts.ie/small-claims

http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

https://www.courts.ie/small-claims

Posledná aktualizácia: 07/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.