Veci s nízkou hodnotou sporu

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Neexistuje osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Vecami s nízkou hodnotou sporu sa zaoberá zmierovací súd (giudice di pace).

Vo všeobecnosti platí, že konania na zmierovacom súde sa vedú čo možno najjednoduchšie (články 316 – 318 Občianskeho súdneho poriadku).

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Zmierovacie súdy majú príslušnosť v sporoch týkajúcich sa hnuteľného majetku s hodnotou do 5 000 EUR, pokiaľ nie je v zákone stanovené inak.

Žalobami vo veci náhrady škody v súvislosti s dopravnými nehodami vozidiel a lodí sa takisto zaoberajú zmierovacie súdy za predpokladu, že hodnota sporu nepresahuje 20 000 EUR.

Bez ohľadu na hodnotu sporu sa zmierovacie súdy zaoberajú všetkými vecami, ktoré sa týkajú:

  • stanovenia hraníc a dodržiavania vzdialenosti pri výsadbe stromov a krov v súlade s právnymi predpismi, nariadeniami alebo obyčajou,
  • rozsahu a využívania služieb v bytových domoch,
  • vzťahov medzi vlastníkmi alebo užívateľmi obydlí v súvislosti s dymom, výparmi, teplom, hlukom, vibráciami a podobným obťažovaním, ktoré presahuje obvyklú mieru tolerancie,
  • úrokov alebo vedľajších výdavkov v prípade oneskoreného vyplatenia dôchodku alebo sociálnych dávok.

Taliansky parlament prijatím zákona č. 57 z 28. apríla 2016 splnomocnil vládu na reformu systému honorárnych sudcov. V rámci tohto splnomocnenia sa takisto umožnilo rozšíriť právomoc honorárnych sudcov zvýšením hornej hranice hodnoty prípadov, ktorými sa zaoberajú, z 5 000 EUR na 30 000 EUR, a v prípade náhrady škody alebo ujmy spôsobenej v dôsledku dopravných nehôd na 50 000 EUR. Toto splnomocnenie sa ešte nevykonáva, takže nové pravidlá sa ešte neuplatňujú.

1.2 Uplatnenie konania

Konania na zmierovacom súde sa začínajú predvolaním (citazione) na dohodnuté súdne pojednávanie. Návrh na priznanie nároku možno podať aj ústne, pričom v takom prípade ho zmierovací súd zaznamená do dokumentu, ktorý žalobca doručí obvinenému spolu s predvolaním na dohodnuté súdne pojednávanie (článok 316 Občianskeho súdneho poriadku). V návrhu treba uviesť názov súdu a účastníkov konania, ako aj skutkový stav a predmet konania. Lehota medzi dňom doručenia predvolania a dostavením sa na súd je polovičná v porovnaní s povolenou lehotou v prípade konania na všeobecnom súde (tribunale), t. j. 45 dní (článok 318 Občianskeho súdneho poriadku). Na prvom pojednávaní zmierovací súd kladie účastníkom konania otázky podľa vlastného uváženia a pokúsi sa o dosiahnutie zmieru: v prípade úspechu sa zaznamená dosiahnutie zmieru. Ak je pokus o zmier neúspešný, zmierovací súd požiada účastníkov konania o uvedenie všetkých skutočností podporujúcich ich nároky, vyjadrenia a námietky, ako aj o predloženie dokumentov a všetkých ostatných dôkazov. Ak sa to ukáže ako potrebné vzhľadom na správanie účastníkov konania na prvom pojednávaní, zmierovací súd naplánuje maximálne jedno nové pojednávanie, na ktorom bude možné predložiť a získať ďalšie dôkazy. Dokumenty, ktoré predložia účastníci konania, môžu byť zahrnuté do spisu pre danú vec až do prijatia rozhodnutia.

1.3 Formuláre

Nie sú stanovené žiadne formuláre.

1.4 Pomoc

Ak hodnota veci nepresiahne 1 100 EUR, účastníci konania sa môžu pred zmierovacím súdom zastupovať sami (článok 82 Občianskeho súdneho poriadku, pozri informačný prehľad „Ako postupovať“).

Vo všetkých ostatných veciach musí účastníkov konania zastupovať právnik. Zmierovací súd však môže na základe povahy a rozsahu veci umožniť účastníkovi konania konať osobne, ak o to účastník konania ústne alebo inak požiada.

Sudca overí, či účastníci konania podnikli všetky kroky potrebné na účasť na súde, a ak je to potrebné, požiada ich, aby doplnili alebo opravili dokumenty, ktoré považuje za chybné.

Ak sudca zistí akýkoľvek nedostatok v plnej moci udelenej právnikovi, stanoví lehotu, v ktorej ho účastník konania musí napraviť. Ak sa nedostatok odstráni v stanovenej lehote, návrh sa považuje za opravený a jeho hmotnoprávne a procesné účinky sa budú uplatňovať od dátumu prvého oznámenia (článok 182 Občianskeho súdneho poriadku).

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov sú rovnaké ako pri bežných súdnych konaniach (pozri informačný prehľad „Získavanie dôkazov“).

1.6 Písomný postup

Neexistuje žiadne ustanovenie o výlučne písomnom postupe, keďže zmierovacie súdy sú povinné vypočuť účastníkov konania a pokúsiť sa o dosiahnutie zmieru.

1.7 Obsah rozsudku

Zvyčajne sa uplatňujú rovnaké pravidlá ako pri bežnom konaní.

V dôsledku oprávnenia na reformu systému sa honorárnym sudcom umožnilo rozhodovať ex aequo et bono (vychádzajúc z princípu spravodlivosti) bez osobitného odkazu na právne predpisy vo veciach s hodnotou do 2 500 EUR.

Túto možnosť majú v súčasnosti k dispozícii zmierovací sudcovia vo veciach s hodnotou do 1 100 EUR.

1.8 Náhrada trov

Existujú nejaké obmedzenia náhrady trov konania? Ak áno, aké?

Rozhodnutia o uložení úhrady trov konania sa prijímajú na základe bežných pravidiel, podľa ktorých trovy hradí neúspešný účastník konania. Môže sa však stať, že obaja účastníci konania musia uhradiť vlastné trovy, ak sú obaja neúspešní alebo to odôvodňujú iné okolnosti.

1.9 Možnosť odvolania

V roku 2006 sa zmenili pravidlá pre rozsudky vydané na základe princípu spravodlivosti (sentenze di equità v sporoch s hodnotou nepresahujúcou 1 100 EUR): proti týmto rozsudkom možno podať odvolanie len vtedy, ak došlo k porušeniu procesných pravidiel, ústavného práva alebo práva Spoločenstva, alebo zásad, ktorými sa riadi daný predmet konania.

Tieto ustanovenia sa vzťahujú na všetky rozsudky vydané od 2. marca 2006 (článok 27 legislatívneho dekrétu č. 2006/40).

Proti rozsudkom vydaným na základe princípu spravodlivosti pred týmto dátumom možno podať odvolanie na kasačnom súde (v zákonnej lehote) iba z dôvodu porušenia ústavných pravidiel, pravidiel Spoločenstva alebo procesných pravidiel, porušenia zásad, ktorými sa riadi hmotnoprávny základ veci, alebo neexistencie riadneho odôvodnenia pôvodného rozsudku. Rozsudky zmierovacieho súdu týkajúce sa správnych pokút je možné napadnúť len prostredníctvom mimoriadneho odvolania na kasačnom súde.

Proti všetkým ostatným rozsudkom vydaným zmierovacím súdom sa možno odvolať.

Pozrite si informačné prehľady o justičnom systéme, príslušnosti a o tom, ako postupovať.

Súvisiace prílohy

Občiansky súdny poriadok

Posledná aktualizácia: 21/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.