Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku litovčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Veci s nízkou hodnotou sporu

Litva
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

V kapitole XXIV časti IV Občianskeho súdneho poriadku [Civilinio proceso kodeksas] Litovskej republiky sa stanovuje vnútroštátne konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Európske veci s nízkou hodnotou sporu sa riešia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a prípady európskych vecí s nízkou hodnotou sporu sa vypočúvajú podľa všeobecných pravidiel konaní na riešenie sporov. Výnimky sa stanovujú v zákone Litovskej republiky, ktorým sa vykonávajú právne predpisy Európskej únie a medzinárodné právne predpisy, ktorými sa riadia občianskoprávne konania[Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas].

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Vnútroštátne konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vzťahuje na peňažné pohľadávky do výšky 5 000 LTL (približne 1 450 EUR).

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa uplatňuje pri občianskych pohľadávkach nepresahujúcich hodnotu 2 000 EUR. Toto konanie sa neuplatňuje na veci, ktoré sa týkajú osobného stavu alebo právnej spôsobilosti fyzických osôb, majetkových práv vyplývajúcich z manželského zväzku, vyživovacej povinnosti, dedenia zo závetu a dedenia zo zákona, konkurzného konania, konania týkajúceho sa vyrovnania zadlžených obchodných spoločností alebo iných právnických osôb, sociálneho zabezpečenia, rozhodcovského konania, pracovného práva, nájmu nehnuteľného majetku s výnimkou konaní o peňažných pohľadávkach a porušenia práva na súkromie a práva na ochranu osobnosti vrátane poškodenia dobrého mena.

1.2 Uplatnenie konania

Toto konanie sa uplatňuje od 1. januára 2009. Prípady v európskych veciach s nízkou hodnotou sporu sa vypočúvajú na okresných súdoch podľa pravidiel miestnej príslušnosti stanovených v Občianskom súdnom poriadku Litovskej republiky, t. j. na okresných súdoch v mestách alebo okresoch.

V prípadoch stanovených v článku 4 ods. 3 a článku 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 861/2007 musí súd navrhovateľa/odporcu informovať, že do 14 dní od prijatia oznámenia súdu má nárok podať pohľadávku/protipohľadávku v súlade s požiadavkami stanovenými v Občianskom súdnom poriadku Litovskej republiky. Ak navrhovateľ/odporca na súd nepodá riadne vypracovanú pohľadávku/protipohľadávku v lehote stanovenej v odseku 1 tohto článku, návrh sa nepovažuje za podaný a súdnym príkazom sa vráti navrhovateľovi/odporcovi. Voči takémuto príkazu možno podať samostatné odvolanie.

1.3 Formuláre

Formuláre poskytujú súdy alebo si ich možno stiahnuť z webového sídla Národnej správy súdov http://www.teismai.lt/en/ a webového sídla súdnych služieb https://e.teismas.lt/lt/public/home/.

1.4 Pomoc

Prítomnosť právneho zástupcu/právnika sa nevyžaduje. Súdy poskytujú pomoc pri vyplnení formulárov, ale nie poradenstvo vo veci pohľadávky.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Zber dôkazov sa upravuje v kapitole XIII časti II Občianskeho súdneho poriadku.

1.6 Písomný postup

V rámci vnútroštátneho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa súd, ktorý začal vec vypočúvať, môže rozhodnúť o forme a postupe vypočutia veci. Je možné vykonať ústne vypočutie, ak aspoň jedna strana predložila žiadosť o takéto vypočutie. V rámci písomného konania sa osoby zapojené do veci nepredvolávajú a nenavštevujú súdne vypočutie. Osobám zapojeným do veci sa zasiela oznámenie o písomnom konaní v súlade s článkom 133 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. Ak sa vec vypočúva v rámci písomného konania na základe veci samej, dátum, čas a miesto súdneho vypočutia, ako aj zloženie súdu sa oznamuje na osobitnom webovom sídle (http://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/), a to aspoň sedem dní pred dátumom vypočutia okrem prípadov stanovených v Občianskom súdnom poriadku, keď sa stranám posiela oznámenie iným spôsobom. Uvedené informácie poskytuje aj kancelária súdu.

1.7 Obsah rozsudku

Rozhodnutie súdu vynesené v rámci vnútroštátneho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu musí mať úvodnú a výrokovú časť a musí obsahovať stručné uvedenie dôvodov.

1.8 Náhrada trov

Za konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa účtuje súdny poplatok [žyminis mokestis] stanovený v článku 80 ods. 1 bode 1 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky. Poplatok je vo výške 3 % výšky pohľadávky, ale najmenej 50 LTL.

1.9 Možnosť odvolania

V článku 29 zákona sa stanovuje, že rozhodnutia litovských súdov prijaté v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú predmetom odvolania. Odvolacie konanie sa riadi článkami 301 – 333 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky. V súlade s článkom 307 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa do 30 dní odo dňa súdneho rozhodnutia môže podať odvolanie v prípade, že existujú dôvody na takéto odvolanie.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.