Veci s nízkou hodnotou sporu

Litva
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

V kapitole XXIV časti IV Občianskeho súdneho poriadku (Civilinio proceso kodeksas) Litovskej republiky sa stanovuje vnútroštátne konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Veci s nízkou hodnotou sporu sa riešia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Európske veci s nízkou hodnotou sporu sa riešia podľa všeobecných pravidiel uplatniteľných v tejto oblasti s výnimkou prípadov stanovených v zákone Litovskej republiky, ktorým sa vykonávajú právne predpisy Európskej únie a medzinárodné právne predpisy, ktorými sa riadia občianskoprávne konania (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Vnútroštátne konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ako aj európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vzťahuje na peňažné pohľadávky do výšky 2 000 EUR.

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa uplatňuje pri občianskych pohľadávkach nepresahujúcich hodnotu 2 000 EUR. Toto konanie sa neuplatňuje na veci, ktoré sa týkajú osobného stavu alebo právnej spôsobilosti fyzických osôb; majetkových práv vyplývajúcich z manželského zväzku, vyživovacej povinnosti, dedenia zo závetu a dedenia zo zákona; konkurzného konania, konania týkajúceho sa vyrovnania zadlžených obchodných spoločností alebo iných právnických osôb a podobných konaní, sociálneho zabezpečenia, rozhodcovského konania, pracovného práva, nájmu nehnuteľného majetku s výnimkou konaní o peňažných pohľadávkach a porušenia práva na súkromie a práva na ochranu osobnosti vrátane poškodenia dobrého mena.

1.2 Uplatnenie konania

Toto konanie sa uplatňuje od 1. januára 2009. Prípady týkajúce sa európskych vecí s nízkou hodnotou sporu sa riešia na okresných súdoch podľa pravidiel miestnej príslušnosti stanovených v Občianskom súdnom poriadku Litovskej republiky, t. j. na okresných súdoch v mestách a okresoch.

V prípadoch stanovených v článku 4 ods. 3 a článku 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 861/2007 musí súd navrhovateľa/odporcu informovať, že do štrnástich dní od prijatia oznámenia súdu má nárok podať pohľadávku/protipohľadávku v súlade s požiadavkami stanovenými v Občianskom súdnom poriadku Litovskej republiky. Ak navrhovateľ/odporca na súd nepodá riadne odôvodnenú pohľadávku/protipohľadávku v lehote stanovenej v odseku 1 tohto článku, návrh sa nepovažuje za podaný a súdnym príkazom sa vráti navrhovateľovi/odporcovi. Voči takémuto príkazu možno podať samostatné odvolanie.

1.3 Formuláre

Formuláre žiadostí poskytujú súdy alebo si ich možno stiahnuť z portálu elektronických služieb litovských súdov na tejto adrese: https://e.teismas.lt/lt/public/home/.

1.4 Pomoc

Prítomnosť právneho zástupcu sa nevyžaduje. Súdy poskytujú pomoc pri vyplnení formulárov, ale nie poradenstvo týkajúce sa skutkovej podstaty veci. Subjekty poverené poskytnutím prvotnej právnej pomoci zaručenej štátom poskytujú účastníkom konania praktickú pomoc a informácie uvedené v článku 11 ods. 1 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 861/2007.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Obstarávanie dôkazov sa upravuje v kapitole XIII časti II Občianskeho súdneho poriadku.

1.6 Písomný postup

V rámci vnútroštátneho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu môže súd, ktorý sa zaoberá danou vecou, rozhodnúť o forme a podmienkach konania. Je možné uskutočniť ústne pojednávanie, ak o to požiada jedna zo strán. V rámci písomného konania sa zainteresované strany nepredvolávajú a nezúčastňujú sa na súdnom pojednávaní. Zainteresovaným stranám sa zasiela oznámenie o písomnom konaní v súlade s článkom 133 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. Ak sa vec rieši v rámci písomného konania, dátum, čas a miesto súdneho pojednávania, ako aj zloženie súdu sa oznamuje na vyhradenom webovom sídle ( http://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/), a to aspoň sedem dní pred dátumom pojednávania okrem prípadov stanovených v Občianskom súdnom poriadku, keď sa stranám posiela oznámenie iným spôsobom. Uvedené informácie poskytuje aj kancelária súdu.

1.7 Obsah rozsudku

Rozhodnutie súdu vynesené v rámci vnútroštátneho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu musí obsahovať úvodnú časť a záver, ako aj stručné uvedenie dôvodov.

1.8 Náhrada trov

Za konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa účtuje súdny poplatok (žyminis mokestis) stanovený v článku 80 ods. 1 bode 6 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky. Poplatok zodpovedá štvrtine výšky pohľadávky (minimálne 10 EUR).

1.9 Možnosť odvolania

V článku 29 uvedeného zákona sa stanovuje, že proti rozhodnutiam litovských súdov prijatým v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa možno odvolať. Odvolacie konanie sa riadi článkami 301 – 333 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky. V súlade s článkom 307 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa do 30 dní odo dňa súdneho rozhodnutia môže podať odvolanie v prípade, že existujú dôvody na takéto odvolanie.

Posledná aktualizácia: 22/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.