Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Veci s nízkou hodnotou sporu

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Okrem európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu stanoveného v nariadení (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007 je v luxemburských právnych predpisoch stanovené zjednodušené konanie na vymáhanie pohľadávok až do výšky 15 000 EUR (bez úrokov a nákladov), známe ako konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu (ordonnance de paiement).

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa môže použiť na vymáhanie akýchkoľvek peňažných dlhov až do výšky 15 000 EUR za predpokladu, že dlžník má trvalé bydlisko v Luxembursku.

1.2 Uplatnenie konania

Navrhovateľ sa môže rozhodnúť, či bude pohľadávky vymáhať v konaní o návrhu na vydanie platobného rozkazu, keďže môže podať aj návrh na predvolanie (citation) pred zmierovacieho sudcu.

Jedným z rozdielov medzi konaním o návrhu na vydanie platobného rozkazu pred zmierovacím sudcom a návrhom okresnému súdu na vydanie predbežného platobného rozkazu je ten, že výsledkom konania pred zmierovacím sudcom môže byť riadny rozsudok (jugement), zatiaľ čo konanie pred okresným súdom môže viesť iba k vydaniu súdneho príkazu (ordonnance).

1.3 Formuláre

Návrh na vydanie platobného rozkazu sa môže podať ústne alebo písomne prostredníctvom registra zmierovacieho súdu.

Aby bola pohľadávka platná, musí obsahovať priezvisko, krstné meno, povolanie a trvalé bydlisko alebo miesto pobytu navrhovateľa aj odporcu, odôvodnenie a výšku pohľadávky, ako aj návrh na vydanie podmieneného platobného rozkazu.

Veriteľ musí priložiť alebo podať akékoľvek dokumenty, ktoré zabezpečujú dôkazy o existencii dlhu a jeho výške a preukazujú odôvodnenosť návrhu.

Z porovnania znenia vyplynie, že požiadavky na odôvodnenie sú menšie v prípade pohľadávok prejednávaných zmierovacím sudcom, pretože tu stačí stanoviť výšku dlhu a jeho pôvod.

1.4 Pomoc

V právnych predpisoch nie je súdnym zriadencom ani súdom uložená povinnosť pomáhať účastníkom.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Platia bežné pravidlá predkladania dôkazov. Pozri „Vykonávanie dôkazov – Luxembursko“.

1.6 Písomný postup

Ak dlžník písomne vznesie námietky a veriteľ chce pokračovať v konaní, je povinné verejné pojednávanie o pohľadávke.

1.7 Obsah rozsudku

Na rozhodnutia vydané v konaní o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa vzťahujú tie isté zásady a pravidlá ako na rozhodnutia vydané v normálnom konaní.

1.8 Náhrada trov

Podľa luxemburského práva je účastník, ktorý prehrá súdny proces, obyčajne povinný uhradiť trovy, ale súd môže osobitne a odôvodnene rozhodnúť, či má druhému účastníkovi prisúdiť všetky trovy alebo ich určitú časť. Ak účastníkovi, ktorý vyhrá proces, vznikli trovy konania, môže požiadať druhého účastníka o ich náhradu.

Na rozdiel od úpravy platnej v iných krajinách, nie vždy je zabezpečená náhrada trov na právneho zástupcu. Podľa luxemburského práva „trovy” v zmysle článku 238 nového Občianskeho súdneho poriadku zahŕňajú náklady na súdneho zriadenca, náklady na súdneho znalca, výdavky preplatené svedkom, náklady na preklad atď., ale nie náklady na právneho zástupcu.

Sudca môže priznať úspešnému účastníkovi konania jednorazovú sumu určenú na pokrytie trov súdneho konania vrátane nákladov na právneho zástupcu. Platí to najmä v prípade, ak by bolo nespravodlivé, aby jeden z účastníkov hradil výdavky, ktoré mu vznikli a ktoré nie sú zahrnuté do trov. Sudca vtedy môže nariadiť druhému účastníkovi úhradu takej sumy, akú uzná za vhodnú.

Rozhodnutie o nariadení úhrady spolu s výškou takto priznanej sumy závisí od sudcu.

1.9 Možnosť odvolania

Na konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa vzťahuje bežná právna úprava. Proti rozhodnutiam vyneseným zmierovacím sudcom sa možno odvolať, ak príslušná suma prekročí 2 000 EUR.

Súvisiace odkazy

LEGILUX

https://justice.public.lu/fr.html

Posledná aktualizácia: 05/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.