Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Veci s nízkou hodnotou sporu

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Postup pre veci s nízkou hodnotou sporu sa riadi ustanoveniami kap. 380 maltského zákonníka (zákon o tribunáli pre veci s nízkou hodnotou sporu) a doplňujúcimi právnymi predpismi 380.01, 380.02 a 380.03.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Tento tribunál [Tribunal għal Talbiet Żgħar] má právomoc len pri rozhodovaní peňažných pohľadávok do výšky 3 494,06 EUR.

1.2 Uplatnenie konania

Konanie sa začne, keď žalujúci účastník vyplní potrebný formulár, podá žalobu v kancelárii tribunálu, zaplatí poplatok a požiada tribunál o doručenie žaloby odporcovi. Odporca má na podanie vyjadrenia osemnásť dní od doručenia oznámenia o žalobe. Povoľuje sa aj vzájomná žaloba. Ak si odporca myslí, že pohľadávku navrhovateľa má zaplatiť iná osoba, mal by túto osobu uviesť. Potom tajomník oznámi účastníkom dátum a čas pojednávania. Konanie tribunálu vedie rozhodcovský sudca podľa pravidiel prirodzenej spravodlivosti. Rozhodcovský sudca zabezpečuje, aby bola vec čo možno najrýchlejšie prerokovaná a rozhodnutá, a to ešte v deň pojednávania, pričom pojednávanie netrvá dlhšie než jedno zasadnutie. Akýmkoľvek spôsobom zhromažďuje informácie, ktoré považuje za potrebné, a ak považuje predložené dôkazy za dostatočne spoľahlivé na vynesenie záverov v danej veci, nie je viazaný pravidlami dôkaznej sily ani pravidlami týkajúcimi sa dôkazov z druhej ruky. Pokiaľ je to možné, zdrží sa ustanovovania znalcov na znalecké dokazovanie. Má rovnaké právomoci, ako sú občianskoprávne právomoci zasadnutia magistrátu na magistrátnom súde, a najmä má právomoc predvolávať svedkov a brať ich pod prísahu.

1.3 Formuláre

Účastník predkladajúci pohľadávku vyplní formulár pohľadávky z prvej prílohy doplňujúceho právneho predpisu 380.01 (pravidlá pre tribunály pre veci s nízkou hodnotou sporu). Odporca sa vyjadrí tiež vyplnením formulára, ktorý sa takisto nachádza v prvej prílohe vyššie uvedeného doplňujúceho právneho predpisu.

1.4 Pomoc

Účastníkom môže pomáhať akákoľvek ďalšia osoba: nemusí to byť advokát alebo právny zástupca.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Účastníci môžu predložiť dôkazy ústne, vo forme písomností alebo oboma spôsobmi naraz. Svedka možno predvolať (najneskôr tri dni pred dátumom podania výpovede) pred tribunál na konkrétny dátum a čas, aby poskytol svedeckú výpoveď alebo písomnosti. Ak sa riadne predvolaný svedok nedostaví na zasadnutie, tribunál môže dať svedka zatknúť a predviesť na zasadnutie konané v iný deň.

1.6 Písomný postup

Pohľadávka a vyjadrenie k nej sa podávajú písomne. Dôkazy môžu byť listinné. Účasť na zasadnutí tribunálu je však v dňoch stanovených tribunálom povinná.

1.7 Obsah rozsudku

Rozhodcovský sudca uvedie vo svojom rozhodnutí hlavné informácie, na ktorých svoje rozhodnutie zakladá. Taktiež v ňom uvedie rozhodnutie o trovách.

1.8 Náhrada trov

V každom rozsudku určí rozhodcovský sudca trovy, ktoré majú znášať jednotlivý účastníci. Ak nie je na základe osobitných okolností zaručené inak, účastníkovi, ktorý spor prehrá, sa nariadi zaplatiť trovy toho účastníka, v prospech ktorého sa rozhodnutie vydá. Trovy sú obmedzené na skutočné výdavky priamo súvisiace s vecou účastníka, v prospech ktorého je úhrada trov nariadená. V prípade neodôvodnenej a nedobromyseľnej pohľadávky môže tribunál rozhodnúť, že žalobca zaplatí odporcovi pokutu vo výške maximálne 232,94 EUR, ktorá je splatná ako občianskoprávna pohľadávka.

1.9 Možnosť odvolania

Odvolanie voči rozhodnutiu tribunálu sa musí podať v kancelárii súdu prostredníctvom návrhu odvolaciemu súdu nižšieho stupňa do osemnástich dní odo dňa vynesenia rozhodnutia rozhodcovským sudcom.

Posledná aktualizácia: 22/03/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.