Veci s nízkou hodnotou sporu

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu je upravené v kapitole 380 maltského zákonníka (súdny zákon o veciach s nízkou hodnotou sporu), ako aj v doplnkových právnych predpisoch 380.01, 380.02 a 380.03.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Tento súd [Tribunal għal Talbiet Żgħar] má právomoc pojednávať len o peňažných pohľadávkach, ktoré nepresahujú sumu 5 000 EUR, a rozhodovať o nich.

1.2 Uplatnenie konania

Konanie sa začína, keď strana, ktorá podala žalobu, vyplní potrebný formulár, podá svoju žalobu do kancelárie súdu, zaplatí poplatok a požiada súd, aby o žalobe informoval žalovaného. Odporca má potom osemnásť dní od doručenia oznámenia o žalobe, aby predložil svoju odpoveď. Protinárok je tiež povolený. Ak má odporca pocit, že by za nárok žalobcu mala zaplatiť iná osoba, mal by túto osobu uviesť. Tajomník súdu potom oznámi stranám dátum a čas pojednávania. Rozhodca upravuje konanie na súde tak, ako sa to považuje za vhodné podľa pravidiel prirodzenej spravodlivosti. Rozhodca zabezpečí, aby sa vec v čo najväčšej možnej miere prejednala a urýchlene rozhodla v ten istý deň vypočutia a aby pojednávanie netrvalo dlhšie ako jedno zasadnutie. Zhromaždí informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý považuje za vhodný, a nie je viazaný pravidlami najlepšieho dôkazu ani pravidlami týkajúcimi sa nepriamych dôkazov, ak je presvedčený, že dôkazy, ktoré má k dispozícii, sú pre neho dostatočne spoľahlivé na to, aby dospel v danej veci k záveru. Pokiaľ je to možné, zdrží sa menovania rozhodcov, aby poskytli odborné dôkazy. Má rovnakú právomoc ako sudca, ktorý zasadá na magistrátnom súde v jeho občianskoprávnej jurisdikcii, a najmä má právomoc predvolávať svedkov a požiadať ich o prísahu.

1.3 Formuláre

Strana, ktorá podáva žalobu, vyplní formulár žaloby uvedený v prvej prílohe k doplnkovému právnemu predpisu 380.01 (Pravidlá súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu). Odporca takisto odpovie vyplnením formulára, ktorý sa rovnako nachádza v prvej prílohe k uvedenému doplnkovému právnemu predpisu.

1.4 Pomoc

Stranám môžu pomáhať akékoľvek osoby. Nemusí to nevyhnutne byť advokát alebo právny zástupca.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Strany môžu predkladať dôkazy ústne, vo forme dokumentov alebo oboma spôsobmi. Svedok môže byť predvolaný, aby sa dostavil na súd v konkrétny deň a v konkrétnom čase a predložil tam dôkazy alebo dokumentáciu. Svedok musí byť predvolaný najneskôr tri dni pred dátumom, kedy je povinný vypovedať. Ak sa riadne predvolaný svedok nedostaví na pojednávanie, súd môže nariadiť, aby bol tento svedok zadržaný a privedený na pojednávanie v iný deň.

1.6 Písomný postup

Žaloba a odpoveď na ňu sa podávajú písomne. Dôkazy môžu byť v listinnej podobe. Dostavenie sa na súd je však povinné v súdom vytýčené dátumy.

1.7 Obsah rozsudku

Rozhodca vo svojom rozhodnutí uvedie hlavné podrobnosti, na ktorých sa jeho rozhodnutie zakladá. V rámci týchto podrobností uvedie aj rozhodnutie týkajúce sa trov konania.

1.8 Náhrada trov

V prípade náhrad rozhodca určí náklady, ktoré znáša ktorákoľvek zo strán. Ak sa za zvláštnych okolností nestanoví inak, strana, ktorá prehrá spor, je povinná nahradiť strane, v prospech ktorej sa rozhodnutie prijíma, jej trovy konania. Nákladmi sú len skutočné výdavky, ktoré vznikli priamo v súvislosti s danou vecou tej strane, v prospech ktorej sa úhrada nákladov priznáva. V prípade ľahkomyseľnej a neprimeranej žaloby môže súd prikázať navrhovateľovi, aby odporcovi zaplatil pokutu vo výške 250 EUR – 1 250 EUR. Táto pokuta je splatná ako dlh v zmysle občianskeho poriadku.

1.9 Možnosť odvolania

Akékoľvek odvolanie proti rozhodnutiu súdu sa musí podať v kancelárii súdu, a to podaním návrhu na odvolací súd v jeho nižšej jurisdikcii do dvadsiatich dní odo dňa rozhodnutia daným rozhodcom.

Posledná aktualizácia: 15/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.