Veci s nízkou hodnotou sporu

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Zvyčajné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je predvolacie konanie na oblastnej sekcii okresného súdu (sector kanton van de rechtbank). Ide o riadne predvolacie konanie s určitými procesnými zjednodušeniami. Ak konanie prebieha na oblastnej sekcii, nemusí vás zastupovať advokát. Môžete sa totiž rozhodnúť, že sa budete zastupovať sami.

V cezhraničných veciach v rámci Európskej únie je možné využiť aj európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu môžete využiť na požadovanie náhrady škody od:

 • iného podniku,
 • organizácie,
 • klienta.

V holandskom práve existuje zákon, ktorým sa vykonáva nariadenie o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu [zákon z 29. mája 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu].

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Oblastný sudca rozhoduje vo:

 • veciach s hodnotou sporu nepresahujúcou 25 000 EUR,
 • veciach s neurčitou hodnotou sporu, ak je pravdepodobné, že táto hodnota nepresahuje 25 000 EUR.

Oblastný sudca okrem toho rozhoduje vo veciach týkajúcich sa pracovného práva, nájmu, kúpy spotrebného tovaru, spotrebiteľských úverov, námietok proti pokutám za porušenie pravidiel cestnej premávky, ako aj priestupkov. Oblastný sudca sa zaoberá aj správou, likvidáciou, mentorstvom a odmietnutím alebo prijatím dedičstva. Viac informácií o predvolacom konaní pred oblastným sudcom nájdete tu.

Prípady týkajúce sa vecí s nízkou hodnotou sporu na európskej úrovni takisto rieši oblastný sudca. Limit pre začatie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu je stanovený nariadením (ES) č. 861/2007 na maximálne 5 000 EUR.

1.2 Uplatnenie konania

Pre spory riešené pred oblastným sudcom neexistuje žiadny osobitný druh konania. Pravidlá predvolacieho konania sa v zásade vzťahujú na okresný súd (rechtbank) aj na oblastnú sekciu. Dôležitým rozdielom medzi týmito dvoma typmi konania je, že v konaní pred oblastným sudcom môžu účastníci začať konanie sami, zatiaľ čo v iných veciach (riešených na okresnom súde) musia byť účastníci zastúpení advokátom. Pozri bod 1.4 nižšie. Okrem toho v oblastnej sekcii veci rieši samosudca.

Na veci s nízkou hodnotou sporu na európskej úrovni sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa podania žaloby.

1.3 Formuláre

Konanie pred oblastným sudcom sa najčastejšie začína predvolaním. Hlavné informácie uvedené v predvolaní zahŕňajú návrhy (predmet žaloby) a prostriedky na podporu týchto návrhov (skutkové a právne okolnosti, na ktorých sú návrhy založené).

Konanie pred oblastným sudcom má niektoré špecifiká:

 1. odporca sa predvoláva na okresný súd A, má sa však dostaviť pred oblastného sudcu, ktorý zasadá v hlavnej súdnej sieni súdu A alebo v inej určenej súdnej sieni súdu A;
 2. ak navrhovateľa zastupuje splnomocnený zástupca, v návrhu na začatie konania sa musí uviesť meno a adresa splnomocneného zástupcu.

Návrh v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa podáva prostredníctvom formulára A. Návrh sa musí podať na súd, ktorý je príslušný na rozhodovanie v konaní.

1.4 Pomoc

V sporoch riešených pred oblastným sudcom sa účastníci môžu zastupovať sami. Zastupovanie advokátom teda nie je povinné. Povolená je aj pomoc splnomocneného zástupcu, ktorý nemusí byť nevyhnutne advokátom. Informácie o náhrade nákladov na právnu pomoc poskytnutú advokátom sú uvedené nižšie v bode 1.8.

Zastupovanie advokátom alebo iným právnym zástupcom nie je povinné ani v rámci európskeho konania.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Uplatňujú sa zvyčajné pravidlá týkajúce sa dôkazov. Podľa týchto pravidiel má v Holandsku sudca v zásade úplnú voľnosť pri hodnotení dôkazov. V článku 9 uvedeného nariadenia (ES) č. 861/2007 sa upravuje vykonávanie dôkazov v rámci európskeho konania.

1.6 Písomný postup

Existuje vnútroštátny súdny poriadok pre veci zapísané na zozname vecí oblastného súdu (Landelijk Procesreglement voor rolzaken kanton). Písomnosti je možné predkladať kancelárii súdu pred dátumom konania, ale aj v ten istý deň. V rámci konania na oblastnej sekcii je možné návrhy a akty formulovať ústne. Európske konanie je písomné konanie, ale ak to sudca považuje za potrebné alebo ak o to požiada účastník konania, môže sa uskutočniť vypočúvanie.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudok musí obsahovať:

 • mená a adresy účastníkov a ich splnomocnených zástupcov alebo advokátov,
 • stanoviská účastníkov,
 • priebeh konania,
 • závery predvolania a vyhlásenia účastníkov,
 • dôvody rozhodnutia s uvedením skutočností a úvah sudcu,
 • konečné rozhodnutie sudcu,
 • meno sudcu,
 • rozdelenie trov,
 • dátum vyhlásenia.

Rozsudok podpisuje sudca.

1.8 Náhrada trov

Ak sa konanie začína pred oblastným sudcom, môžu vzniknúť tieto náklady: súdny poplatok, uloženie povinnosti nahradiť trovy konania a náklady na právnu pomoc.

Súdny poplatok platí účastník, ktorý začal konanie. Výška poplatku závisí od sporu. V praxi tento poplatok uhradí vopred advokát a následne ho naúčtuje navrhovateľovi. Sudca môže neúspešnému účastníkovi nariadiť, aby nahradil trovy druhého účastníka. Ak ani jeden z účastníkov nebol úplne úspešný, každý účastník znáša svoje vlastné náklady. Sudca môže účastníkom takisto nariadiť náhradu nákladov na právnu pomoc, nákladov na svedkov, nákladov na súdnych znalcov, cestovných nákladov a výdavkov spojených s pobytom, nákladov na úkony a iných mimosúdnych nákladov.

Holandské právne predpisy niekedy ponúkajú účastníkom, ktorí nie sú dobre situovaní, možnosť získať príspevok na úhradu nákladov na právnu pomoc. Dotovanú právnu pomoc však nie je možné získať vo všetkých veciach riešených pred oblastným sudcom. Aj keď je dotovaná právna pomoc možná, účastník konania zaplatí aj vlastný príspevok na náklady na právnu pomoc v závislosti od svojej finančnej situácie. Žiadosť o príspevok na náklady na právnu pomoc predkladá advokát Rade pre právnu pomoc (Raad voor rechtsbijstand). Táto záležitosť je upravená v zákone o právnej pomoci (Wet op de Rechtsbijstand). Kapitola III A tohto zákona obsahuje ustanovenia o právnej pomoci pri cezhraničných sporoch v rámci Európskej únie.

1.9 Možnosť odvolania

Proti rozhodnutiam oblastnej sekcie sa možno odvolať na odvolacom súde (gerechtshof). Odvolanie je možné podať len v prípade vecí s hodnotou sporu vyššou ako 1 750 EUR. Musí byť podané do troch mesiacov nasledujúcich po vyhlásení rozhodnutia sudcu. Proti rozhodnutiu oblastného sudcu prijatého v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu je možné podať odvolanie.

Posledná aktualizácia: 10/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.