Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Veci s nízkou hodnotou sporu

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Zvyčajné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je predvolacie konanie na úseku obvodného súdu [sector kanton van de rechtbank]. Ide o riadne predvolacie konanie s procesnými zjednodušeniami. Občiansky súdny poriadok [Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering] neobsahuje žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa začatia konania pred obvodným súdom.

V cezhraničných veciach v rámci EÚ sa môže využiť takisto európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

V holandskom právnom poriadku existuje zákon, ktorým sa vykonáva nariadenie o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu [zákon z 29. mája 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu] [Wet van 29 mei 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen].

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Obvodný súd koná vo:

 • veciach týkajúcich sa pohľadávok do maximálnej výšky 25 000 EUR,
 • veciach týkajúcich sa pohľadávok s neurčitou hodnotou, ak sa predpokladá, že hodnota neprekročí 25 000 EUR.

Sudca obvodného súdu okrem toho rozhoduje vo veciach týkajúcich sa pracovného práva, lízingu, zastúpení, nájomných, kúpnych a spotrebiteľských zmlúv, odvolaní proti dopravným pokutám a menším priestupkom.

Prípady týkajúce sa európskych vecí s nízkou hodnotou sporu sa takisto riešia na obvodnom súde. Prahová hodnota pre európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je stanovená nariadením na maximálne 2 000 EUR.

1.2 Uplatnenie konania

Na úrovni obvodného súdu neexistuje žiadne osobitné konanie. Pravidlá predvolacieho konania sa v zásade uplatňujú na okresnom súde aj na úseku obvodného súdu. Dôležitým rozdielom je, že vo veciach prejednávaných na obvodnom súde majú strany právo obhajovať vlastnú vec, kým v iných veciach (prejednávaných okresným súdom) musia byť strany zastúpené právnikom. Pozri odpoveď na otázku 1.4 ďalej. Okrem toho na úseku obvodného súdu sa veci riešia v zložení s jedným sudcom, t. j. zasadá jeden sudca.

Na európske veci s nízkou hodnotou sporu sa uplatňujú pravidlá petičného konania.

1.3 Formuláre

Konanie na obvodnom súde sa zvyčajne začína predvolaním. Konania začínajúce predvolaním sú rovnaké na všetkých súdoch (t. j. na okresnom súde a obvodnom súde). Najdôležitejšou časťou predvolania je žaloba (pohľadávka samotná) a jej dôvody (skutočnosti a práva, na ktorých je žaloba založená).

Konanie na obvodnom súde má niektoré špecifiká.

 1. Odporca sa predvoláva pred okresný súd A, má sa však dostaviť pred sudcu obvodného sudu, ktorý zasadá v hlavnej súdnej sieni súdu A alebo v určenej súdnej sieni obvodného súdu A.
 2. Ak navrhovateľa zastupuje zástupca splnomocnený pre dané konanie, meno a adresa splnomocneného zástupcu sa musí uviesť v predvolaní.

Pohľadávka v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa predkladá na formulári A. Tento formulár si možno stiahnuť z Európskeho justičného portálu.

Návrh sa musí predložiť na súd s právomocou. Súd musí mať právomoc v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.

1.4 Pomoc

Vo veciach prejednávaných pred obvodným súdom sa strany obhajujú samy. To znamená, že právne zastupovanie právnikom nie je povinné. Povolená je aj pomoc splnomocneného zástupcu, ktorý nemusí byť právnik. Informácie o úhrade nákladov na právnu pomoc pre právnika sú uvedené aj v otázke 1.8 ďalej.

Ani v rámci európskeho konania sa nevyžaduje, aby boli strany zastúpené právnikom alebo iným právnym poradcom.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Uplatňujú sa zvyčajné pravidlá zákona o dôkazoch. Podľa holandského zákona o dôkazoch má súd v zásade voľnosť pri posudzovaní predložených dôkazov. Pozri aj časť „Vykonávanie dôkazov“. V článku 9 uvedeného nariadenia (ES) č. 861/2007 sa upravuje vykonávanie dôkazov v rámci európskeho konania.

1.6 Písomný postup

Pre občiansku úlohu úsekov obvodných súdov existujú vnútroštátne pravidlá konania. Písomné dokumenty možno predložiť v podateľni okresného súdu (osobne, poštou alebo faxom) pred dátumom zaradenia veci alebo aj počas prejednávania. Vyhlásenia a reakcie možno predkladať ústne v rámci konania pred okresným súdom. Európske konanie je písomné, vypočutie však možno vykonať, ak to sudca považuje za potrebné, alebo ak o to požiada jedna zo strán.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudok musí obsahovať:

 • mená a adresy strán a ich splnomocnených zástupcov alebo právnikov,
 • priebeh konania,
 • závery predvolania a vyhlásenia strán,
 • dôvody rozhodnutia s uvedením skutočností a úvah sudcu,
 • konečné rozhodnutie sudcu,
 • meno sudcu a
 • dátum doručenia rozsudku.

Rozsudok podpisuje sudca.

1.8 Náhrada trov

Ak sa vec prejednáva pred obvodným súdom, môžu vzniknúť tieto náklady: súdny poplatok, rozdelenie nákladov udelených súdom a náklady na právnu pomoc.

Súdny poplatok je splatný, keď súd prevezme vec. Výška poplatku závisí od druhu veci. V praxi tento poplatok uhradí právnik a následne ho naúčtuje klientovi. Sudca môže neúspešnej strane nariadiť, aby uhradila náklady druhej strany. Ak žiadna zo strán nebola úplne úspešná, každá strana znáša svoje vlastné náklady. Rozdelenie nákladov pridelených súdom môže zahŕňať náklady na právnu pomoc, ale aj náklady na svedkov, odborníkov, cestovné výdavky a diéty, náklady na výpisy a iné mimosúdne náklady (http://www.rechtspraak.nl/).

V zmysle holandských právnych predpisov majú strany, ktoré nie sú dobre situované, v niektorých prípadoch možnosť získať príspevok na náklady právnej pomoci. Dotovaná právna pomoc nie je možná vo všetkých veciach vypočúvaných na obvodných súdoch. Ak je dotovaná právna pomoc možná, účastník konania zaplatí aj vlastný príspevok na náklady právnej pomoci v závislosti od svojej finančnej situácie. Žiadosť o príspevok na náklady na právnu pomoc sa predkladá právnikovi Rady pre právnu pomoc[Raad voor rechtsbijstand]. Upravuje sa v zákone o poskytovaní právnej pomoci [Wet op de Rechtsbijstand]. V kapitole III A tohto zákona sa stanovujú pravidlá v súvislosti s prideľovaním právnej pomoci v rámci cezhraničných sporov v EÚ. Týmto zákonom sa vykonávaeurópska smernica z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch (http://www.rvr.org./).

1.9 Možnosť odvolania

Proti rozsudkom úseku obvodného súdu sa možno odvolať na odvolacom súde. Odvolanie je možné len v prípade, ak je hodnota pohľadávky vyššia ako 1 750 EUR. Odvolanie možno predložiť do 3 mesiacov od dátumu doručenia rozsudku. V rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu nie je povolené odvolanie voči rozhodnutiu obvodného súdu.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.