Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Veci s nízkou hodnotou sporu

Severné Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

V Severnom Írsku existuje konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Súdy pre veci s nízkou hodnotou sporu boli vytvorené s cieľom umožniť neformálne rozhodovanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu na krajských súdoch (county court) zvyčajne bez potreby právneho zástupcu.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Vo všeobecnosti sa konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu môže použiť v prípade peňažnej sumy vo výška najviac 3 000 GBP alebo tovaru v tejto hodnote. Konanie však nie je možné použiť na niektoré druhy nárokov, napríklad nároky týkajúce sa ujmy na zdraví, urážky na cti alebo ohovárania, dedičstva alebo ročného dôchodku, vlastníctva pozemku, majetku v spoločnom vlastníctve manželských partnerov a dopravných nehôd.

1.2 Uplatnenie konania

Konanie je fakultatívne konanie a sudca má za určitých okolností právomoc nariadiť presunutie uplatnenia konania na krajský súd.

1.3 Formuláre

Súdny poriadok krajských súdov (Severné Írsko) z roku 1981 (S.R. 1981 č. 225) obsahuje vzory tlačív, ktoré sa majú používať v priebehu konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Tlačivá sú stanovené na začatie konania, spochybnenie nároku a prijatie zodpovednosti. Existuje aj tlačivo na návrh na kontumačný rozsudok a tlačivo na návrh na zrušenie rozsudku.

1.4 Pomoc

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu má byť neformálne. Pracovníci súdu môžu pomáhať pri vypĺňaní potrebných tlačív a pri vysvetľovaní postupu. Nemôžu však ponúkať právne poradenstvo.

Pomoc stranám sporu by mohli byť schopné poskytnúť aj úrad pre poradenstvo občanom alebo centrá pre poradenstvo spotrebiteľom.

Ak má účastník konania zdravotné postihnutie, ktoré mu sťažuje návštevu súdu alebo komunikáciu, mal by sa obrátiť na úradníka pre služby zákazníkom dotknutého súdu, ktorý by mu mal byť schopný poskytnúť ďalšiu pomoc.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Súd pre veci s nízkou hodnotou sporu je neformálny a neuplatňujú sa na ňom prísne pravidlá dokazovania. Súd preto môže prijať taký spôsob postupu pri pojednávaní, ktorý považuje za spravodlivý. Všetci účastníci konania musia s výhradou akejkoľvek právnej námietky súhlasiť s vypočutím pod prísahou, ktoré vykoná sudca.

1.6 Písomný postup

V prípade, ak vec nie je sporná a ak v nej ide o presnú sumu, žalobu je možné vyriešiť bez pojednávania iba s použitím listinných dôkazov. Takéto konanie sa nazýva kontumačný rozsudok.

1.7 Obsah rozsudku

Sudca obvykle vydá ústne rozhodnutie, v ktorom v hlavných rysoch uvedie svoje dôvody. Môže sa však rozhodnúť vydať písomný rozsudok.

1.8 Náhrada trov

V prípade náhrady trov sa uplatňujú určité obmedzenia. V súčasnosti môže sudca nariadiť náhradu týchto trov:

  • súdne poplatky a
  • výdavky znalcov.

Ak sa jeden z účastníkov konania správa neprimerane, sudca môže tomuto účastníkovi uložiť povinnosť znášať trovy. Ak sa konanie riadne začalo na krajskom súde, sudca môže priznať primeranú náhradu trov.

1.9 Možnosť odvolania

Ak sa účastník konania, ktorý spor prehral, zúčastnil na pojednávaní alebo ak ho na pojednávaní zastupoval právny zástupca, odvolanie sa môže podať iba formou žiadosti, aby sudca uviedol dôvody svojho rozhodnutia, a podania návrhu na vyšší súd, aby rozhodol, či rozhodnutie sudcu bolo správne z hľadiska práva.

Účastníkovi konania, ktorý spor prehral, sa v prípade, ak sa na pojednávaní nezúčastnil ani ho na ňom nezastupoval právny zástupca, a v prípade, ak sa obráti na kanceláriu pre veci s nízkou hodnotou sporu po vydaní akéhokoľvek výnosu alebo rozsudku, pričom uvedie, že nedostal nijaký návrh alebo že ho nedostal v dostatočnom predstihu, aby naň mohol reagovať, alebo ak z akéhokoľvek iného dôvodu nestihol odpovedať, odporúča, aby podal žiadosť obsahujúcu návrh na zrušenie daného výnosu. Úspešnému účastníkovi konania sa pošle opis žiadosti s výzvou, aby na túto žiadosť odpovedal písomne do 14 dní. Sudca po posúdení žiadosti a prípadných odpovedí môže buď:

  • rozhodnúť, že existuje oprávnený dôvod, prečo neúspešný účastník konania neodpovedal, a môže zrušiť rozsudok bez súdneho pojednávania a vydať pokyny o tom, ako sa má vo veci postupovať. Kancelária pre veci s nízkou hodnotou sporu účastníkom konania oznámi akýkoľvek príkaz sudcu, alebo
  • určiť dátum pojednávania pre návrh na zrušenie rozsudku. Tento dátum sa oznámi účastníkom konania, ktorí sa predvolajú na účasť. Kancelária pre veci s nízkou hodnotou sporu účastníkom konania takisto pošle opis akéhokoľvek príkazu sudcu, ktorý sudca vydal po spracovaní takejto žiadosti.

Podobne v prípade, ak pošta kancelárii pre veci s nízkou hodnotou sporu vráti dokumentáciu určenú pre účastníka konania, ktorý spor prehral, a je zrejmé, že tento účastník nevedel o podanej žalobe, kancelária súdu požiada sudcu, aby zrušil akýkoľvek vydaný výnos, a obráti sa na úspešného účastníka konania, aby poskytol doplňujúce informácie, napr. novú poštovú adresu odporcu.

Súvisiace hypertextové odkazy

Ďalšie informácie týkajúce sa konaní sa nachádzajú na webovom sídle Súdnej služby Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Pomoc pre strany sporu so zdravotným postihnutím

Niektoré kancelárie súdov určili úradníkov pre služby zákazníkom, ktorý by mohli byť schopní pomôcť. Ak nemôžu pomôcť, účastník konania so zdravotným postihnutím sa môže obrátiť na informačné stredisko súdnej služby na telefónnom čísle +44 3002007812.

Posledná aktualizácia: 23/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.