Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Veci s nízkou hodnotou sporu

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

V poľskom práve existuje zjednodušené konanie. Riadi sa článkami 5051 až 50514 Občianskeho súdneho poriadku (kodeks postępowania cywilnego).

Zjednodušené konanie spočíva v zrýchlení a optimalizácii dôkazného a odvolacieho konania, a to prostredníctvom zrýchlenia a zefektívnenia súdnych konaní a zavedenia prísnejších formálnych požiadaviek pre strany, ako aj povinnosti postupovať v rámci konania disciplinovaným spôsobom.

V poľskom Občianskom súdnom poriadku je začlenené európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Konanie bolo stanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu s cieľom zefektívniť a zjednodušiť občianske a obchodné konania. Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch EÚ okrem Dánska. Do poľského práva bolo transponované článkami 50521 až 50527a Občianskeho súdneho poriadku.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Zjednodušené konanie sa používa v týchto prípadoch, ktoré sú v právomoci okresných súdov (sądy rejonowe):

  • pohľadávky v rámci zmlúv, ak suma pohľadávky nepresahuje 20 000 PLN, a pohľadávky v rámci záruky alebo záruky kvality, alebo pohľadávky vyplývajúce z nesúladu spotrebného tovaru so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak hodnota predmetu zmluvy nepresahuje uvedenú sumu,
  • pohľadávky za platbu nájomného za bývanie a poplatky splatné nájomcami, ako aj poplatky za využívanie bývania v bytovom družstve, a to bez ohľadu na výšku pohľadávky.

Podľa judikatúry Najvyššieho súdu (Sąd Najwyższy) by sa mali pohľadávky týkajúce sa neplnenia alebo nedostatočného plnenia záväzku posudzovať v rámci zjednodušeného konania, ak hodnota pohľadávky nepresiahne 20 000 PLN. Ak navrhovateľ žiada o sumu nižšiu ako 20 000 PLN, ktorá tvorí zvyšnú časť už uspokojenej pohľadávky presahujúcej 20 000 PLN, táto pohľadávka sa bude tiež posudzovať v rámci zjednodušeného konania. Spojenie „podľa zmlúv“ znamená, že o pohľadávkach vyplývajúcich z protiprávnych činov, bezdôvodného obohatenia a existencie vlastníctva majetku, spoluvlastníctva alebo bezpodielového vlastníctva, alebo existencie iných vlastníckych práv, ktorých nadobudnutie alebo vykonávanie vedie k povinnosti platby, nemožno rozhodovať v rámci zjednodušeného konania. V rámci zjednodušeného konania sa nemôže rozhodovať ani o pohľadávkach vyplývajúcich z iných právnych úkonov ako zmlúv, ako sú napríklad: jednostranné právne úkony, zastúpenie bez povolenia, legitima portio a povinnosti vyplývajúce zo správneho rozhodnutia alebo priamo z ustanovení práva.

Zjednodušené konanie sa môže použiť v prípadoch týkajúcich sa fyzických a právnických osôb alebo podnikov, zamestnancov a zamestnávateľov. Konanie sa teda môže uplatniť bez ohľadu na typ subjektu. To znamená, že personálne alebo hospodárske otázky sa môžu riešiť v rámci zjednodušeného konania.

Európske konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu patria do právomoci okresných a krajských súdov (sądy okręgowe) a súdnych úradníkov podľa miestnej príslušnosti, ako sa stanovuje v Občianskom súdnom poriadku (článok 16 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s jeho článkom 17 a článkom 505 ods. 22).

V súlade s uvedenou smernicou sa veci s nízkou hodnotou sporu vymedzujú ako pohľadávky v občianskych a obchodných veciach (vrátane spotrebiteľských vecí) a prípady, keď hodnota pohľadávky, okrem úroku a nákladov, neprekročí 5 000 EUR (v čase doručenia žaloby na súd).

1.2 Uplatnenie konania

Podľa článku 5053 sa akýkoľvek súbor konaní v rámci zjednodušeného konania môže týkať len jednej pohľadávky. Niekoľko pohľadávok možno do jednej pohľadávky spojiť iba v prípade, že vyplývajú z rovnakej zmluvy alebo zo zmlúv rovnakého typu. Ak sa niekoľko pohľadávok nezákonne spojí do jednej, predsedajúci sudca nariadi, aby sa pohľadávka po neúspešnom úkone s cieľom odstrániť túto formálnu nezrovnalosť vrátila na základe článku 1301 Občianskeho súdneho poriadku. Ak navrhovateľ žiada o časť pohľadávky, vec sa bude posudzovať v rámci zjednodušeného konania, ak je takéto konanie primerané pre celú pohľadávku vyplývajúcu zo skutočností, na ktoré sa navrhovateľ odvoláva. Pohľadávky nemožno v rámci zjednodušeného konania zmeniť. Protipohľadávky a započítania pohľadávok sú povolené, ak sú pohľadávky oprávnené na posúdenie v rámci zjednodušeného konania. Primárna intervencia, sekundárna intervencia, oznamy tretích strán a zmeny strán nie sú povolené.

Prípady sa posudzujú v rámci zjednodušeného konania bez ohľadu na želanie strán, čo znamená, že konanie je povinné.

1.3 Formuláre

V zmysle Občianskeho súdneho poriadku (článok 5052 v spojení s článkom 125 ods. 2) by sa mali všetky podania v rámci zjednodušeného konania vrátane pohľadávok, vyjadrení obhajoby, návrhov na odloženie výkonu rozsudkov pre zmeškanie či podaní obsahujúcich dôkazy predkladať na úradných tlačivách.

Úradné tlačivá možno získať na obecných úradoch, podateľniach súdov a na webovom sídle ministerstva spravodlivosti (http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze). Nevyužitie požadovaného tlačiva predstavuje formálnu nezrovnalosť.

V zmysle všeobecných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (jeho článku 130), ak podanie nebolo predložené na úradnom tlačive tak, ako sa požaduje, bolo predložené iným spôsobom, alebo ho nemožno spracovať, pretože neboli splnené ani iné formálne podmienky, predsedajúci sudca stranu požiada, aby nezrovnalosti do jedného týždňa odstránila a zašle jej predmetné vyjadrenie. V žiadosti o nápravu nezrovnalostí by sa mali presne určiť všetky nezrovnalosti, ktoré sa v podaní vyskytli. Ak si strana nesplní povinnosť do uplynutia stanovenej lehoty alebo ak opätovne predloží nesprávne podanie, predsedajúci sudca nariadi, aby sa podanie vrátilo.

V rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu existujú štyri vzorové tlačivá, ktoré tvoria prílohy k uvedenému nariadeniu. Ide o tieto tlačivá: tlačivo návrhu na uplatnenie pohľadávky, tlačivo žiadosti súdu alebo tribunálu o doplnenie alebo opravu tlačiva návrhu na uplatnenie pohľadávky, tlačivo na odpoveď a osvedčenie o rozsudku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.4 Pomoc

V rámci zjednodušeného konania sa uplatňuje zásada koncentrácie dôkazov. Súd nebude prihliadať na vyhlásenia, tvrdenia strán a návrhy dôkazov, ktoré strany predložili po tom, ako bola podaná pohľadávka, protipohľadávka alebo návrh na odloženie výkonu rozsudku pre zmeškanie, alebo po tom, ako sa skončí prvé zasadnutie určené na vypočutie (systém preklúzie), pokiaľ strana nepreukáže, že dôkazy nemohli alebo nemuseli byť predložené skôr (diskrečná právomoc sudcu). Dôvodom je rýchlosť zjednodušeného konania. Ak súd dospeje k záveru, že je nemožné alebo že je veľmi zložité presvedčivo preukázať výšku pohľadávky, môže primeranú výšku pohľadávky stanoviť v rozsudku na základe svojej diskrečnej právomoci a po posúdení celej skutkovej podstaty veci. Ak súd dospeje k záveru, že vec je obzvlášť zložitá alebo že na jej vyriešenie sú potrebné osobitné znalosti, vec sa preskúma v rámci riadneho konania. Súd môže predvolať svedkov a iné osoby spôsobom, ktorý považuje za najúčelnejší s cieľom znížiť náklady na zjednodušené konanie. S cieľom urýchliť zjednodušené konanie sa znalecké posudky nepovažujú za prípustné (článok 5056). S cieľom urýchliť zjednodušené konanie sa znalecké posudky nepovažujú za prípustné (článok 5056 Občianskeho súdneho poriadku).

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

V rámci zjednodušeného konania sa uplatňuje zásada koncentrácie dôkazov. Súd nebude prihliadať na vyhlásenia, tvrdenia strán a návrhy dôkazov, ktoré strany predložili po tom, ako bola podaná pohľadávka, protipohľadávka alebo návrh na odloženie výkonu rozsudku pre zmeškanie, alebo po tom, ako sa skončí prvé zasadnutie určené na vypočutie (systém preklúzie), pokiaľ strana nepreukáže, že dôkazy nemohli alebo nemuseli byť predložené skôr (diskrečná právomoc sudcu). Dôvodom je rýchlosť zjednodušeného konania. Ak súd dospeje k záveru, že je nemožné alebo že je veľmi zložité presvedčivo preukázať výšku pohľadávky, môže primeranú výšku pohľadávky stanoviť v rozsudku na základe svojej diskrečnej právomoci a po posúdení celej skutkovej podstaty veci. Ak súd dospeje k záveru, že vec je obzvlášť zložitá alebo že na jej vyriešenie sú potrebné osobitné znalosti, vec sa preskúma v rámci riadneho konania. Súd môže predvolať svedkov a iné osoby spôsobom, ktorý považuje za najúčelnejší s cieľom znížiť náklady na zjednodušené konanie. S cieľom urýchliť zjednodušené konanie sa znalecké posudky nepovažujú za prípustné (článok 5056).

1.6 Písomný postup

Zjednodušené konanie je spravidla písomné. Väčšina návrhov strán by sa mala predkladať na osobitných úradných tlačivách. V rámci zjednodušeného konania však možno návrhy predložiť aj ústne. Strana môže požiadať, aby boli dôvody rozsudku uvedené priamo po vynesení rozsudku (článok 5058). Strana, ktorá sa zúčastnila na zasadnutí, na ktorom bol vynesený rozsudok, sa môže vzdať práva na odvolanie prostredníctvom vyhlásenia podaného po vynesení rozsudku. Ak sa všetky oprávnené strany vzdajú práva na odvolanie, rozsudok sa stáva právoplatným a záväzným.

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je písomné konanie (článok 125 ods. 2 v spojení s článkom 505 ods. 21 Občianskeho súdneho poriadku).

1.7 Obsah rozsudku

Ak súd dospeje k záveru, že vec je obzvlášť zložitá alebo že na jej vyriešenie sú potrebné osobitné znalosti, potom vec môže podľa článku 5057 Občianskeho súdneho poriadku preskúmať daný súd v rámci riadneho konania. V takomto prípade sa neúčtuje žiadny dodatočný poplatok. Vec preskúma súd, ktorý o nej pojednával ako prvý, v rámci vhodného konania iného ako zjednodušené konanie. Rozhodnutie súdu na základe článku 5057 by malo byť vynesené počas pojednávania ako rozhodnutie, voči ktorému sa nedá odvolať.

1.8 Náhrada trov

Navrhovatelia sú povinní zaplatiť poplatok za podanie návrhu v rámci zjednodušeného konania, rovnako ako v prípade riadneho konania. Poplatky za uplatnenie pohľadávky v rámci zjednodušeného konania sa riadia odlišnými pravidlami, konkrétne článkom 28 zákona o súdnych poplatkoch (v občianskych prípadoch) z 28. júla 2005. Týmto článkom sa stanovuje paušálny poplatok v závislosti od výšky pohľadávky alebo predmetu zmluvy. Poplatky sa podľa výšky účtujú takto:

  • do 2 000 PLN: poplatok vo výške 30 PLN,
  • od 2 000 PLN do 5 000 PLN: poplatok vo výške 100 PLN,
  • od 5 000 PLN do 7 500 PLN: poplatok vo výške 250 PLN,
  • nad 7 500 PLN: poplatok vo výške 300 PLN.

V rámci zjednodušeného konania sa náklady medzi stranami vyrovnajú v súlade so všeobecnými pravidlami stanovenými v článkoch 98 až 110 Občianskeho súdneho poriadku. V zmysle článku 98 Občianskeho súdneho poriadku musí neúspešná strana na žiadosť druhej strany uhradiť náklady spojené s presadzovaním práv a obhajobou. Súd prisudzuje náklady v každom rozsudku, ktorým sa uzatvára daná vec.

1.9 Možnosť odvolania

Voči rozsudkom vyneseným na základe nariadenia sa možno odvolať na odvolacom súde. Ak rozsudok vyniesol okresný súd, odvolanie sa podáva prostredníctvom tohto súdu na krajský súd. Ak rozsudok vyniesol krajský súd, odvolanie sa podáva prostredníctvom tohto súdu na odvolací súd (sąd apelacyjny) (článok 367 a článok 369 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s článkom 505 ods. 26 a článkom 505 ods. 27).

Ak sú splnené podmienky uvedené v článku 7 ods. 3 nariadenia, súd vynesie rozsudok pre zmeškanie. Odporca sa voči rozsudku pre zmeškanie môže odvolať na súde, ktorý tento rozsudok vyniesol. Ak je výsledok prípadu nepriaznivý, navrhovateľ sa môže odvolať na základe všeobecných pravidiel (článok 339 ods. 1, článok 342 a článok 344 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Posledná aktualizácia: 11/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.