Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Veci s nízkou hodnotou sporu

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Vo vnútroštátnom práve existujú dve osobitné konania pre pohľadávky s nízkou hodnotou (podľa zákonného dekrétu č. 269/98):

 • osobitná žaloba o splnenie finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy spočívajúca v rýchlom a zjednodušenom deklaratórnom postupe,
 • príkaz na úhradu, čo je opatrenie, ktorým sa pohľadávke súvisiacej s neplneným dlhov s nízkou hodnotou prikladá sila exekučného titulu.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Oba uvedené osobitné postupy sa uplatňujú, keď sú splnené tieto požiadavky:

 • ide o finančný záväzok (povinnosť vyrovnania v hotovosti),
 • tento záväzok vyplýva zo zmluvy,
 • suma neprekračuje 15 000 EUR.

1.2 Uplatnenie konania

Navrhovateľ si môže vybrať z postupov uvedených v odpovedi na otázku 1.

1.3 Formuláre

Pri osobitnej žalobe o splnenie finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa návrh a obhajoba nemusia predložiť vo forme procesných písomností, čiže inými slovami podania nemusia byť očíslované podľa článkov. Ak ich predkladá právny zástupca, musia sa odoslať elektronicky s použitím osobitných formulárov, ktoré sa na tento účel poskytujú v systéme počítačovej podpory pre súdy, pokiaľ zástupca neuvedie legitímne dôvody, prečo nepoužiť tento systém. Ak tieto podania predkladajú samotní účastníci konania, osobitný formulár sa nevyžaduje a súdu sa môžu doručiť doporučenou poštou alebo faxom.

Príkaz na úhradu sa musí predložiť na osobitnom formulári poskytnutom na https://www.citius.mj.pt/Portal/consultas/Injuncoes/Injuncoes.aspx. Použitie tohto formulára je povinné bez ohľadu na to, či ho účastník konania predkladá priamo alebo prostredníctvom zástupcu.

Ak ho predkladá právny zástupca, príkaz na úhradu sa musí odoslať elektronicky prostredníctvom systému počítačovej podpory súdov (pokiaľ zástupca neuvedie legitímne dôvody na nepoužitie tohto systému). Ak príkaz na úhradu predkladá priamo účastník konania, môže ho odovzdať na papieri.

1.4 Pomoc

Systém právnej pomoci sa uplatňuje na obe konania (určenie právneho zástupcu, úhrada odmien právneho zástupcu, súdnych poplatkov a ďalších súvisiacich poplatkov).

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

V prípade osobitnej žaloby o splnenie finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy predkladanie dôkazov prebieha takto:

 • dôkazy sa predložia na pojednávaní,
 • ak pohľadávka neprekračuje 5 000 EUR, každý účastník môže zabezpečiť najviac troch svedkov. Vo všetkých ostatných prípadoch sa môžu zabezpečiť najviac piati svedkovia. V oboch uvedených prípadoch platí, že účastník nesmie zabezpečiť viac ako troch svedkov pre každú z dotknutých skutočností.
 • Ak pri pohľadávkach, ktoré neprekračujú 5 000 EUR, účastníci nemajú právne zastúpenie alebo sa právny zástupca nedostaví, svedkov vypočuje sudca.
 • Znalecké dôkazy vždy poskytuje jeden znalec.
 • Súd môže požadovať ďalšie dôkazy, o ktorých sa domnieva, že sú nevyhnutné pre riadne rozhodnutie. V takýchto prípadoch možno pojednávanie prerušiť, keď to sudca považuje za vhodné, a určí sa dátum pokračovania. Rozsudok sa musí vyniesť do tridsiatich dní.

Príkazy na úhradu:

 • ak odporca, ktorému bol príkaz na úhradu doručený, tento príkaz nenapadne, nemusia sa predložiť dôkazy a príslušný súdny tajomník k príkazu na úhradu pripojí túto formuláciu – „Tento dokument je právne záväzný.“
 • Ak sa príkaz na úhradu napadne, bude to mať formu osobitnej žaloby o splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a uplatní sa súvisiaci postup predkladania dôkazov.
 • Ak sa ukáže, že odporcovi príkaz na úhradu nie je možné doručiť, tento príkaz sa spracuje ako bežný prípad, ak navrhovateľ vyjadrí želanie v tomto zmysle. Inak tajomník vráti príkaz na úhradu navrhovateľovi.

1.6 Písomný postup

Ak sa príkaz na úhradu doručí odporcovi a ten ho nenapadne, celé konanie je písomné.

Ak majú v prípade osobitnej žaloby o splnenie finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy predložiť dôkazy svedkovia, môžu to urobiť písomne, ak boli ich vedomosti o skutkovej podstate veci získané pri plnení ich povinností.

V takých prípadoch je svedectvo písomné, opatrené dátumom a podpisom svedka, pričom sa uvedie žaloba, ktorej sa týka, skutková podstata, ako je svedkovi známa, a dôvod, prečo má daný svedok takéto vedomosti.

1.7 Obsah rozsudku

Ak sa pri osobitnej žalobe o splnenie finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy koná pojednávanie, rozsudok sa vynesie ústne a nadiktuje na prepis, pričom sa poskytne stručné odôvodnenie.

Keď sa príkaz na úhradu potvrdí, neexistuje rozhodnutie ako také, len formulácia, ktorú k príkazu na vykonanie pripojí súdny úradník.

1.8 Náhrada trov

Súdne trovy úspešného účastníka konania zaplatí neúspešný účastník, pričom suma sa určí podľa kĺzavej stupnice na základe bremena vyplývajúceho z prehry sporu. Úspešný účastník konania by takto mohol získať celkovú alebo čiastočnú náhradu týchto nákladov: už uhradené súdne poplatky; náklady, ktoré účastníkovi konania vznikli pri predkladaní dôkazov, ak nejde o účastníka konania, ktorý požadoval takýto dôkaz, alebo ak sa takýto dôkaz nevyužil; odmena vyplatená súdnemu vykonávateľovi a výdavky, ktoré vznikli uvedenému súdnemu vykonávateľovi (napr. keď vykonávateľ doručil odporcovi predvolanie), odmeny advokáta a výdavky, ktoré danému advokátovi vznikli.

Sumy, ktoré sa majú nahradiť, sa musia uviesť vo vysvetlení. Toto vysvetlenie musí účastník konania s nárokom na náhradu zaslať súdu, neúspešnému účastníkovi konania a v prípade potreby súdnemu vykonávateľovi do piatich dní po tom, ako sa rozhodnutie stane právoplatným.

Vysvetlenie musí obsahovať tieto informácie:

 • meno účastníka konania, číslo veci a meno právneho zástupcu alebo súdneho vykonávateľa;
 • sumy uhradené účastníkom konania v súvislosti so súdnymi poplatkami;
 • sumy, ktoré zaplatil účastník konania v súvislosti s výdavkami, ktoré predtým vznikli súdnemu vykonávateľovi;
 • sumy uhradené za právne zastúpenie alebo poplatky súdneho vykonávateľa;
 • sumu, ktorá sa má nahradiť.

Je všeobecným pravidlom, že náklady úspešného účastníka konania priamo uhradí neúspešný účastník konania, pokiaľ sa v zákone neurčuje inak.

1.9 Možnosť odvolania

Proti rozhodnutiam vydaným v súvislosti s osobitnou žalobou o splnenie finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy možno napadnúť pomocou odvolania podaného na odvolací súd za predpokladu, že dotknutá suma presahuje 5 000 EUR a napadnuté rozhodnutie je nepriaznivé voči navrhovateľovi a má hodnotu viac ako 2 500 EUR.

Toto je forma riadneho odvolania. Existujú aj pravidlá týkajúce sa mimoriadnych odvolaní a sú stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Pri príkaze na úhradu sa sťažnosti musia predložiť sudcovi, pokiaľ ide o návrh na zamietnutie príkazu na úhradu a zamietnutie pripojenia exekučného titulu zo strany súdneho tajomníka.

Užitočné odkazy:

zákonný dekrét č. 269/98 z 1. septembra 1998 je možno nájsť na adrese http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=574&tabela=leis

Portál Citius ministerstva spravodlivosti je dostupný na https://www.citius.mj.pt/.

Upozornenie

Kontaktné miesto EJS, súdy či iné subjekty a orgány nie sú viazané informáciami uvedenými v tomto prehľade. Je potrebné prečítať si aj úplné znenia príslušných právnych textov, keďže mohlo dôjsť k zmenám, ktoré do tohto prehľadu ešte neboli zahrnuté.

Posledná aktualizácia: 04/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.