Veci s nízkou hodnotou sporu

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Vo vnútroštátnom práve existujú dve osobitné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu (stanovené v zákonnom dekréte č. 269/98 z 1. septembra 1998):

 • osobitná žaloba o splnenie finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy spočívajúca v rýchlom a zjednodušenom deklaratórnom postupe [články 1 až 5 procesnoprávnych pravidiel (Regime dos Procedimentos), ktoré tvoria prílohu k zákonnému dekrétu č. 269/98],
 • platobný rozkaz, čo je opatrenie, ktorým sa pohľadávke súvisiacej s neplnením dlhov s nízkou hodnotou prikladá sila vykonateľného titulu (články 7 až 22 procesnoprávnych pravidiel, ktoré tvoria prílohu k zákonnému dekrétu č. 269/98).

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Oba uvedené osobitné druhy konania sa uplatňujú, keď sú splnené tieto požiadavky:

 • ide o finančný záväzok (povinnosť vyrovnania v hotovosti),
 • tento záväzok vyplýva zo zmluvy,
 • jeho výška nepresahuje 15 000 EUR.

1.2 Uplatnenie konania

Navrhovateľ si môže vybrať z konaní uvedených v odpovedi na otázku 1.

1.3 Formuláre

Pri osobitnej žalobe o splnenie finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa návrh a obhajoba nemusia predložiť vo forme procesných písomností, čiže inými slovami podania nemusia byť očíslované podľa článkov. Ak ich predkladá právny zástupca, musia sa odoslať elektronicky s použitím osobitných tlačív, ktoré sa na tento účel poskytujú v počítačovom systéme na podporu činností súdov, pokiaľ zástupca neuvedie legitímne dôvody, prečo nepoužiť tento systém. Ak tieto podania predkladajú samotní účastníci konania, osobitné tlačivo sa nevyžaduje a súdu sa môžu doručiť doporučenou poštou alebo faxom.

Platobný rozkaz sa musí podať na osobitnom tlačive stanovenom v konaní o platobnom rozkaze – na portáli Citius (mj.pt). Použitie tohto tlačiva je povinné bez ohľadu na to, či ho predkladá priamo účastník konania alebo jeho zástupca.

Ak ho predkladá právny zástupca, musí sa odoslať elektronicky prostredníctvom počítačového systému na podporu činností súdov, pokiaľ zástupca neuvedie legitímne dôvody, prečo nepoužiť tento systém. Ak ich podáva priamo účastník konania, tlačivo platobného rozkazu sa môže zaslať v papierovej forme.

1.4 Pomoc

Systém právnej pomoci sa uplatňuje na obe konania (napr. určenie právneho zástupcu, úhrada odmien právneho zástupcu, súdnych poplatkov a ďalších súvisiacich poplatkov) [zákon o prístupe k súdom (Lei de acesso aos tribunais), zákon č. 34/2004 z 29. júla 2004].

Podrobnejšie informácie o tejto téme nájdete v informačnom prehľade o právnej pomoci.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

V prípade osobitnej žaloby o splnenie finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy predkladanie dôkazov prebieha takto:

 • dôkazy sa predložia na pojednávaní,
 • ak pohľadávka neprekračuje 5 000 EUR, každý účastník môže zabezpečiť najviac troch svedkov. Vo všetkých ostatných prípadoch môže byť predvolaných maximálne päť svedkov. Vo všetkých uvedených prípadoch si účastník môže predvolať maximálne troch svedkov pre každú dotknutú skutočnosť,
 • v prípade pohľadávok, ktoré nepresahujú 5 000 EUR, a ak účastníci nemajú právne zastúpenie alebo sa ich právny zástupca nedostaví, svedkov vypočuje sudca,
 • znalecký posudok predkladá vždy jeden znalec,
 • súd môže požadovať ďalšie dôkazy, o ktorých sa domnieva, že sú nevyhnutné pre riadne rozhodnutie. V takýchto prípadoch možno pojednávanie prerušiť, keď to sudca považuje za vhodné, a určí sa dátum pokračovania. Rozsudok sa musí vyniesť do tridsiatich dní.

Platobné rozkazy:

 • ak odporca, ktorému bol platobný rozkaz doručený, tento rozkaz nenapadne, nemusia sa predložiť dôkazy a príslušný súdny úradník k platobného rozkazu pripojí túto formuláciu – Tento dokument je právne záväzný“,
 • ak sa platobný rozkaz napadne, bude to mať formu osobitnej žaloby o splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a uplatní sa súvisiaci postup predkladania dôkazov,
 • ak sa ukáže, že odporcovi platobný rozkaz nemožno doručiť, tento rozkaz sa spracuje ako bežný prípad, ak navrhovateľ vyjadrí želanie v tomto zmysle. V opačnom prípade úradník vráti platobný rozkaz navrhovateľovi.

1.6 Písomný postup

Ak sa platobný rozkaz doručí odporcovi a ten ho nenapadne, celé konanie je písomné.

Ak majú v prípade osobitnej žaloby o splnenie finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy predložiť dôkazy svedkovia, môžu to urobiť písomne, ak boli ich vedomosti o skutkovej podstate veci získané pri plnení ich povinností.

V takom prípade sa svedecká výpoveď vypracuje písomne, označí dátumom a podpíše svedkom, pričom sa uvedie, na ktorú žalobu sa vzťahuje, skutočnosti tak, ako sú známe, a dôvody, pre ktoré má uvedený svedok dané poznatky.

1.7 Obsah rozsudku

Ak sa pri osobitnej žalobe o splnenie finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy koná pojednávanie, rozsudok sa vynesie ústne a nadiktuje na prepis, pričom sa poskytne stručné odôvodnenie.

Keď sa platobný rozkaz potvrdí, neexistuje rozhodnutie ako také, len formulácia, ktorú k vykonateľnému titulu pripojí súdny úradník.

1.8 Náhrada trov

Súdne trovy úspešného účastníka konania zaplatí neúspešný účastník, pričom suma sa určí podľa kĺzavej stupnice na základe bremena vyplývajúceho z prehry sporu. Úspešný účastník konania by takto mohol získať celkovú alebo čiastočnú náhradu týchto nákladov: už zaplatených súdnych poplatkov; nákladov, ktoré vznikli účastníkovi konania pri predkladaní dôkazov, ak nejde o účastníka konania, ktorý požadoval takýto dôkaz, alebo ak sa takýto dôkaz nevyužil; odmeny vyplatenej súdnemu vykonávateľovi a výdavkov, ktoré vznikli uvedenému súdnemu vykonávateľovi (napr. keď súdny vykonávateľ doručil odporcovi predvolanie); odmien advokáta a výdavkov, ktoré danému advokátovi vznikli.

Sumy, ktoré sa majú nahradiť, musia byť uvedené vo vysvetľujúcej poznámke. Túto vysvetľujúcu poznámku musí účastník konania s nárokom na náhradu zaslať súdu, neúspešnému účastníkovi konania a v prípade potreby súdnemu vykonávateľovi do piatich dní po tom, ako sa rozhodnutie stane právoplatným.

Vysvetľujúca poznámka bude obsahovať tieto informácie:

 • meno účastníka konania, číslo veci a meno právneho zástupcu alebo súdneho vykonávateľa,
 • sumy uhradené účastníkom konania v súvislosti so súdnymi poplatkami,
 • sumy, ktoré zaplatil účastník konania v súvislosti s výdavkami, ktoré predtým vznikli súdnemu vykonávateľovi,
 • sumy uhradené za právne zastúpenie alebo poplatky súdneho vykonávateľa,
 • sumu, ktorá sa má vyplatiť.

Vo všeobecnosti platí, že náklady úspešného účastníka konania priamo uhradí neúspešný účastník konania, pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak.

1.9 Možnosť odvolania

Proti rozhodnutiam vydaným v súvislosti s osobitnou žalobou o splnenie finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy možno napadnúť pomocou odvolania podaného na odvolací súd za predpokladu, že dotknutá suma presahuje 5 000 EUR a napadnuté rozhodnutie je nepriaznivé voči navrhovateľovi a má hodnotu viac ako 2 500 EUR.

Toto je forma riadneho odvolania. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch existujú aj pravidlá, ktorými sa riadia mimoriadne odvolania.

Pri platobnom rozkaze sa sťažnosti musia predložiť sudcovi, pokiaľ ide o návrh na zamietnutie platobného rozkazu a zamietnutie pripojenia vykonateľného titulu zo strany súdneho úradníka.

Užitočné odkazy

Upozornenie

Kontaktné miesto EJS pre občianske a obchodné veci, súdy a iné subjekty a orgány nie sú viazané informáciami uvedenými v tomto texte. Je potrebné prečítať si aj úplné znenia príslušných právnych textov, keďže mohlo dôjsť k zmenám, ktoré do tohto prehľadu ešte neboli zahrnuté.

Posledná aktualizácia: 10/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.