Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Veci s nízkou hodnotou sporu

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Existuje osobitný zjednodušený postup, ktorý sa uplatňuje vo veciach uvedených v tejto otázke.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Osobitný postup vymáhania plnenia finančných záväzkov považovaných za záväzky s nízkou hodnotou alebo vyplývajúcich z obchodných transakcií sa uplatňuje do sumy 15 000,00 EUR.

1.2 Uplatnenie konania

Tento postup je voliteľný.

1.3 Formuláre

Podľa portugalských právnych predpisov neexistujú žiadne formuláre na podanie takého návrhu na priznanie určovacej nápravy.

1.4 Pomoc

Systém právnej pomoci sa vzťahuje na všetky súdy a všetky druhy vecí.

Vo veciach s hodnotou 5 000,00 EUR alebo nižšou platí, že ak účastníci konania neurčili advokáta alebo ak sa advokát nezúčastní na pojednávaní, na ktorom sa prejednáva vec a vydáva rozsudok, výsluch svedkov vykoná sudca.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Na tento postup sa vzťahujú menej prísne a pružnejšie pravidlá dokazovania ako tie, ktorými sa riadi spoločný určovací postup.

Pravidlá, v dôsledku ktorých je tento proces menej náročný a pružnejší, sú tieto:

a)      Dôkazy sa predkladajú na pojednávaní. Ak je predmetná suma nižšia ako 5 000,00 EUR, účastníci konania môžu poskytnúť len troch svedkov. V ostatných prípadoch môžu poskytnúť päť svedkov. Nesmú však poskytnúť viac ako troch svedkov pre každú zo skutočností, ktoré sa snažia preukázať. Osoby, ktoré uvedú, že nič nevedia, sa na tieto účely nepočítajú;

b)      Pojednávanie sa uskutoční do tridsiatich dní, a ak je príslušná suma nižšia ako 5 000,00 EUR, jeho dátum sa nemusí stanoviť so súhlasom prípadného určeného advokáta;

c)      Neprítomnosť ktoréhokoľvek z účastníkov konania, aj keď je odôvodnená, nie je dôvodom na odročenie. Rovnako ani neprítomnosť advokáta, aj keď je odôvodnená, nie je dôvodom na odročenie, ak ide o sumu nižšiu ako suma uvedená v predchádzajúcom bode;

d)     Ak je suma vyššia ako táto suma a dôjde k odročeniu, pojednávanie sa musí uskutočniť do tridsiatich dní. Druhé odročenie nie je povolené;

e)      Ak sudca usúdi, že je potrebné ďalšie vyšetrovanie na to, aby mohol dospieť k správnemu rozhodnutiu, preruší pojednávanie v čase, keď to považuje za najvhodnejšie, a ihneď naplánuje dátum tohto vyšetrovania. Konanie sa musí skončiť do tridsiatich dní;

f)       Znalecké dôkazy vždy poskytuje jeden znalec;

g)      Po skončení vykonávania dôkazov môže každý advokát urobiť krátke vyhlásenie.

1.6 Písomný postup

Tak ako iné postupy, aj tento postup má aj ústnu formu.

1.7 Obsah rozsudku

Pravidlá týkajúce sa obsahu rozsudku sú pružnejšie vzhľadom na to, že odôvodnenie musí byť vždy stručné, teda krátke a k veci.

Sudca navyše nie je povinný rozsudok napísať, ale môže ho ihneď nadiktovať do záznamov.

Súdne rozhodnutie, ktoré sa má vydať vo veciach, v ktorých odporca predvolaný osobne nenapadne žalobu, má aj oveľa jednoduchšiu štruktúru, lebo jediné opatrenie sudcu, ktoré bude mať účinnosť rozsudku, bude pripojenie doložky o výkone k žalobe, pokiaľ neexistuje jasný dôvod na odďaľovacie výnimky alebo pokiaľ návrh nie je zjavne neprípustný.

Sudca povolí odďaľovacie výnimky (procesné chyby, ktoré sú podľa sudcu dostatočne významné na to, aby neposúdil návrh a oslobodil odporcu) alebo zamietne nároky navrhovateľa ako zjavne neprípustné iba vtedy, keď existuje jasný dôkaz o týchto problémoch.

1.8 Náhrada trov

Neexistujú žiadne obmedzenia.

Účastníci konania, ktorí majú nárok na náhradu trov, do piatich dní od vydania právoplatného rozhodnutia pošlú súdu príslušné vysvetlenie určené pre neúspešného účastníka konania.

Vysvetlenie musí obsahovať tieto informácie:

a)      meno účastníka konania, číslo veci a meno advokáta alebo súdneho vykonávateľa;

b)      ako samostatnú položku sumy zaplatené účastníkom konania v súvislosti so súdnymi poplatkami;

c)      ako samostatnú položku sumy zaplatené účastníkom konania v súvislosti s výdavkami;

d)     ako samostatnú položku sumy zaplatené advokátovi okrem prípadov, keď sú tieto sumy vyššie ako 50 % z celkovej sumy súdnych poplatkov zaplatených neúspešným účastníkom konania a úspešným účastníkom konania;

e)      sumu, ktorá sa má nahradiť.

Trovy nahradí priamo neúspešný účastník konania účastníkovi konania, ktorý je veriteľom týchto trov, okrem prípadov uvedených v  článku 540 občianskeho súdneho poriadku.

Neúspešný účastník konania dostane v súlade s ustanoveniami občianskeho súdneho poriadku príkaz nahradiť tieto sumy ako trovy:

a)      sumy týkajúce sa súdnych poplatkov zaplatené úspešným účastníkom konania, a to úmerne k platu;

b)      sumy zaplatené úspešným účastníkom konania ako výdavky;

c)      50 % z celkovej sumy súdnych poplatkov zaplatených neúspešným účastníkom konania a úspešným účastníkom konania ako náhradu výdavkov úspešného účastníka konania na odmeny advokáta, a to po predložení uvedeného vysvetlenia.

1.9 Možnosť odvolania

Na odvolania sa nevzťahujú osobitné pravidlá, takže neexistuje žiadne vylúčenie ani osobitné obmedzenie možnosti odvolať sa. Odvolanie je prípustné (alebo neprípustné) podľa všeobecných podmienok.

Ligações úteis

Ďalšie informácie získate pomocou nasledujúcich odkazov:

Posledná aktualizácia: 14/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.