Veci s nízkou hodnotou sporu

Rumunsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

V článkoch 1025 – 1032 nového Občianskeho súdneho poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 15. februára 2013, sa osobitne upravuje konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

V článku 1025 nového Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že hodnota pohľadávky bez úroku, náklady konania a iné vedľajšie príjmy nesmú k dátumu predloženia súdu presiahnuť sumu 10 000 RON.

Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti (ratione materiae), konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu nemožno uplatniť vo fiškálnych, colných a administratívnych veciach alebo vo vzťahu k zodpovednosti štátu za činy alebo opomenutia pri výkone verejnej moci. Toto konanie sa nevzťahuje na pohľadávky, ktoré sa týkajú: osobného stavu alebo právnej spôsobilosti fyzických osôb, majetkových práv vyplývajúcich z rodinných vzťahov, dedenia, konkurzného konania, dohody s veriteľmi, konaní týkajúcich sa likvidácie zadlžených obchodných spoločností alebo iných právnických osôb či iných podobných konaní, sociálneho zabezpečenia, pracovného práva, nájmu nehnuteľného majetku s výnimkou konaní o dlhoch a platbách peňazí, rozhodcovského konania, porušenia práva na súkromie a práva na ochranu osobnosti.

1.2 Uplatnenie konania

V novom Občianskom súdnom poriadku má konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu alternatívnu povahu. Navrhovateľ si môže vybrať medzi konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu a riadnym súdnym konaním. Ak navrhovateľ predložil na súd pohľadávku, táto pohľadávka sa bude riešiť v riadnom konaní, pokiaľ navrhovateľ ešte pred prvým vypočutím výslovne nepožiada o uplatnenie osobitného konania. Ak pohľadávku nie je možné vyriešiť v rámci konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, súd navrhovateľovi doručí oznam o tejto skutočnosti, a ak navrhovateľ nestiahne svoju pohľadávku, bude sa riešiť podľa štatutárneho práva. Príslušným súdom prvého stupňa na riešenie pohľadávky je okresný súd. Miestna príslušnosť je zakotvená v štatutárnom práve.

1.3 Formuláre

Povinný vzorový formulár pre konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je stanovený vo vyhláške ministra spravodlivosti č. 359/C z 29. januára 2013, ktorou sa schvaľujú formuláre na použitie v konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu stanovené v článkoch 1025 – 1032 zákona č. 134/2010 o Občianskom súdnom poriadku. Vzorové formuláre sú: formulár návrhu, formulár na zmenu alebo/a opravu formuláru návrhu a formulár odpovede.

1.4 Pomoc

Poskytuje sa v rozsahu aktívnej úlohy sudcu, nie osobitne pre tento typ prípadu.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Súd môže pripustiť aj iné dôkazy okrem tých, ktoré predložia strany. Dôkazy, ktoré sú však neprimerane nákladné na vykonanie v porovnaní s hodnotou podanej pohľadávky či protipohľadávky, nie sú prípustné.

1.6 Písomný postup

V článku 1028 a nasl. nového Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že navrhovateľ iniciuje konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu vyplnením formulára návrhu a jeho predložením alebo odoslaním príslušnému súdu poštou, alebo akýmkoľvek iným prostriedkom, ktorým sa zabezpečí prenos a potvrdenie prijatia. Spolu s formulárom návrhu sa predkladajú alebo zasielajú aj kópie podaní, ktoré navrhovateľ plánuje použiť. Ak navrhovateľ predložil informácie, ktoré nie sú dostatočne zrozumiteľné alebo nie sú primerané, alebo ak presne nevyplnil formulár návrhu, súd poskytne navrhovateľovi možnosť doplniť alebo opraviť formulár, či predložiť dodatočné informácie alebo dokumenty, okrem prípadov, keď je pohľadávka zjavne neopodstatnená alebo neprípustná. Zjavne neopodstatnená alebo neprípustná pohľadávka sa zamietne. Ak navrhovateľ nevyplní alebo neopraví formulár návrhu v lehote stanovenej súdom, pohľadávka sa odloží.

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je písomné a vedie sa výhradne na úrovni komôr. Súd môže strany predvolať pred súd, ak ich prítomnosť považuje za potrebnú, alebo na žiadosť druhej strany. Súd môže takúto žiadosť zamietnuť, ak podľa neho nie je ústne prejednanie potrebné vzhľadom na okolnosti daného prípadu. Dôvody zamietnutia sa uvádzajú písomne a nemožno sa voči nim odvolať.

Po prijatí správne vyplneného formulára návrhu, zašle súd odporcovi formulár s odpoveďou spolu s kópiou formulára návrhu a kópiami podaní navrhovateľa. Odporca musí predložiť riadne vyplnený formulár odpovede do 30 dní od doručenia dokumentov vrátane kópií dokumentov, ktoré chce použiť. Odporca môže odpovedať aj iným primeraným spôsobom bez toho, aby použil formulár odpovede. Súd navrhovateľovi okamžite doručí kópie odpovede odporcu a prípadnej protipohľadávky odporcu, ako aj kópie jeho podaní. Ak odporca predložil protipohľadávku, navrhovateľ musí predložiť riadne vyplnený formulár odpovede alebo odpovedať akýmkoľvek iným spôsobom do 30 dní od dátumu doručenia protipohľadávky. Protipohľadávka, ktorú nemožno riešiť v rámci tohto konania, bude odlúčená a vyrovnaná podľa štatutárneho práva. Súd musí strany požiadať, aby poskytli ďalšie informácie v lehote určenej na tento účel, ktorá nesmie presiahnuť 30 dní od prijatia odpovede odporcu prípadne od prijatia odpovede navrhovateľa. Ak súd stanovil lehotu na to, aby sa strany dostavili na súd, musí im doručiť súdne predvolanie. Ak súd stanovil lehotu na vykonanie procesného kroku, zainteresovanej strane oznámi dôsledky nedodržania tejto lehoty.

Súd doručí rozsudok do 30 dní od prijatia všetkých požadovaných informácií, alebo v príslušných prípadoch na ústnom vypočutí. Ak v určenej lehote nepríde odpoveď zainteresovanej strany, súd doručí rozsudok o hlavnej pohľadávke alebo protipohľadávke v spojení s úkonmi uvedenými v súdnom spise. Rozsudok prvostupňového súdu je vykonateľný od dátumu vydania a stranám sa doručuje.

1.7 Obsah rozsudku

Nie.

1.8 Náhrada trov

V článku 1031 nového Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že neúspešná strana má zodpovednosť zaplatiť náklady sporu v prípade, že o to druhá strana požiada. Súd však úspešnej strane neprizná výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné, či náklady, ktoré nie sú primerané hodnote pohľadávky.

1.9 Možnosť odvolania

V článku 1032 nového Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že voči súdnemu rozsudku sa možno odvolať len pred tribunálom, a to do 30 dní od doručenia. Ak na to existujú dôvody, odvolací súd môže prerušiť výkon rozsudku, a to pod podmienkou, že sa stanoví kaucia vo výške 10 % napadnutej hodnoty. Rozhodnutie odvolacieho súdu sa doručí stranám a je konečné.

Posledná aktualizácia: 31/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.