Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Veci s nízkou hodnotou sporu

Škótsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

V Škótsku do 28. novembra 2016 existovalo na šerifských súdoch (Sheriff Courts) konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, v prípade ktorého išlo o zjednodušené konanie týkajúce sa peňažných nárokov v hodnote do 3 000 GBP.

Po 28. novembri 2016 bola zavedená nová forma nároku známa ako jednoduché konanie (simple procedure).

Konanie pre vyššie hodnoty sa nazýva skrátené konanie (summary cause), v rámci ktorého sa riešia veci s hodnotou do 5 000 GBP a ktoré je o niečo zložitejšie než jednoduché konanie.

Jednoduché konanie

Od 28. novembra 2016 by každá osoba vznášajúca nárok, ktorý sa týka pohľadávok s peňažnou hodnotou do 5 000 GBP a v ktorom sa požaduje vyplatenie, odovzdanie či znovuzískanie hnuteľného majetku alebo v ktorých sa nariaďuje, aby konkrétna osoba vykonala špecifický úkon, mala využiť jednoduché konanie.

Jednoduché konanie je súdne konanie, ktorého účelom je poskytnúť rýchly, nenákladný a neformálny spôsob riešenia sporov, ktorých peňažná hodnota neprevyšuje 5 000 GBP.

Nárok šerifskému súdu podáva navrhovateľ. Účastník konania, voči ktorému bola podaná žaloba, je známy ako odporca. Konečné rozhodnutie vo veci vydáva šerif (sheriff) alebo šerif pre skrátené konania (summary sheriff). Pri jednoduchom konaní nie je potrebný právny zástupca, ak si však želáte jeho prítomnosť, môžete ho použiť.

Ďalšie informácie o jednoduchom konaní sa nachádzajú na webovom sídle Škótskej súdnej služby (Scottish Courts and Tribunals Service).

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Jednoduchým konaním sa nahrádza predchádzajúce konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Nahrádza sa ním aj skrátené konanie, ale len pokiaľ ide o žaloby, v ktorých sa požaduje vyplatenie, odovzdanie či znovuzískanie hnuteľného majetku, alebo žaloby, v ktorých sa nariaďuje, aby konkrétna osoba vykonala určitý úkon.

Žaloby v rámci skráteného konania je možné vzniesť ako žaloby o znovuzískanie založených alebo zadržaných peňazí alebo majetku (furthcoming), o zúčtovanie a vyplatenie (count, reckoning and payment), znovuzískanie dedičného majetku, odovzdanie majetku a predbežné výživné. Ak existuje iná žiadosť o platbu, táto platba musí mať hodnotu menej než 5 000 GBP.

1.2 Uplatnenie konania

Žaloba podaná v rámci jednoduchého konania alebo skráteného konania sa musí riadiť súdnym poriadkom, ktorý je záväzný. Súdny poriadok sa nachádza na webovom sídle Škótskej súdnej služby (Scottish Courts and Tribunals Service).

1.3 Formuláre

Pre každú fázu jednoduchého konania a skráteného konania existujú osobitné tlačivá, napr. tlačivo pre nároky/predvolania v prípade podania žaloby, tlačivo rozhodnutia/výpisu z rozsudku. Musia sa použiť tlačivá, ktoré sú stanovené v pravidlách pre jednoduché konania z roku 2016 (Simple Procedure Rules) a v pravidlách pre skrátené konania z roku 2002 (Summary Cause Rules). Tieto tlačivá sa nachádzajú na webovom sídle Škótskej súdnej služby (Scottish Courts and Tribunals Service).

1.4 Pomoc

Pomoc pri vypĺňaní tlačiva (tlačivo 3A) môže poskytnúť kancelária šerifského tajomníka (sheriff clerk's office) a pomôcť ponúkajú aj poradenské agentúry, ako napríklad úrad pre poradenstvo občanom. V prípade, ak navrhovateľ potrebuje ďalšie informácie o jednoduchom konaní, mal by sa obrátiť na svoj miestny šerifský súd.

Informácie o šerifských súdoch v Škótsku sa nachádzajú na webovom sídle Škótskej súdnej služby (Scottish Courts and Tribunals Service).

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Pojednávania v rámci jednoduchého konania sú také neformálne, ako to okolnosti žaloby umožňujú. Šerif alebo šerif pre skrátené konania vysvetlí všetky používané právne pojmy alebo výrazy. Dokumenty a iné dôkazy sa môžu podať na súd a v jednoduchých pravidlách sú na takéto účely stanovené postupy vrátane toho, čo sa má poslať navrhovateľovi alebo odporcovi, a vrátane všetkých uplatňovaných lehôt na predloženie listinných alebo iných dôkazov.

1.6 Písomný postup

Ak ide o žalobu bez obhajcu, postup bude prebiehať výlučne písomne. V prípade prítomnosti obhajcu však môže byť vo veci potrebné zvolať súd vo forme pojednávania, prípadne šerif či šerif pre skrátené konania môže prijať rozhodnutie aj bez pojednávania.

Šerif alebo šerif pre skrátené konania môže takisto rozhodnúť o usporiadaní rozpravy o vedení veci. Rozprava o vedení veci sa uskutoční v súdnej sieni alebo na inom mieste, ktoré určí šerif alebo šerif pre skrátené konania. Šerif alebo šerif pre skrátené konania takisto rozhodne o spôsobe, akým rozprava prebehne, napríklad prostredníctvom videokonferencie, konferenčných hovorov alebo iného formátu, ktorý vyberú.

1.7 Obsah rozsudku

Šerif alebo šerif pre skrátené konania na konci pojednávania môže buď okamžite prijať rozhodnutie, alebo si môže ponechať čas na posúdenie veci pred prijatím rozhodnutia. Ak si šerif alebo šerif pre skrátené konania ponechá čas na posúdenie rozhodnutia vo veci, rozhodnutie musí prijať do štyroch týždňov od dátumu pojednávania.

Ak šerif alebo šerif pre skrátené konania prijme rozhodnutie v prítomnosti účastníkov konania, musí vysvetliť dôvody svojho rozhodnutia. V prípade ponechania času na posúdenie rozhodnutia vo veci sa musí vypracovať oznámenie, v ktorom bude uvedené odôvodnenie rozhodnutia.

1.8 Náhrada trov

V rámci jednoduchého konania s hodnotou sporu najviac 300 GBP sa obvykle nepriznáva náhrada trov konania.

V prípade hodnoty sporu od 300 GBP do 1 500 GBP vrátane nesmie maximálna výška trov, ktoré súd môže obvykle priznať úspešnému účastníkovi konania, prekročiť 150 GBP.

V prípade hodnoty sporu od 1 500 GBP do 3 000 GBP vrátane nesmie maximálna výška trov, ktoré súd môže obvykle priznať úspešnému účastníkovi konania, prekročiť 10 % hodnoty nároku.

V prípade nárokov, ktorých hodnota je v rozpätí od 3 001 GBP do 5 000 GBP sa vo všeobecnosti uplatňuje pravidlo, že neúspešný účastník konania hradí trovy úspešného účastníka. Tieto trovy môžu byť vyššie v prípade, ak jeden z účastníkov konania využíva služby právneho zástupcu. Ďalšie informácie o trovách konania sa nachádzajú na webovom sídle Škótskej súdnej služby (Scottish Courts and Tribunals Service).

V prípade žalôb v rámci skrátených konaní neplatia rovnaké obmedzenia a vyúčtovanie trov konania obvykle posudzuje šerifský tajomník a potom ho schvaľuje šerif alebo šerif pre skrátené konania.

1.9 Možnosť odvolania

Proti rozhodnutiu v rámci jednoduchého konania je možné podať odvolanie. Odvolanie na šerifský odvolací súd (Sheriff Appeal Court) sa musí uskutočniť formou oznámenia o odvolaní prostredníctvom tlačiva 16A a musí sa podať na súd, ktorý sa zaoberal žalobou v rámci jednoduchého konania, a to do štyroch týždňov od dátumu, keď šerifský tajomník zaslal tlačivo o rozhodnutí úspešnému účastníkovi konania. V prípade skráteného konania platia osobitné odvolacie ustanovenia a ďalšie informácie sa nachádzajú na webovom sídle Škótskej súdnej služby (Scottish Courts and Tribunals Service).

Vo veci bez obhajcu v rámci jednoduchého konania sa však na súd môže podať žiadosť o zrušenie rozhodnutia šerifa alebo šerifa pre skrátené konania. Táto žiadosť sa môže podávať za určitých okolností a musí sa pri tom použiť tlačivo 13B. Ďalšie informácie o postupe zrušenia rozhodnutia sa nachádzajú na webovom sídle Škótskej súdnej služby (Scottish Courts and Tribunals Service).

Súvisiace hypertextové odkazy

Na webovom sídle Škótskej súdnej služby (Scottish Courts and Tribunals Service) sa nachádzajú pravidlá pre bežné, skrátené a jednoduché konanie.

Šerif pre skrátené konania

Funkcia Šerifa pre skrátené konania bola vytvorená zákonom o reforme súdov (Škótsko) z roku 2014 [Courts Reform (Scotland) Act].  Ďalšie informácie sa nachádzajú na webovom sídle Škótskeho súdnictva (Judiciary of Scotland).

Posledná aktualizácia: 24/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.