Veci s nízkou hodnotou sporu

Slovensko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Veci s nízkou hodnotou sporu nie sú osobitne upravené, konanie sa riadi podľa všeobecných ustanovení o občianskoprávnom konaní. V prípade sporov ktoré neprevyšujú sumu 2000 EUR sa pojednávanie nenariaďuje, v prípade že sa jedná iba o jednoduché posúdenie veci.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Konanie sa riadi podľa všeobecných ustanovení o občianskoprávnom konaní.

1.2 Uplatnenie konania

Konanie začína na návrh, obvyklým postupom ako pri akomkoľvek návrhu na začatie konania

1.3 Formuláre

Osobitné formuláre nie sú stanovené

1.4 Pomoc

Pomoc je stranám sporu poskytovaná vo forme všeobecnej poučovacej povinnosti súdov, v zmysle ktorej súd vždy poučí strany o ich procesných právach a povinnostiach ako aj o možnosti zvoliť si advokáta resp. možnosť obrátiť sa na Centrum právnej pomoci.

https://www.centrumpravnejpomoci.sk

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Konanie sa riadi podľa všeobecných ustanovení o občianskoprávnom konaní .

1.6 Písomný postup

Obvykle ako pri ostatných občianskoprávnych konaniach.

1.7 Obsah rozsudku

Obvykle ako pri ostatných občianskoprávnych konaniach.

1.8 Náhrada trov

Obvykle ako pri ostatných občianskoprávnych konaniach.

Súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci. Ak mala strana vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov konania pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadna zo strán nemá na náhradu trov konania právo. Ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov konania protistrane. Ak strana procesne zavinila trovy konania, ktoré by inak neboli vznikli, súd prizná náhradu týchto trov protistrane. Výnimočne súd neprizná náhradu trov konania, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa.

1.9 Možnosť odvolania

Účastník má možnosť  podať odvolanie voči rozsudku obvyklým spôsobom ako pri iných veciach v občianskoprávnom konaní. Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Posledná aktualizácia: 06/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.