Veci s nízkou hodnotou sporu

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Slovinské právne predpisy umožňujú osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktoré upravuje kapitola 30 zákona o občianskom konaní (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Podľa ustanovení zákona o občianskom konaní je spor s nízkou hodnotou spor, v ktorom nárokovaná suma nepresahuje 2 000 EUR. V obchodných sporoch je spor s nízkou hodnotou spor, v ktorom nárokovaná suma nepresahuje 4 000 EUR. Nároky s nízkou hodnotou sporu zahŕňajú aj spory, v ktorých nárok nie je peňažný, pričom žalobca v žalobe potvrdí svoju ochotu prijať namiesto uspokojenia nároku peňažnú sumu nepresahujúcu 2 000 EUR (4 000 EUR v obchodných sporoch), a spory, v ktorých je predmetom nároku dodanie hnuteľného majetku, ak suma uvedená žalobcom v žalobe nepresahuje 2 000 EUR (4 000 EUR v obchodných sporoch). Spory s nízkou hodnotou nezahŕňajú spory týkajúce sa majetku, spory týkajúce sa autorských práv, spory týkajúce sa ochrany alebo používania vynálezov a ochranných známok alebo práva používať obchodné meno, spory týkajúce sa ochrany hospodárskej súťaže ani spory týkajúce sa neoprávneného vstupu na cudzí majetok.

1.2 Uplatnenie konania

Spôsob uplatnenia postupu je uvedený v bode 1.1. Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vykonáva pred miestnym súdom (okrajno sodišče) s výnimkou obchodných sporov, o ktorých rozhoduje okresný súd (okrožno sodišče).

1.3 Formuláre

Tlačivá existujú len pre konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu začaté účastníkom konania na základe hodnoverného dokumentu. Vyplnené tlačivo možno podať elektronickou cestou na adrese: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Ide o vykonávacie konanie na základe hodnoverného dokumentu, ktoré po predložení riadne odôvodnenej sťažnosti pokračuje rovnako ako v prípade odporu voči platobnému rozkazu. Okrem tohto tlačiva neexistujú žiadne iné pripravené tlačivá, ktoré by účastníkom konania pomáhali pri začatí sporu v konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Podrobnejšie informácie o možnostiach predkladania návrhov elektronickou cestou nájdete v časti Automatické spracovanie.

1.4 Pomoc

Účastníci konania môžu požiadať o právnu pomoc, ktorá sa im poskytne, ak spĺňajú podmienky stanovené v zákone o bezplatnej právnej pomoci (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP).

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

V konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu je žalobca povinný uviesť v žalobe všetky skutočnosti a predložiť všetky dôkazy, zatiaľ čo žalovaná strana je povinná urobiť to vo svojom vyjadrení. Každý účastník konania potom môže podať jedno prípravné vyjadrenie. Skutočnosti a dôkazy predložené v písomných vyjadreniach k neskoršiemu dátumu sa neberú do úvahy. Lehota na predloženie vyjadrenia a prípravného vyjadrenia je osem dní.

1.6 Písomný postup

Konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vykonávajú na základe právnych úkonov v písomnej forme. Súd môže obmedziť čas a rozsah postupu získavania dôkazov a vykonať tento postup na základe vlastného uváženia tak, aby sa dosiahla rovnováha medzi poskytnutím dostatočnej ochrany práv účastníkov konania a cieľom urýchliť konanie a udržať nízke náklady.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudok v konaní vo veci s nízkou hodnotou sporu sa vydá ihneď po skončení hlavného pojednávania. Písomný rozsudok musí obsahovať úvodnú časť, účinnú časť, dôvodovú časť a poučenie o zákonných právach. Sudca môže vydať písomný rozsudok s úplným odôvodnením alebo rozsudok so skráteným odôvodnením.

1.8 Náhrada trov

O nákladoch na konanie sa rozhoduje v závislosti od úspechu jedného alebo druhého účastníka konania v prípade – neúspešný účastník konania je povinný uhradiť náklady druhému účastníkovi konania.

1.9 Možnosť odvolania

Účastníci konania sa môžu odvolať voči rozsudku súdu prvého stupňa alebo voči rozhodnutiu v konaní vo veci s nízkou hodnotou sporu do ôsmich dní. Rozsudok a rozhodnutie možno napadnúť iba na základe závažného porušenia ustanovení o občianskom konaní uvedených v druhom odseku článku 339 zákona o občianskom konaní a na základe porušenia hmotného práva. V obchodných konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa voči rozsudku môže odvolať iba účastník konania, ktorý oznámil, že má v úmysle odvolať sa. V konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu neexistuje žiadny postup obnovy konania a dôvody na nariadenie opakovania konania sú obmedzené.

Súvisiace odkazy

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Posledná aktualizácia: 08/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.