Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Veci s nízkou hodnotou sporu

Španielsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Áno, nároky do výšky 6 000 EUR si vyžadujú ústne konanie bez toho, aby bolo dotknuté prípadné uplatňovanie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 v prípadoch, keď sú na to splnené podmienky.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Ústne konanie v prípade pohľadávok do výšky 6 000 EUR.

1.2 Uplatnenie konania

Prostredníctvom písomného návrhu.

1.3 Formuláre

Záväzné vzorové formuláre neexistujú. V prípade nárokov do výšky 2 000 EUR poskytujú podateľne jednotlivých úsekov súdov (Decanatos) vzorové formuláre, pre navrhovateľov pre podanie návrhu a pre odporcu pre vyplnenie odpovede.

Tieto formuláre sú k dispozícii na webovej lokalite Generálnej rady súdnej moci (Consejo General del Poder Judicial).

Ak nárok prekročí hodnotu 2 000 EUR, je povinná účasť advokáta (abogado) a právneho zástupcu (procurador); bez tohto zastúpenia nie je možné nárok vymáhať ani naň podať návrh.

Ak navrhovateľ nepodá návrh, nárok z jeho strany sa nepovažuje za uznaný, ale len za nenapadnutý a konanie pokračuje.

1.4 Pomoc

Navrhovateľ môže v rámci ústneho konania konať osobne, ale ak výška nároku prekročí hodnotu 2 000 EUR, účasť advokáta a právneho zástupcu je povinná.

Ak nie je navrhovateľ na pojednávaní zastúpený advokátom, právnym zástupcom ani sa nedostaví osobne, ak sa to toto zastúpenie nevyžaduje, považuje sa návrh za vzatý späť. Ak však na tom má odporca oprávnený záujem, môže požiadať o pokračovanie konania a vynesenie konečného právoplatného rozhodnutia.

Ak sa odporca nedostaví osobne, konanie pokračuje.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Dokazovanie sa riadi všeobecnými pravidlami: prípustný je akýkoľvek druh dôkazov a dôkazy je možné si vyžiadať a predložiť pred pojednávaním.

1.6 Písomný postup

Žaloba a obhajoba sú v písomnej forme. Procesné otázky sa riešia počas pojednávania. Dôkazy sa poskytujú ústne a v zásade počas pojednávania.

1.7 Obsah rozsudku

Rozhodnutie obsahuje odôvodnenie a je vydané písomne ako v prípade akéhokoľvek iného konania.

1.8 Náhrada trov

Ak je v danom prípade povinná účasť advokáta a právneho zástupcu a ak existuje príkaz na úhradu súdnych trov, strane, v prospech ktorej bola nariadená úhrada trov, sa môžu po posúdení preplatiť trovy konania, a to za predpokladu, že nepresahujú tretinu výšky trov konania na každého z účastníkov konania, ktorý dostal príkaz.

Ak účastník konania, ktorému bola priznaná úhrada trov, žije mimo konania súdneho pojednávania, môžu mu byť trovy uhradené na právneho zástupcu, a to aj v prípade, ak účasť právneho zástupcu nie je povinná.

1.9 Možnosť odvolania

Voči rozhodnutiu sa možno odvolať, ak je sporná suma vyššia ako 3 000 EUR. Písomné odvolanie sa predkladá rovnakému súdu, a to v lehote do 20 dní.

Právomoc rozhodovať o odvolaní prináleží provinčnému súdu (Audiencia Provincial) rozhodujúcemu samosudcom. Proti rozhodnutiu tohto súdu nie je možné podať ďalší opravný prostriedok, hoci v niektorých autonómnych oblastiach s vlastným občianskym právom bol proti tomuto rozhodnutiu umožnený kasačný opravný prostriedok.

Posledná aktualizácia: 10/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.