Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Veci s nízkou hodnotou sporu

Španielsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Áno, ústne konania v prípade pohľadávok do výšky 6 000 EUR.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Ústne konania v prípade pohľadávok do výšky 6 000 EUR.

1.2 Uplatnenie konania

Prostredníctvom písomného návrhu.

1.3 Formuláre

Neexistuje záväzný vzorový formulár. Pri pohľadávkach do výšky 2 000 EUR však kancelárie divíznych sudcov zvyčajne poskytnú štandardný vzor alebo tlačený formulár.

Tento formulár sa používa len na žalobu a jeho použitie je na voľnom uvážení. Je k dispozícii na webovom sídle Consejo General del Poder Judicial.

1.4 Pomoc

Navrhovateľ môže v rámci ústneho konania konať osobne, ale ak výška pohľadávky prekročí hodnotu 2 000 EUR, účasť právnika (abogado)a prokurátora (procurador) je povinná.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Dokazovanie sa riadi všeobecnými pravidlami: prípustný je akýkoľvek druh dôkazov a dôkazy je možné si vyžiadať a predložiť pred vypočutím.

1.6 Písomný postup

Písomné formality konania zahŕňajú pohľadávku a obhajobu. Procesné otázky sa riešia počas súdneho konania. Dôkazy sa takisto predkladajú ústne a primárne na súde.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudok sa poskytuje písomne a s odôvodnením, v rovnakej podobe ako pri iných konaniach.

1.8 Náhrada trov

Ak je v danom prípade povinná účasť právnika a prokurátora a ak existuje príkaz na úhradu súdnych trov, strane, v prospech ktorej bola nariadená úhrada trov, sa môžu po posúdení preplatiť trovy konania, a to za predpokladu, že nepresahujú tretinu výšky trov konania na každého z účastníkov konania, ktorý dostal príkaz.

Ak účastník konania, ktorému bola priznaná náhrada nákladov, žije mimo miesta, kde sa uskutočnilo súdne konanie, môžu sa mu preplatiť náklady na prokurátora, a to aj v prípade, ak účasť prokurátora nebola povinná

1.9 Možnosť odvolania

Voči rozsudku sa možno odvolať, ak je hodnota veci vyššia ako 3 000 EUR. Písomné odvolanie sa predkladá rovnakému súdu, a to v lehote do 20 dní.

O odvolaniach má právomoc rozhodovať príslušný oblastný súd (Audiencia Provincial) a proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

Posledná aktualizácia: 26/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.