Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Veci s nízkou hodnotou sporu

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Áno, pre občianskoprávne veci týkajúce sa malých súm existuje osobitné konanie.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Osobitné konanie v občianskoprávnych veciach týkajúcich sa menších súm vykonáva všeobecný súd prvého stupňa (okresný súd; tingsrätt), ak v ňom ide o nárok navrhovateľa, ktorý je menší ako stanovená prahová hodnota. Táto prahová hodnota je v súčasnosti (v roku 2019) 23 250 SEK. Prahová hodnota nie je suma stanovená v právnych predpisoch, ale týka sa tzv. výšky cenového základu, čo znamená, že sa vypočítava z trendu vývoja cien.

1.2 Uplatnenie konania

Možnosť využitia tohto postupu nie je obmedzená na niektoré typy vecí, napríklad na veci týkajúce sa občianskych spotrebiteľov. Predpokladom je, že musí ísť o občianskoprávnu žalobu a hodnota sporu nesmie prekročiť prahovú hodnotu. Tento postup nie je možné využiť v rodinných veciach.

1.3 Formuláre

Na začatie postupu vo veci týkajúcej sa malej sumy neexistuje žiadny štandardný formulár. Existuje formulár žiadosti o predvolanie, ktorý sa môže použiť bez ohľadu na príslušnú sumu, o ktorú vo veci ide. Tento formulár je k dispozícii na webovej lokalite správy švédskych národných súdov (Domstolsverket) (http://www.domstol.se/) vo švédčine a angličtine.

1.4 Pomoc

Ak sa podáva návrh na začatie konania na okresný súd (tingsrätt), na podanie návrhu je k dispozícii pomoc. Štátne orgány majú zákonnú povinnosť poskytovať všeobecné služby. Táto povinnosť znamená, že ľudia môžu na okresný súd zatelefonovať alebo ho navštíviť a získať všeobecné poradenstvo o konaní a pravidlách, ktoré sa naň vzťahujú. Predsedajúci sudca je povinný počas prípravy na prejednanie veci a v závislosti od povahy veci zaistiť objasnenie všetkých predmetných záležitostí a to, aby účastníci určili, o čo sa chcú vo veci opierať. V praxi sudca svoje povinnosti vykonáva kladením doplňujúcich otázok a pripomienkami.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Pre veci týkajúce sa sporov o malé sumy neexistujú žiadne osobitné pravidlá. Inými slovami, predkladať sa môžu ústne aj písomné dôkazy. Písomné výpovede svedkov sa pripúšťajú iba v niektorých osobitných situáciách. Ďalšie informácie o pravidlách získavania dôkazov podľa švédskeho práva môžete nájsť tu.

1.6 Písomný postup

Nález súdu sa môže vyniesť aj na základe výhradne písomného konania. Táto možnosť sa využíva vtedy, ak sa vzhľadom na šetrenie vo veci nevyžaduje ústne konanie, ktoré nevyžaduje ani žiadny z účastníkov.

1.7 Obsah rozsudku

Na vypracovanie rozsudku vo veciach týkajúcich sa malých čiastok neexistujú žiadne osobitné pravidlá. Na všetky občianskoprávne veci vrátane rozsudkov vo veciach týkajúcich sa malých súm sa vzťahujú nasledujúce pravidlá. Rozsudok sa musí vydať písomne a musí obsahovať tieto informácie v samostatných častiach: názov súdu, dátum a miesto vydania rozsudku, účastníkov a ich zástupcov alebo právnych poradcov, výrokovú časť rozsudku, nároky a obhajoby príslušných účastníkov a skutočnosti, na ktorých sa zakladajú, ako aj odôvodnenie rozsudku vrátane informácií o tom, čo sa vo veci dokázalo.

1.8 Náhrada trov

Osobitné pravidlá týkajúce sa trov tvoria najdôležitejšiu osobitnú časť vecí, v ktorých ide o malé sumy. Účastník, ktorý vec vyhral, má právo iba na náhradu jednej hodiny právneho poradenstva pri jednom konaní na každom súde, ako aj náhradu poplatku za žalobu, cestovných nákladov a diét súvisiacich so súdnym pojednávaním, nákladov na výpovede svedkov a na preklad písomností. Náhrada sa prizná v prípade, ak sa žiada za náklady, ktoré musel účastník, ktorý spor vyhral, odôvodnene vynaložiť na presadzovanie svojich práv. Odmena pre zástupcov sa nahrádza len do výšky jednej hodiny právneho poradenstva.

1.9 Možnosť odvolania

Proti rozsudku vydanému súdom nižšieho stupňa sa možno odvolať na súde vyššieho stupňa.

Možnosť podať odvolanie sa vyžaduje preto, aby mohol odvolací súd (hovrätt) preskúmať rozsudok okresného súdu (tingsrätt). Možnosť podať odvolanie sa umožňuje iba vtedy, ak má preskúmanie odvolania súdom vyššieho stupňa význam pre správu uplatňovania práva, ak existujú dôvody na zmenu rozhodnutia prijatého okresným súdom alebo ak existujú iné opodstatnené dôvody na preskúmanie odvolania. Ak sa chce účastník voči rozsudku okresného súdu odvolať, musí tak urobiť písomne a odvolanie musí byť na okresnom súde prijaté do troch týždňov odo dňa vydania rozsudku.

Posledná aktualizácia: 10/12/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.