Veci s nízkou hodnotou sporu

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Áno, existuje osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu vykonáva všeobecný súd prvého stupňa (okresný súd; tingsrätt), ak v ňom ide o nárok navrhovateľa, ktorý je menší ako stanovená prahová hodnota. Táto prahová hodnota je v súčasnosti (v roku 2019) 23 250 SEK. Prahová hodnota nie je suma stanovená v právnych predpisoch, ale týka sa tzv. výšky cenového základu, čo znamená, že sa vypočítava z trendov vývoja cien.

1.2 Uplatnenie konania

Prístup k tomuto konaniu nie je obmedzený na niektoré typy vecí, ako sú napríklad spotrebiteľské spory. Predpokladom je, že musí ísť o občianskoprávnu žalobu a hodnota sporu nesmie prekročiť prahovú hodnotu. Toto konanie nie je možné využiť v rodinných veciach.

1.3 Formuláre

Formulár žiadosti o začatie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu je k dispozícii na webovom sídle správy švédskych národných súdov (Domstolsverket).

1.4 Pomoc

Pomoc so začatím konania sa poskytuje na okresnom súde. Štátne orgány majú zákonnú povinnosť poskytovať všeobecné služby. Táto povinnosť znamená, že ľudia môžu na okresný súd zatelefonovať alebo ho navštíviť a získať všeobecné poradenstvo o tomto konaní a pravidlách, ktoré sa naň vzťahujú. Predsedajúci sudca je povinný počas prípravy na prejednanie veci a v závislosti od povahy veci zaistiť objasnenie všetkých predmetných sporných záležitostí a to, aby účastníci určili, o čo sa chcú vo veci opierať. V praxi sudca svoje povinnosti vykonáva kladením doplňujúcich otázok a pripomienkami.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Pre veci týkajúce sa sporov o malé sumy neexistujú žiadne osobitné pravidlá. Inými slovami, predkladať sa môžu ústne aj písomné dôkazy. Písomné výpovede svedkov sa pripúšťajú iba v niektorých osobitných situáciách. Ďalšie informácie o pravidlách získavania dôkazov pre občianskoprávne žaloby podľa švédskeho práva môžete nájsť tu.

1.6 Písomný postup

Súd môže vyniesť rozsudok výhradne na základe písomného konania. Táto možnosť sa využíva vtedy, ak sa vzhľadom na šetrenie vo veci nevyžaduje ústne konanie, ktoré nevyžaduje ani žiadny z účastníkov.

1.7 Obsah rozsudku

Na vypracovanie rozsudku vo veciach týkajúcich sa malých súm neexistujú žiadne osobitné pravidlá. Na všetky občianskoprávne žaloby vrátane rozsudkov vo veciach týkajúcich sa malých súm sa vzťahujú nasledujúce pravidlá. Rozsudok sa musí vydať písomne a musí obsahovať tieto informácie v samostatných oddieloch: názov súdu, dátum a miesto vydania rozsudku, mená účastníkov a ich zástupcov alebo právnych poradcov, výrokovú časť rozsudku, nároky a obhajoby príslušných účastníkov a skutočnosti, na ktorých sa zakladajú, ako aj odôvodnenie rozsudku vrátane informácií o tom, čo sa vo veci dokázalo.

1.8 Náhrada trov

Osobitné pravidlá týkajúce sa trov sú najdôležitejším osobitným prvkom vecí, v ktorých ide o malé sumy. Účastník, ktorý vec vyhral, má nárok len na náhradu jednej hodiny právneho poradenstva pri jednom konaní na každom súde, ako aj na náhradu poplatku za žalobu, cestovných nákladov a diét súvisiacich so súdnym pojednávaním, nákladov na výpovede svedkov a na preklad písomností. Náhrada sa prizná v prípade, ak sa žiada za náklady, ktoré musel účastník, ktorý spor vyhral, odôvodnene vynaložiť na presadzovanie svojich práv. Odmena pre zástupcov sa nahrádza len do výšky jednej hodiny právneho poradenstva.

1.9 Možnosť odvolania

Proti rozsudku vydanému súdom nižšieho stupňa sa možno odvolať na súde vyššieho stupňa.

Možnosť podať odvolanie sa vyžaduje preto, aby mohol odvolací súd (hovrätt) preskúmať rozsudok okresného súdu. Možnosť podať odvolanie sa umožňuje iba vtedy, ak je pre uplatnenie práva dôležité, aby odvolanie prerokoval súd vyššieho stupňa, ak existujú dôvody na zmenu záveru, ku ktorému dospel okresný súd, alebo ak existujú iné opodstatnené dôvody na odvolanie. Účastník, ktorý sa chce voči rozsudku okresného súdu odvolať, tak musí urobiť písomne a odvolanie musí byť na okresný súd doručené do troch týždňov odo dňa vydania rozsudku.

Posledná aktualizácia: 22/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.