Small claims

The European Small Claims procedure is designed to simplify and speed up cross-border claims of up to €5000.

The European Small Claims Procedure is available to litigants as an alternative to the procedures existing under the laws of the Member States. A judgment given in the European Small Claims Procedure is recognized and enforceable in another Member State without the need for a declaration of enforceability and without any possibility of opposing its recognition.

Standard forms have been drawn up for the Small Claims procedure and are available here in all languages. To start the procedure, "Form A" must be filled in. Any relevant supporting documents, such as receipts, invoices, etc. should be attached to the form.

Form A must be sent to the court that has the jurisdiction. Once the court receives the application form it must fill in its part of the "Answer Form". Within 14 days of receiving the application form, the court should serve a copy of it, along with the Answer Form, on the defendant. The defendant has 30 days to reply, by filling in his or her part of the Answer Form. The court must send a copy of any reply to the plaintiff within 14 days.

Within 30 days of receiving the defendant's answer (if any) the court must either give a judgment on the small claim, or request further details in writing from either party, or summon the parties to an oral hearing. If there is an oral hearing, it is not necessary to be represented by a lawyer and if the court has appropriate equipment the hearing should be carried out through videoconference or teleconference.

With the certificate issued by the court (which might need to be translated into the language of the other Member State), and a copy of the judgment, the judgment is enforceable in all the other Member States of the European Union, without any further formalities. The only reason that enforcement in another Member State can be refused is if it is irreconcilable with another judgment in the other Member State between the same parties. Enforcement takes place in accordance with the national rules and procedures of the Member State where the judgment is being enforced.

Related links

Regulation (EC) No 861/2007 - consolidated text of 14 June 2017 PDF (1740 Kb) en

A Guide for Users to the European Small Claims Procedure PDF (1699 Kb) en

Practice Guide for the Application of the European Small Claims Procedure PDF (2237 Kb) en

Infographic for consumers PDF (102 Kb) en

Leaflet for legal professionals PDF (553 Kb) en

Leaflet for businesses PDF (237 Kb) en

Web toolkit – information on a European Small Claims Procedure  ZIP (9.403 Kb) en

Small claims – notifications of the Member States and a search tool helping to identify competent court(s)/authority(ies)

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/07/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Belgicko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

V belgických právnych predpisoch neexistuje osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Existuje len niečo ako „skrátené konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu“. Pozrite si samostatnú kapitolu.

Neexistuje osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Využíva sa bežný zákonný postup, ktorý je však veľmi jednoduchý.

Bežný postup je uvedený ďalej:

 • predvolanie prostredníctvom oznámenia súdneho úradníka,
 • výmena písomných vyjadrení s uvedenými zisteniami,
 • dátum pojednávania (obhajoba právneho zástupcu) a uzavretie diskusií,
 • rozsudok.

V zásade neexistuje žiadne zjednodušenie, niektoré konania sa však nezačínajú súdnym predvolaním, ale spoločným návrhom účastníkov konania. Príkladom sporu zahŕňajúceho spoločný návrh účastníkov konania je spor o nájomné. V oddiele 1344a súdneho poriadku (Gerechtelijk Wetboek) sa stanovuje, že na základe ustanovení nájomnej zmluvy sa akékoľvek konanie týkajúce sa nájmu majetku môže začať podaním písomného návrhu na registri občianskeho zmierovacieho súdu.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

1.2 Uplatnenie konania

1.3 Formuláre

1.4 Pomoc

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

1.6 Písomný postup

1.7 Obsah rozsudku

1.8 Náhrada trov

1.9 Možnosť odvolania

Odkazy

Právne predpisy týkajúce sa skráteného konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu: Webová stránka Odkaz sa zobrazí v novom okneFederal Public Service for Justice:

 • Kliknite na položku „Consolidated legislation“ (Konsolidované právne predpisy) v kategórii „Sources of law“ (Pramene práva).
 • V kategórii „Legal nature“ (Právna povaha) vyberte položku „Judicial Code“ (Súdny poriadok).
 • Do poľa „words (slová)“ zadajte číslo 664.
 • Kliknite na položku „Retrieve“ (Získať) a potom „List“ (Zoznam).
 • Kliknite na položku „Detail“ (Podrobnosti).
Posledná aktualizácia: 26/10/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Bulharsko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Od 1. januára 2009 bulharské súdy uplatňujú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Tieto konania prebiehajú na krajských súdoch, pričom na veci, ktoré nie sú obsiahnuté v nariadení (ES) č. 861/2007, sa uplatňujú všeobecné pravidlá občianskeho súdneho poriadku.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.2 Uplatnenie konania

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.3 Formuláre

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.4 Pomoc

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.6 Písomný postup

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.7 Obsah rozsudku

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.8 Náhrada trov

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.9 Možnosť odvolania

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Posledná aktualizácia: 11/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Česká republika

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Samostatné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu v Českej republike neexistuje. Kategória bagateľných sporov (t. j. výška finančného plnenia) sa zohľadňuje len pri odvolacom a dovolacom konaní.

1.2 Uplatnenie konania

Podľa znenia § 202 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku nie je odvolanie prípustné proti rozsudku, ktorým bolo rozhodnuté o peňažnom plnení neprevyšujúcom 10 000 Kč, pričom sa neprihliada na príslušenstvo pohľadávky; to však neplatí v prípade rozsudku pre uznanie a rozsudku pre zmeškanie.

Proti rozsudku pre uznanie a rozsudku pre zmeškanie teda odvolanie podať možno, i keď nimi bolo rozhodnuté o sume nižšej ako 10 000 Kč.

Podľa § 238 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku nie je prípustné dovolanie proti rozsudkom a uzneseniam, pri ktorých dovolaním napadnutým výrokom bolo rozhodnuté o peňažnom plnení neprevyšujúcom 5 000 Kč, s výnimkou prípadov, ak ide o vzťahy zo spotrebiteľských zmlúv a o pracovnoprávne vzťahy; na príslušenstvo pohľadávky sa pritom neprihliada.

1.3 Formuláre

V prípade bagateľného konania neexistujú žiadne osobitné formuláre.

1.4 Pomoc

Súdy sú podľa Občianskeho súdneho poriadku povinné poučiť účastníkov o ich procesných právach a povinnostiach. Zákon teda pre konkrétnu procesnú situáciu ustanovuje, ako by mali byť účastníci v danej situácii súdom poučení.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Predkladanie, hodnotenie a získavanie dôkazov v sporoch, akejkoľvek finančnej hodnoty, ktorej sa týka občianske súdne konanie, sa riadi rovnakými pravidlami.

1.6 Písomný postup

Zákon upravujúci konanie o bagateľných nárokoch neustanovuje žiadne výnimky, pokiaľ ide o spôsob vedenia konania.

1.7 Obsah rozsudku

Obsah rozhodnutia sa pre bagateľné veci nijako neodlišuje.

1.8 Náhrada trov

V prípade náhrady nákladov sa uplatňujú všeobecné pravidlá občianskeho súdneho konania.

1.9 Možnosť odvolania

Ako už bolo uvedené predtým, odvolanie nie je prípustné proti rozsudku, ktorým bolo rozhodnuté o peňažnom plnení neprevyšujúcom 10 000 Kč, pričom sa neprihliada na príslušenstvo pohľadávky; to však neplatí v prípade rozsudku pre uznanie a rozsudku pre zmeškanie.

Posledná aktualizácia: 31/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Nemecko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

V občianskom súdnom poriadku (Zivilprozessordnung) neexistuje osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Oddiel 495a občianskeho súdneho poriadku však obsahuje ustanovenie o zjednodušenom konaní. Umožňuje súdu rozhodnúť podľa vlastného primeraného uváženia o tom, ako postupovať vo veciach s hodnotou sporu 600 EUR alebo nižšou. Občiansky súdny poriadok túto možnosť žiadnym iným spôsobom neobmedzuje: napríklad ju neobmedzuje na žiadny konkrétny druh sporu.

1.2 Uplatnenie konania

Súd teda v týchto veciach môže rozhodnúť podľa vlastného primeraného uváženia a najmä môže využiť niektoré osobitné spôsoby zjednodušenia konania. Súd však nie je povinný urobiť to. Aj v prípade, že hodnota sporu je nižšia ako 600 EUR, súd môže postupovať podľa zvyčajných pravidiel.

Ak súd stanoví postup na základe vlastného uváženia, účastníci konania nemôžu voči tomu namietať. Môžu len požiadať o ústne pojednávanie.

1.3 Formuláre

Neexistujú štandardizované formuláre, ktoré sa musia použiť.

1.4 Pomoc

Platia bežné pravidlá. Konanie je totiž zjednodušené iba z hľadiska postupu, ktorý sa použije. Účastníkom konania, ktorí nemajú právneho zástupcu, sa pomáha rovnakým spôsobom ako účastníkom konania, ktorí ho majú. V prípade žalôb na miestnych súdoch (Amtsgerichte) možno návrh na priznanie nároku podať napríklad aj ústne na súdnom úrade. Dokonca aj osoba, ktorá má právneho zástupcu, môže vyhlásenie podať ústne namiesto toho, aby ho podala prostredníctvom svojho advokáta.

Podobne ani otázka, či účastník konania má alebo nemá právneho zástupcu, nemá vplyv na povahu a rozsah povinnosti súdu  poskytovať informácie a poučenia (Aufklärungs- und Hinweispflichten). Súd je podľa zákona povinný vysvetliť konanie z právneho a vecného hľadiska a objasniť prípadné otázky.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Súd nie je obmedzený na vykonávanie dôkazov zvyčajným spôsobom. V rozpore so zásadou priamych dôkazov (Unmittelbarkeit), ktorá sa inak uplatňuje a ktorá znamená, že svedkovia, znalci alebo samotní účastníci konania sa musia vypočúvať pred prvostupňovým súdom v prítomnosti účastníkov konania, v zjednodušenom konaní môže súd napríklad nariadiť, aby sa svedkovia, znalci alebo účastníci konania vypočuli telefonicky alebo písomne.

1.6 Písomný postup

Môže sa použiť výlučne písomný postup. Ak však o to jeden z účastníkov konania požiada, musí sa uskutočniť ústne konanie.

1.7 Obsah rozsudku

Štruktúra rozsudku je jednoduchšia ako v prípade bežného konania. Je to preto, lebo proti rozsudkom s hodnotou sporu nižšou ako 600 EUR sa vo všeobecnosti nemožno odvolať.

Môže sa napríklad vynechať opis skutkového stavu. Takisto je možné vynechať odôvodnenie rozhodnutia, ak s tým účastníci konania súhlasia alebo ak je podstatný obsah odôvodnenia už zaznamenaný v záznamoch súdu. Vzhľadom na požiadavky medzinárodných právnych vzťahov sa však odôvodnenie rozsudku musí uviesť v prípade, že sa očakáva, že rozsudok sa bude vykonávať v zahraničí (oddiel 313a ods. 4 č. 5 občianskeho súdneho poriadku).

Ak súd výnimočne na základe uváženia sudcu povolí odvolanie, štruktúra rozsudku sa bude riadiť zvyčajnými pravidlami.

1.8 Náhrada trov

Neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o náhradu trov. Platia zvyčajné pravidlá.

1.9 Možnosť odvolania

Vo všeobecnosti sa nemožno odvolať proti rozsudkom s hodnotou sporu nižšou ako 600 EUR. Výnimkou je prípad, keď prvostupňový súd vo svojom rozsudku povolí odvolanie. Dôvodom môže byť to, že vec má zásadný význam, alebo to, že rozhodnutie odvolacieho súdu je potrebné v záujme rozvoja práva alebo zaistenia jednotnej judikatúry.

Ak odvolanie nie je povolené, prvostupňový súd musí vec znova otvoriť, ak účastník konania dotknutý rozsudkom namietne, že súd neviedol pojednávanie riadnym spôsobom, čo podstatne ovplyvnilo jeho rozhodnutie.

Posledná aktualizácia: 05/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Írsko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Áno, takéto konanie existuje podľa írskeho práva ako alternatívny spôsob začatia konania v občianskoprávnej veci s nízkou hodnotou sporu. [Pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknePravidlá okresných súdov (konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu) z rokov 1997 a 1999). Ide o službu, ktorú poskytujú kancelárie okresných súdov a je určená na lacné riešenie sporov spotrebiteľov bez advokáta. Začať konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (t. j. určitých nárokov do maximálnej hodnoty 2 000 EUR) sa dá aj prostredníctvom internetu.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Druhy sporu, na ktoré sa vzťahuje konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sú:

i) spor o tovaroch alebo službách kúpených na súkromné použitie od niekoho, kto ich predáva v rámci podnikania (spotrebiteľské spory);

ii) spor o menšej majetkovej škode (ale bez zranenia osôb);

iii) spor o nevrátenie zálohy nájomného v prípade určitých druhov prenajatých nehnuteľností. Napríklad prázdninový dom alebo izba/byt v priestoroch, v ktorom žije aj majiteľ, za predpokladu, že nárok nepresahuje 2 000 EUR.

Spory vo veciach súvisiacich s nárokmi prenajímateľa/nájomcu alebo prenajatým ubytovaním, na ktoré sa nevzťahuje konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, môžu byť predložené Rade pre súkromný prenájom nehnuteľností na bývanie (Private Residential Tenancies Board), 2nd Floor, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2. Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.prtb.ie/.

Z konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú vylúčené spory vyplývajúce:

i) zo zmluvy o nákupe na splátky;

ii) z porušenia lízingovej zmluvy;

iii) z dlhov.

1.2 Uplatnenie konania

Aby bol spotrebiteľ oprávnený použiť toto konanie, musel tovar alebo služby kúpiť na súkromné použitie od niekoho, kto ich predáva v rámci podnikania. Od januára 2010 môže toto konanie využiť aj jeden podnikateľ voči inému. Konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu spracúva úradník okresného súdu, ktorý sa nazýva súdny úradník pre veci s nízkou hodnotou sporu (Small Claims Registrar). Ak je to možné, súdny úradník bude rokovať o urovnaní sporu medzi stranami bez potreby súdneho pojednávania. Ak vec nie je možné urovnať, súdny úradník predloží spor okresnému súdu na prejednanie.

Navrhovateľ si musí byť istý menom a adresou osoby alebo spoločnosti, voči ktorým chce vzniesť svoj nárok. Ak ide o spoločnosť, musí použiť presný názov. Tieto údaje musia byť presné, aby mohol šerif (sheriff) vykonať súdny príkaz (súdne rozhodnutie).

Ak súdny úradník pre veci s nízkou hodnotou sporu dostane od odporcu námietku voči návrhu alebo protinávrh, súdny úradník kontaktuje navrhovateľa a poskytne mu kópiu odpovede alebo reakcie odporcu na spor. Súdny úradník môže s oboma stranami viesť rozhovor a rokovať s nimi v snahe dosiahnuť dohodu.

Ak odporca nárok uzná, je povinný informovať kanceláriu súdneho úradníka vrátením formulára s oznámením o prijatí zodpovednosti. Ak odporca neodpovie, s nárokom sa bude automaticky zaobchádzať tak, akoby nebol sporný. Okresný súd potom vydá príkaz v prospech navrhovateľa (bez potreby, aby sa navrhovateľ zúčastnil súdu) na nárokovanú sumu a nariadi, aby bola uhradená v krátkej stanovenej lehote.

1.3 Formuláre

Súdny úradník pre veci s nízkou hodnotou sporu poskytne navrhovateľovi formulár žiadosti alebo sa tento formulár dá prevziať z webového sídla súdnej služby na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.courts.ie/.

1.4 Pomoc

Keďže účelom konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu je riešiť spotrebiteľské spory lacno bez advokáta, všeobecne nie je pre tieto druhy sporov potrebná právna pomoc alebo poradenstvo.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Ak sa vec dostane na súd, strany sa musia zúčastniť súdneho pojednávania na okresnom súde. Vec bude prejednaná verejne v rámci bežného zasadnutia okresného súdu. Po vyvolaní veci súdny úradník požiada navrhovateľa, aby zasadol na lavicu svedkov na účely poskytnutia výpovede. Výpoveď musí byť poskytnutá pod prísahou alebo na základe čestného vyhlásenia a odporca môže krížovo vypočuť navrhovateľa vo veciach týkajúcich sa sporu. Odporca bude mať rovnako príležitosť vypovedať. Každý svedok môže byť podrobený krížovému výsluchu protistranou alebo jej právnym zástupcom, ak je prítomný. Strany majú takisto právo predvolať svedkov alebo predložiť výpovede svedkov, ale nebudú môcť požadovať náhradu nákladov s tým spojených, pretože konanie nebolo navrhnuté tak, aby pokrývalo takéto výdavky, ale jeho účelom je umožniť relatívne nenákladné riešenie vecí s nízkou hodnotou sporu.

1.6 Písomný postup

Ak súdny úradník pre veci s nízkou hodnotou sporu vec neurovná, potom musí v deň pojednávania navrhovateľ predložiť listinné dôkazy na podporu nároku, napríklad akékoľvek relevantné listy, príjmové doklady alebo faktúry. Okrem toho budú mať obe strany príležitosť ústne vypovedať a môžu byť podrobené krížovému výsluchu.

1.7 Obsah rozsudku

Ak navrhovateľ uspeje, potom okresný súd vydá príkaz v prospech navrhovateľa na nárokovanú sumu a nariadi, aby bola uhradená v krátkej stanovenej lehote.

1.8 Náhrada trov

Aj keď strany môžu využiť služby právneho poradcu, nebudú mať nárok na náhradu nákladov s tým spojených druhou stranou, aj keby boli na pojednávaní úspešné. Podstata konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu spočíva v umožnení predloženia návrhu bez potreby advokáta alebo právneho zástupcu.

1.9 Možnosť odvolania

Navrhovateľ aj odporca majú právo odvolať sa voči príkazu okresného súdu na obvodný súd (Circuit Court). Obvodný súd môže priznať náhradu nákladov, ale rozhodnutie závisí od jednotlivých sudcov obvodného súdu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.courts.ie/

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.courts.ie/small-claims

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.courts.ie/small-claims

Posledná aktualizácia: 17/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Grécko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Existuje v Grécku konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (t. j. osobitné konanie, ktoré je v porovnaní s riadnym konaním procesne zjednodušené a ktoré sa uplatňuje v prípadoch nepresahujúcich istú peňažnú hraničnú hodnotu alebo v niektorých druhoch právnych sporov bez ohľadu na peňažnú hraničnú hodnotu)?

V Občianskom súdnom poriadku sú stanovené osobitné ustanovenia týkajúce sa vecí s nízkou hodnotou sporu (kapitola XIII, oddiely 466 – 472).

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Na veci s nízkou hodnotou sporu sa vzťahujú tieto osobitné ustanovenia: 1) ak je predmet sporu vecne príslušný okresnému občianskemu súdu (eirinodikeío) a vzťahuje sa na pohľadávky či práva týkajúce sa hnuteľného majetku alebo vlastníctva hnuteľného majetku v hodnote nepresahujúcej 5 000 EUR; alebo 2) ak je hodnota sporu vyššia ako 5 000 EUR a navrhovateľ vyhlási, že v rámci urovnania pohľadávky či práva uvedeného v žalobe akceptuje sumu nepresahujúcu 5 000 EUR. V tomto prípade sa neúspešnému odporcovi nariadi, aby uspokojil pohľadávku alebo právo uvedené v žalobe, alebo aby zaplatil odhadovanú hodnotu akceptovanú súdom.

1.2 Uplatnenie konania

Konanie je povinné.

Súd ani účastníci konania nemajú možnosť použiť namiesto osobitného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu riadne konanie.

1.3 Formuláre

Formuláre neexistujú.

1.4 Pomoc

Existuje pomoc s procesnými otázkami (napr. zo strany súdneho úradníka alebo sudcu) pre účastníkov konania, ktorí nie sú zastúpení právnikom? Ak áno, v akom rozsahu?

Účastníci konania môžu predstúpiť pred súd vo vlastnom mene. Účastník konania môže byť takisto zastúpený svojím manželom, predkom alebo potomkom, pokrvným príbuzným (po druhostupňového príbuzného) alebo príbuzným na základe uzatvorenia manželstva (po druhostupňového príbuzného), alebo svojím plateným zamestnancom. Vždy sa predpokladá, že manžel/manželka môže konať v mene druhého manžela, pričom môže vymenovať iných zástupcov. V týchto prípadoch neexistuje ustanovenie, na základe ktorého by súdny úradník alebo sudca poskytoval pomoc účastníkovi konania alebo jeho zástupcom, ktorí nie sú právnici.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Sú určité pravidlá týkajúce sa vykonávania dôkazov v porovnaní s riadnym konaním zjednodušené? Ak áno, do akej miery?

Pri vypočutí vo veciach s nízkou hodnotou sporov v rámci osobitného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporov sa sudcovia okresných občianskych súdov môžu odchýliť od zvyčajných procesných pravidiel: môžu zohľadniť dôkazy, ktoré nespĺňajú zákonné požiadavky, a podľa svojho uváženia môžu využiť konanie, ktoré za daných okolností považujú za najbezpečnejší, najrýchlejší a najmenej nákladný spôsob zistenia skutočností.

1.6 Písomný postup

Písomný návrh možno podať v podateľni okresného občianskeho súdu. Návrh možno predniesť aj ústne pred sudcom okresného občianskeho súdu, o čom sa vyhotoví záznam. Návrh musí obsahovať: a) presný opis skutočností, ktoré zdôvodňujú danú pohľadávku v súlade so zákonom a oprávňujú navrhovateľa na podanie žaloby proti odporcovi, b) presný opis predmetu sporu, c) konkrétny žalobný návrh a d) všetky formy dostupných dôkazov.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudky sa vynášajú ústne a na verejnom súdnom konaní, zvyčajne bezprostredne po vypočutí, kým súd ešte zasadá, a skôr než sudca začne súdne konanie v ďalšej veci. Rozsudok sa stranám nedoručuje, ak sa v prepise súdneho vypočutia osvedčí, že bol vynesený v prítomnosti oboch strán, osôb konajúcich vo veci v ich mene alebo ich splnomocnených právnikov.

1.8 Náhrada trov

Náklady sa nepreplácajú.

1.9 Možnosť odvolania

Voči rozsudkom vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa nemožno odvolať.

Posledná aktualizácia: 17/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Španielsko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Áno, ústne konania v prípade pohľadávok do výšky 6 000 EUR.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Ústne konania v prípade pohľadávok do výšky 6 000 EUR.

1.2 Uplatnenie konania

Prostredníctvom písomného návrhu.

1.3 Formuláre

Neexistuje záväzný vzorový formulár. Pri pohľadávkach do výšky 2 000 EUR však kancelárie divíznych sudcov zvyčajne poskytnú štandardný vzor alebo tlačený formulár.

Tento formulár sa používa len na žalobu a jeho použitie je na voľnom uvážení. Je k dispozícii na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneConsejo General del Poder Judicial.

1.4 Pomoc

Navrhovateľ môže v rámci ústneho konania konať osobne, ale ak výška pohľadávky prekročí hodnotu 2 000 EUR, účasť právnika (abogado)a prokurátora (procurador) je povinná.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Dokazovanie sa riadi všeobecnými pravidlami: prípustný je akýkoľvek druh dôkazov a dôkazy je možné si vyžiadať a predložiť pred vypočutím.

1.6 Písomný postup

Písomné formality konania zahŕňajú pohľadávku a obhajobu. Procesné otázky sa riešia počas súdneho konania. Dôkazy sa takisto predkladajú ústne a primárne na súde.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudok sa poskytuje písomne a s odôvodnením, v rovnakej podobe ako pri iných konaniach.

1.8 Náhrada trov

Ak je v danom prípade povinná účasť právnika a prokurátora a ak existuje príkaz na úhradu súdnych trov, strane, v prospech ktorej bola nariadená úhrada trov, sa môžu po posúdení preplatiť trovy konania, a to za predpokladu, že nepresahujú tretinu výšky trov konania na každého z účastníkov konania, ktorý dostal príkaz.

Ak účastník konania, ktorému bola priznaná náhrada nákladov, žije mimo miesta, kde sa uskutočnilo súdne konanie, môžu sa mu preplatiť náklady na prokurátora, a to aj v prípade, ak účasť prokurátora nebola povinná

1.9 Možnosť odvolania

Voči rozsudku sa možno odvolať, ak je hodnota veci vyššia ako 3 000 EUR. Písomné odvolanie sa predkladá rovnakému súdu, a to v lehote do 20 dní.

O odvolaniach má právomoc rozhodovať príslušný oblastný súd (Audiencia Provincial) a proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

Posledná aktualizácia: 26/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Francúzsko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Vo Francúzsku existuje zjednodušený spôsob konania pred inštančným súdom. Ide o predloženie vyhlásenia v súdnej kancelárii (déclaration au greffe), ktoré sa riadi článkom 843 a článkom 844 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Pred daným súdom možno začať konanie na základe predloženia ústneho alebo písomného vyhlásenia v kancelárii príslušného súdu. Súdna kancelária predvolá strany na pojednávanie prostredníctvom doporučeného listu s doručenkou. Na pojednávaní sa sudca pokúsi ukončiť spor strán zmierlivo a s ich súhlasom môže určiť zmierovacieho sudcu. Ak k urovnaniu sporu nedôjde, súdne konanie ďalej pokračuje. Právne zastúpenie nie je povinné. Strany môžu byť zastúpené svojím manželom či manželkou, druhom, osobou, s ktorou uzavreli občiansky pakt solidarity, svojimi rodičmi alebo príbuzenstvom v priamom rade alebo v pobočnom rade a osobami, ktoré im poskytujú služby.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Pohľadávka nesmie prekročiť sumu 4 000 EUR a musí patriť do vecnej príslušnosti inštančného súdu.

1.2 Uplatnenie konania

Postup predloženia vyhlásenia v súdnej kancelárii nie je povinný.

Konanie spojené s predložením vyhlásenia v súdnej kancelárii nemožno zmeniť na riadne konanie, pretože ak by bola pohľadávka vyššia ako 4 000 EUR alebo by nepodliehala inštančnému súdu, bolo by sa treba obrátiť na príslušný súd v súlade s bežnými postupmi podávania žiadostí.

1.3 Formuláre

Nie je nutné vyplniť žiadne tlačivo, keďže vyhlásenie sa môže v súdnej kancelárii predložiť aj ústne. Treba však vyplniť tlačivo pri podávaní žaloby na súde.

Ide o tlačivo CERFA č. 11764*08 dostupné na webovom sídle francúzskych úradov, vo všetkých kanceláriách inštančných súdov a na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice.fr/.

1.4 Pomoc

Keďže ide o jednoduchý postup, ktorý sa vzťahuje na sumy nižšie ako 4 000 EUR, a keďže strany sú vypočúvané sudcom, v súlade s právnymi predpismi sa neposkytuje žiadna pomoc. Stranám však môže asistovať alebo ich môže zastupovať právny zástupca, a to aj v prípade, že požiadali o použitie výhod vyplývajúcich z ustanovení vzťahujúcich sa na právnu pomoc.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Pravidlá dokazovania sú podobné pravidlám uplatňovaným v rámci riadneho konania.

1.6 Písomný postup

V rámci tohto zjednodušeného konania sa vo veci nerozhoduje výlučne písomným postupom.

1.7 Obsah rozsudku

Pravidlá vzťahujúce sa na rozsudok sú rovnaké ako pravidlá uplatňované v rámci riadneho konania.

1.8 Náhrada trov

Uplatňujú sa rovnaké pravidlá ako v prípade iných konaní. Keďže sa však v rámci tohto konania nevyžaduje súdne predvolanie a zastupovanie právnym zástupcom, poplatky sú nižšie.

1.9 Možnosť odvolania

Z dôvodu hodnoty veci je možnosť odvolania vylúčená. Rozsudok by len mohol byť predmetom námietky alebo kasačného opravného prostriedku.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové sídlo ministerstva spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové sídlo Legifrance

Posledná aktualizácia: 09/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Chorvátsko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

V Chorvátskej republike sa na veci s nízkou hodnotou sporu vzťahujú ustanovenia článkov 457 – 467 občianskeho súdneho poriadku (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 a 89/14; ďalej len „ZPP“], zatiaľ čo na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (ďalej len „nariadenie č. 861/2007“) sa vzťahujú ustanovenia článkov 507.o – 507.ž ZPP.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu pred mestskými súdmi sú spory, v ktorých je suma nároku maximálne 10 000 HRK.

V konaniach pred obchodnými súdmi sú konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu spory, v ktorých je suma nároku maximálne 50 000 HRK.

Konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu zahŕňajú aj tie, v ktorých sa nárok netýka peňazí, ale kde žalobca súhlasí, že namiesto toho prijme na uspokojenie nároku sumu, ktorá je maximálne 10 000 HRK (mestské súdy) alebo 50 000 HRK (obchodné súdy).

Konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu zahŕňajú aj tie, v ktorých predmetom nároku nie sú peniaze, ale dodanie hnuteľného majetku, ktorého hodnota podľa žalobcu nepresahuje 10 000 HRK (mestské súdy), t. j. 50 000 HRK (obchodné súdy).

V prípade európskych konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa podľa súčasnej úpravy nariadenie č. 861/2007 uplatňuje vtedy, ak hodnota nároku okrem všetkých úrokov, výdavkov a poplatkov nepresiahne 2 000 EUR v čase prijatia formulára návrhu príslušným súdom.

1.2 Uplatnenie konania

Konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu prebiehajú pred mestským alebo obchodným súdom podľa pravidiel o vecnej príslušnosti stanovených v článkoch 34 a 34.b ZPP. Konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu začínajú podaním návrhu príslušnému súdu, t. j. podaním návrhu na výkon rozhodnutia na základe vierohodného dokumentu notárovi, ak bola včas podaná prípustná námietka voči exekučnému príkazu.

1.3 Formuláre

Formuláre, iné návrhy alebo vyhlásenia sa predkladajú v písomnej forme, faxom alebo e-mailom a používajú sa iba v rámci európskych konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu podľa nariadenia č. 861/2007.

Neexistujú žiadne iné vopred určené formuláre na začatie konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.4 Pomoc

V ZPP nie sú uvedené žiadne osobitné ustanovenia o právnej pomoci v konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu. V konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa môže navrhovateľ nechať zastupovať advokátom.

Ak sú splnené ustanovenia zákona o bezplatnej právnej pomoci (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 143/13 – Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html], účastníci konania majú právo na primárnu a sekundárnu právnu pomoc.

Zoznam schválených združení a právnych kliník na poskytovanie primárnej právnej pomoci je možné nájsť kliknutím na tento odkaz:
Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

V konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu musia účastníci konania uviesť všetky skutočnosti, na ktorých zakladajú svoj nárok najneskôr pri podaní žaloby alebo vyjadrenia k žalobe, ako aj predložiť všetky dôkazy potrebné na podporu uvedených skutočností.

Účastníci konania môžu uviesť nové skutočnosti alebo predložiť nové dôkazy na predbežnom prejednávaní iba vtedy, ak ich bez vlastného zavinenia nemohli uviesť alebo predložiť v žalobe alebo vo vyjadrení k žalobe.

Nové skutočnosti a dôkazy uvedené alebo predložené účastníkmi konania na predbežnom prejednávaní v rozpore s vyššie uvedeným ustanovením súd zamietne.

Na vykonávanie dôkazov sa uplatňujú všeobecné ustanovenia ZPP. Dôkazy v konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu môžu preto pozostávať z inšpekcií, písomností, svedeckých výpovedí, znaleckých posudkov nariadených súdom, dôkazov poskytnutých účastníkmi konania a súdnych rozhodnutí a súd rozhodne, ktorý z predložených dôkazov sa použije na preukázanie skutkových okolností prípadu.

Ďalšie informácie o vykonávaní dôkazov sú uvedené v informačnom zväzku s názvom „Vykonávanie dôkazov – Chorvátska republika“ (Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska).

1.6 Písomný postup

Konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu sa vedie písomne.

V konaní vo veci s nízkou hodnotou sporu sa návrh na uplatnenie nároku vždy doručí odporcovi s cieľom umožniť tomuto účastníkovi predložiť svoje pripomienky a súd vo výzve na predvolanie na poskytnutie vyjadrenie k žalobe informuje účastníkov konania o tom, že ak sa navrhovateľ nedostaví na prvé súdne pojednávanie, považuje sa to za späťvzatie žaloby navrhovateľom; že v tomto konaní musia účastníci uviesť všetky skutočnosti najneskôr pri podaní návrhu alebo vyjadrenia k žalobe; že na predbežnom pojednávaní nemožno uviesť žiadne nové skutočnosti alebo predložiť dôkazy s výnimkou prípadov uvedených v článku 461a ods. 3 ZPP, ak účastníci konania nemohli bez vlastného zavinenia uviesť akékoľvek skutočnosti alebo predložiť dôkazy pred začiatkom predbežného pojednávania; a že proti tomuto rozhodnutie je možné podať odvolanie iba na základe závažných porušení ustanovení o občianskom súdnom konaní uvedených v článku 354 ods. 2, ktorými sú:

• bod 1 – ak sa na vydaní rozsudku podieľal sudca, ktorý musel byť vylúčený podľa zákona (článok 71 ods. 1 body 1 – 6 ZPP), alebo ktorý bol vylúčený súdnym rozhodnutím alebo osoba, ktorá nemala postavenie sudcu,

• bod 2 – ak bolo vydané rozhodnutie o nároku v spore, ktorý nespadá do súdnej právomoci (článok 16 ZPP),

• bod 4 – ak súd založil svoje rozhodnutie na neprípustnej dispozícií účastníkov v rozpore so ZPP (článok 3 ods. 3 ZPP),

• bod 5 – ak súd vydal v rozpore so ZPP rozsudok založený na uznaní nároku, rozsudok založený na vzdaní sa nároku, rozsudok pre zmeškanie alebo rozsudok bez súdneho pojednávania,

• bod 6 – ak z dôvodu protiprávnych konaní a konkrétne z dôvodu nedoručenia (súdnych písomností) nebola niektorému z účastníkov poskytnutá príležitosť byť vypočutý súdom,

• bod 8 – ak sa na konaní zúčastnila osoba, ktorá nemôže byť účastníkom konania, buď ako žalobca alebo ako odporca, alebo ak právnická osoba nebola ako účastník zastúpená oprávnenou osobou, alebo ak nespôsobilý účastník nebol zastúpený právnym zástupcom, alebo ak právny zástupca alebo advokát v skutočnosti nemal potrebné oprávnenie na súdne konanie alebo na vykonanie určitých procesných úkonov, ak zastupovanie v súdnom konaní alebo určité procesné úkony nie sú následne uznané,

• bod 9 – ak bolo vydané rozhodnutie o nároku, v súvislosti s ktorým už prebiehalo súdne konanie alebo o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, alebo ak sa dosiahol súdny zmier alebo zmier, ktorý podľa osobitných predpisov má vlastnosti súdneho zmieru,

• bod 10 – ak bola zo súdneho konania vylúčená verejnosť v rozpore so zákonom,

• bod 11 ZPP – ak má rozsudok nedostatky, kvôli ktorým ho nie je možné preskúmať, a najmä, ak výrok rozsudku je nezrozumiteľný, ak je výrok rozporný, alebo ak je v rozpore s odôvodnením rozsudku, alebo ak rozsudok nemá žiadne odôvodnenie, alebo ak v rozsudku nie sú uvedené dôvody pre rozhodujúce skutočnosti, alebo ak tieto dôvody sú nejasné alebo sú rozporné, alebo ak existuje rozpor medzi rozhodujúcimi skutočnosťami uvedenými v odôvodnení rozsudku a obsahom dokumentov alebo zápisníc týkajúcich sa svedeckých výpovedí poskytnutých v konaniach a samotnými skutočnými dokumentmi a zápisnicami,

alebo v prípade nesprávneho právneho posúdenia.

Ak má účastník dočasný alebo trvalý pobyt mimo Chorvátskej republiky a jeho adresa je známa, doručovanie súdnych písomností sa uskutoční v súlade s pravidlami záväznými pre Chorvátsku republiku a v súlade s právnymi predpismi EÚ, najmä pokiaľ ide o konanie uvedené v článku 13 nariadenia č. 861/2007.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudok v konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vydá bezprostredne po skončení hlavného pojednávania. Pri vynesení rozsudku je sudca povinný poučiť prítomných účastníkov konania o podmienkach, za ktorých môžu podať odvolanie.

Keďže neexistujú žiadne osobitné ustanovenia o obsahu rozsudku v konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu, uplatňujú sa všeobecné ustanovenia ZPP, t. j. článok 338 ZPP, v ktorom je ustanovené, že písomné znenie rozsudku musí obsahovať formálny úvod, výrok a odôvodnenie.

Úvod rozsudku obsahuje: informáciu, že rozsudok sa vyhlasuje v mene Chorvátskej republiky; názov súdu; meno a priezvisko samosudcu alebo predsedajúceho sudcu, sudcu spravodajcu a členov senátu, meno a priezvisko alebo názov a bydlisko alebo sídlo účastníkov, ich právnych zástupcov a zástupcov; stručný opis predmetu sporu; dátum ukončenia súdneho konania; označenie účastníkov konania, ich právnych zástupcov a zástupcov, ktorí sa zúčastnili tohto konania; a dátum vydania rozsudku.

Výrok rozsudku obsahuje rozhodnutie súdu o uznaní alebo zamietnutí osobitných nárokov vo veci samej a druhotných nárokov, ako aj o rozhodnutí o existencii alebo neexistencii nároku predloženého na urovnanie (článok 333 ZPP).

Súd vo svojom odôvodnení opisuje nárok účastníkov konania, skutočnosti, ktoré uviedli a dôkazy, na ktorých sa tieto tvrdenia zakladajú, ktoré z týchto skutočnosti sa preukázali, prečo a ako preukázal tieto skutočnosti a či ich preukázal na základe prejednania dôkazov, aké dôkazy boli predložené a prečo a ako boli posúdené. Súd výslovne uvedie, ktoré ustanovenia hmotného práva uplatnil pri rozhodovaní o nárokoch účastníkov a v prípade potreby uvedie svoje stanovisko k názorom účastníkov na právne dôvody sporu a na akékoľvek návrhy alebo námietky, ku ktorým neuviedol dôvody v rozhodnutiach prijatých v priebehu konania.

V odôvodnení rozsudku pre kontumáciu, rozsudku vynesenom v neprítomnosti, rozsudku založenom na uznaní nároku alebo rozsudku založenom na vzdaní sa nároku, sa uvedú iba dôvody na vydanie takýchto rozsudkov.

1.8 Náhrada trov

Rozhodnutie o náhrade nákladov konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vydá na základe všeobecných ustanovení ZPP, pričom účastník, ktorý bol úplne neúspešný v spore, je povinný nahradiť náklady protistrane a jej vedľajšiemu účastníkovi.

Ak je účastník konania čiastočne úspešný vo svojej žalobe, môže súd so zreteľom na dosiahnutý úspech nariadiť, aby každý účastník znášal svoje vlastné náklady konania alebo aby jedna strana nahradila druhej strane a jej vedľajšiemu účastníkovi pomernú časť nákladov.

Súd môže rozhodnúť, že jedna zo strán by mala uhradiť všetky náklady, ktoré vznikli protistrane a jej vedľajšiemu účastníkovi, ak protistrana neuspela len v pomerne malej časti svojho nároku a v tejto časti nevznikli osobitné náklady.

Na druhej strane, bez ohľadu na výsledok konania je strana povinná nahradiť protistrane akékoľvek náklady, ktoré vznikli v dôsledku jej vlastného zavinenia alebo udalostí, ktoré spôsobila.

1.9 Možnosť odvolania

V konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu môžu účastníci konania podať odvolanie proti prvostupňovému rozsudku alebo rozhodnutiu do ôsmich dní.

Lehota na podanie odvolania sa počíta odo dňa vyhlásenia rozsudku alebo rozhodnutia. Ak bol rozsudok alebo rozhodnutie doručené účastníkovi konania, lehota sa počíta odo dňa jeho doručenia.

Rozsudok alebo rozhodnutie, ktorým sa ukončuje konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, možno napadnúť z dôvodov podrobne opísaných v bode 1.6, t. j. v dôsledku závažného porušenia pravidiel občianskeho súdneho konania uvedených v článku 354 ods. 2 bodoch 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 a 11 ZPP alebo z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia.

Posledná aktualizácia: 23/08/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Taliansko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Neexistuje osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Veci s nízkou hodnotou sporu sa prejednávajú na zmierovacom súde (giudice di pace).

Vo všeobecnosti platí, že konania pred zmierovacím súdom sa vedú čo možno najjednoduchšie (oddiely 316 – 318 Občianskeho súdneho poriadku).

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Zmierovacie súdy majú príslušnosť v sporoch týkajúcich sa hnuteľného majetku s hodnotou 5 000 EUR alebo nižšou, pokiaľ nie je v zákone stanovené inak.

Žaloby vo veci náhrady škody v súvislosti s dopravnými nehodami vozidiel a lodí takisto prejednávajú zmierovacie súdy za predpokladu, že hodnota sporu nepresahuje 20 000 EUR.

Bez ohľadu na hodnotu sporu zmierovacie súdy prejednávajú všetky veci, ktoré sa týkajú:

 • stanovenia hraníc a dodržiavania vzdialenosti pri výsadbe stromov a krov v súlade s právnymi predpismi, nariadeniami alebo obyčajou,
 • rozsahu a využívania služieb v obytných domoch,
 • vzťahov medzi vlastníkmi alebo užívateľmi obydlí v súvislosti s dymom, výparmi, teplom, hlukom, vibráciami a podobnými problémami, ktoré presahujú normálne úrovne,
 • úrokov alebo vedľajších výdavkov v prípade oneskoreného vyplatenia dôchodku alebo sociálnych dávok.

1.2 Uplatnenie konania

Konania na zmierovacom súde sa začínajú predvolaním (citazione) na súd na dohodnuté pojednávanie. Návrh na priznanie nároku možno podať aj ústne, pričom v takom prípade ho súd zaznamená do dokumentu, ktorý žalobca doručí obvinenému spolu s predvolaním na súd na dohodnuté pojednávanie (oddiel 316 Občianskeho súdneho poriadku). Návrh musí obsahovať názov súdu a účastníkov konania, ako aj skutkový stav a predmet konania. Lehota medzi dňom doručenia predvolania a dostavením sa na súd je polovičná ako v prípade konania na všeobecnom súde (tribunale) (oddiel 318 Občianskeho súdneho poriadku). Na prvom pojednávaní zmierovací súd kladie účastníkom konania otázky podľa vlastného uváženia a pokúsi sa o dosiahnutie zmieru: v prípade úspechu sa zaznamená dosiahnutie zmieru. Ak je pokus o zmier neúspešný, zmierovací súd požiada účastníkov konania o uvedenie všetkých skutočností podporujúcich ich nároky, vyjadrenia a námietky, a o predloženie dokumentov a všetkých ostatných dôkazov. Ak sa to ukáže ako potrebné vzhľadom na vedenie veci účastníkmi konania na prvom pojednávaní, zmierovací súd naplánuje maximálne jedno nové pojednávanie, na ktorom bude možné predložiť a získať ďalšie dôkazy. Dokumenty, ktoré predložia účastníci konania, môžu byť zahrnuté do spisu pre danú vec až do prijatia rozhodnutia.

1.3 Formuláre

Nie sú stanovené žiadne formuláre.

1.4 Pomoc

Ak hodnota veci nepresiahne 1 100 EUR, účastníci konania sa môžu pred zmierovacím súdom zastupovať sami (oddiel 82 Občianskeho súdneho poriadku, pozrite si informačný prehľad „Ako postupovať“).

Vo všetkých ostatných veciach musí účastníkov konania zastupovať právnik. Zmierovací súd však môže na základe povahy a rozsahu veci umožniť účastníkovi konania konať osobne, ak o to účastník konania ústne alebo inak požiada.

Sudca overí, či účastníci konania urobili všetky kroky potrebné na účasť na súde, a ak je to potrebné, požiada ich, aby doplnili alebo opravili dokumenty, ktoré sudca považuje za chybné.

Ak sudca zistí akýkoľvek nedostatok v plnej moci udelenej právnikovi, stanoví lehotu, v ktorej ho účastník konania musí napraviť. Ak sa nedostatok v stanovenej lehote odstráni, návrh sa považuje za opravený a jeho hmotnoprávne a procesné účinky sa budú uplatňovať od dátumu prvého oznámenia (oddiel 182 Občianskeho súdneho poriadku).

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov sú rovnaké ako pri bežných súdnych konaniach (pozrite si informačný prehľad „Získavanie dôkazov“).

1.6 Písomný postup

Neexistuje žiadne ustanovenie o výlučne písomnom postupe, keďže zmierovacie súdy sú povinné vypočuť účastníkov konania a pokúsiť sa o dosiahnutie zmieru.

1.7 Obsah rozsudku

Sú pravidlá pre obsah rozsudku pružnejšie ako pravidlá, ktoré sa uplatňujú pri bežnom konaní? Ak áno, akým spôsobom?

Nie. Uplatňujú sa bežné pravidlá.

1.8 Náhrada trov

Existujú nejaké obmedzenia náhrady trov konania? Ak áno, aké?

Rozhodnutia o uložení úhrady trov konania sa prijímajú na základe bežných pravidiel, podľa ktorých trovy hradí neúspešný účastník konania. Môže sa však stať, že obaja účastníci konania musia uhradiť vlastné trovy, ak sú obaja neúspešní alebo to odôvodňujú iné okolnosti.

1.9 Možnosť odvolania

Je možnosť odvolania vylúčená alebo len obmedzená?

Nedávnou reformou (legislatívny dekrét č. 40 z roku 2006) sa zmenili pravidlá pre napadnutie rozsudku vydaného na základe princípu spravodlivosti (sentenze di equità, ktorými sa vykonáva rozhodnutie sudcu podľa vlastného úsudku) v sporoch s hodnotou nepresahujúcou 1 100 EUR: proti týmto rozsudkom možno podať odvolanie len vtedy, ak došlo k porušeniu procesných pravidiel, ústavného práva alebo práva Spoločenstva, alebo zásad, ktorými sa riadi daný predmet konania.

Nové ustanovenia sa vzťahujú na všetky rozsudky vydané od 2. marca 2006 (článok 27 legislatívneho dekrétu č. 2006/40).

Voči rozsudkom vydaným na základe princípu spravodlivosti vydaným pred týmto dátumom možno podať odvolanie na kasačnom súde (v zákonnej lehote) z dôvodu porušenia ústavných pravidiel, pravidiel Spoločenstva alebo procesných pravidiel, porušenia zásad, ktorými sa riadi hmotnoprávny základ veci, alebo neexistencie riadneho odôvodnenia pôvodného rozsudku. Rozsudky vydané zmierovacími súdmi týkajúce sa správnych pokút je možné napadnúť len prostredníctvom mimoriadneho odvolania na kasačnom súde.

Proti všetkým ostatným rozsudkom vydaným zmierovacím súdom sa možno odvolať na odvolacom súde.

Pozrite si informačné prehľady o justičnom systéme, príslušnosti a o tom, ako postupovať.

Súvisiace prílohy

Veci s nízkou hodnotou sporu: oddiely Občianskeho súdneho poriadkuPDF(114 Kb)it

Posledná aktualizácia: 24/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Cyprus

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

V cyperskom právnom systéme neexistuje osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu iné ako to, ktoré je stanovené v nariadení 861/2007, pre ktoré bolo prijaté procesné nariadenie.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

1.2 Uplatnenie konania

1.3 Formuláre

1.4 Pomoc

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

1.6 Písomný postup

1.7 Obsah rozsudku

1.8 Náhrada trov

1.9 Možnosť odvolania

Posledná aktualizácia: 21/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Lotyšsko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

V Lotyšsku existujú osobitné konania pre veci s nízkou hodnotou sporu, v ktorých ide o uplatnenie nároku na zaplatenie peňažnej sumy alebo zaplatenie dlžného výživného a celková výška sporu nepresahuje 2 100 EUR.

Spory s nízkou hodnotou sú upravené v kapitole 30.3, článkoch 250.18 – 250.27, a v článku 54.1, článkoch 449.1–449.12 zákona o občianskom súdnom konaní.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa uplatňujú len v prípade nárokov na zaplatenie peňažnej pohľadávky a dlžného výživného (článok 35 odsek 1 body 1 a 3 zákona o občianskom súdnom konaní).

V konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu nesmie celková výška základnej pohľadávky bez príslušenstva, alebo v prípade dlžného výživného celková výška dlžných platieb, prekročiť sumu 2 100 EUR v deň podania návrhu. V prípade výživného sa celková výška platieb uplatňuje na každé dieťa osobitne a celková výška zodpovedá celkovej výške platieb, ktoré sa majú uhradiť v priebehu jedného roka.

Ustanovenia, ktorými sa upravujú veci s nízkou hodnotou sporu v rámci domácej legislatívy, sa neuplatňujú pri konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.  Odkaz sa zobrazí v novom okne861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, s výnimkou odvolacích konaní proti rozhodnutiam súdu prvého stupňa. Uplatňovanie nárokov na zaplatenie výživného v cezhraničných veciach v rámci Európskej únie upravuje nariadenie Rady (ES) č. Odkaz sa zobrazí v novom okne4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti.

Štátny poplatok (valsts nodeva), ktorý sa platí za podanie návrhu na začatie konania, predstavuje 15 % z nárokovanej sumy, minimálne však 71,41 EUR. V prípade návrhu na zaplatenie dlžného výživného pre dieťa alebo rodiča, sa štátny poplatok nemusí zaplatiť.

1.2 Uplatnenie konania

Pri rozhodovaní o veciach s nízkou hodnotou sporu dodržiavajú súdy všeobecné súdne postupy s určitými výnimkami stanovenými pre veci s nízkou hodnotou sporu. Súd začína nárok posudzovať na základe podaného písomného návrhu na začatie konania.

Súd sa návrhu nebude venovať, pokiaľ nie je vypracovaný v súlade s článkom Odkaz sa zobrazí v novom okne250.20 zákona o občianskom súdnom konaní – t. j. ak navrhovateľ nepoužil vzor pre veci s nízkou hodnotou sporu alebo neuviedol, či chce, aby súd prejednal vec na pojednávaní.

V prípade, že sudca vydá odôvodnené rozhodnutie prerušiť konanie, zašle ho navrhovateľovi a určí lehotu na opravu nedostatkov. Táto lehota nesmie byť kratšia než 20 dní odo dňa odoslania rozhodnutia. Proti rozhodnutiu sudcu sa možno odvolať do 10 dní, prípadne do 15 dní, pokiaľ má dotknutá osoba miesto pobytu mimo Lotyšska.

1.3 Formuláre

Návrh a pripomienky odporcu sa musia predložiť na formulároch uvedených v nariadení vlády (Ministru kabinets) č. 783 z 11. októbra 2011 o formulároch, ktoré sa majú používať vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Prílohy nariadenia obsahujú tieto formuláre:

 1. návrh na začatie konania vo veci s nízkou hodnotou sporu o zaplatenie peňažnej pohľadávky;
 2. návrh na začatie konania vo veci s nízkou hodnotou sporu o zaplatenie výživného;
 3. pripomienky k návrhu na začatie konania vo veci s nízkou hodnotou sporu o zaplatenie peňažnej pohľadávky;
 4. pripomienky k návrhu na začatie konania vo veci s nízkou hodnotou sporu o zaplatenie výživného.

Nariadenie je k dispozícii na portáli úradného vestníka právnych predpisov Latvijas Vēstnesis: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.tiesas.lv/.

Okrem informácií o navrhovateľovi a odporcovi sa musia vo formulári pre veci s nízkou hodnotou sporu uviesť tieto informácie:

 1. názov okresného alebo mestského súdu (rajona (pilsētas) tiesa), ktorému je návrh určený, pokiaľ sa strany zmluvne nedohodli, že akýkoľvek spor sa bude riešiť na inom mieste, návrh sa musí podať na súde, v ktorého obvode sa nachádza ich ohlásené miesto pobytu (v prípade právnickej osoby v mieste registrovaného sídla, pokiaľ pohľadávka súvisí s činnosťou pobočky alebo agentúry právnickej osoby, môže sa podať v mieste, kde sa daná pobočka alebo agentúra nachádza).
  Informácie o tom, ktorý súd je vo veci príslušný a má sa preto uviesť vo formulári, možno nájsť na internetovom portáli Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://likumi.lv/doc.php?id=237849, v časti Tiesas (súdy), Tiesu darbības teritorijas (miestna príslušnosť súdov).
 2. Zástupca navrhovateľa sa uvedie v prípade, ak si navrhovateľ želá, aby jeho záujmy na súde zastupovala iná osoba. Aby mohla iná osoba zastupovať účastníka pred súdom, musí sa preukázať notársky overeným splnomocnením a uviesť túto skutočnosť v stĺpčeku pre dôvod zastupovania. Pokiaľ je zástupcom certifikovaný advokát (zvērināts advokāts), musí sa zastupovanie potvrdiť dohodou o zastúpení (orderis), a pokiaľ bude advokát konať v mene účastníka konania, musí mať písomné splnomocnenie splnomocniteľa (ktoré v tomto prípade nemusí byť notársky overené).
 3. Predmet nároku: vo formulári sa musia uviesť práva a právne vzťahy medzi navrhovateľom a odporcom, ktoré sú predmetom sporu a ktorých existenciu alebo neexistenciu má súd na návrh navrhovateľa potvrdiť, pričom navrhovateľ tiež súd žiada, aby ochránil jeho práva alebo zákonom chránené záujmy.
 4. Spôsob výpočtu nárokovanej sumy: vo formulári pre veci s nízkou hodnotou sporu sa musí uviesť základný dlh, teda výška dlhu bez úrokov a zmluvných pokút, výška akýchkoľvek zmluvných pokút, akékoľvek úroky vyplývajúce zo zmluvy alebo zákona a celková suma všetkých uvedených položiek.
 5. Vo formulári by sa mali uviesť skutočnosti, na ktorých navrhovateľ zakladá svoj nárok, a dôkazy na ich preukázanie, ďalej konkrétne ustanovenia zákona, na ktorých sa nárok zakladá, a opatrenie, o ktorého prijatie navrhovateľ súd žiada.
 6. Návrh musí podpísať navrhovateľ alebo jeho zástupca, alebo navrhovateľ spoločne so zástupcom, pokiaľ to súd požaduje. K návrhu by sa mali priložiť dokumenty preukazujúce splnenie všetkých postupov súvisiacich s predbežným mimosúdnym preskúmaním veci, ktoré sa požadujú podľa zákona, a zdôvodňujúce skutočnosti, na ktorých sa nárok zakladá.

1.4 Pomoc

Zákon o občianskom súdnom konaní neobsahuje žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa právnej pomoci pri veciach s nízkou hodnotou sporu. V prípade veci s nízkou hodnotou sporu môže byť účastník zastupovaný.

Pokiaľ si navrhovateľ želá, aby ho na súde zastupovala iná osoba, a návrh podá zástupca, musí sa v návrhu uviesť meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo zástupcu, ako aj jeho adresa na korešpondenciu so súdom, alebo, ak je zástupcom právnická osoba, jej identifikačné číslo a registrované sídlo. Zástupcom v občianskoprávnom konaní môže byť každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, ktorej nie je ustanovený poručník a ktorej sa netýka žiadne obmedzenie uvedené v článku 84 zákona o občianskom súdnom konaní. Pokiaľ bude v konaní účastníka zastupovať iná osoba, musí ju účastník poveriť zastupovaním prostredníctvom notársky overeného splnomocnenia. Osoba, ktorá má byť zastupovaná, môže na súde ústne splnomocniť inú osobu, aby konala v jej mene. Takéto poverenie sa musí uviesť do zápisnice súdneho pojednávania. Zástupca právnickej osoby musí mať písomné splnomocnenie splnomocniteľa alebo dokumenty potvrdzujúce, že je úradnou osobou, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu bez osobitného povolenia. Pokiaľ je zástupca registrovaným advokátom, musí sa zastupovanie potvrdiť dohodou o zastúpení, a pokiaľ bude advokát konať v mene strany, musí mať splnomocnenie splnomocniteľa (ktoré v tomto prípade nemusí byť notársky overené). Ak je osoba zastupovaná, predložia sa súdu potrebné dokumenty podpísané zástupcom konajúcim v jej mene v súlade so splnomocnením.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Dokazovanie podlieha všeobecným ustanoveniam zákona o občianskom súdnom konaní. Podľa nich môžu mať dôkazy v konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu podobu vyjadrení účastníkov konania alebo tretích strán, výpovedí svedkov, listinných dôkazov alebo znaleckých posudkov.

1.6 Písomný postup

Sudca začína konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu na základe písomného návrhu. Odporcovi sa zašle kópia návrhu, kópie priložených dokumentov a formulár na vyjadrenie sa odporcu: ten je povinný poslať akékoľvek svoje vyjadrenie k návrhu a v lehote 30 dní. Súd tiež odporcu informuje o tom, že neuvedenie žiadneho pripomienok nezabráni vyneseniu rozsudku v danej veci a že odporca môže požiadať o riadne pojednávanie na súde. Súd v zaslaných dokumentoch vysvetlí účastníkom konania ich procesné práva, informuje ich o zložení súdu, ktorý bude prípad posudzovať, a vysvetlí, ako môžu účastníci konania vysloviť námietku voči sudcovi. Zákon o občianskom súdnom konaní priznáva účastníkom konania procesné práva týkajúce sa prípravy veci na súdne konanie, ktoré môžu realizovať najneskôr do siedmich dní pred dátumom, keď sa má o veci rozhodovať.

Odporca môže svoje vyjadrenie predložiť na formulári schválenom vládou. Formulár je jedným z formulárov uvedených v prílohe k nariadeniu vlády č. 783 z 11. októbra 2011 o formulároch, ktoré sa majú používať vo veciach s nízkou hodnotou sporu (formulár je k dispozícii na lotyšskom súdnom portáli: http://likumi.lv/doc.php?id=237849). Odporca musí vo svojom vyjadrení uviesť nasledujúce informácie:

 1. názov súdu, ktorému vyjadrenie predkladá;
 2. meno, priezvisko, osobné identifikačné číslo a miesto ohláseného miesta pobytu navrhovateľa, a pokiaľ také neexistuje, miesto jeho skutočného pobytu; v prípade právnickej osoby jej obchodné meno, registračné číslo a registrované sídlo;
 3. meno, priezvisko a osobné identifikačné číslo a miesto ohláseného miesta pobytu odporcu spolu so všetkými ďalšími adresami, ktoré odporca uvedie, a pokiaľ také neexistuje, miesto jeho skutočného pobytu; v prípade právnickej osoby jej obchodné meno, identifikačné číslo a registrované sídlo; okrem toho môže odporca uviesť ďalšiu adresu na korešpondenciu so súdom;
 4. číslo veci a predmet nároku;
 5. či nárok uznáva, a to celý alebo len jeho časť;
 6. svoje námietky voči nároku, dôvody a právne ustanovenia, na ktorých tieto námietky zakladá;
 7. dôkazy na podporu svojich námietok voči nároku;
 8. návrhy na zadováženie dôkazov súdom;
 9. či odporca požaduje náhradu súdnych trov;

10.  či odporca požaduje náhradu výdavkov súvisiacich s konaním, pričom uvedie ich výšku a priloží dokumenty zdôvodňujúce túto sumu;

11.  či odporca požaduje, aby sa prejednala na súdnom pojednávaní;

12.  akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré odporca považuje za dôležité pre rozhodovanie vo veci;

13.  akékoľvek ďalšie požiadavky;

14.  zoznam dokumentov priložených k vyjadreniu;

15.  dátum a miesto vypracovania vyjadrenia.

Odporca má právo predložiť protinárok do 30 dní odo dňa, kedy mu bola zaslaný návrh, pokiaľ: 1) je možné vzájomné započítanie nárokov z pôvodného návrhu a protinároku; 2) uznanie protinároku by súdu sčasti alebo v plnej miere znemožnilo uznanie nárokov z pôvodného návrhu; 3) protinárok a pôvodný návrh spolu súvisia a vec možno vyriešiť rýchlejšie a správnejšie, ak sa budú posudzovať spoločne. O veci sa rozhodne v súlade s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu, pokiaľ je protinárok tiež vecou s nízkou hodnotou sporu, teda aj spor spadá pod povolenú hranicu a je správne formulovaný.

Pokiaľ je sporná suma v protinároku nad hranicou pre veci s nízkou hodnotou sporu alebo ak protinárok nepredstavuje nárok na vymáhanie peňažnej pohľadávky alebo výživného, súd posúdi vec v súlade s riadnym súdnym konaním.

Pokiaľ účastníci konania nepožadujú, aby sa vec prejednala na súdnom pojednávaní, a súd sa domnieva, že pojednávanie nie je potrebné, o veciach s nízkou hodnotou sporu sa rozhodne v písomnom konaní a strany sú informované v primeranej lehote odo dňa, kedy možno na sekretariáte súdu získať kópiu rozsudku. Tento dátum sa potom považuje za dátum vyhotovenia úplného rozsudku.

Súd vec prejedná na pojednávaní v súlade s riadnym súdnym konaním, ak to požaduje niektorý z účastníkov konania alebo ak sa súd domnieva, že je pojednávanie potrebné.

Pokiaľ nie je miesto pobytu osoby (alebo miesto, v ktorom sa osoba zdržuje) v Lotyšsku známe, doručovanie a vybavovanie súdnych dokumentov sa vykonáva v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi, ktorými sa Lotyšsko zaväzuje plniť právne predpisy Európskej únie, a to najmä postupom stanoveným v článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.7 Obsah rozsudku

Súd vydá rozsudok tak, že bezprostredne po vyhotovení rozsudku vydá kópiu rozsudku pre účastníkov konania.

Kópiu rozsudku možno doručiť poštou alebo, pokiaľ je to možné, iným spôsobom v súlade s postupmi doručovania a vybavovania súdnych dokumentov stanovenými v zákone o občianskom súdnom konaní. Kópia rozsudku sa musí odoslať ihneď po dátume vyhotovenia úplného rozsudku. Dátum prevzatia rozsudku nemá vplyv na lehoty.

Rozsudok vo veciach s nízkou hodnotou sporu musí spĺňať všeobecné ustanovenia zákona o občianskom súdnom konaní. Rozsudok pozostáva zo štyroch častí:

 1. V úvodnej časti sa uvádza, že rozsudok sa vydáva v mene Lotyšskej republiky. Ďalej sa v tejto časti uvádza dátum vydania rozsudku, názov súdu, ktorý rozsudok vydal, zloženie súdu, úradník, ktorý sa zúčastnil zasadnutia súdu, účastníci konania a predmet konania.
 2. V deskriptívnej časti sa uvádza nárok predložený navrhovateľom, akýkoľvek protinárok predložený odporcom, všetky predložené námietky a zhrnutie pripomienok predložených účastníkmi konania.
 3. V odôvodnení rozsudku sa uvádzajú skutočnosti zistené vo veci, dôkazy, na ktorých sa zistenia súdu zakladajú, a dôvody, pre ktoré sa odmietli niektoré dôkazy. V tejto časti sa tiež uvádzajú právne predpisy a nariadenia, ktoré súd uplatnil, súdne posúdenie skutočností a zistenia súdu týkajúce sa oprávnenosti alebo neoprávnenosti nároku. Pokiaľ odporca uznal nárok v celom rozsahu, v odôvodnení rozsudku sa uvedú len právne predpisy a nariadenia, ktoré súd uplatnil.
 4. Vo výrokovej časti sa uvádza, či súd prijal návrh ako celok alebo len jeho časť, alebo ho zamietol ako celok alebo len jeho časť. V tejto časti sa uvádza výrok rozsudku. Tiež sa v nej určuje, kto zaplatí súdne trovy a v akom pomere, lehota na dobrovoľné splnenie rozsudku, lehoty a postupy na odvolanie a dátum vyhotovenia konečného rozsudku.

Účastníci konania sa môžu proti rozsudku vo veci s nízkou hodnotou sporu odvolať na základe akéhokoľvek z dôvodov uvedených v zákone o občianskom súdnom konaní.

1.8 Náhrada trov

Veci s nízkou hodnotou sporu podliehajú všeobecným pravidlám úhrady súdnych trov.

Pri vydaní rozsudku sa účastníkovi konania, ktorý nemal úspech vo veci, nariadi uhradiť všetky súdne trovy účastníkovi konania, ktorý mal vo veci úspech. Pokiaľ bol návrh prijatý len čiastočne, odporcovi sa nariadi uhradiť súdne trovy navrhovateľa v pomere k prijatým nárokom a navrhovateľ bude musieť uhradiť súdne trovy odporcu v pomere k zamietnutým nárokom. Nevracia sa štátny poplatok (valsts nodeva) za dodatočnú námietku (blakus sūdzība) proti rozhodnutiu súdu alebo za návrh na obnovu konania a nové preskúmanie veci v prípade rozsudku pre zmeškanie.

Pokiaľ navrhovateľ vezme návrh späť, musí nahradiť súdne trovy odporcu. V tomto prípade odporca nenahrádza súdne trovy navrhovateľa, ale pokiaľ navrhovateľ vezme žalobu späť z dôvodu, že odporca dobrovoľne uspokojil nárok po predložení návrhu na začatie konania, súd môže na návrh navrhovateľa odporcovi nariadiť, aby uhradil súdne trovy navrhovateľa.

Ak sa o návrhu nebude rozhodovať, môže súd na návrh odporcu nariadiť navrhovateľovi, aby uhradil súdne trovy odporcu.

Pokiaľ je navrhovateľ oslobodený od platenia súdnych , môže sa odporcovi nariadiť, aby súdne trovy zaplatil štátu v pomere zodpovedajúcom časti návrhu, ktorá bola prijatá.

1.9 Možnosť odvolania

Proti rozsudku súdu prvého stupňa možno podať odvolanie (apelācija), pokiaľ:

 • súd nesprávne uplatnil alebo interpretoval pravidlo hmotného práva, čo viedlo k nesprávnemu rozhodnutiu v danej veci;
 • súd porušil pravidlo procesného práva, čo viedlo k nesprávnemu rozhodnutiu v danej veci;
 • súd dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, nesprávne posúdil dôkazy alebo nesprávne právne posúdil okolnosti prípadu, čo viedlo k nesprávnemu rozhodnutiu v danej veci.

Pokiaľ sa vo veci s nízkou hodnotou sporu rozhodovalo v písomnom konaní, lehota na odvolanie sa proti rozsudku sa začína dňom vyhotovenia rozsudku.

Okrem bodov špecifikovaných v zákone o občianskom súdnom konaní sa v odvolaní, v ktorom sa tvrdí že, rozsudok mal vady, musí uviesť:

 • ktoré pravidlo hmotného práva súd prvého stupňa uplatnil alebo interpretoval nesprávne alebo ktoré pravidlo procesného práva porušil, a aký vplyv to malo na rozhodnutie v danej veci;
 • ktoré zo skutkových zistení, ku ktorým súd prvého stupňa dospel, sú nesprávne, ktoré dôkazy sa posúdili nesprávne, ako možno preukázať, že právne posúdenie okolností prípadu je nesprávne, a aký vplyv to malo na rozhodnutie v danej veci.

Sudca súdu prvého stupňa rozhodne, či odvolanie spĺňa všetky zákonné predpoklady. Pokiaľ sa v odvolaní nedodržia požiadavky uvedené v zákone o občianskom súdnom konaní alebo sa k nemu nepriložia všetky potrebné kópie, prípadne sa neposkytnú riadne overené preklady odvolania a kópie priložených dokumentov, ak sa to požaduje, sudca stanoví lehotu, do ktorej je potrebné nedostatky napraviť.

Ak sa nedostatky napravia v rámci povolenej lehoty, za dátum podania odvolania sa považuje deň, v ktorý bolo odvolanie podané po prvýkrát. V opačnom prípade sa má za to, že k podaniu odvolania nedošlo a odvolanie sa odošle späť odvolateľovi.

Nepodpísané odvolanie, odvolanie podané osobou, ktorá jeho podaním nebola riadne poverená alebo odvolanie, za ktoré nebol uhradený štátny poplatok, nebude prijaté a odošle sa späť odvolateľovi. Rozhodnutie o zamietnutí odvolania nemožno napadnúť.

Po tom, ako sa sudca odvolacieho súdu presvedčí, že boli splnené predpoklady pre podanie odvolania, rozhodne o začatí konania o odvolaní do 30 dní od prijatia odvolania. V niektorých prípadoch toto rozhodnutie prijímajú spoločne traja sudcovia.

Pokiaľ je prítomný aspoň jeden z možných dôvodov na odvolanie, sudca rozhodne o začatí konania o odvolaní a bezodkladne o tom informuje účastníkov konania, pričom uvedie lehotu na predkladanie písomných vyjadrení.

Ak sa sudca, ktorý bol poverený rozhodovaním o odvolaní, domnieva, že by sa konanie o odvolaní nemalo začať, o veci rozhodne trojčlenný senát.

Pokiaľ aspoň jeden z troch sudcov zastáva názor, že je prítomný aspoň jeden z možných dôvodov na začatie odvolacieho konania, sudcovia rozhodnú o začatí konania o odvolaní a bezodkladne o tom informujú účastníkov konania.

Ak sudcovia jednohlasne zaujmú názor, že nie je prítomný ani jeden z dôvodov na začatie konania o odvolaní, prijmú rozhodnutie o zamietnutí začatia konania o odvolaní a bezodkladne o tom informujú účastníkov konania. Toto rozhodnutie má podobu uznesenia (rezolūcija), proti ktorému sa nie je možné odvolať.

Do 20 dní odo dňa, keď odvolací súd informuje účastníkov konania o začatí konania, môžu účastníci konania predložiť písomné vyjadrenia k odvolaniu, pričom poskytnú ich kópie v počte, ktorý zodpovedá počtu účastníkov konania.

Po oznámení o začatí konania o odvolaní má účastník konania 20 dní na to, aby podal protiodvolanie. Pokiaľ súd protiodvolanie príjme, zašle jeho kópie ostatným účastníkom konania.

V prípade vecí s nízkou hodnotou sporu sa o odvolaniach zvyčajne rozhoduje v písomnom konaní. Účastníkom konania sa v primeranej lehote oznámi dátum, keď bude na sekretariáte súdu k dispozícii kópia rozsudku. Strany sú navyše informované o zložení súdu a práve námietky voči sudcovi. Rozsudok sa považuje sa vyhotovený v deň, kedy je možné na sekretariáte súdu získať jeho kópiu. O odvolaní vo veci s nízkou hodnotou sporu však možno rozhodnúť aj v rámci súdneho pojednávania, pokiaľ to súd považuje za potrebné.

Proti rozsudku odvolacieho súdu nie je možné podať dovolanie a rozsudok nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania alebo v prípade rozhodovania bez ústneho pojednávania jeho vyhotovenia.

Posledná aktualizácia: 08/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku litovčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Litva

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

V kapitole XXIV časti IV Občianskeho súdneho poriadku [Civilinio proceso kodeksas] Litovskej republiky sa stanovuje vnútroštátne konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Európske veci s nízkou hodnotou sporu sa riešia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a prípady európskych vecí s nízkou hodnotou sporu sa vypočúvajú podľa všeobecných pravidiel konaní na riešenie sporov. Výnimky sa stanovujú v zákone Litovskej republiky, ktorým sa vykonávajú právne predpisy Európskej únie a medzinárodné právne predpisy, ktorými sa riadia občianskoprávne konania[Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas].

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Vnútroštátne konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vzťahuje na peňažné pohľadávky do výšky 5 000 LTL (približne 1 450 EUR).

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa uplatňuje pri občianskych pohľadávkach nepresahujúcich hodnotu 2 000 EUR. Toto konanie sa neuplatňuje na veci, ktoré sa týkajú osobného stavu alebo právnej spôsobilosti fyzických osôb, majetkových práv vyplývajúcich z manželského zväzku, vyživovacej povinnosti, dedenia zo závetu a dedenia zo zákona, konkurzného konania, konania týkajúceho sa vyrovnania zadlžených obchodných spoločností alebo iných právnických osôb, sociálneho zabezpečenia, rozhodcovského konania, pracovného práva, nájmu nehnuteľného majetku s výnimkou konaní o peňažných pohľadávkach a porušenia práva na súkromie a práva na ochranu osobnosti vrátane poškodenia dobrého mena.

1.2 Uplatnenie konania

Toto konanie sa uplatňuje od 1. januára 2009. Prípady v európskych veciach s nízkou hodnotou sporu sa vypočúvajú na okresných súdoch podľa pravidiel miestnej príslušnosti stanovených v Občianskom súdnom poriadku Litovskej republiky, t. j. na okresných súdoch v mestách alebo okresoch.

V prípadoch stanovených v článku 4 ods. 3 a článku 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 861/2007 musí súd navrhovateľa/odporcu informovať, že do 14 dní od prijatia oznámenia súdu má nárok podať pohľadávku/protipohľadávku v súlade s požiadavkami stanovenými v Občianskom súdnom poriadku Litovskej republiky. Ak navrhovateľ/odporca na súd nepodá riadne vypracovanú pohľadávku/protipohľadávku v lehote stanovenej v odseku 1 tohto článku, návrh sa nepovažuje za podaný a súdnym príkazom sa vráti navrhovateľovi/odporcovi. Voči takémuto príkazu možno podať samostatné odvolanie.

1.3 Formuláre

Formuláre poskytujú súdy alebo si ich možno stiahnuť z webového sídla Národnej správy súdov Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.teismai.lt/en/ a webového sídla súdnych služieb Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://e.teismas.lt/lt/public/home/.

1.4 Pomoc

Prítomnosť právneho zástupcu/právnika sa nevyžaduje. Súdy poskytujú pomoc pri vyplnení formulárov, ale nie poradenstvo vo veci pohľadávky.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Zber dôkazov sa upravuje v kapitole XIII časti II Občianskeho súdneho poriadku.

1.6 Písomný postup

V rámci vnútroštátneho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa súd, ktorý začal vec vypočúvať, môže rozhodnúť o forme a postupe vypočutia veci. Je možné vykonať ústne vypočutie, ak aspoň jedna strana predložila žiadosť o takéto vypočutie. V rámci písomného konania sa osoby zapojené do veci nepredvolávajú a nenavštevujú súdne vypočutie. Osobám zapojeným do veci sa zasiela oznámenie o písomnom konaní v súlade s článkom 133 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. Ak sa vec vypočúva v rámci písomného konania na základe veci samej, dátum, čas a miesto súdneho vypočutia, ako aj zloženie súdu sa oznamuje na osobitnom webovom sídle (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/), a to aspoň sedem dní pred dátumom vypočutia okrem prípadov stanovených v Občianskom súdnom poriadku, keď sa stranám posiela oznámenie iným spôsobom. Uvedené informácie poskytuje aj kancelária súdu.

1.7 Obsah rozsudku

Rozhodnutie súdu vynesené v rámci vnútroštátneho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu musí mať úvodnú a výrokovú časť a musí obsahovať stručné uvedenie dôvodov.

1.8 Náhrada trov

Za konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa účtuje súdny poplatok [žyminis mokestis] stanovený v článku 80 ods. 1 bode 1 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky. Poplatok je vo výške 3 % výšky pohľadávky, ale najmenej 50 LTL.

1.9 Možnosť odvolania

V článku 29 zákona sa stanovuje, že rozhodnutia litovských súdov prijaté v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sú predmetom odvolania. Odvolacie konanie sa riadi článkami 301 – 333 Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky. V súlade s článkom 307 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa do 30 dní odo dňa súdneho rozhodnutia môže podať odvolanie v prípade, že existujú dôvody na takéto odvolanie.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Luxembursko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Okrem európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu stanoveného v nariadení (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007 je v luxemburských právnych predpisoch stanovené zjednodušené konanie na vymáhanie pohľadávok až do výšky 10 000 EUR (bez úrokov a nákladov), známe ako konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu (ordonnance de paiement).

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa môže použiť na vymáhanie akýchkoľvek peňažných dlhov až do výšky 10 000 EUR za predpokladu, že dlžník má trvalé bydlisko v Luxembursku.

1.2 Uplatnenie konania

Navrhovateľ sa môže rozhodnúť, či bude pohľadávky vymáhať v konaní o návrhu na vydanie platobného rozkazu, keďže môže podať aj návrh na predvolanie (citation) pred zmierovacieho sudcu.

Jedným z rozdielov medzi konaním o návrhu na vydanie platobného rozkazu pred zmierovacím sudcom a návrhom okresnému súdu na vydanie predbežného platobného rozkazu je ten, že výsledkom konania pred zmierovacím sudcom môže byť riadny rozsudok (jugement), zatiaľ čo konanie pred okresným súdom môže viesť iba k vydaniu súdneho príkazu (ordonnance).

1.3 Formuláre

Návrh na vydanie platobného rozkazu sa môže podať ústne alebo písomne prostredníctvom registra zmierovacieho súdu.

Aby bola pohľadávka platná, musí obsahovať priezvisko, krstné meno, povolanie a trvalé bydlisko alebo miesto pobytu navrhovateľa aj odporcu, odôvodnenie a výšku pohľadávky, ako aj návrh na vydanie podmieneného platobného rozkazu.

Veriteľ musí priložiť alebo podať akékoľvek dokumenty, ktoré zabezpečujú dôkazy o existencii dlhu a jeho výške a preukazujú odôvodnenosť návrhu.

Z porovnania znenia vyplynie, že požiadavky na odôvodnenie sú menšie v prípade pohľadávok prejednávaných zmierovacím sudcom, pretože tu stačí stanoviť výšku dlhu a jeho pôvod.

1.4 Pomoc

V právnych predpisoch nie je súdnym zriadencom ani súdom uložená povinnosť pomáhať účastníkom.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Platia bežné pravidlá predkladania dôkazov.

1.6 Písomný postup

Ak dlžník písomne vznesie námietky a veriteľ chce pokračovať v konaní, je povinné verejné pojednávanie o pohľadávke.

1.7 Obsah rozsudku

Na rozhodnutia vydané v konaní o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa vzťahujú tie isté zásady a pravidlá ako na rozhodnutia vydané v normálnom konaní.

1.8 Náhrada trov

Podľa luxemburského práva je účastník, ktorý prehrá súdny proces, obyčajne povinný uhradiť trovy, ale súd môže osobitne a odôvodnene rozhodnúť, či má druhému účastníkovi prisúdiť všetky trovy alebo ich určitú časť. Ak účastníkovi, ktorý vyhrá proces, vznikli trovy konania, môže požiadať druhého účastníka o ich náhradu.

Na rozdiel od úpravy platnej v iných krajinách, nie vždy je zabezpečená náhrada trov na právneho zástupcu. Podľa luxemburského práva „trovy” v zmysle článku 238 nového občianskeho súdneho poriadku zahŕňajú náklady na súdneho zriadenca, náklady na súdneho znalca, výdavky preplatené svedkom, náklady na preklad atď., ale nie náklady na právneho zástupcu.

Sudca môže priznať úspešnému účastníkovi konania jednorazovú sumu určenú na pokrytie trov súdneho konania vrátane nákladov na právneho zástupcu. Platí to najmä v prípade, ak by bolo nespravodlivé, aby jeden z účastníkov hradil výdavky, ktoré mu vznikli a ktoré nie sú zahrnuté do trov. Sudca vtedy môže nariadiť druhému účastníkovi úhradu takej sumy, akú uzná za vhodnú.

Rozhodnutie o nariadení úhrady spolu s výškou takto priznanej sumy závisí od sudcu.

1.9 Možnosť odvolania

Na konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa vzťahuje bežná právna úprava. Proti rozhodnutiam vyneseným zmierovacím sudcom sa možno odvolať, ak príslušná suma prekročí 2000 EUR.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneLEGILUX;

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://justice.public.lu/fr.html

Posledná aktualizácia: 10/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Maďarsko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Od 1. januára 2018 sa v platných maďarských právnych predpisoch nestanovuje žiadne osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu okrem konania uvedeného v Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (a v oddieloch 598 až 602 Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona CXXX z roku 2016 o Občianskom súdnom poriadku, ktorými sa upravujú všetky záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje uvedené nariadenie). Predtým sa konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu riadilo Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom III z roku 1952 o Občianskom súdnom poriadku, no tento zákon bol s účinnosťou od 1. januára 2018 zrušený zákonom CXXX z roku 2016 o Občianskom súdnom poriadku. To znamená, že od 1. januára 2018 sa v Maďarsku pri občianskoprávnom konaní nevzťahujú na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu žiadne osobitné pravidlá. Preto sa pri výkone v rámci konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu uplatňujú všeobecné pravidlá. Pokiaľ však ide o konania iniciované pred 1. januárom 2018, postupuje sa v nich podľa predtým platného zákona III z roku 1952 o Občianskom súdnom poriadku. Nasledujúce informácie sa preto týkajú iba prebiehajúcich konaní, ktoré boli iniciované pred 1. januárom 2018.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu možno uplatniť pri konaniach o vymáhanie pohľadávok nepresahujúcich 1 milión HUF, ktoré sa stali predmetom sporu v nadväznosti na odpor proti platobnému rozkazu alebo ktoré vyplývajú z konania o vydanie platobného rozkazu, t. j. vtedy, keď

a) verejný notár ex officio zamietne návrh na vydanie platobného rozkazu a navrhovateľ následne podá žalobu na súde s cieľom dosiahnuť vykonanie nároku na danú pohľadávku;

b) verejný notár svojím rozhodnutím zastaví konanie o vydanie platobného rozkazu a navrhovateľ následne podá žalobu na súde s cieľom dosiahnuť vykonanie nároku na danú pohľadávku.

1.2 Uplatnenie konania

Postup uplatňujú okresné súdy.

1.3 Formuláre

Nie sú k dispozícii žiadne formuláre na podávanie návrhov na začatie konania, na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Maďarskej komory občianskoprávnych notárov a na notárskych úradoch je však k dispozícii formulár pre konania o vydanie platobného rozkazu, ktoré predchádzajú týmto návrhom patriacim do právomoci občianskoprávnych notárov.

1.4 Pomoc

Pomoc je k dispozícii. Fyzické osoby, ktorým príjmy a finančná situácia neumožňujú niesť trovy súdneho konania, budú na vlastný návrh úplne alebo čiastočne oslobodené od platenia týchto trov, aby sa umožnilo uplatnenie ich práv. Podľa zákona o povinnostiach môžu mať účastníci konania nárok aj na úľavy v súvislosti so súdnymi poplatkami (oslobodenie od platenia poplatkov alebo právo odložiť ich zaplatenie). Osoby v núdzi majú podľa ustanovení zákona o bezplatnej právnej pomoci nárok aj na využitie právneho asistenta alebo advokáta, ak to vyžaduje účinné uplatňovanie ich práv.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

V konaniach, v ktorých vznikol spor v nadväznosti na odpor proti platobnému rozkazu súd oznámi odporcovi skutočnosti a dôkazy predložené navrhovateľom najneskôr v súdnom predvolaní na pojednávanie. Účastník konania môže predložiť dôkazy najneskôr v prvý deň pojednávania. Výnimkou z tohto pravidla je pravidlo, že účastník konania môže poskytnúť dôkazy kedykoľvek počas konania, ak protistrana súhlasí alebo ak sa účastník konania pri predkladaní dôkazov dovoláva skutočností alebo dôkazov, právoplatných rozsudkov súdu alebo iných správnych rozsudkov, o ktorých sa z dôvodov, ktoré sa mu nedajú pripísať, dozvedel až po štandardnom termíne stanovenom na poskytnutie dôkazu alebo o ktorých bol informovaný po tomto termíne z dôvodov, ktoré sa mu nedajú pripísať, a ak účastník konania poskytne dostatočný dôkaz na podporu tohto nároku.

Ak sa vykonajú zmeny v návrhu alebo ak sa podá návrh na priznanie protinároku, účastník konania môže poskytnúť relevantné dôkazy v čase vykonania zmien (podania návrhu na priznanie protinároku), kým v prípade odporu proti započítaniu nároku sa dôkazy týkajúce sa započítania nároku môžu poskytnúť súčasne s podaním odporu. Súd nesmie zohľadniť žiadne dôkazy, ktoré sa poskytnú v rozpore s týmito ustanoveniami. Vo všetkých ostatných ohľadoch sa uplatňujú všeobecné pravidlá dokazovania.

1.6 Písomný postup

Súd takisto vykoná pojednávanie.

1.7 Obsah rozsudku

Obsah rozsudkov sa riadi všeobecne platnými pravidlami s podmienkou, že za hlavnou časťou rozsudku nasledujú informácie pre účastníkov konania o náležitostiach, ktoré musia byť súčasťou odvolania, a o právnych dôsledkoch opomenutia týchto náležitostí.

1.8 Náhrada trov

Vo všeobecnosti sa uplatňuje zásada, že platí neúspešný účastník konania.

1.9 Možnosť odvolania

Možnosť odvolať sa je obmedzená vo viacerých ohľadoch. Najdôležitejšie preto je, že odvolať sa možno len na základe porušenia procesných pravidiel na prvom stupni alebo nesprávneho uplatnenia právnych predpisov poskytujúcich základ pre posudzovanie podstaty veci. Na podávanie odvolaní a na lehotu stanovenú na podanie odvolania sa vzťahujú všeobecné pravidlá, t. j. musia sa podať na súd, ktorý vydal rozhodnutie na prvom stupni, do 15 dní od doručenia rozsudku, pričom o nich bude rozhodovať príslušný krajský súd.

Posledná aktualizácia: 16/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Malta

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Postup pre veci s nízkou hodnotou sporu sa riadi ustanoveniami kap. 380 maltského zákonníka (zákon o tribunáli pre veci s nízkou hodnotou sporu) a doplňujúcimi právnymi predpismi 380.01, 380.02 a 380.03.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Tento tribunál [Tribunal għal Talbiet Żgħar] má právomoc len pri rozhodovaní peňažných pohľadávok do výšky 3 494,06 EUR.

1.2 Uplatnenie konania

Konanie sa začne, keď žalujúci účastník vyplní potrebný formulár, podá žalobu v kancelárii tribunálu, zaplatí poplatok a požiada tribunál o doručenie žaloby odporcovi. Odporca má na podanie vyjadrenia osemnásť dní od doručenia oznámenia o žalobe. Povoľuje sa aj vzájomná žaloba. Ak si odporca myslí, že pohľadávku navrhovateľa má zaplatiť iná osoba, mal by túto osobu uviesť. Potom tajomník oznámi účastníkom dátum a čas pojednávania. Konanie tribunálu vedie rozhodcovský sudca podľa pravidiel prirodzenej spravodlivosti. Rozhodcovský sudca zabezpečuje, aby bola vec čo možno najrýchlejšie prerokovaná a rozhodnutá, a to ešte v deň pojednávania, pričom pojednávanie netrvá dlhšie než jedno zasadnutie. Akýmkoľvek spôsobom zhromažďuje informácie, ktoré považuje za potrebné, a ak považuje predložené dôkazy za dostatočne spoľahlivé na vynesenie záverov v danej veci, nie je viazaný pravidlami dôkaznej sily ani pravidlami týkajúcimi sa dôkazov z druhej ruky. Pokiaľ je to možné, zdrží sa ustanovovania znalcov na znalecké dokazovanie. Má rovnaké právomoci, ako sú občianskoprávne právomoci zasadnutia magistrátu na magistrátnom súde, a najmä má právomoc predvolávať svedkov a brať ich pod prísahu.

1.3 Formuláre

Účastník predkladajúci pohľadávku vyplní formulár pohľadávky z prvej prílohy doplňujúceho právneho predpisu 380.01 (pravidlá pre tribunály pre veci s nízkou hodnotou sporu). Odporca sa vyjadrí tiež vyplnením formulára, ktorý sa takisto nachádza v prvej prílohe vyššie uvedeného doplňujúceho právneho predpisu.

1.4 Pomoc

Účastníkom môže pomáhať akákoľvek ďalšia osoba: nemusí to byť advokát alebo právny zástupca.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Účastníci môžu predložiť dôkazy ústne, vo forme písomností alebo oboma spôsobmi naraz. Svedka možno predvolať (najneskôr tri dni pred dátumom podania výpovede) pred tribunál na konkrétny dátum a čas, aby poskytol svedeckú výpoveď alebo písomnosti. Ak sa riadne predvolaný svedok nedostaví na zasadnutie, tribunál môže dať svedka zatknúť a predviesť na zasadnutie konané v iný deň.

1.6 Písomný postup

Pohľadávka a vyjadrenie k nej sa podávajú písomne. Dôkazy môžu byť listinné. Účasť na zasadnutí tribunálu je však v dňoch stanovených tribunálom povinná.

1.7 Obsah rozsudku

Rozhodcovský sudca uvedie vo svojom rozhodnutí hlavné informácie, na ktorých svoje rozhodnutie zakladá. Taktiež v ňom uvedie rozhodnutie o trovách.

1.8 Náhrada trov

V každom rozsudku určí rozhodcovský sudca trovy, ktoré majú znášať jednotlivý účastníci. Ak nie je na základe osobitných okolností zaručené inak, účastníkovi, ktorý spor prehrá, sa nariadi zaplatiť trovy toho účastníka, v prospech ktorého sa rozhodnutie vydá. Trovy sú obmedzené na skutočné výdavky priamo súvisiace s vecou účastníka, v prospech ktorého je úhrada trov nariadená. V prípade neodôvodnenej a nedobromyseľnej pohľadávky môže tribunál rozhodnúť, že žalobca zaplatí odporcovi pokutu vo výške maximálne 232,94 EUR, ktorá je splatná ako občianskoprávna pohľadávka.

1.9 Možnosť odvolania

Odvolanie voči rozhodnutiu tribunálu sa musí podať v kancelárii súdu prostredníctvom návrhu odvolaciemu súdu nižšieho stupňa do osemnástich dní odo dňa vynesenia rozhodnutia rozhodcovským sudcom.

Posledná aktualizácia: 22/03/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Holandsko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Zvyčajné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je predvolacie konanie na úseku obvodného súdu [sector kanton van de rechtbank]. Ide o riadne predvolacie konanie s procesnými zjednodušeniami. Občiansky súdny poriadok [Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering] neobsahuje žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa začatia konania pred obvodným súdom.

V cezhraničných veciach v rámci EÚ sa môže využiť takisto európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

V holandskom právnom poriadku existuje zákon, ktorým sa vykonáva nariadenie o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu [zákon z 29. mája 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu] [Wet van 29 mei 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen].

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Obvodný súd koná vo:

 • veciach týkajúcich sa pohľadávok do maximálnej výšky 25 000 EUR,
 • veciach týkajúcich sa pohľadávok s neurčitou hodnotou, ak sa predpokladá, že hodnota neprekročí 25 000 EUR.

Sudca obvodného súdu okrem toho rozhoduje vo veciach týkajúcich sa pracovného práva, lízingu, zastúpení, nájomných, kúpnych a spotrebiteľských zmlúv, odvolaní proti dopravným pokutám a menším priestupkom.

Prípady týkajúce sa európskych vecí s nízkou hodnotou sporu sa takisto riešia na obvodnom súde. Prahová hodnota pre európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je stanovená nariadením na maximálne 2 000 EUR.

1.2 Uplatnenie konania

Na úrovni obvodného súdu neexistuje žiadne osobitné konanie. Pravidlá predvolacieho konania sa v zásade uplatňujú na okresnom súde aj na úseku obvodného súdu. Dôležitým rozdielom je, že vo veciach prejednávaných na obvodnom súde majú strany právo obhajovať vlastnú vec, kým v iných veciach (prejednávaných okresným súdom) musia byť strany zastúpené právnikom. Pozri odpoveď na otázku 1.4 ďalej. Okrem toho na úseku obvodného súdu sa veci riešia v zložení s jedným sudcom, t. j. zasadá jeden sudca.

Na európske veci s nízkou hodnotou sporu sa uplatňujú pravidlá petičného konania.

1.3 Formuláre

Konanie na obvodnom súde sa zvyčajne začína predvolaním. Konania začínajúce predvolaním sú rovnaké na všetkých súdoch (t. j. na okresnom súde a obvodnom súde). Najdôležitejšou časťou predvolania je žaloba (pohľadávka samotná) a jej dôvody (skutočnosti a práva, na ktorých je žaloba založená).

Konanie na obvodnom súde má niektoré špecifiká.

 1. Odporca sa predvoláva pred okresný súd A, má sa však dostaviť pred sudcu obvodného sudu, ktorý zasadá v hlavnej súdnej sieni súdu A alebo v určenej súdnej sieni obvodného súdu A.
 2. Ak navrhovateľa zastupuje zástupca splnomocnený pre dané konanie, meno a adresa splnomocneného zástupcu sa musí uviesť v predvolaní.

Pohľadávka v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa predkladá na formulári A. Tento formulár si možno stiahnuť z Európskeho justičného portálu.

Návrh sa musí predložiť na súd s právomocou. Súd musí mať právomoc v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.

1.4 Pomoc

Vo veciach prejednávaných pred obvodným súdom sa strany obhajujú samy. To znamená, že právne zastupovanie právnikom nie je povinné. Povolená je aj pomoc splnomocneného zástupcu, ktorý nemusí byť právnik. Informácie o úhrade nákladov na právnu pomoc pre právnika sú uvedené aj v otázke 1.8 ďalej.

Ani v rámci európskeho konania sa nevyžaduje, aby boli strany zastúpené právnikom alebo iným právnym poradcom.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Uplatňujú sa zvyčajné pravidlá zákona o dôkazoch. Podľa holandského zákona o dôkazoch má súd v zásade voľnosť pri posudzovaní predložených dôkazov. Pozri aj časť „Vykonávanie dôkazov“. V článku 9 uvedeného nariadenia (ES) č. 861/2007 sa upravuje vykonávanie dôkazov v rámci európskeho konania.

1.6 Písomný postup

Pre občiansku úlohu úsekov obvodných súdov existujú vnútroštátne pravidlá konania. Písomné dokumenty možno predložiť v podateľni okresného súdu (osobne, poštou alebo faxom) pred dátumom zaradenia veci alebo aj počas prejednávania. Vyhlásenia a reakcie možno predkladať ústne v rámci konania pred okresným súdom. Európske konanie je písomné, vypočutie však možno vykonať, ak to sudca považuje za potrebné, alebo ak o to požiada jedna zo strán.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudok musí obsahovať:

 • mená a adresy strán a ich splnomocnených zástupcov alebo právnikov,
 • priebeh konania,
 • závery predvolania a vyhlásenia strán,
 • dôvody rozhodnutia s uvedením skutočností a úvah sudcu,
 • konečné rozhodnutie sudcu,
 • meno sudcu a
 • dátum doručenia rozsudku.

Rozsudok podpisuje sudca.

1.8 Náhrada trov

Ak sa vec prejednáva pred obvodným súdom, môžu vzniknúť tieto náklady: súdny poplatok, rozdelenie nákladov udelených súdom a náklady na právnu pomoc.

Súdny poplatok je splatný, keď súd prevezme vec. Výška poplatku závisí od druhu veci. V praxi tento poplatok uhradí právnik a následne ho naúčtuje klientovi. Sudca môže neúspešnej strane nariadiť, aby uhradila náklady druhej strany. Ak žiadna zo strán nebola úplne úspešná, každá strana znáša svoje vlastné náklady. Rozdelenie nákladov pridelených súdom môže zahŕňať náklady na právnu pomoc, ale aj náklady na svedkov, odborníkov, cestovné výdavky a diéty, náklady na výpisy a iné mimosúdne náklady (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.rechtspraak.nl/).

V zmysle holandských právnych predpisov majú strany, ktoré nie sú dobre situované, v niektorých prípadoch možnosť získať príspevok na náklady právnej pomoci. Dotovaná právna pomoc nie je možná vo všetkých veciach vypočúvaných na obvodných súdoch. Ak je dotovaná právna pomoc možná, účastník konania zaplatí aj vlastný príspevok na náklady právnej pomoci v závislosti od svojej finančnej situácie. Žiadosť o príspevok na náklady na právnu pomoc sa predkladá právnikovi Rady pre právnu pomoc[Raad voor rechtsbijstand]. Upravuje sa v zákone o poskytovaní právnej pomoci [Wet op de Rechtsbijstand]. V kapitole III A tohto zákona sa stanovujú pravidlá v súvislosti s prideľovaním právnej pomoci v rámci cezhraničných sporov v EÚ. Týmto zákonom sa vykonávaeurópska smernica z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.rvr.org./).

1.9 Možnosť odvolania

Proti rozsudkom úseku obvodného súdu sa možno odvolať na odvolacom súde. Odvolanie je možné len v prípade, ak je hodnota pohľadávky vyššia ako 1 750 EUR. Odvolanie možno predložiť do 3 mesiacov od dátumu doručenia rozsudku. V rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu nie je povolené odvolanie voči rozhodnutiu obvodného súdu.

Posledná aktualizácia: 14/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Rakúsko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

V rakúskych právnych predpisoch sa neupravuje konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu ako také. V rakúskom Občianskom súdnom poriadku (ZPO) sa stanovuje len zjednodušený postup v určitých záležitostiach podaných na okresných súdoch. V zásade ide o osobitné procesné pravidlá alebo zjednodušený postup pre čisto finančné spory, pre ktoré sú príslušné okresné súdy (hodnota sporu 15 000 EUR alebo menej, zvýšená na 20 000 EUR od 1. januára 2015 a na 25 000 EUR od 1. januára 2016). Viacero procesných zjednodušení je možné uplatniť vo veciach týkajúcich sa pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, bez ohľadu na hodnotu sporu.

Tieto zjednodušenia sa v zásade uplatňujú na veci s nízkou hodnotou sporu do 1 000 EUR (pozri bod 1.5) alebo 2 700 EUR (pozri bod 1.9).

1.2 Uplatnenie konania

Osobitné pravidlá pre veci s nízkou hodnotou sporu podľa rakúskeho procesného práva sú povinné a účastníci konania nemajú možnosť neuplatniť ich.

Súd ani účastníci konania teda nemôžu zmeniť vec na „riadne“ konanie.

1.3 Formuláre

Keďže v Rakúsku neexistuje konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, neexistujú ani osobitné formuláre pre takého veci.

1.4 Pomoc

Právne zastupovanie v Rakúsku nie je povinné pre spory s hodnotou do 5 000 EUR. Sudca musí poskytnúť pomoc účastníkom konania bez právneho zastupovania, t. j. musí účastníkov konania poučiť o ich procesných právach a povinnostiach a o právnych dôsledkoch ich konania a opomenutia.  Účastníci konania majú tiež možnosť podať žalobu ústnou formou na okresnom súde s príslušnosťou alebo okresnom súde v mieste svojho bydliska. Ak je písomné podanie účastníkom konania bez právneho zastupovania nedostatočné, sudca musí tomuto účastníkovi poskytnúť primerané vysvetlenie a usmernenie. Sudcova nestrannosť sa tým nesmie narušiť.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

V prípade žalôb s hodnotou 1 000 EUR alebo menej súd nemusí vziať do úvahy dôkazy poskytnuté účastníkom konania, ak by bolo úplné objasnenie všetkých príslušných okolností neprimerane zložité. Aj v takom prípade však sudca musí prijať nearbitrárne rozhodnutie v dobrej viere, založené na výsledku konania ako celku. Toto rozhodnutie možno preskúmať v postupných fázach odvolania.

1.6 Písomný postup

Podľa rakúskych právnych predpisov nie je povolené konanie uskutočňované výlučne písomným postupom. Keďže však dôkazné prostriedky v Rakúsku nie sú vôbec obmedzené, svedkovia majú možnosť podať svoje svedectvo písomne. Takéto dôkazy sa však považujú skôr za listinné dôkazy než za svedectvo.

1.7 Obsah rozsudku

Ak sa rozsudok vyhlási ústne, podľa rakúskeho Občianskeho súdneho poriadku sa uplatňujú menej prísne požiadavky na písomnú verziu rozsudku, bez ohľadu na hodnotu sporu. Ak bol rozsudok vyhlásený ústne v prítomnosti obidvoch účastníkov konania a žiadny z účastníkov konania sa včas neodvolal, súd môže vydať „skrátený rozsudok“ obmedzený na hlavné dôvody rozhodnutia.

1.8 Náhrada trov

Podľa rakúskych právnych predpisov sa trovy v občianskoprávnych veciach zvyčajne uhrádzajú pomerne podľa miery úspešnosti. Súdne trovy aj poplatky za právne služby priamo súvisia s hodnotou sporu. V prípade nižšej hodnoty sporu budú teda spravidla nižšie súdne trovy aj poplatky za právne služby. Keďže trovy sú ustanovené v zákonoch a právnych predpisoch v podobe sadzieb, výšku trov je možné obmedziť pri veciach s nízkou hodnotou sporu. Pre tento druh vecí však nie sú stanovené osobitné pravidlá týkajúce sa trov.

1.9 Možnosť odvolania

V rakúskych právnych predpisoch sa umožňujú len obmedzené práva na odvolanie v konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Odvolania v konaniach vo veciach s hodnotou do 2 700 EUR sú možné len v prípadoch právnych otázok alebo z dôvodu neplatnosti (mimoriadne závažné procesné chyby). Iné procesné chyby nemožno napadnúť, ako ani zistenia skutočností alebo posúdenie dôkazov prvostupňovým súdom. V iných prípadoch sa uplatňujú pravidlá „riadneho“ konania.

Posledná aktualizácia: 11/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Portugalsko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Existuje osobitný zjednodušený postup, ktorý sa uplatňuje vo veciach uvedených v tejto otázke.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Osobitný postup vymáhania plnenia finančných záväzkov považovaných za záväzky s nízkou hodnotou alebo vyplývajúcich z obchodných transakcií sa uplatňuje do sumy 15 000,00 EUR.

1.2 Uplatnenie konania

Tento postup je voliteľný.

1.3 Formuláre

Podľa portugalských právnych predpisov neexistujú žiadne formuláre na podanie takého návrhu na priznanie určovacej nápravy.

1.4 Pomoc

Systém právnej pomoci sa vzťahuje na všetky súdy a všetky druhy vecí.

Vo veciach s hodnotou 5 000,00 EUR alebo nižšou platí, že ak účastníci konania neurčili advokáta alebo ak sa advokát nezúčastní na pojednávaní, na ktorom sa prejednáva vec a vydáva rozsudok, výsluch svedkov vykoná sudca.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Na tento postup sa vzťahujú menej prísne a pružnejšie pravidlá dokazovania ako tie, ktorými sa riadi spoločný určovací postup.

Pravidlá, v dôsledku ktorých je tento proces menej náročný a pružnejší, sú tieto:

a)      Dôkazy sa predkladajú na pojednávaní. Ak je predmetná suma nižšia ako 5 000,00 EUR, účastníci konania môžu poskytnúť len troch svedkov. V ostatných prípadoch môžu poskytnúť päť svedkov. Nesmú však poskytnúť viac ako troch svedkov pre každú zo skutočností, ktoré sa snažia preukázať. Osoby, ktoré uvedú, že nič nevedia, sa na tieto účely nepočítajú;

b)      Pojednávanie sa uskutoční do tridsiatich dní, a ak je príslušná suma nižšia ako 5 000,00 EUR, jeho dátum sa nemusí stanoviť so súhlasom prípadného určeného advokáta;

c)      Neprítomnosť ktoréhokoľvek z účastníkov konania, aj keď je odôvodnená, nie je dôvodom na odročenie. Rovnako ani neprítomnosť advokáta, aj keď je odôvodnená, nie je dôvodom na odročenie, ak ide o sumu nižšiu ako suma uvedená v predchádzajúcom bode;

d)     Ak je suma vyššia ako táto suma a dôjde k odročeniu, pojednávanie sa musí uskutočniť do tridsiatich dní. Druhé odročenie nie je povolené;

e)      Ak sudca usúdi, že je potrebné ďalšie vyšetrovanie na to, aby mohol dospieť k správnemu rozhodnutiu, preruší pojednávanie v čase, keď to považuje za najvhodnejšie, a ihneď naplánuje dátum tohto vyšetrovania. Konanie sa musí skončiť do tridsiatich dní;

f)       Znalecké dôkazy vždy poskytuje jeden znalec;

g)      Po skončení vykonávania dôkazov môže každý advokát urobiť krátke vyhlásenie.

1.6 Písomný postup

Tak ako iné postupy, aj tento postup má aj ústnu formu.

1.7 Obsah rozsudku

Pravidlá týkajúce sa obsahu rozsudku sú pružnejšie vzhľadom na to, že odôvodnenie musí byť vždy stručné, teda krátke a k veci.

Sudca navyše nie je povinný rozsudok napísať, ale môže ho ihneď nadiktovať do záznamov.

Súdne rozhodnutie, ktoré sa má vydať vo veciach, v ktorých odporca predvolaný osobne nenapadne žalobu, má aj oveľa jednoduchšiu štruktúru, lebo jediné opatrenie sudcu, ktoré bude mať účinnosť rozsudku, bude pripojenie doložky o výkone k žalobe, pokiaľ neexistuje jasný dôvod na odďaľovacie výnimky alebo pokiaľ návrh nie je zjavne neprípustný.

Sudca povolí odďaľovacie výnimky (procesné chyby, ktoré sú podľa sudcu dostatočne významné na to, aby neposúdil návrh a oslobodil odporcu) alebo zamietne nároky navrhovateľa ako zjavne neprípustné iba vtedy, keď existuje jasný dôkaz o týchto problémoch.

1.8 Náhrada trov

Neexistujú žiadne obmedzenia.

Účastníci konania, ktorí majú nárok na náhradu trov, do piatich dní od vydania právoplatného rozhodnutia pošlú súdu príslušné vysvetlenie určené pre neúspešného účastníka konania.

Vysvetlenie musí obsahovať tieto informácie:

a)      meno účastníka konania, číslo veci a meno advokáta alebo súdneho vykonávateľa;

b)      ako samostatnú položku sumy zaplatené účastníkom konania v súvislosti so súdnymi poplatkami;

c)      ako samostatnú položku sumy zaplatené účastníkom konania v súvislosti s výdavkami;

d)     ako samostatnú položku sumy zaplatené advokátovi okrem prípadov, keď sú tieto sumy vyššie ako 50 % z celkovej sumy súdnych poplatkov zaplatených neúspešným účastníkom konania a úspešným účastníkom konania;

e)      sumu, ktorá sa má nahradiť.

Trovy nahradí priamo neúspešný účastník konania účastníkovi konania, ktorý je veriteľom týchto trov, okrem prípadov uvedených v  Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 540 občianskeho súdneho poriadku.

Neúspešný účastník konania dostane v súlade s ustanoveniami občianskeho súdneho poriadku príkaz nahradiť tieto sumy ako trovy:

a)      sumy týkajúce sa súdnych poplatkov zaplatené úspešným účastníkom konania, a to úmerne k platu;

b)      sumy zaplatené úspešným účastníkom konania ako výdavky;

c)      50 % z celkovej sumy súdnych poplatkov zaplatených neúspešným účastníkom konania a úspešným účastníkom konania ako náhradu výdavkov úspešného účastníka konania na odmeny advokáta, a to po predložení uvedeného vysvetlenia.

1.9 Možnosť odvolania

Na odvolania sa nevzťahujú osobitné pravidlá, takže neexistuje žiadne vylúčenie ani osobitné obmedzenie možnosti odvolať sa. Odvolanie je prípustné (alebo neprípustné) podľa všeobecných podmienok.

Ligações úteis

Ďalšie informácie získate pomocou nasledujúcich odkazov:

Posledná aktualizácia: 14/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Rumunsko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

V článkoch 1025 – 1032 nového Občianskeho súdneho poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 15. februára 2013, sa osobitne upravuje konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

V článku 1025 nového Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že hodnota pohľadávky bez úroku, náklady konania a iné vedľajšie príjmy nesmú k dátumu predloženia súdu presiahnuť sumu 10 000 RON.

Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti (ratione materiae), konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu nemožno uplatniť vo fiškálnych, colných a administratívnych veciach alebo vo vzťahu k zodpovednosti štátu za činy alebo opomenutia pri výkone verejnej moci. Toto konanie sa nevzťahuje na pohľadávky, ktoré sa týkajú: osobného stavu alebo právnej spôsobilosti fyzických osôb, majetkových práv vyplývajúcich z rodinných vzťahov, dedenia, konkurzného konania, dohody s veriteľmi, konaní týkajúcich sa likvidácie zadlžených obchodných spoločností alebo iných právnických osôb či iných podobných konaní, sociálneho zabezpečenia, pracovného práva, nájmu nehnuteľného majetku s výnimkou konaní o dlhoch a platbách peňazí, rozhodcovského konania, porušenia práva na súkromie a práva na ochranu osobnosti.

1.2 Uplatnenie konania

V novom Občianskom súdnom poriadku má konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu alternatívnu povahu. Navrhovateľ si môže vybrať medzi konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu a riadnym súdnym konaním. Ak navrhovateľ predložil na súd pohľadávku, táto pohľadávka sa bude riešiť v riadnom konaní, pokiaľ navrhovateľ ešte pred prvým vypočutím výslovne nepožiada o uplatnenie osobitného konania. Ak pohľadávku nie je možné vyriešiť v rámci konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, súd navrhovateľovi doručí oznam o tejto skutočnosti, a ak navrhovateľ nestiahne svoju pohľadávku, bude sa riešiť podľa štatutárneho práva. Príslušným súdom prvého stupňa na riešenie pohľadávky je okresný súd. Miestna príslušnosť je zakotvená v štatutárnom práve.

1.3 Formuláre

Povinný vzorový formulár pre konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je stanovený vo vyhláške ministra spravodlivosti č. 359/C z 29. januára 2013, ktorou sa schvaľujú formuláre na použitie v konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu stanovené v článkoch 1025 – 1032 zákona č. 134/2010 o Občianskom súdnom poriadku. Vzorové formuláre sú: formulár návrhu, formulár na zmenu alebo/a opravu formuláru návrhu a formulár odpovede.

1.4 Pomoc

Poskytuje sa v rozsahu aktívnej úlohy sudcu, nie osobitne pre tento typ prípadu.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Súd môže pripustiť aj iné dôkazy okrem tých, ktoré predložia strany. Dôkazy, ktoré sú však neprimerane nákladné na vykonanie v porovnaní s hodnotou podanej pohľadávky či protipohľadávky, nie sú prípustné.

1.6 Písomný postup

V článku 1028 a nasl. nového Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že navrhovateľ iniciuje konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu vyplnením formulára návrhu a jeho predložením alebo odoslaním príslušnému súdu poštou, alebo akýmkoľvek iným prostriedkom, ktorým sa zabezpečí prenos a potvrdenie prijatia. Spolu s formulárom návrhu sa predkladajú alebo zasielajú aj kópie podaní, ktoré navrhovateľ plánuje použiť. Ak navrhovateľ predložil informácie, ktoré nie sú dostatočne zrozumiteľné alebo nie sú primerané, alebo ak presne nevyplnil formulár návrhu, súd poskytne navrhovateľovi možnosť doplniť alebo opraviť formulár, či predložiť dodatočné informácie alebo dokumenty, okrem prípadov, keď je pohľadávka zjavne neopodstatnená alebo neprípustná. Zjavne neopodstatnená alebo neprípustná pohľadávka sa zamietne. Ak navrhovateľ nevyplní alebo neopraví formulár návrhu v lehote stanovenej súdom, pohľadávka sa odloží.

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je písomné a vedie sa výhradne na úrovni komôr. Súd môže strany predvolať pred súd, ak ich prítomnosť považuje za potrebnú, alebo na žiadosť druhej strany. Súd môže takúto žiadosť zamietnuť, ak podľa neho nie je ústne prejednanie potrebné vzhľadom na okolnosti daného prípadu. Dôvody zamietnutia sa uvádzajú písomne a nemožno sa voči nim odvolať.

Po prijatí správne vyplneného formulára návrhu, zašle súd odporcovi formulár s odpoveďou spolu s kópiou formulára návrhu a kópiami podaní navrhovateľa. Odporca musí predložiť riadne vyplnený formulár odpovede do 30 dní od doručenia dokumentov vrátane kópií dokumentov, ktoré chce použiť. Odporca môže odpovedať aj iným primeraným spôsobom bez toho, aby použil formulár odpovede. Súd navrhovateľovi okamžite doručí kópie odpovede odporcu a prípadnej protipohľadávky odporcu, ako aj kópie jeho podaní. Ak odporca predložil protipohľadávku, navrhovateľ musí predložiť riadne vyplnený formulár odpovede alebo odpovedať akýmkoľvek iným spôsobom do 30 dní od dátumu doručenia protipohľadávky. Protipohľadávka, ktorú nemožno riešiť v rámci tohto konania, bude odlúčená a vyrovnaná podľa štatutárneho práva. Súd musí strany požiadať, aby poskytli ďalšie informácie v lehote určenej na tento účel, ktorá nesmie presiahnuť 30 dní od prijatia odpovede odporcu prípadne od prijatia odpovede navrhovateľa. Ak súd stanovil lehotu na to, aby sa strany dostavili na súd, musí im doručiť súdne predvolanie. Ak súd stanovil lehotu na vykonanie procesného kroku, zainteresovanej strane oznámi dôsledky nedodržania tejto lehoty.

Súd doručí rozsudok do 30 dní od prijatia všetkých požadovaných informácií, alebo v príslušných prípadoch na ústnom vypočutí. Ak v určenej lehote nepríde odpoveď zainteresovanej strany, súd doručí rozsudok o hlavnej pohľadávke alebo protipohľadávke v spojení s úkonmi uvedenými v súdnom spise. Rozsudok prvostupňového súdu je vykonateľný od dátumu vydania a stranám sa doručuje.

1.7 Obsah rozsudku

Nie.

1.8 Náhrada trov

V článku 1031 nového Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že neúspešná strana má zodpovednosť zaplatiť náklady sporu v prípade, že o to druhá strana požiada. Súd však úspešnej strane neprizná výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné, či náklady, ktoré nie sú primerané hodnote pohľadávky.

1.9 Možnosť odvolania

V článku 1032 nového Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že voči súdnemu rozsudku sa možno odvolať len pred tribunálom, a to do 30 dní od doručenia. Ak na to existujú dôvody, odvolací súd môže prerušiť výkon rozsudku, a to pod podmienkou, že sa stanoví kaucia vo výške 10 % napadnutej hodnoty. Rozhodnutie odvolacieho súdu sa doručí stranám a je konečné.

Posledná aktualizácia: 31/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Slovinsko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Slovinské právne predpisy umožňujú osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktoré upravuje kapitola 30 zákona o občianskom konaní (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Podľa ustanovení zákona o občianskom konaní je spor s nízkou hodnotou spor, v ktorom nárokovaná suma nepresahuje 2 000 EUR. V obchodných sporoch je spor s nízkou hodnotou spor, v ktorom nárokovaná suma nepresahuje 4 000 EUR. Nároky s nízkou hodnotou sporu zahŕňajú aj spory, v ktorých nárok nie je peňažný, pričom žalobca v žalobe potvrdí svoju ochotu prijať namiesto uspokojenia nároku peňažnú sumu nepresahujúcu 2 000 EUR (4 000 EUR v obchodných sporoch), a spory, v ktorých je predmetom nároku dodanie hnuteľného majetku, ak suma uvedená žalobcom v žalobe nepresahuje 2 000 EUR (4 000 EUR v obchodných sporoch). Spory s nízkou hodnotou nezahŕňajú spory týkajúce sa majetku, spory týkajúce sa autorských práv, spory týkajúce sa ochrany alebo používania vynálezov a ochranných známok alebo práva používať obchodné meno, spory týkajúce sa ochrany hospodárskej súťaže ani spory týkajúce sa neoprávneného vstupu na cudzí majetok.

1.2 Uplatnenie konania

Spôsob uplatnenia postupu je uvedený v bode 1.1. Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vykonáva pred miestnym súdom (okrajno sodišče) s výnimkou obchodných sporov, o ktorých rozhoduje okresný súd (okrožno sodišče).

1.3 Formuláre

Tlačivá existujú len pre konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu začaté účastníkom konania na základe hodnoverného dokumentu. Vyplnené tlačivo možno podať elektronickou cestou na adrese: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Ide o vykonávacie konanie na základe hodnoverného dokumentu, ktoré po predložení riadne odôvodnenej sťažnosti pokračuje rovnako ako v prípade odporu voči platobnému rozkazu. Okrem tohto tlačiva neexistujú žiadne iné pripravené tlačivá, ktoré by účastníkom konania pomáhali pri začatí sporu v konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Podrobnejšie informácie o možnostiach predkladania návrhov elektronickou cestou nájdete v časti Automatické spracovanie.

1.4 Pomoc

Účastníci konania môžu požiadať o právnu pomoc, ktorá sa im poskytne, ak spĺňajú podmienky stanovené v zákone o bezplatnej právnej pomoci (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP).

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

V konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu je žalobca povinný uviesť v žalobe všetky skutočnosti a predložiť všetky dôkazy, zatiaľ čo žalovaná strana je povinná urobiť to vo svojom vyjadrení. Každý účastník konania potom môže podať jedno prípravné vyjadrenie. Skutočnosti a dôkazy predložené v písomných vyjadreniach k neskoršiemu dátumu sa neberú do úvahy. Lehota na predloženie vyjadrenia a prípravného vyjadrenia je osem dní.

1.6 Písomný postup

Konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vykonávajú na základe právnych úkonov v písomnej forme. Súd môže obmedziť čas a rozsah postupu získavania dôkazov a vykonať tento postup na základe vlastného uváženia tak, aby sa dosiahla rovnováha medzi poskytnutím dostatočnej ochrany práv účastníkov konania a cieľom urýchliť konanie a udržať nízke náklady.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudok v konaní vo veci s nízkou hodnotou sporu sa vydá ihneď po skončení hlavného pojednávania. Písomný rozsudok musí obsahovať úvodnú časť, účinnú časť, dôvodovú časť a poučenie o zákonných právach. Sudca môže vydať písomný rozsudok s úplným odôvodnením alebo rozsudok so skráteným odôvodnením.

1.8 Náhrada trov

O nákladoch na konanie sa rozhoduje v závislosti od úspechu jedného alebo druhého účastníka konania v prípade – neúspešný účastník konania je povinný uhradiť náklady druhému účastníkovi konania.

1.9 Možnosť odvolania

Účastníci konania sa môžu odvolať voči rozsudku súdu prvého stupňa alebo voči rozhodnutiu v konaní vo veci s nízkou hodnotou sporu do ôsmich dní. Rozsudok a rozhodnutie možno napadnúť iba na základe závažného porušenia ustanovení o občianskom konaní uvedených v druhom odseku článku 339 zákona o občianskom konaní a na základe porušenia hmotného práva. V obchodných konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa voči rozsudku môže odvolať iba účastník konania, ktorý oznámil, že má v úmysle odvolať sa. V konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu neexistuje žiadny postup obnovy konania a dôvody na nariadenie opakovania konania sú obmedzené.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.sodisce.si/

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.pisrs.si/Pis.web/

Posledná aktualizácia: 08/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Slovensko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Veci s nízkou hodnotou sporu nie sú osobitne upravené, konanie sa riadi podľa všeobecných ustanovení o občianskoprávnom konaní. V prípade sporov ktoré neprevyšujú sumu 2000 EUR sa pojednávanie nenariaďuje, v prípade že sa jedná iba o jednoduché posúdenie veci.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Konanie sa riadi podľa všeobecných ustanovení o občianskoprávnom konaní.

1.2 Uplatnenie konania

Konanie začína na návrh, obvyklým postupom ako pri akomkoľvek návrhu na začatie konania

1.3 Formuláre

Osobitné formuláre nie sú stanovené

1.4 Pomoc

Pomoc je stranám sporu poskytovaná vo forme všeobecnej poučovacej povinnosti súdov, v zmysle ktorej súd vždy poučí strany o ich procesných právach a povinnostiach ako aj o možnosti zvoliť si advokáta resp. možnosť obrátiť sa na Centrum právnej pomoci.

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.centrumpravnejpomoci.sk/

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Konanie sa riadi podľa všeobecných ustanovení o občianskoprávnom konaní .

1.6 Písomný postup

Obvykle ako pri ostatných občianskoprávnych konaniach.

1.7 Obsah rozsudku

Obvykle ako pri ostatných občianskoprávnych konaniach.

1.8 Náhrada trov

Obvykle ako pri ostatných občianskoprávnych konaniach.

Súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci. Ak mala strana vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov konania pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadna zo strán nemá na náhradu trov konania právo. Ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov konania protistrane. Ak strana procesne zavinila trovy konania, ktoré by inak neboli vznikli, súd prizná náhradu týchto trov protistrane. Výnimočne súd neprizná náhradu trov konania, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa.

1.9 Možnosť odvolania

Účastník má možnosť  podať odvolanie voči rozsudku obvyklým spôsobom ako pri iných veciach v občianskoprávnom konaní. Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Posledná aktualizácia: 22/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Fínsko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Súčasné právne predpisy vo Fínsku neobsahujú procesné predpisy, ktoré by záviseli od peňažnej sumy, ktorú si navrhovateľ nárokuje. Na základe povahy danej veci je však možné nariadiť vhodnú formu konania. Vec prejde všetkými rozličnými fázami plnohodnotného súdneho konania len v prípade, že na to existujú dôvody a účastníci konania si to želajú. Vec napríklad môže vyriešiť samosudca bez ústneho prípravného pojednávania alebo sa môže vyriešiť len písomným postupom. Svoj osobitný postup majú aj nesporové občianskoprávne veci. Nenapadnuté nároky sa riešia v zjednodušenom konaní opísanom vyššie (pozrite si časti „Konanie o návrhu na vydanie ,platobného rozkazu‘ – Fínsko“ a „Automatické spracovanie – Fínsko“).

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Ako už bolo uvedené, peňažná hodnota nároku nie je podstatná. Forma konania závisí od kvalitatívneho obsahu veci.

1.2 Uplatnenie konania

Konania v občianskoprávnych veciach sa začínajú podaním písomného návrhu na vydanie predvolania na okresnom súde (käräjäoikeus). Nenapadnuté nároky možno podať aj prostredníctvom elektronického návrhu (pozri „Konanie o návrhu na vydanie ,platobného rozkazu‘ – Fínsko“).

1.3 Formuláre

Na vnútroštátnej úrovni neexistujú žiadne formuláre okrem formuláru na oznámenie o zámere odvolať sa proti rozhodnutiu okresného súdu. Niektoré okresné súdy vytvorili formuláre na osobitné druhy korešpondencie: zvyčajne ide o formuláre na podanie návrhu alebo vysvetlenia. Použitie týchto formulárov nie je povinné.

Nenapadnuté nároky možno podať prostredníctvom elektronického návrhu (pozrite si časť „Konanie o návrhu na vydanie ,platobného rozkazu‘ – Fínsko“).

1.4 Pomoc

Súdne registre v prípade potreby poskytujú poradenstvo v súvislosti s procesnými vecami.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

V prípade nenapadnutého nároku nie sú potrebné žiadne dôkazy. Ak sa používa len písomný postup, skúmajú sa len písomné dôkazy. Neexistujú žiadne osobitné ustanovenia o uplatňovaní osobitných pravidiel dokazovania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.6 Písomný postup

Vec sa môže vyriešiť bez ústneho pojednávania výlučne na základe písomných dôkazov. Nesporové veci sa vždy riešia týmto spôsobom. Napadnuté nároky sa môžu riešiť len na základe písomných dôkazov, ak je povaha veci taká, že nie je potrebné hlavné pojednávanie a žiadny z účastníkov konania nenamieta proti použitiu písomného postupu.

1.7 Obsah rozsudku

Neexistujú osobitné ustanovenia o obsahu rozsudkov vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.8 Náhrada trov

Neúspešný účastník konania je spravidla povinný zaplatiť všetky primerané súdne trovy, ktoré vznikli druhému účastníkovi konania pri vykonávaní všetkých potrebných úkonov v danej veci. Existujú však stropy pre výšku trov, ktoré sa nahrádzajú v prípade nenapadnutých nárokoch a vo veciach týkajúcich sa nájomného za byt. V týchto prípadoch sa maximálna výška trov, ktorých zaplatenie môže byť nariadené neúspešnému odporcovi, určí podľa tabuľky trov.

1.9 Možnosť odvolania

Povaha veci nemá žiadny vplyv na právo na odvolanie. Odvolacie konanie je rovnaké pre všetky veci. Oznámenie o zámere odvolať sa proti rozhodnutiu okresného súdu sa musí podať v stanovenej lehote. Odvolania prejednáva odvolací súd (hovioikeus).

Posledná aktualizácia: 07/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Veci s nízkou hodnotou sporu - Švédsko

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Áno, pre občianskoprávne veci týkajúce sa malých súm existuje osobitné konanie.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Osobitné konanie v občianskoprávnych veciach týkajúcich sa menších súm vykonáva všeobecný súd prvého stupňa (okresný súd; tingsrätt), ak v ňom ide o nárok navrhovateľa, ktorý je menší ako stanovená prahová hodnota. Táto prahová hodnota je v súčasnosti (v roku 2019) 23 250 SEK. Prahová hodnota nie je suma stanovená v právnych predpisoch, ale týka sa tzv. výšky cenového základu, čo znamená, že sa vypočítava z trendu vývoja cien.

1.2 Uplatnenie konania

Možnosť využitia tohto postupu nie je obmedzená na niektoré typy vecí, napríklad na veci týkajúce sa občianskych spotrebiteľov. Predpokladom je, že musí ísť o občianskoprávnu žalobu a hodnota sporu nesmie prekročiť prahovú hodnotu. Tento postup nie je možné využiť v rodinných veciach.

1.3 Formuláre

Na začatie postupu vo veci týkajúcej sa malej sumy neexistuje žiadny štandardný formulár. Existuje formulár žiadosti o predvolanie, ktorý sa môže použiť bez ohľadu na príslušnú sumu, o ktorú vo veci ide. Tento formulár je k dispozícii na webovej lokalite správy švédskych národných súdov (Domstolsverket) (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.domstol.se/) vo Odkaz sa zobrazí v novom oknešvédčine a Odkaz sa zobrazí v novom okneangličtine.

1.4 Pomoc

Ak sa podáva návrh na začatie konania na okresný súd (tingsrätt), na podanie návrhu je k dispozícii pomoc. Štátne orgány majú zákonnú povinnosť poskytovať všeobecné služby. Táto povinnosť znamená, že ľudia môžu na okresný súd zatelefonovať alebo ho navštíviť a získať všeobecné poradenstvo o konaní a pravidlách, ktoré sa naň vzťahujú. Predsedajúci sudca je povinný počas prípravy na prejednanie veci a v závislosti od povahy veci zaistiť objasnenie všetkých predmetných záležitostí a to, aby účastníci určili, o čo sa chcú vo veci opierať. V praxi sudca svoje povinnosti vykonáva kladením doplňujúcich otázok a pripomienkami.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Pre veci týkajúce sa sporov o malé sumy neexistujú žiadne osobitné pravidlá. Inými slovami, predkladať sa môžu ústne aj písomné dôkazy. Písomné výpovede svedkov sa pripúšťajú iba v niektorých osobitných situáciách. Ďalšie informácie o pravidlách získavania dôkazov podľa švédskeho práva môžete nájsť tu.

1.6 Písomný postup

Nález súdu sa môže vyniesť aj na základe výhradne písomného konania. Táto možnosť sa využíva vtedy, ak sa vzhľadom na šetrenie vo veci nevyžaduje ústne konanie, ktoré nevyžaduje ani žiadny z účastníkov.

1.7 Obsah rozsudku

Na vypracovanie rozsudku vo veciach týkajúcich sa malých čiastok neexistujú žiadne osobitné pravidlá. Na všetky občianskoprávne veci vrátane rozsudkov vo veciach týkajúcich sa malých súm sa vzťahujú nasledujúce pravidlá. Rozsudok sa musí vydať písomne a musí obsahovať tieto informácie v samostatných častiach: názov súdu, dátum a miesto vydania rozsudku, účastníkov a ich zástupcov alebo právnych poradcov, výrokovú časť rozsudku, nároky a obhajoby príslušných účastníkov a skutočnosti, na ktorých sa zakladajú, ako aj odôvodnenie rozsudku vrátane informácií o tom, čo sa vo veci dokázalo.

1.8 Náhrada trov

Osobitné pravidlá týkajúce sa trov tvoria najdôležitejšiu osobitnú časť vecí, v ktorých ide o malé sumy. Účastník, ktorý vec vyhral, má právo iba na náhradu jednej hodiny právneho poradenstva pri jednom konaní na každom súde, ako aj náhradu poplatku za žalobu, cestovných nákladov a diét súvisiacich so súdnym pojednávaním, nákladov na výpovede svedkov a na preklad písomností. Náhrada sa prizná v prípade, ak sa žiada za náklady, ktoré musel účastník, ktorý spor vyhral, odôvodnene vynaložiť na presadzovanie svojich práv. Odmena pre zástupcov sa nahrádza len do výšky jednej hodiny právneho poradenstva.

1.9 Možnosť odvolania

Proti rozsudku vydanému súdom nižšieho stupňa sa možno odvolať na súde vyššieho stupňa.

Možnosť podať odvolanie sa vyžaduje preto, aby mohol odvolací súd (hovrätt) preskúmať rozsudok okresného súdu (tingsrätt). Možnosť podať odvolanie sa umožňuje iba vtedy, ak má preskúmanie odvolania súdom vyššieho stupňa význam pre správu uplatňovania práva, ak existujú dôvody na zmenu rozhodnutia prijatého okresným súdom alebo ak existujú iné opodstatnené dôvody na preskúmanie odvolania. Ak sa chce účastník voči rozsudku okresného súdu odvolať, musí tak urobiť písomne a odvolanie musí byť na okresnom súde prijaté do troch týždňov odo dňa vydania rozsudku.

Posledná aktualizácia: 10/12/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.