Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Spori majhne vrednosti

Belgija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Belgijsko pravo ne pozna posebnega postopka za spore majhne vrednosti. Obstaja samo nekaj podobnega, kot so „skrajšani postopki za plačilni nalog“. Glej ločeno datoteko.

Posebnega postopka za spore majhne vrednosti ni. Uporablja se postopek splošnega prava, ki je zelo preprost.

Običajni postopek je takšen:

  • sodni poziv z obvestilom sodnega izvršitelja,
  • izmenjava pisnih utemeljitev, navedba ugotovitev,
  • datum obravnave (zaključni govor odvetnikov) in končanje razprav,
  • sodba.

Načeloma poenostavitev ni, čeprav se nekatere zadeve ne vložijo s sodnim pozivom, ampak z vlogo inter partes. Primer spora, ki vključuje vlogo inter partes, je spor zaradi najemnine. Člen 1344a zakonika o sodiščih („Gerechtelijk Wetboek“) določa, da se na podlagi določb o zakupu vsaka zadeva v zvezi z najemom nepremičnine lahko vloži s pisno vlogo, in sicer v sodno tajništvo mirovnega sodišča.

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

1.2 Uporaba postopka

1.3 Obrazci

1.4 Pomoč

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

1.6 Pisni postopek

1.7 Vsebina sodbe

1.8 Povračilo stroškov

1.9 Možnost pritožbe

Povezave

Zakonodaja v zvezi s skrajšanimi postopki za plačilni nalog: Spletišče „Federale Overheidsdienst Justitie“/„Service public fédéral Justice“ (Zvezne javne službe za pravosodje):

  • kliknite „Konsolidirana zakonodaja“ pod naslovom „Pravni viri“;
  • izberite „Zakonik o sodiščih“ pod naslovom „Pravna narava“;
  • vstavite „664“ pod naslovom „besede“;
  • kliknite „Išči“ in nato „Seznam“;
  • kliknite „Podrobnosti“.
Zadnja posodobitev: 26/10/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.