Spori majhne vrednosti

Belgija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Belgijsko pravo ne pozna posebnega postopka za spore majhne vrednosti, obstaja pa skrajšani postopek za plačilni nalog (procédure sommaire d’injonction de payer/summiere rechtspleging om betaling te bevelen) ‒ glej ločena pojasnila.

Posebnega postopka za spore majhne vrednosti ni. Uporablja se postopek splošnega prava, ki je zelo preprost.

Običajni postopek obsega naslednje faze:

  • sodni poziv (citation/dagvaardiging) z obvestilom sodnega izvršitelja (exploit d’huissier/deurwaardersexploot);
  • izmenjava pisnih utemeljitev, sprejetje ugotovitev (conclusions/conclusies);
  • obravnava (zaključni govor odvetnikov (plaidoirie/pleidooi)) in zaključek razprav;
  • sodba.

Načeloma poenostavitev ni, čeprav se nekatere zadeve ne vložijo s sodnim pozivom, ampak z vlogo inter partes (requête contradictoire/verzoekschrift op tegenspraak) (členi 1034a to 1034e belgijskega sodnega zakonika (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek)). Primer spora, ki vključuje vlogo inter partes, je spor zaradi najemnine. Člen 1344a sodnega zakonika določa, da se na podlagi določb o zakupu vsaka zadeva v zvezi z najemom nepremičnine lahko vloži s pisno vlogo na sodnem tajništvu (greffe/griffie) mirovnega sodišča (justice de paix/vredegerecht).

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

1.2 Uporaba postopka

1.3 Obrazci

1.4 Pomoč

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

1.6 Pisni postopek

1.7 Vsebina sodbe

1.8 Povračilo stroškov

1.9 Možnost pritožbe

Povezave

Zakonodaja, ki ureja skrajšani postopek za plačilni nalog: spletno mesto Service public fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie:

  • kliknite „Législation belge“/„Belgische wetgeving“;
  • v drsnem meniju pod „Nature juridique“/„Juridische aard“ izberite „Code judiciaire“/„Gerechtelijk Wetboek“;
  • v vrstici „Mot(s)“/„Woord(en)“ vpišite „664“;
  • kliknite možnost „Recherche“/„Opzoeking“ in nato „Liste“/„Lijst“;
  • kliknite „Détail“/„Detail“.
Zadnja posodobitev: 03/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.