Spori majhne vrednosti

Finska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

V veljavni finski zakonodaji niso predvideni posebni postopki glede na višino denarne terjatve, ki jo uveljavlja tožnik. Vendar se lahko primerna oblika postopka določi glede na vrsto zadeve. Vse faze celotnega pravnega postopka bodo v zadevi izvedene le, če obstajajo razlogi za to in če to želijo zadevne stranke. O zadevi lahko na primer odloči sodnik posameznik brez predhodne ustne obravnave ali na podlagi postopka, ki v celoti poteka pisno. Za nepravdne civilne zadeve obstaja poseben postopek. Za obravnavo nespornih zahtevkov glej „Postopek za plačilni nalog – Finska“ in „Avtomatizirana obdelava – Finska“.

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Kot je navedeno zgoraj, denarna vrednost zahtevka ni pomembna. Oblika postopka je odvisna od kvalitativne vsebine zadeve.

1.2 Uporaba postopka

Postopek v civilnih zadevah se začne z vložitvijo pisne vloge za začetek postopka pri okrožnem sodišču (käräjäoikeus). Nesporni zahtevki se lahko vložijo tudi z elektronsko vlogo (glej „Postopek za plačilni nalog – Finska“).

1.3 Obrazci

Na nacionalni ravni ni obrazcev, razen obrazca za obvestilo o namenu pritožbe zoper odločbo okrožnega sodišča. Nekatera okrožna sodišča so pripravila obrazce za določene vrste korespondence; običajno so to obrazci za vložitev tožbe ali odgovora na tožbo. Uporaba obrazcev ni obvezna.

Nesporni zahtevki se lahko vložijo tudi na elektronskem obrazcu (glej „Postopek za plačilni nalog – Finska“).

1.4 Pomoč

Pri vprašanjih v zvezi s postopkom po potrebi svetujejo sodne pisarne.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Če zahtevek ni sporen, dokazi niso potrebni. Če se uporabi izključno pisni postopek, bodo preučeni samo pisni dokazi. Ni posebnih določb, v skladu s katerimi bi za izvajanje dokazov v sporih majhne vrednosti veljala posebna pravila.

1.6 Pisni postopek

O zadevi se lahko odloči brez ustne obravnave samo na podlagi pisnih dokazov. V nepravdnih zadevah se vedno odloča na ta način. O spornih zahtevkih se lahko odloči samo na podlagi pisnega postopka, če je zadeva taka, da glavna obravnava ni potrebna in nobena od zadevnih strank ne nasprotuje uporabi pisnega postopka.

1.7 Vsebina sodbe

Posebne določbe o vsebini sodbe v sporih majhne vrednosti ne obstajajo.

1.8 Povračilo stroškov

Praviloma se neuspeli stranki naloži plačilo vseh utemeljenih pravnih stroškov, ki jih je imela nasprotna stranka pri izvedbi kakršnih koli potrebnih dejanj v zadevi. Vendar so bile za nesporne zahtevke in zadeve v zvezi z najemom stanovanjskih prostorov določene zgornje meje stroškov, ki se lahko povrnejo. V teh primerih je najvišji znesek stroškov, ki ga mora toženec, ki v postopku ne uspe, plačati tožniku, določen v preglednici stroškov.

1.9 Možnost pritožbe

Vrsta zadeve ne vpliva na pravico do pritožbe. Pritožbeni postopek je pri vseh zadevah enak. V roku je treba vložiti obvestilo o namenu pritožbe zoper odločbo okrožnega sodišča, pritožbe pa obravnava pritožbeno sodišče (hovioikeus).

Zadnja posodobitev: 19/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.