Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Spori majhne vrednosti

Francija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

V Franciji je pred okrajnim sodiščem na voljo poenostavljeni pravdni postopek s podajo izjave pri tajništvu sodišča (déclaration au greffe), ki ga urejajo členi 843 in 844 ter naslednji zakona o pravdnem postopku. Zadeva je sodišču predložena z ustno ali pisno izjavo, podano pri tajništvu pristojnega sodišča. Tajništvo sodišča s priporočenim pismom s povratnico pozove stranke na obravnavo. Na obravnavi sodnik poskuša doseči poravnavo med strankami in lahko z njihovim soglasjem tudi imenuje sodnega pomirjevalca. Če do sprave ne pride, se postopek nadaljuje. Zastopanje po odvetniku ni obvezno. Stranke lahko zastopa njihov zakonec, zunajzakonski partner, oseba, s katero so sklenile civilnopravno pogodbo o solidarnosti, starši ali sorodniki v ravni ali stranski črti in osebe, ki za stranke delajo.

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Vrednost zahtevka ne sme presegati 4 000 EUR in zahtevek mora spadati v stvarno pristojnost okrajnega sodišča.

1.2 Uporaba postopka

Postopek s podajo izjave pri tajništvu sodišča ni obvezen.

Postopka s podajo izjave pri tajništvu sodišča ni mogoče preoblikovati v redni postopek, ker je treba, če vrednost zahtevka presega 4 000 EUR ali ne spada v pristojnost okrajnega sodišča, vložiti zahtevek pri pristojnem sodišču v skladu z rednim napotitvenim postopkom.

1.3 Obrazci

Uporaba obrazca ni obvezna, saj se izjava pri tajništvu sodišča lahko poda tudi ustno. Vendar obstaja obrazec za namene predložitve zadeve sodišču.

Gre za obrazec CERFA št. 11764*08, ki je na voljo na spletišču francoske uprave, v vseh tajništvih okrajnih sodišč in na spletišču https://www.justice.fr/.

1.4 Pomoč

Ker gre za preprost postopek, v katerem tožbeni zahtevek ne presega 4 000 EUR in stranke zasliši sodnik, zakonodaja ne predvideva pravne pomoči. Strankam pa lahko pomaga ali jih zastopa odvetnik, tudi po tem, ko zaprosijo za brezplačno pravno pomoč.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Glede izvajanja dokazov veljajo podobna pravila kot v rednem postopku.

1.6 Pisni postopek

Ta poenostavljeni postopek ni v celoti pisni.

1.7 Vsebina sodbe

Glede izdaje sodnih odločb se uporabljajo pravila, ki veljajo za redni postopek.

1.8 Povračilo stroškov

Uporabljajo se pravila, ki veljajo tudi za druge postopke. Ker imenovanje odvetnika in zastopanje nista potrebna, so stroški tega postopka manjši.

1.9 Možnost pritožbe

Zaradi vrednosti spora pritožba ni mogoča. Zoper sodbo je mogoče vložiti le ugovor ali izredno pravno sredstvo (kasacijska pritožba).

Sorodne povezave

Spletišče ministrstva za pravosodje

Spletišče Légifrance

Zadnja posodobitev: 09/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.