Spori majhne vrednosti

Francija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Postopki v sporih majhne vrednosti se lahko v skladu s členom 756 in naslednjimi zakona o pravdnem postopku vložijo pri okrajnih sodiščih (chambres de proximité des tribunaux judiciaires) in pri sodnikih za spore v zvezi z zaščito (juges des contentieux de la protection).

Postopek je ustni, vendar lahko stranke predložijo pisna stališča, če tako želijo.

V predlogu je lahko navedeno, da se tožeča stranka strinja s postopkom brez obravnave (člen 757 zakonika o pravdnem postopku). Poleg tega člen 828 zakona o pravdnem postopku strankam omogoča, da v kateri koli fazi postopka dajo izrecno soglasje, da postopek poteka brez obravnave. Postopek brez obravnave velja od 1. januarja 2020 in sledi evropskemu postopku v sporih majhne vrednosti.

Tajništvo sodišča s priporočenim pismom s povratnico pozove stranke na obravnavo. Če toženec ne prejme takega pisma, lahko sodnik od tožnika zahteva, naj ga izroči prek sodnega izvršitelja (huissier de justice).

Pred sodnim postopkom mora po izbiri strank potekati poskus poravnave s strani sodnega spravnega posredovalca, poskus mediacije ali poskus participativnega postopka, sicer lahko sodnik po uradni dolžnosti odloči, da je tožba nedopustna.

Zastopanje po odvetniku ni obvezno. Stranke lahko zastopa njihov zakonec, zunajzakonski partner, oseba, s katero so sklenile civilnopravno pogodbo o solidarnosti, starši ali sorodniki v ravni ali stranski črti in osebe, ki za stranke delajo.

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Vrednost zahtevka ne sme presegati 5 000 EUR in zahtevek mora spadati v stvarno pristojnost okrajnega sodišča ali sodnika za spore v zvezi z zaščito.

1.2 Uporaba postopka

1.3 Obrazci

Obstaja obrazec za namene predložitve zadeve sodišču.

Gre za obrazec CERFA št. 11764*08, ki je na voljo na spletišču francoske uprave, v vseh službah sodišč za sprejem strank (Services d'Accueil Unique du Justiciable) in na spletišču www.justice.fr.

1.4 Pomoč

Ker gre za preprost postopek, v katerem tožbeni zahtevek ne presega 5 000 EUR in stranke zasliši sodnik, razen če se dogovorijo za postopek brez obravnave, zakonodaja ne predvideva pravne pomoči. Strankam pa lahko pomaga ali jih zastopa odvetnik, tudi po tem, ko zaprosijo za brezplačno pravno pomoč.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Glede izvajanja dokazov veljajo podobna pravila kot v rednem postopku.

1.6 Pisni postopek

Razen v primerih, ko se stranke dogovorijo o postopku brez obravnave, za tako tožbo ni zgolj pisnega postopka.

1.7 Vsebina sodbe

Glede izdaje sodnih odločb se uporabljajo pravila, ki veljajo za redni postopek.

1.8 Povračilo stroškov

Uporabljajo se pravila, ki veljajo tudi za druge postopke. Ker imenovanje odvetnika in zastopanje načeloma nista potrebna, so stroški tega postopka manjši.

1.9 Možnost pritožbe

Zaradi vrednosti spora pritožba ni mogoča. Sodba se lahko le izpodbija (če tožena stranka ni prejela vabila na obravnavo) oziroma se lahko zoper njo vloži kasacijska pritožba (če je tožena stranka prejela vabilo na obravnavo).

Sorodne povezave

Spletišče ministrstva za pravosodje (Ministère de la Justice)

Spletišče Legifrance

Zadnja posodobitev: 12/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.