Spori majhne vrednosti

Nemčija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Zakon o pravdnem postopku (Zivilprozessordnung, ZPO) ne predvideva posebnega postopka za spore majhne vrednosti. Vendar je v členu 495a zakona predviden poenostavljeni postopek. V skladu s tem členom lahko sodišče po svoji razumni presoji določi postopek v zadevah, v katerih vrednost spora ne presega 600 EUR. Zakon ne vsebuje nobene nadaljnje omejitve te možnosti (na primer samo za določeno vrsto spora).

1.2 Uporaba postopka

Sodišče lahko torej v takih primerih po svoji razumni presoji določi postopek in zlasti uporabi nekatere posebne načine poenostavitve postopka. To za sodišče ni obvezno. Tudi če vrednost spora ne presega 600 EUR, lahko sodišče ravna v skladu z običajnimi pravili.

Če sodišče postopek določi po svoji presoji, stranki ne moreta ugovarjati. Zahtevata lahko le ustno obravnavo.

1.3 Obrazci

Ni standardiziranih obrazcev, ki bi jih bilo treba uporabiti.

1.4 Pomoč

Uporabljajo se splošna pravila, saj je postopek poenostavljen samo v smislu poteka postopka. Strankam, ki nimajo pravnega zastopnika, je pomoč na voljo enako kot strankam, ki ga imajo. V postopku pred okrajnim sodiščem (Amtsgericht) se lahko na primer tožba vloži ustno na zapisnik v sodni pisarni. Tudi oseba, ki ima pravnega zastopnika, lahko da ustno izjavo na zapisnik, namesto da bi jo vložila prek svojega odvetnika.

Prav tako vprašanje, ali ima stranka pravnega zastopnika ali ne, ne vpliva na naravo in obseg dolžnosti sodišča, da obvešča in svetuje (Aufklärungs- und Hinweispflichten). Sodišče je zakonsko obvezano pojasniti postopek s pravnega in dejanskega vidika ter razjasniti vprašanja.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Sodišče ni omejeno na običajno pridobivanje dokazov. V nasprotju s sicer veljavnim načelom neposrednih dokazov (Unmittelbarkeit), ki pomeni, da morajo biti priče, izvedenci ali stranke zaslišani pred obravnavnim sodiščem v navzočnosti strank, lahko sodišče v poenostavljenem postopku na primer odredi, da se priče, izvedenci ali stranke zaslišijo po telefonu ali pisno.

1.6 Pisni postopek

Uporabi se lahko izključno pisni postopek. Vendar je treba izvesti ustni postopek, če to zahteva ena od strank.

1.7 Vsebina sodbe

Oblika sodbe je preprostejša kot pri rednem postopku, ker zoper sodbe, v katerih vrednost spora ne presega 600 EUR, pritožba običajno ni mogoča.

Izpusti se lahko na primer opis dejanskega stanja. Izpustiti je mogoče tudi obrazložitev odločitve, če se stranki s tem strinjata ali če je glavna vsebina obrazložitve že predstavljena v zapisniku sodišča. Vendar mora sodba na podlagi zahtev mednarodnega pravnega prometa vsebovati obrazložitev, če se pričakuje, da bo izvršena v tujini (člen 313a(4) zakona o pravdnem postopku).

Če bi sodišče izjemoma dovolilo pritožbo, bi za obliko sodbe veljala splošna pravila.

1.8 Povračilo stroškov

Omejitev glede povračila stroškov ni; uporabljajo se splošna pravila.

1.9 Možnost pritožbe

Praviloma zoper sodbe, v katerih vrednost spora ne presega 600 EUR, pritožba ni mogoča. Vendar je pritožba izjemoma dopustna, če jo sodišče prve stopnje v sodbi dopusti. To se zgodi, kadar je zadeva bistvenega pomena ali če je odločitev pritožbenega sodišča potrebna za razvoj prava ali zagotovitev dosledne sodne prakse.

Če pritožba ni dopustna, mora sodišče prve stopnje znova odpreti zadevo, če stranka, zoper katero je bila izrečena sodba, ugovarja, da je sodišče ni zaslišalo tako, kot je bistveno za odločitev. Če pritožbe ne razreši sodišče prve stopnje, lahko stranka vloži samo še ustavno pritožbo pri zveznem ustavnem sodišču.

Zadnja posodobitev: 06/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.