Spori majhne vrednosti

Grčija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Ali v Grčiji obstaja postopek v sporih majhne vrednosti (tj. poseben postopek, ki je poenostavljen glede na redni postopek in ki se uporablja v primerih pod določeno denarno vrednostjo ali nekaterih vrstah pravdnih postopkov ne glede na denarno vrednost)?

Zakonik o civilnem postopku vsebuje posebne določbe o sporih majhne vrednosti (poglavje M, členi 466–469).

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Posebne določbe o sporih majhne vrednosti se uporabljajo:

  1. kadar predmet spora spada v pristojnost sodišča za spore majhne vrednosti in se nanaša na terjatve ali pravice na premičninah ali posest na premičninah, katerih vrednost ne presega 5 000 EUR, ali
  2. kadar vrednost spora presega 5 000 EUR, če tožnik izjavi, da bo za poravnavo terjatve iz tožbe sprejel znesek, ki ne presega 5 000 EUR. V tem primeru se tožencu odredi bodisi plačilo terjatve ali njene vrednosti iz odločbe, ki jo je izdalo sodišče za spore majhne vrednosti.

1.2 Uporaba postopka

Postopek je obvezen.

Niti sodišče niti stranke v sporu ne morejo uporabiti rednega postopka namesto posebnega postopka v sporih majhne vrednosti.

1.3 Obrazci

Predsedniški odlok o začetku uporabe standardnih dokumentov za spore majhne vrednosti (v teku) je v postopku sprejetja.

1.4 Pomoč

Ali je strankam, ki jih ne zastopa odvetnik, na voljo pomoč v postopkovnih vprašanjih (ki jo zagotavlja npr. sodni uradnik ali sodnik)? Če da, kaj obsega?

Stranke v sporu se lahko pred sodiščem zastopajo same ali pa jih zastopa odvetnik.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Ali so nekatera pravila o pridobivanju dokazov poenostavljena v primerjavi z rednim postopkom? Če so, katera in v kakšnem obsegu?

Sodnik lahko pri odločanju v posebnem postopku v sporih majhne vrednosti odstopa od procesnih pravil in upošteva tudi dokaze, ki ne izpolnjujejo zakonskih zahtev.

1.6 Pisni postopek

Zahtevek je treba vložiti v tajništvu sodišča za spore majhne vrednosti. Zahtevek vključuje:

  1. natančen opis dejstev, na katerih v skladu z zakonom temelji terjatev in ki upravičujejo tožnikovo vložitev tožbe zoper toženca;
  2. natančen opis predmeta spora in
  3. konkretno zahtevo.

1.7 Vsebina sodbe

 

1.8 Povračilo stroškov

Stroški se ne povrnejo.

1.9 Možnost pritožbe

Pritožba zoper sodbe v sporih majhne vrednosti ni mogoča.

Zadnja posodobitev: 08/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.