Spori majhne vrednosti

Madžarska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Z izjemo postopka, določenega v Uredbi (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (ter členih 598 do 602 Zakona CXXX o zakoniku o civilnem postopku iz leta 2016, ki se nanašajo na zadeve, ki jih ta uredba ne ureja), veljavno madžarsko pravo od 1. januarja 2018 ne pozna posebnega postopka, ki bi se uporabljal v sporih majhne vrednosti. Spore majhne vrednosti je urejal Zakon III o zakoniku o civilnem postopku iz leta 1952, ki pa je bil razveljavljen z Zakonom CXXX o zakoniku o civilnem postopku iz leta 2016, ki je začel veljati 1. januarja 2018. To pomeni, da v madžarskem civilnem postopku od 1. januarja 2018 ni posebnih pravil, ki bi se uporabljala za spore majhne vrednosti. Posledično se za izvrševanje sporov majhne vrednosti uporabljajo splošna pravila. Vendar se postopki, začeti pred 1. januarjem 2018, obravnavajo v skladu s prejšnjim Zakonom III o zakoniku o civilnem postopku iz leta 1952. Naslednje informacije so zato veljavne samo za zadeve, ki so še v teku in so bile začete pred 1. januarjem 2018.

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Postopek v sporih majhne vrednosti je na voljo za postopke za izterjavo terjatev v vrednosti manj kot 1 milijon HUF, za katere je stekel pravdni postopek po ugovoru zoper plačilni nalog ali ki so del postopka za plačilni nalog, tj. kadar

a) notar po uradni dolžnosti zavrne vlogo za izdajo plačilnega naloga, tožnik pa posledično vloži tožbo pred sodiščem za uveljavljanje terjatve;

b) notar z odlokom zaključi postopek za plačilni nalog, tožnik pa posledično vloži tožbo pred sodiščem za uveljavljanje terjatve.

1.2 Uporaba postopka

Postopek se uporabi pred okrožnimi sodišči (járásbíróság).

1.3 Obrazci

Posebnega obrazca vloge za začetek postopka v sporih majhne vrednosti ni, obrazec vloge za začetek postopka za plačilni nalog, ki se izvede pred vložitvijo takih vlog in za katerega so pristojni notarji, pa je na voljo na spletišču madžarske notarske zbornice in v notarskih pisarnah.

1.4 Pomoč

Pravna pomoč je na voljo. Fizične osebe, ki glede na svoj dohodek in finančni položaj ne zmorejo kriti stroškov postopka, lahko zaprosijo za celotno ali delno oprostitev plačila teh stroškov. V skladu z zakonom o dajatvah so lahko stranke upravičene tudi do ugodnosti v zvezi s sodnimi taksami (oprostitev plačila sodnih taks ali pravica do odloga plačila), osebe v stiski pa lahko za učinkovito uveljavljanje pravic na podlagi zakona o pravni pomoči najamejo pravnega svetovalca ali odvetnika.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

V postopkih, za katere je stekel pravdni postopek po ugovoru zoper plačilni nalog, sodišče o dejstvih in dokazih, ki jih je predložil tožnik, toženca obvesti najpozneje v vabilu na obravnavo. Stranka lahko dokaze predloži najpozneje prvi dan obravnave. Izjemoma lahko dokaze predloži kadar koli med postopkom, če se nasprotna stranka s tem strinja ali če se stranka ob predložitvi dokazov sklicuje na dejstva ali dokaze oziroma pravnomočne sodne ali upravne odločbe, za katere je zaradi razlogov, na katere ni mogla vplivati, izvedela šele po izteku standardnega roka za predložitev dokazov, oziroma če je bila zaradi razlogov, na katere ni mogla vplivati, o njih obveščena po izteku takega roka, in tako trditev zadostno utemelji.

Če se tožba spremeni ali se vloži nasprotna tožba, lahko stranka predloži ustrezne dokaze ob spremembi tožbe (vložitvi nasprotne tožbe), medtem ko je mogoče v primeru ugovorov zoper zahtevke za pobot dokaze v zvezi z njimi predložiti ob vložitvi ugovora. Sodišče ne sme upoštevati dokazov, katerih predložitev krši te določbe. V vseh drugih primerih se uporabljajo splošna dokazna pravila.

1.6 Pisni postopek

Sodišče izvede tudi obravnavo.

1.7 Vsebina sodbe

Vsebina sodb je urejena s splošno veljavnimi pravili, pri čemer velja, da je treba za izrekom sodbe stranke poučiti o elementih, ki jih je treba navesti v pritožbi, in pravnih posledicah izpustitve takih elementov.

1.8 Povračilo stroškov

Praviloma se uporablja načelo „plača stranka, ki v postopku ne uspe“.

1.9 Možnost pritožbe

Možnost pritožbe je omejena z več vidikov, od katerih je najpomembnejša omejitev, da se lahko uporabi samo sklic na kršitev pravil postopka na prvi stopnji ali napačno uporabo zakonodaje, na kateri temelji vsebinska presoja zadeve. Za vložitev pritožbe in pritožbene roke veljajo splošna pravila, to pomeni, da je treba pritožbo v 15 dneh po vročitvi sodne odločbe vložiti pri sodišču, ki je v zadevi odločilo na prvi stopnji, in da o pritožbi odloča pristojno regionalno sodišče (törvényszék).

Zadnja posodobitev: 15/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.