Spori majhne vrednosti

Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Da, tak postopek po irskem pravu obstaja kot alternativni način uveljavljanja civilnih zahtevkov v sporih majhne vrednosti. (Glej pravilnik okrožnega sodišča (postopek v sporih majhne vrednosti) za leti 1997 in 1999). To storitev zagotavljajo uradi okrožnih sodišč, da bi se potrošniški zahtevki obravnavali poceni brez sodelovanja odvetnika. Postopek, ki vključuje spor majhne vrednosti (npr. določeni zahtevki do vrednosti 2 000 EUR), se lahko začne tudi prek spleta.

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Vrste sporov, zajetih v postopek v sporih majhne vrednosti, so:

(i) zahtevek, ki se nanaša na blago ali storitve, kupljene za zasebno uporabo od osebe, ki jih prodaja v okviru poslovne dejavnosti (zahtevki potrošnikov);

(ii) zahtevek, ki se nanaša na povračilo manjše škode na premoženju (pri čemer so izključene osebne poškodbe);

(iii) zahtevek, ki se nanaša na nevračilo varščine za najemnino za določene vrste najemniških nepremičnin. Na primer, počitniška hiša ali soba/stanovanje v hiši, v kateri živi tudi lastnik, če zahtevek ne presega 2 000 EUR.

Zahtevki, ki se nanašajo na zadeve, povezane z zahtevki najemodajalcev/najemnikov, ali najete nastanitvene zmogljivosti, ki niso zajete v postopke v sporih majhne vrednosti, se lahko predložijo odboru Private Residential Tenancies Board na naslov 2nd Floor, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2. Spletno mesto: RTB

Iz postopkov v sporih majhne vrednosti so izključeni zahtevki, ki izhajajo iz:

(i) pogodbe o najemnem nakupu,

(ii) kršitve zakupne pogodbe,

(iii) dolgov.

1.2 Uporaba postopka

Da je potrošnik upravičen do uporabe postopka, je moral blago ali storitve za zasebno uporabo kupiti od osebe, ki jih prodaja v okviru poslovne dejavnosti. Postopek lahko od januarja 2010 uporabi tudi en podjetnik proti drugemu. Spore majhne vrednosti obravnava sodni uradnik okrožnega sodišča, t. i. sodni uradnik za spore majhne vrednosti. Sodni uradnik se bo, če je to mogoče, poskušal s strankama pogoditi o poravnavi, ne da bi bila potrebna sodna obravnava. Če v zadevi ni mogoče doseči poravnave, bo sodni uradnik zahtevek predložil okrožnemu sodišču v obravnavo.

Tožnik mora biti prepričan, da sta ime in naslov osebe ali podjetja, zoper katero želi vložiti tožbo, pravilna. Če gre za podjetje, je treba uporabiti točni pravni naziv. Ti podrobni podatki morajo biti točni, da lahko šerif (najvišji predstavnik izvršilne oblasti v grofiji v Angliji in Walesu) izvrši sodno odločbo.

Če sodnega uradnika za spore majhne vrednosti toženec obvesti o izpodbijanju zahtevka ali vložitvi nasprotne tožbe, sodni uradnik vzpostavi stik s tožnikom in mu izroči izvod toženčevega odgovora na tožbo ali nasprotne tožbe. Sodni uradnik se lahko z obema strankama pogovori in si prizadeva, da bi dosegli sporazum.

Če toženec zahtevek pripozna, mora o tem obvestiti pisarno sodnega uradnika z vračilom obvestila o prejemu obrazca o odgovornosti. Če toženec ne odgovori, se bo zahtevek samodejno obravnaval kot neizpodbijan. Okrožno sodišče bo nato izdalo odločbo v korist tožnika (ne da bi moral biti tožnik navzoč na sodišču) za zahtevani znesek in odredilo plačilo zneska v določenem kratkem roku.

1.3 Obrazci

Obrazec zagotovi tožniku sodni uradnik za spore majhne vrednosti, ali pa se lahko prenese s spletišča sodne službe na naslovu: https://www.courts.ie/.

1.4 Pomoč

Ker je namen postopka v sporih majhne vrednosti ceneje obravnavati zahtevke potrošnikov brez posredovanja odvetnika, pravna pomoč ali nasvet za take zahtevke običajno nista potrebna.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Če je zadeva predložena sodišču, morata biti stranki navzoči na obravnavi okrožnega sodišča. Zadeva bo obravnavana na javni obravnavi kot del redne seje okrožnega sodišča. Ko bo zadeva na vrsti za obravnavo, bo sodni uradnik tožnika pozval na prostor za priče v sodni dvorani, da bo lahko pričal. Pričati je treba pod prisego ali izjavo in toženec lahko navzkrižno zasliši tožnika o zadevah, povezanih z zahtevkom. Tudi tožencu se zagotovi možnost pričanja. Vsako pričo lahko navzkrižno zaslišijo nasprotna stranka ali njeni odvetniki, če so prisotni. Stranki lahko tudi pokličeta priče ali predložita pisne izjave prič, vendar se jima zato ne povrnejo stroški, saj postopek ni namenjen kritju takih stroškov, temveč odločanju o zahtevkih v sporih majhne vrednosti v razmeroma cenovno ugodnem sodnem postopku.

1.6 Pisni postopek

Če sodni uradnik za spore majhne vrednosti ne doseže poravnave v zadevi, mora tožnik na dan obravnave predložiti dokumentarna dokazila v podporo zahtevku, na primer ustrezne dopise, potrdila o prejemu ali račune. Poleg tega se obema strankama zagotovi možnost ustnega pričanja in sta lahko navzkrižno zaslišani.

1.7 Vsebina sodbe

Če tožnik uspe, okrožno sodišče izda odločbo v korist tožnika za zahtevani znesek in odredi plačilo zneska v določenem kratkem roku.

1.8 Povračilo stroškov

Čeprav lahko stranke uporabijo storitve pravnega svetovalca, ne bodo upravičene do povračila stroškov za tako svetovanje od druge stranke, tudi če bodo v postopku uspele. Glavni namen postopka v sporih majhne vrednosti je olajšati predložitev zahtevka, ne da bi bil za to potreben odvetnik ali pravni zastopnik.

1.9 Možnost pritožbe

Tožnik in toženec se lahko zoper odločbo okrožnega sodišča pritožita na pritožbeno sodišče. Pritožbeno sodišče lahko prizna stroške, vendar o tej zadevi odloči vsak sodnik pritožbenega sodišča posebej.

Sorodne povezave

https://www.courts.ie

https://www.courts.ie/small-claims

http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

https://www.courts.ie/small-claims

Zadnja posodobitev: 07/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.