Spori majhne vrednosti

Litva
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Nacionalni postopek v sporih majhne vrednosti je urejen v poglavju XXIV dela IV zakonika o civilnem postopku (Civilinio proceso kodeksas) Republike Litve.

Evropski spori majhne vrednosti se rešujejo v skladu z Uredbo (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, zadeve v zvezi z evropskimi spori majhne vrednosti pa se obravnavajo v skladu s splošnimi pravili za postopek reševanja sporov, pri čemer izjeme določa zakon Republike Litve o izvajanju zakonodaje Evropske unije in mednarodne zakonodaje o civilnem postopku (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Nacionalni in evropski postopek v sporih majhne vrednosti se uporabljata za denarne zahtevke do 2 000 EUR.

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti se uporablja za civilne zahtevke, ki ne presegajo 2 000 EUR. Postopek se ne uporablja v zadevah v zvezi z: osebnim stanjem ali poslovno sposobnostjo fizičnih oseb; premoženjskimi razmerji med zakoncema, preživninskimi obveznostmi, oporokami in dedovanjem; stečajem, postopki v zvezi z likvidacijo plačilno nesposobnih družb ali drugih pravnih oseb, socialno varnostjo, arbitražo, delovnim pravom, najemom ali zakupom nepremičnine, razen tožb z denarnimi zahtevki, ter kršitvami zasebnosti in osebnostnih pravic, vključno z obrekovanjem.

1.2 Uporaba postopka

Postopek se uporablja od 1. januarja 2009. Zadeve v zvezi z evropskimi spori majhne vrednosti obravnavajo okrožna sodišča v skladu s pravili o krajevni pristojnosti, ki so določena v zakoniku o civilnem postopku Republike Litve, tj. okrožna sodišča v mestih ali okrožjih.

V zadevah iz členov 4(3) in 5(7) Uredbe (ES) št. 861/2007 mora sodišče vložnika/nasprotno stranko obvestiti, da ima v 14 dneh po prejemu obvestila sodišča pravico vložiti zahtevek/nasprotni zahtevek v skladu z zahtevami iz zakonika o civilnem postopku Republike Litve. Kadar vložnik/nasprotna stranka ustreznega zahtevka/nasprotnega zahtevka pri sodišču ne vloži v roku iz odstavka 1 tega člena, se za vlogo šteje, da ni bila vložena, in se s sodno odredbo vrne vložniku/nasprotni stranki. Zoper tako odredbo je mogoče vložiti ločeno pritožbo.

1.3 Obrazci

Obrazci so na voljo na sodiščih in na portalu elektronskih storitev litovskih sodišč.

1.4 Pomoč

Navzočnost pravnega zastopnika/odvetnika ni obvezna. Sodišča zagotovijo pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, vendar ne svetujejo o vsebini zahtevka. Praktična pomoč in informacije, ki jih strankam v postopku zagotovijo organi, ki zagotavljajo s strani države jamčeno pravno pomoč prve vrste, so urejeni v členu 11(1) Uredbe (ES) št. 861/2007.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Zbiranje dokazov je urejeno v poglavju XIII dela II zakonika o civilnem postopku.

1.6 Pisni postopek

V okviru nacionalnega postopka v sporih majhne vrednosti lahko sodišče, ki obravnava zadevo, samo odloči o obliki in postopku za obravnavo zadeve. Ustna obravnava se lahko razpiše, če tako zahtevo vloži vsaj ena od strank. V pisnem postopku osebe, vpletene v zadevo, niso pozvane na sodišče in se ne udeležijo sodne obravnave. Osebe, vpletene v zadevo, so s pisnim postopkom seznanjene v skladu s členom 133(3) zakonika o civilnem postopku. Če se vsebina zadeve obravnava po pisnem postopku, se datum, ura in kraj sodne obravnave ter sestava sodišča objavijo na posebnem spletišču vsaj sedem dni pred datumom obravnave, razen v posebnih primerih, ki jih določa zakonik in v katerih so stranke seznanjene po drugem postopku. Navedene informacije zagotovi tudi sodno tajništvo.

1.7 Vsebina sodbe

Po nacionalnem postopku v sporih majhne vrednosti mora odločba sodišča vsebovati uvodni del in izrek ter kratko obrazložitev.

1.8 Povračilo stroškov

V sporih majhne vrednosti se zaračuna sodna taksa (žyminis mokestis) v znesku, ki je določen v členu 80(1)(6) zakonika o civilnem postopku Republike Litve. Ta znesek ustreza 25 % takse, ki se plača za zahtevek, ter ni manjši od 10 EUR.

1.9 Možnost pritožbe

Člen 29 zakona določa, da je mogoče zoper odločbe litovskih sodišč, sprejete po evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, vložiti pritožbo. Pritožbeni postopek urejajo členi od 301 do 333 litovskega zakonika o civilnem postopku. V skladu s členom 307(1) zakonika je mogoče pritožbo, kadar obstajajo razlogi zanjo, vložiti v 30 dneh od datuma sodne odločbe.

Zadnja posodobitev: 22/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.