Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Spori majhne vrednosti

Luksemburg
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Poleg evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, ki je določen v Uredbi (ES) št. 861/2007 z dne 11. julija 2007, je za izterjavo terjatev do 15 000 EUR (brez obresti in stroškov) po luksemburškem pravu na voljo tudi poenostavljeni postopek, tako imenovani „postopek za izdajo plačilnega naloga“ („ordonnance de paiement“).

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Postopek za izdajo plačilnega naloga je mogoče uporabiti za izterjavo denarnih dolgov do 15 000 EUR, če ima dolžnik stalno prebivališče v Luksemburgu.

1.2 Uporaba postopka

Upniki se lahko sami odločijo, ali bodo za izterjavo dolgov uporabili postopek za izdajo plačilnega naloga, saj lahko zahtevajo tudi sodni poziv dolžnika pred mirovno sodišče.

Ena izmed razlik med postopkom za izdajo plačilnega naloga pred mirovnim sodiščem in postopkom na podlagi zahtevka za izdajo sodne odredbe pred okrožnim sodiščem je, da je mogoče s postopkom pred mirovnim sodiščem doseči izdajo sodne odločbe („jugement“), v postopku pred okrožnim sodiščem pa se lahko izda samo sodna odredba („ordonnance“).

1.3 Obrazci

Predlog za izdajo plačilnega naloga je mogoče ustno ali pisno vložiti pri tajništvu mirovnega sodišča.

Predlog je veljaven samo, če vsebuje navedbe priimka, imena, poklica in naslova stalnega prebivališča tožnika in toženca, obrazložitev in znesek terjatve ter predlog za izdajo pogojnega plačilnega naloga.

Upnik mora priložiti vsa dokazila o obstoju dolga in njegovega zneska ter dokazati utemeljenost predloga za izdajo plačilnega naloga.

Iz primerjave besedil je razvidno, da se za zahtevke, ki jih obravnava mirovno sodišče, zahteva manj obsežna obrazložitev, saj v takem primeru zadostuje navedba zneska dolga in njegovega izvora.

1.4 Pomoč

Zakonodaja sodnim izvršiteljem ali sodiščem ne nalaga, da morajo pomagati strankam.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Veljajo dokazna pravila običajnega prava. Glej „Pridobivanje dokazov – Luksemburg“.

1.6 Pisni postopek

Če dolžnik vloži ugovor in upnik želi nadaljevati postopek, je obvezna javna obravnava zahtevka.

1.7 Vsebina sodbe

Za sodne odločbe, izdane v zadevah v zvezi s plačilnim nalogom, veljajo enaka načela in pravila kot za sodne odločbe, izdane v rednem postopku.

1.8 Povračilo stroškov

Po luksemburškem pravu se plačilo stroškov postopka praviloma naloži stranki, ki v postopku ni uspela, čeprav lahko sodišče s posebnim in obrazloženim sklepom odloči, ali se nasprotni stranki povrnejo vsi stroški postopka ali njihov del. Če je stranka, ki je v postopku uspela, imela stroške zaradi postopka, lahko od nasprotne stranke zahteva njihovo povračilo.

V nasprotju s pravili, ki veljajo v drugih državah, se nagrade odvetnikov ne povrnejo sistematično. V skladu z luksemburškim pravom „stroški“ iz člena 238 novega zakonika o civilnem postopku vključujejo stroške sodnih izvršiteljev, izvedencev, prič, prevajanja itd., ne vključujejo pa nagrad odvetnikov.

Sodnik lahko odredi, da se stranki, ki je v postopku uspela, dodeli pavšalni znesek nadomestila za kritje stroškov, ki jih je imela zaradi postopka, vključno z nagradami odvetnikov. Tako je zlasti takrat, ko ne bi bilo pravično, da bi morala ena izmed strank kriti svoje izdatke, ki niso vključeni med stroške; če sodnik meni, da je to primerno, lahko plačilo takih izdatkov naloži nasprotni stranki.

Odločitev o dodelitvi nadomestila in znesku take dodelitve je prepuščena prosti presoji sodnika.

1.9 Možnost pritožbe

V postopku za izdajo plačilnega naloga veljajo pravila običajnega prava. Zoper sodne odločbe, ki jih izda mirovno sodišče, se je mogoče pritožiti, če sporni znesek presega 2 000 EUR.

Sorodne povezave

LEGILUX

https://justice.public.lu/fr.html

Zadnja posodobitev: 05/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.