Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Spori majhne vrednosti

Malta
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Posebni postopek v sporih majhne vrednosti je urejen v poglavju 380 Zakonodaje Malte (zakon o razsodišču za spore majhne vrednosti) in subsidiarni zakonodaji 380.01, 380.02 in 380.03.

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

To razsodišče (Tribunal għal Talbiet Żgħar) je pristojno samo za odločanje o denarnih zahtevkih, ki ne presegajo 3 494,06 EUR.

1.2 Uporaba postopka

Postopek se začne, ko tožnik izpolni obvezni obrazec, pri tajništvu razsodišča vloži tožbo, plača takso in od razsodišča zahteva, naj tožbo vroči tožencu. Nasprotna stranka ima od vročitve obvestila o tožbi nato na voljo 18 dni za vložitev odgovora. Dovoljena je tudi vložitev nasprotne tožbe. Če toženec meni, da bi morala tožnikovo terjatev plačati druga oseba, mora navesti ime te osebe. Tajnik razsodišča nato stranki obvesti o naroku za obravnavo. Razsodnik vodi postopek na razsodišču v skladu s pravili naravnega prava. Pri tem zagotovi, če je to mogoče, da se zadeva obravnava hitro in da se v njej odloči na dan poteka obravnave ter da je obravnava največ ena. Informacije zbere na način, ki se mu zdi ustrezen, poleg tega mu ni treba upoštevati pravil o najzanesljivejših dokazih ali pravil o dokazih iz druge roke, če je prepričan, da so dokazi, ki so mu predloženi, dovolj zanesljivi, da lahko odloči v zadevi. Če je mogoče, se izogne postavitvi izvedencev, da bi podali izvedensko mnenje. Ima enaka pooblastila kot mirovni sodnik, ki na mirovnem sodišču odloča v okviru civilne pristojnosti; zlasti je pooblaščen, da pošlje sodni poziv pričam in jih v postopku zapriseže.

1.3 Obrazci

Stranka, ki vlaga tožbo, izpolni obrazec tožbe iz prve priloge k subsidiarni zakonodaji 380.01 (poslovnik razsodišča za spore majhne vrednosti). Tudi nasprotna stranka odgovori tako, da izpolni obrazec, ki je prav tako naveden v prvi prilogi k zgoraj navedeni subsidiarni zakonodaji.

1.4 Pomoč

Strankam lahko pomaga kdor koli: ni nujno, da je to odvetnik ali pravni zastopnik.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Stranke lahko dokaze predložijo ustno, v dokumentarni obliki ali na oba načina. Priči se lahko pošlje sodni poziv (vsaj tri dni pred datumom, ko naj bi pričala), naj na določeni datum in ob določeni uri nastopi pred razsodiščem, da bi pričala ali predložila dokaze. Če se pravilno povabljena priča obravnave ne udeleži, lahko razsodišče odredi, da se ji odvzame prostost in se jo privede na obravnavo, za katero se razpiše drug narok.

1.6 Pisni postopek

Tožba in odgovor nanjo morata biti v pisni obliki. Dokazi so lahko v dokumentarni obliki. Vendar je udeležba na narokih, ki jih razpiše razsodišče, obvezna.

1.7 Vsebina sodbe

Razsodnik mora v odločbi navesti glavne podrobnosti, na podlagi katerih je odločil. Odloči tudi o stroških postopka.

1.8 Povračilo stroškov

Razsodnik v vsaki odločbi določi stroške postopka, ki jih mora nositi posamezna stranka. Razen v posebnih okoliščinah se stranki, ki v postopku ne uspe, naloži plačilo stroškov stranke, v korist katere je odločeno. Stroški se omejijo na dejanske izdatke, ki jih je v zvezi s postopkom imela stranka, v korist katere se odredi plačilo stroškov. Če je tožba neresna ali zlonamerna, lahko razsodišče tožniku naloži, da mora tožencu plačati kazen, ki ne presega 232,94 EUR, ta kazen pa se šteje za civilni dolg.

1.9 Možnost pritožbe

Morebitno pritožbo zoper odločbo razsodišča je treba vložiti pri tajništvu razsodišča, in sicer z vlogo, ki jo je treba pri pritožbenem sodišču v okviru nižje pristojnosti vložiti v 18 dneh od datuma odločbe, ki jo je izdal razsodnik.

Zadnja posodobitev: 22/03/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.