Spori majhne vrednosti

Malta
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Posebni postopek v sporih majhne vrednosti urejata poglavje 380 Zakonodaje Malte (zakon o razsodišču za spore majhne vrednosti) in subsidiarna zakonodaja 380.01, 380.02 ter 380.03.

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

To razsodišče [Tribunal għal Talbiet Żgħar] je pristojno le za obravnavanje in odločanje o denarnih zahtevkih, ki ne presegajo zneska 5 000 EUR.

1.2 Uporaba postopka

Postopek se začne, ko oseba, ki vloži zahtevek, izpolni potrebni obrazec, vloži zahtevek v sodnem tajništvu tega razsodišča, plača sodno takso in zahteva, da razsodišče toženi stranki vroči njen zahtevek. Tožena stranka ima nato na voljo osemnajst dni od vročitve obvestila o zahtevku, da vloži svoj odgovor. Dovoljen je tudi nasprotni zahtevek. Če tožena stranka meni, da bi morala tožnikov zahtevek plačati tretja oseba, mora navesti njeno ime. Sodni tajnik nato stranki obvesti o datumu in času zaslišanja. Razsodnik ureja postopke pred sodiščem, kot se mu zdi ustrezno glede na pravila naravnega prava. Razsodnik zagotovi, da se zadeva, kolikor je to mogoče, hitro obravnava in se o njej odloči že na dan obravnave ter da zaslišanje poteka na eni sami obravnavi. Informacije zbere na kakršen koli način, ki se mu zdi primeren, pri čemer ga ne ne zavezujejo pravila o prednostni uporabi bolj zanesljivih dokazov in pravila v zvezi z dokazi iz druge roke, če je razsodnik zadovoljen s tem, da so predloženi dokazi zanj dovolj zanesljivi, da lahko razsodi o danem primeru. Če je mogoče, se izogne postavitvi izvedencev, da bi podali izvedensko mnenje. Ima enaka pooblastila kot mirovni sodnik, ki na mirovnem sodišču odloča v okviru civilne pristojnosti; zlasti je pooblaščen, da pošlje sodni poziv pričam in jih v postopku zapriseže.

1.3 Obrazci

Stranka, ki vlaga tožbo, izpolni obrazec tožbe iz prve priloge k subsidiarni zakonodaji 380.01 (poslovnik razsodišča za spore majhne vrednosti). Tudi nasprotna stranka odgovori tako, da izpolni obrazec, ki je prav tako naveden v prvi prilogi k zgoraj navedeni subsidiarni zakonodaji.

1.4 Pomoč

Strankam lahko pomaga kdor koli: ni nujno, da je to odvetnik ali pravni zastopnik.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Stranke lahko dokaze predložijo ustno, v dokumentarni obliki ali na oba načina. Priči se lahko pošlje sodni poziv (vsaj tri dni pred datumom, ko naj bi pričala), naj na določeni datum in ob določeni uri nastopi pred razsodiščem, da bi pričala ali predložila dokaze. Če se pravilno povabljena priča obravnave ne udeleži, lahko razsodišče odredi, da se ji odvzame prostost in se jo privede na obravnavo, za katero se razpiše drug narok.

1.6 Pisni postopek

Tožba in odgovor nanjo morata biti v pisni obliki. Dokazi so lahko v dokumentarni obliki. Vendar je udeležba na narokih, ki jih razpiše razsodišče, obvezna.

1.7 Vsebina sodbe

Razsodnik mora v odločbi navesti glavne podrobnosti, na podlagi katerih je odločil. Odloči tudi o stroških postopka.

1.8 Povračilo stroškov

Razsodnik v vsaki odločbi določi stroške postopka, ki jih mora nositi posamezna stranka. Razen v posebnih okoliščinah se stranki, ki v postopku ne uspe, naloži plačilo stroškov stranke, v korist katere je odločeno. Stroški se omejijo na dejanske izdatke, ki jih je v zvezi s postopkom imela stranka, v korist katere se odredi plačilo stroškov. Če je tožba neresna ali zlonamerna, lahko razsodišče tožniku naloži, da mora tožencu plačati kazen v višini najmanj 250 EUR in največ 1 250 EUR, ta kazen pa se šteje za civilni dolg.

1.9 Možnost pritožbe

Morebitno pritožbo zoper odločbo sodišča je treba vložiti pri tajništvu sodišča, in sicer z vlogo, ki jo je treba pri pritožbenem sodišču v okviru nižje pristojnosti vložiti v 18 dneh od datuma odločbe, ki jo je izdal razsodnik.

Zadnja posodobitev: 15/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.