Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Spori majhne vrednosti

Severna Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Na Severnem Irskem obstaja postopek v sporih majhne vrednosti. Sodišča za spore majhne vrednosti so zasnovana tako, da omogočajo neformalno odločanje o nekaterih vrstah sporov majhne vrednosti na grofijskem sodišču (county court), običajno brez pravnega zastopanja.

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Na splošno se postopek v sporih majhne vrednosti lahko uporabi, kadar denarni znesek ali vrednost zadevnega blaga ne presega 3 000 GBP. Nekatere vrste zahtevkov so iz tega izključene, na primer zahtevki v zvezi z osebnimi poškodbami ali obrekanjem, volilom ali rento, lastništvom zemljišča, premoženjem zakoncev in prometnimi nesrečami.

1.2 Uporaba postopka

Postopek ni obvezen in sodnik lahko v nekaterih okoliščinah odredi, da se vloga prenese na grofijsko sodišče.

1.3 Obrazci

Pravila grofijskega sodišča (Severne Irske) iz leta 1981 [S.R. 1981, št. 225] vsebujejo obrazce, ki jih je treba uporabiti v postopku v sporih majhne vrednosti. Obrazci so predpisani za začetek postopka, izpodbijanje zahtevka in prevzem odgovornosti. Obstajata tudi obrazec, s katerim se predloži vloga za sodno odločbo, izdano v nenavzočnosti toženca, in obrazec za razveljavitev sodbe.

1.4 Pomoč

Postopek v sporih majhne vrednosti je neformalen. Pri izpolnjevanju potrebnih obrazcev in pri pojasnjevanju postopka lahko pomagajo uslužbenci sodišča. Ne morejo pa nuditi pravnega svetovanja.

Strankama v postopku lahko pomagajo posvetovalnice za državljane (Citizens Advice) ali centri za svetovanje potrošnikom.

Če je stranka v postopku invalidna, zaradi česar ji je otežen prihod na sodišče ali komunikacija z njim, naj stopi v stik z uradnikom za odnose s strankami zadevnega sodišča, ki ji bo morda lahko zagotovil dodatno pomoč.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Sodišče za spore majhne vrednosti je neformalno in na njem se stroga pravila o dokazovanju ne uporabljajo. Tako lahko sodišče izbere kateri koli postopek obravnave, ki se mu zdi pravičen. Obe stranki se morata strinjati, da ju sodnik preuči pod prisego, pri čemer je mogoč pravni ugovor.

1.6 Pisni postopek

Če se zadeva ne izpodbija in se nanaša na določen znesek, se lahko zahtevek razreši brez obravnave in zgolj z uporabo pisnih dokazov. Gre za sodno odločbo, izdano v nenavzočnosti toženca.

1.7 Vsebina sodbe

Sodnik svojo odločitev običajno poda ustno in navede razloge za njeno sprejetje. Lahko pa se odloči za izdajo pisne sodbe.

1.8 Povračilo stroškov

V zvezi s povračilom stroškov obstajajo omejitve. Trenutno lahko sodnik odredi plačilo naslednjih stroškov:

  • sodne takse in
  • stroški izvedencev.

Če je ena od strank ravnala nerazumno, lahko sodnik plačilo stroškov odredi tej stranki. Če se je postopek na grofijskem sodišču začel pravilno, lahko sodnik odredi ustrezne stroške.

1.9 Možnost pritožbe

Kadar je bila na obravnavi prisotna stranka, ki v postopku ni uspela, ali je bila na njej zastopana, je pritožba mogoča samo tako, da se sodnika prosi za navedbo razlogov za odločitev in pozove višje sodišče (High Court), naj odloči, ali je bila odločitev sodnika pravno pravilna.

Kadar stranka, ki v postopku ni uspela, ni bila prisotna na obravnavi ali ni bila zastopana na njej ter je ta stranka stopila v stik z uradom za spore majhnih vrednosti po tem, ko je bila izdan sklep sodišča ali sodba, ter sporočila, da ni prejela vloge ali je ni prejela dovolj zgodaj, da bi lahko odgovorila nanjo, oziroma iz kakršnega koli drugega razloga ni pravočasno odgovorila nanjo, ji bo priporočeno, naj predloži vlogo za razveljavitev sklepa sodišča. Stranki, ki je v postopku uspela, bo poslan izvod vloge in bo pozvana, naj pisno odgovori nanjo v 14 dneh. Sodnik po obravnavanju vloge in morebitnega odgovora nanjo:

  • odloči, ali obstaja utemeljen razlog za odsotnost odgovora, in lahko razveljavi sodbo brez sodne obravnave ali določi smernice glede nadaljnjega poteka zadeve. Urad za spore majhnih vrednosti stranki v postopku obvesti o vsakršni odredbi sodnika; ali
  • določi datum za obravnavo vloge za razveljavitev sklepa sodišča. Stranki bosta obveščeni o tem datumu in pozvani, naj se udeležita obravnave. Urad za spore majhnih vrednosti strankama pošlje tudi izvod vsakršne odredbe, ki jo sodnik sprejme po tem, ko je obravnaval tovrstno vlogo.

Če poštni urad uradu za spore majhnih vrednosti vrne dokumentacijo stranke, ki v postopku ni uspela, in je jasno, da ta ni bila seznanjena s predložitvijo zahtevka, sodni urad podobno pozove sodnika, naj prekliče vse sklepe sodišča, ki jih je sprejel, obenem pa stopi v stik s stranko, ki je v postopku uspela, ter jo prosi za predložitev dodatnih informacij, npr. novega naslova tožene stranke.

Sorodne povezave

Več informacij o postopkih je na voljo na spletišču sodne službe Severne Irske Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Pomoč za invalidne stranke v postopku

Nekateri sodni uradi imajo na voljo posebne uradnike za odnose s strankami, ki lahko nudijo pomoč. Če to ni mogoče, se lahko invalidna stranka v postopku poveže z informacijskim središčem sodne službe prek telefonske številke +44 3002007812.

Zadnja posodobitev: 23/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.