Spori majhne vrednosti

Portugalska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

V nacionalnem pravu obstajata dva posebna postopka za spore majhne vrednosti (določena v zakonskem odloku št. 269/98 z dne 1. septembra 1998):

 • posebna tožba zaradi neizpolnitve denarnih obveznosti iz pogodbe, ki se obravnava po hitrem in poenostavljenem ugotovitvenem postopku (členi 1 do 5 postopkovnih pravil (Regime dos Procedimentos) iz priloge k uredbi z zakonsko močjo št. 269/98), in
 • plačilni nalog, ki je ukrep, s katerim se zahtevku, vloženemu zaradi neizpolnitve dolga majhne vrednosti, prizna izvršilni naslov (členi 7 do 22 postopkovnih pravil iz priloge k uredbi z zakonsko močjo št. 269/98).

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Oba zgoraj navedena posebna postopka se uporabljata, če so izpolnjene naslednje zahteve:

 • gre za denarno obveznost (obveznost, ki se izpolni v gotovini),
 • obveznost izhaja iz pogodbe,
 • vrednost ne presega 15 000 EUR.

1.2 Uporaba postopka

Vložnik lahko izbira med postopkoma, navedenima v odgovoru na vprašanje 1.

1.3 Obrazci

V posebnem postopku zaradi neizpolnitve denarnih obveznosti iz pogodbe tožbe in odgovora na tožbo ni treba vložiti v obliki procesnega akta, kar z drugimi besedami pomeni, da tožbenih razlogov ni treba oštevilčiti s členi. Če jih vlaga pravni zastopnik, se pošljejo elektronsko na posebnem obrazcu, ki je na voljo v računalniškem podpornem sistemu za sodišča, razen če zastopnik navede utemeljene razloge, zakaj tega sistema ni uporabil. Če jih stranke vlagajo same, ni treba uporabiti posebnega obrazca, sodišču pa se lahko pošljejo s priporočeno pošto ali po telefaksu.

Plačilni nalog je treba predložiti na posebnem obrazcu, ki je na voljo na spletnem mestu Postopek za plačilni nalog – portal Citius (mj.pt). Uporaba tega obrazca je obvezna, ne glede na to, ali ga vlaga stranka neposredno ali pa se vlaga prek zastopnika.

Če plačilni nalog vlaga pravni zastopnik, se obrazec pošlje elektronsko prek računalniškega podpornega sistema za sodišča (razen če zastopnik navede utemeljene razloge, zakaj tega sistema ni uporabil). Če obrazec vlaga stranka neposredno, se lahko predloži v papirni obliki.

1.4 Pomoč

Sistem pravne pomoči se uporablja za oba postopka (npr. imenovanje pravnega zastopnika, plačilo nagrade pravnega zastopnika, plačilo sodnih taks in drugih zadevnih stroškov) (zakon o dostopu do pravnega varstva (Lei de acesso aos tribunais), zakon št. 34/2004 z dne 29. julija 2004).

Za podrobnejše informacije o tej temi glej informativni list Pravna pomoč.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

V posebnem postopku zaradi neizpolnitve denarnih obveznosti iz pogodbe se dokazi pridobivajo na naslednje načine:

 • lahko se predložijo med obravnavo;
 • če vrednost spora ne presega 5 000 EUR, lahko vsaka stranka prijavi do tri priče. V vseh drugih primerih je mogoče prijaviti največ pet prič. V obeh zgoraj navedenih primerih stranka ne more prijaviti več kot tri priče za vsako zadevno dejstvo, ki se dokazuje;
 • če stranke v primeru sporov, katerih vrednost ne presega 5 000 EUR, nimajo pravnega zastopnika ali če ta ni navzoč, priče zasliši sodnik;
 • izvedensko mnenje vedno predloži le en izvedenec;
 • sodnik lahko zahteva nadaljnje dokaze, če meni, da so nepogrešljivi za sprejetje ustrezne odločitve. V takem primeru se lahko obravnava odloži, sodnik pa določi nov datum za nadaljevanje obravnave. Sodna odločba mora biti izrečena v 30 dneh.

Plačilni nalogi:

 • če obveščeni toženec ne ugovarja plačilnemu nalogu, dokazov ni treba pridobiti, pristojni sodni uradnik pa plačilnemu nalogu doda besedilo: „Ta listina je izvršljiva“;
 • če se plačilni nalog izpodbija, se izvede zgoraj navedeni posebni postopek zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti, v katerem se uporabijo ustrezna pravila glede pridobivanja dokazov;
 • če toženca ni mogoče obvestiti, se plačilni nalog obravnava kot običajna zadeva, če tožnik tako zahteva, saj sodni uradnik v nasprotnem primeru plačilni nalog vrne tožniku.

1.6 Pisni postopek

Če je toženec obveščen in ne ugovarja plačilnemu nalogu, celoten postopek poteka pisno.

V posebnem postopku zaradi neizpolnitve denarnih obveznosti iz pogodbe velja, da lahko priče dokaze predložijo pisno, če so bile z dejstvi seznanjene pri opravljanju dolžnosti.

V takem primeru pričanje poteka pisno, pri čemer ga priča datira in podpiše ter navede postopek, na katerega se pričanje nanaša, dejstva, kot so ji znana, in razloge, na podlagi katerih kot priča pozna navedena dejstva.

1.7 Vsebina sodbe

V posebnem postopku zaradi neizpolnitve denarnih obveznosti iz pogodbe velja, da če je bila razpisana obravnava, se sodna odločba izreče ustno in narekuje na zapisnik, pri čemer se na kratko navede obrazložitev.

Pri potrditvi plačilnega naloga pa se ne izda posebna odločba, temveč sodni uradnik zgolj doda navedeno besedilo o izvršljivosti.

1.8 Povračilo stroškov

Sodne stroške stranki, ki je v postopku uspela, plača stranka, ki v postopku ni uspela, in sicer sorazmerno z bremenom izgube. Stranka, ki je v postopku uspela, lahko torej dobi povrnjene vse naslednje stroške ali le njihov del: že plačane sodne takse; stroške, ki jih je stranka utrpela v zvezi s pridobivanjem dokazov, če jih ni sama zahtevala ali če taki dokazi niso bili uporabljeni; nadomestilo izvršitelju in izdatke izvršitelja (npr. če poziv tožencu vroči izvršitelj); nagrado in izdatke odvetnika.

Zneski povračil se navedejo v stroškovniku. Stranka, ki je upravičena do povračila stroškov, tak stroškovnik pošlje sodišču, stranki, ki v postopku ni uspela, in izvršitelju, če je ustrezno, v petih dneh po pravnomočnosti odločbe.

Stroškovnik mora vsebovati naslednje informacije:

 • ime stranke, opravilno številko in ime pravnega zastopnika ali izvršitelja,
 • navedbo zneska, ki ga je stranka plačala kot sodno takso,
 • navedbo zneskov, ki jih je stranka plačala za izdatke izvršitelja,
 • navedbo zneskov, ki jih je plačala za nadomestilo pravnemu zastopniku ali izvršitelju,
 • navedbo zneska, ki naj bi ga stranka prejela.

Praviloma stroške stranki, ki je v postopku uspela, povrne neposredno stranka, ki v postopku ni uspela, razen če zakon ne določa drugače.

1.9 Možnost pritožbe

Odločbe, izdane v posebnem postopku zaradi neizpolnitve denarnih obveznosti iz pogodbe, je mogoče izpodbijati s pritožbo, ki se predloži pritožbenemu sodišču, če zadevni znesek presega 5 000 EUR in je izpodbijana odločba v škodo vložniku v znesku, ki presega 2 500 EUR.

To je redno pravno sredstvo. V nacionalni zakonodaji pa so določena tudi pravila glede izrednih pravnih sredstev.

V zvezi s plačilnim nalogom se sodniku predloži pritožba v zvezi z zavrnitvijo vloge za izdajo plačilnega naloga in v zvezi z odločitvijo sodnega uradnika o zavrnitvi priložitve izvršilnega naloga.

Koristne povezave

Opozorilo

Informacije, ki jih vsebuje ta informativni list, niso zavezujoče za kontaktno točko Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah, sodišča ali druge subjekte in organe. V celoti je treba proučiti tudi zadevna pravna besedila, saj so bile morda sprejete spremembe, ki še niso vključene v ta informativni list.

Zadnja posodobitev: 10/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.