Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Spori majhne vrednosti

Portugalska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Dejansko obstaja poseben poenostavljeni postopek, ki se uporablja v primerih, navedenih v tem vprašanju.

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Poseben postopek, s katerim se zahteva izpolnitev denarnih obveznosti, za katere se šteje, da so nižje vrednosti, ali ki izhajajo iz komercialnih poslov, se uporablja do denarne omejitve 15 000,00 EUR.

1.2 Uporaba postopka

Ta postopek je popolnoma neobvezen.

1.3 Obrazci

V portugalskem pravu ni obrazcev za take ugotovitvene tožbe.

1.4 Pomoč

Shema pravne pomoči se uporablja pri vseh sodiščih za vse vrste zadev.

V zadevah, katerih vrednost ne presega 5 000,00 EUR in v katerih stranke ne imenujejo zagovornika ali pa se zagovornik ne udeleži obravnave, na kateri bo izrečena sodba, zaslišanje prič opravi sodnik.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Pravila o pridobivanju dokazov so v tem postopku manj stroga in prožnejša od pravil, ki veljajo za redni ugotovitveni postopek.

Pravila, v katerih je izraženo prizadevanje, da bi bil postopek manj zahteven in prožnejši, so naslednja:

(a)    dokazi se predložijo na obravnavi. Če zadevni znesek ne presega 5 000,00 EUR, lahko stranke povabijo samo tri priče; v drugih primerih jih lahko povabijo pet. Vendar lahko za vsako dejstvo, ki ga želijo dokazati, povabijo največ tri priče. Priče, ki so izjavile, da ne vedo ničesar, se ne štejejo;

(b)   obravnava se izvede v tridesetih dneh, in če znesek v zadevi ne presega 5 000 EUR, datuma ni treba določiti v dogovoru z morebitnim imenovanim zagovornikom;

(c)    odsotnost katere koli stranke, čeprav upravičena, ni razlog za preložitev obravnave; prav tako ni odsotnost pravnega zagovornika, čeprav upravičena, razlog za preložitev obravnave, če je zadevni znesek nižji od zneska, navedenega v prejšnji točki;

(d)   če je znesek višji in je obravnava preložena, mora obravnava potekati v naslednjih tridesetih dneh. Nadaljnja preložitev ni dopustna;

(e)    če sodnik meni, da so za pravilno odločitev potrebne nadaljnje poizvedbe, obravnavo preloži na čas, ki je po njegovem mnenju najustreznejši, in nemudoma določi datum za te poizvedbe. Obravnavo je treba končati v tridesetih dneh;

(f)    izvedenske dokaze vedno predloži le en izvedenec;

(g)   po izvedbi dokazov lahko vsak pravni zagovornik da kratko izjavo.

1.6 Pisni postopek

Tako kot drugi postopki tudi ta postopek poteka ustno.

1.7 Vsebina sodbe

Pravila o vsebini sodne odločbe so prožnejša, saj mora biti obrazložitev vedno kratka in jedrnata.

Poleg tega sodniku ni treba zapisati sodbe, ampak jo lahko narekuje neposredno za zapisnik.

Sodna odločba, ki jo je treba izdati v zadevah, ki jih toženec, ki je bil pozvan osebno, ne izpodbija, ima prav tako veliko preprostejšo obliko, saj bo edina naloga sodnika, ki bo imela moč sodne odločbe, razglasitev izvršljivost zahtevka, razen če so utemeljeni dilatorni ugovori ali če je zahteva očitno nedopustna.

Dilatorni ugovori (postopkovne napake, ki so dovolj pomembne, da sodnik ne preuči zahteve in oprosti toženca) bodo dopustni oziroma bodo zahtevki tožnika zavrženi kot očitno nedopustni samo, če obstajajo jasni dokazi v zvezi s tem.

1.8 Povračilo stroškov

Omejitev ni.

Stranke, ki so upravičene do povračila stroškov, lahko v petih dneh od končne odločbe sodišču pošljejo stroškovnik za stranko, ki v postopku ni uspela:

Stroškovnik mora vsebovati naslednje informacije:

(a)    ime stranke, opravilno številko in ime pravnega zagovornika ali sodnega izvršitelja;

(b)   pod posebno postavko zneske, ki jih je stranka plačala iz naslova sodnih taks;

(c)    pod posebno postavko zneske, ki jih je stranka plačala iz naslova stroškov;

(d)   pod posebno postavko zneske, plačane pravnemu zagovorniku, razen kadar zadevni zneski presegajo 50 % skupnih sodnih taks, ki sta jih plačali stranka, ki v postopku ni uspela, in stranka, ki je v postopku uspela;

(e)    navedbo zneska, ki naj bi ga stranka prejela.

Stroške plača neposredno stranka, ki v postopku ni uspela, in sicer stranki, ki je upnica takih stroškov, razen v primeru iz člena 540 zakonika o pravdnem postopku.

Stranki, ki v postopku ni uspela, se v skladu z določbami zakonika o pravdnem postopku naloži plačilo naslednjih zneskov iz naslova stroškov stranke:

(a)    zneskov sodnih taks, ki jih je plačala stranka, ki je v postopku uspela, sorazmerno s plačo;

(b)   zneskov, ki jih je plačala stranka, ki je v postopku uspela, iz naslova stroškov;

(c)    50 % skupnega zneska sodnih taks, ki sta jih plačali stranka, ki v postopku ni uspela, in stranka, ki je v postopku uspela, kot nadomestilo za stroške stranke, ki je uspela, v zvezi z nagradami za pravnega zagovornika, vedno kadar je predložen zgoraj navedeni stroškovnik.

1.9 Možnost pritožbe

Posebna pravila za pritožbe ne obstajajo, zato možnost pritožbe ni izključena ali posebej omejena, tako da je pritožba dopustna (ali ne) v skladu s splošnimi pravili.

Related links

Nadaljnje informacije so na voljo na naslednjih povezavah:

Zadnja posodobitev: 14/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.