Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Spori majhne vrednosti

Škotska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Na Škotskem je na grofijskih sodiščih pred 28. novembrom 2016 obstajal postopek v sporih majhne vrednosti. To je bil enostaven postopek za obravnavanje denarnih terjatev do 3 000 GBP.

Z 28. novembrom 2016 je bila uvedena nova oblika zahtevka, t. i. poenostavljeni postopek (Simple Procedure).

Naslednji postopek, t. i. skrajšani postopek (Summary Cause), ki obravnava zadeve do 5 000 GBP, je nekoliko bolj zapleten kot poenostavljeni postopek.

Poenostavljeni postopek

Od 28. novembra 2016 se v zvezi z zahtevki za plačilo, dostavo blaga ali povrnitev premičnine v vrednosti do 5 000 GBP ali za odredbo, da neka oseba stori nekaj specifičnega, uporablja poenostavljeni postopek.

Poenostavljeni postopek je sodni postopek, oblikovan za hiter, cenovno dostopen in neuraden način reševanja sporov, pri katerih denarna vrednost ne presega 5 000 GBP.

Tožeča stranka vloži zahtevek pri grofijskem sodišču. Stranka, zoper katero se vloži zahtevek, se imenuje tožena stranka. Končno odločitev glede zahtevka sprejme grofijski sodnik (sheriff) ali grofijski sodnik z omejenimi pristojnostmi (summary sheriff). Za uporabo poenostavljenega postopka vam ni treba imeti odvetnika, razen če to želite.

Več informacij o poenostavljenem postopku je na voljo na spletišču škotske sodne službe Scottish Courts and Tribunals Service.

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Poenostavljeni postopek nadomešča prejšnji postopek v sporih majhne vrednosti. Nadomešča tudi skrajšani postopek, vendar le v delih, povezanih s tožbami za plačilo, dostavo blaga ali povrnitev premičnine ali tožbami, ki odrejajo, da neka oseba stori nekaj specifičnega.

Tožbe po skrajšanem postopku je mogoče vložiti kot tožbo, ki se vloži za izterjavo denarja ali premoženja (action of furthcoming), tožbo v zvezi z neznanim dolgovanjem (action of count, reckoning and payment) ter tožbo za izterjavo dednega premoženja, dostavo blaga ali vmesna plačila preživnine. Morebitni alternativni zahtevek za plačilo ne sme presegati 5 000 GBP.

1.2 Uporaba postopka

Tožba, ki se vloži kot poenostavljeni ali skrajšani postopek, mora upoštevati pravila sodišča, ki so obvezujoča. Ta so na voljo na spletišču škotske sodne službe Scottish Courts and Tribunals Service.

1.3 Obrazci

Za vse faze poenostavljenega in skrajšanega postopka obstajajo posebni obrazci, npr. obrazec za zahtevek/sodni poziv za vložitev tožbe, obrazec za sodno odločitev/izvleček sklepa sodišča. Obvezna je uporaba obrazcev, ki so določeni v pravilih o poenostavljenem postopku iz leta 2016 in pravilih o skrajšanem postopku iz leta 2002. Ti obrazci so na voljo na spletišču škotske sodne službe Scottish Courts and Tribunals Service.

1.4 Pomoč

Grofijski sodni urad lahko pomaga pri izpolnjevanju obrazca zahtevka (obrazec 3A), pomoč pa nudijo tudi svetovalne agencije, kot je posvetovalnica za državljane (Citizens Advice Bureau). Če potrebujete dodatne informacije o poenostavljenem postopku, se povežite z lokalnim grofijskim sodiščem tožeče stranke.

Več informacij o grofijskih sodiščih na Škotskem je na voljo na spletišču škotske sodne službe Scottish Courts and Tribunals Service.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Obravnave v okviru poenostavljenega postopka se izvedejo čim bolj neuradno, kot to dopuščajo okoliščine zahtevka. Grofijski sodnik (sheriff) ali grofijski sodnik z omejenimi pristojnostmi (summary sheriff) pojasni vse pravne izraze in druge izraze, ki se uporabijo. Pisanja in drugi dokazi se lahko vložijo pri sodišču, v poenostavljenih pravilih pa so določeni postopki za ta namen, vključno s tem, kaj je treba poslati tožeči stranki ali toženi stranki, ter morebitnimi roki za vložitev pisanj ali drugih dokazov.

1.6 Pisni postopek

Če se tožena stranka ne brani, poteka postopek izključno v pisni obliki. V nasprotnem primeru lahko zadeva zahteva obravnavo na sodišču oziroma odločitev grofijskega sodnika ali grofijskega sodnika z omejenimi pristojnostmi brez obravnave.

Grofijski sodnik ali grofijski sodnik z omejenimi pristojnostmi se lahko odločita tudi za razpravo o vodenju zadeve. Razprava o vodenju zadeve poteka v sodni dvorani ali na katerem koli drugem mestu, ki ga določi grofijski sodnik ali grofijski sodnik z omejenimi pristojnostmi. Grofijski sodnik ali grofijski sodnik z omejenimi pristojnostmi določita tudi, kako bo potekala razprava, na primer prek videokonference, konferenčnega klica ali katere druge poljubne oblike.

1.7 Vsebina sodbe

Ob koncu obravnave lahko grofijski sodnik ali grofijski sodnik z omejenimi pristojnostmi sprejme odločitev na mestu samem ali si pred sprejetjem odločitve vzame čas za razmislek. Kadar si grofijski sodnik ali grofijski sodnik z omejenimi pristojnostmi vzame čas za razmislek o odločitvi, mora biti ta sprejeta v štirih tednih od datuma obravnave.

Kadar se odločitev sprejme ob prisotnosti strank, mora grofijski sodnik ali grofijski sodnik z omejenimi pristojnostmi pojasniti razloge za tako odločitev. Kadar si vzame čas za razmislek o odločitvi, mora pripraviti dopis, v katerem navede razloge za odločitev.

1.8 Povračilo stroškov

V zahtevku za poenostavljeni postopek, katerega vrednost znaša 300 GBP ali manj, se stroški običajno ne dodelijo.

Če vrednost presega 300 GBP, vendar znaša 1 500 GBP ali manj, najvišji znesek stroškov, ki jih lahko sodišče običajno dodeli stranki, ki je v postopku uspela, ne sme presegati 150 GBP.

Če vrednost presega 1 500 GBP, vendar znaša 3 000 GBP ali manj, najvišji znesek stroškov, ki jih lahko sodišče običajno dodeli stranki, ki je v postopku uspela, ne sme presegati 10 % vrednosti zahtevka.

Za zahtevke z vrednostjo med 3 001 GBP in 5 000 GBP podobno velja splošno pravilo, da stranka, ki v postopku ne uspe, plača stroške stranke, ki v postopku uspe. Če ima ena stranka odvetnika, so lahko ti stroški višji. Več informacij o stroških je na voljo na spletišču škotske sodne službe Scottish Courts and Tribunals Service.

Tožbe s skrajšanim postopkom ne vsebujejo enakih omejitev, seznam stroškov pa običajno oceni grofijski sodni uradnik, nato pa ga potrdi grofijski sodnik ali grofijski sodnik z omejenimi pristojnostmi.

1.9 Možnost pritožbe

Zoper odločitev v poenostavljenem postopku je mogoče vložiti pritožbo. Pritožba na grofijskem pritožbenem sodišču (Sheriff Appeal Court) se mora z obvestilom o pravnem sredstvu na obrazcu 16A vložiti pri sodišču, ki je obravnavalo zahtevek za poenostavljeni postopek, v štirih tednih od datuma, ko je grofijski sodni uradnik stranki, ki je v postopku uspela, poslal obrazec z odločitvijo. Za skrajšani postopek se uporabljajo posebne določbe o pritožbah, več informacij pa je na voljo na spletišču škotske sodne službe Scottish Courts and Tribunals Service.

V zadevi s poenostavljenim postopkom, v kateri se tožena stranka ne brani, pa se lahko pri sodišču vloži vloga za preklic odločitve grofijskega sodnika ali grofijskega sodnika z omejenimi pristojnostmi. To je mogoče storiti v določenih okoliščinah, vloga pa mora biti vložena na obrazcu 13B. Več informacij o postopku preklica odločitve je na voljo na spletišču škotske sodne službe Scottish Courts and Tribunals Service.

Sorodne povezave

Spletišče škotske sodne službe Scottish Courts and Tribunals Service vključuje pravila o rednem, skrajšanem in poenostavljenem postopku.

Grofijski sodnik z omejenimi pristojnostmi (summary sheriff)

Funkcija grofijskega sodnika z omejenimi pristojnostmi je bila uvedena z Zakonom o reformi sodišč (Škotska) iz leta 2014.  Več informacij je na voljo na spletišču o škotskem pravosodju.

Zadnja posodobitev: 24/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.