Spori majhne vrednosti

Slovaška
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Za spore majhne vrednosti ni posebnega postopka, temveč zanje veljajo splošne določbe o civilnih postopkih. V zvezi z zahtevki, ki ne presegajo 2 000 EUR in zahtevajo le preprosto oceno, ni obravnav.

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Postopek je urejen v splošnih določbah o civilnih postopkih.

1.2 Uporaba postopka

Postopek se začne na predlog. Uporablja se običajni postopek za kakršen koli predlog za začetek postopka.

1.3 Obrazci

Posebni obrazci niso predpisani.

1.4 Pomoč

Stranke prejmejo pomoč v skladu s splošno obveznostjo sodišč, da strankam vedno svetujejo o njihovih procesnih pravicah in obveznostih ter o možnosti izbire odvetnika ali stika s centrom za pravno pomoč (Centrum právnej pomoci).

https://www.centrumpravnejpomoci.sk

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Postopek je urejen v splošnih določbah o civilnih postopkih.

1.6 Pisni postopek

To je običajno enako kot pri drugih civilnih postopkih.

1.7 Vsebina sodbe

To je običajno enako kot pri drugih civilnih postopkih.

1.8 Povračilo stroškov

To je običajno enako kot pri drugih civilnih postopkih.

Sodišče odloči o stroških postopka glede na uspeh v postopku. Če stranka v postopku le deloma uspe, sodišče odloči, da se stroški sorazmerno povrnejo ali da nobena stranka ni upravičena do povračila stroškov postopka. Če je ena stranka iz procesnih razlogov odgovorna za prekinitev postopka, sodišče odloči, da se stroški postopka povrnejo nasprotni stranki. Če je ena stranka odgovorna za nastanek stroškov postopka, ki sicer ne bi nastali, sodišče odloči, da se ti stroški povrnejo nasprotni stranki. V izjemnih okoliščinah in iz razlogov, ki si zaslužijo posebno pozornost, sodišče odloči, da se stroški postopka ne povrnejo.

1.9 Možnost pritožbe

Stranka se lahko zoper sodbo pritoži na način, ki je običajen za civilne postopke. Pritožba se vloži pri sodišču, katerega odločba se izpodbija, in sicer v 15 dneh od vročitve odločbe.

Zadnja posodobitev: 06/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.