Spori majhne vrednosti

Slovenija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

V slovenskem pravnem sistemu imamo posebni postopek v sporih majhne vrednosti, ki je urejen v tridesetem poglavju Zakona o pravdnem postopku (ZPP).

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Spori majhne vrednosti so po določbah ZPP spori, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na denarno terjatev, ki ne presega 2.000,00 €. V postopku v gospodarskih sporih so spori majhne vrednosti spori, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na denarno terjatev, ki ne presega 4.000,00 €. Spori majhne vrednosti so tudi spori, v katerih se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarno terjatev, tožeča stranka pa je v tožbi navedla, da je pripravljena namesto izpolnitve določenega zahtevka sprejeti denarni znesek, ki ne presega 2.000,00 € (v gospodarskih sporih 4.000,00 €). Za spore majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v katerih je predmet tožbenega zahtevka izročitev premične stvari, katere vrednost, ki jo je tožeča stranka navedla v tožbi, ne presega 2.000,00 € (v gospodarskih sporih 4.000,00 €). Za spore majhne vrednosti pa se ne štejejo spori o nepremičninah, spori iz avtorske pravice, spori, ki se nanašajo na varstvo ali uporabo izumov in znakov razlikovanja in pravico do uporabe firme, spori v zvezi z varstvom konkurence ter spori zaradi motenja posesti.

1.2 Uporaba postopka

Uporaba postopka je opisana v odgovoru pod točko 1.1.. Postopek v sporih majhne vrednosti se opravi pred okrajnim sodiščem, razen v primeru gospodarskega spora, ko o njem odloča okrožno sodišče.

1.3 Obrazci

Obrazci so pripravljeni le za postopek v sporih majhne vrednosti, ki ga stranka sproži na podlagi verodostojne listine. Izpolnjen obrazec se lahko vloži po elektronski poti na spletnem naslovu https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html .  Gre za postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine, ki se po vloženem obrazloženem ugovoru nadaljuje kot pri ugovoru zoper plačilni nalog. Sicer pa za postopek v sporu majhne vrednosti nimamo v naprej pripravljenih obrazcev, s pomočjo katerih bi ga stranke lahko sprožile.

Za podrobnejše informacije o možnosti vlaganja vlog po elektronski pošti, prosimo poglejte temo "Avtomatizirana obdelava".

1.4 Pomoč

Stranke lahko zaprosijo za brezplačno pravno pomoč, ki se jim dodeli, če izpolnjujejo pogoje, določene v Zakonu o brezplačni pravni pomoči ( ZBPP).

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

V postopku v sporih majhne vrednosti mora tožeča stranka navajati vsa dejstva in predlagati vse dokaze v tožbi, tožena stranka pa v odgovoru na tožbo. Nato lahko vsaka stranka vloži še eno pripravljalno vlogo. Druga dejstva in dokazi, ki jih stranke navajajo kasneje, se ne upoštevajo. Rok za vložitev odgovora na tožbo in pripravljalnih vlog znaša 8 dni.

1.6 Pisni postopek

Postopek v sporih majhne vrednosti poteka na podlagi pisno izvedenih pravdnih dejanj. Sodišče lahko čas in obseg dokazovanja omeji, dokazovanje pa izvede po prosti presoji tako, da bo zagotovljena sorazmernost med zagotovitvijo ustreznega varstva pravic strank ter ciljem pospešitve in ekonomičnosti postopka

1.7 Vsebina sodbe

Sodba v postopku v sporih majhne vrednosti se razglasi takoj po koncu glavne obravnave. Pisna sodba mora imeti uvod, izrek in obrazložitev ter pravni pouk. Sodnik lahko izdela pisno sodbo z dolgo obrazložitvijo ali sodbo s skrajšano obrazložitvijo.

1.8 Povračilo stroškov

O stroških postopka se odloči glede na uspeh v postopku. Stranka, ki v pravdi ne uspe, mora nasprotni stranki povrniti stroške.

1.9 Možnost pritožbe

Zoper sodbo prve stopnje ali sklep, s katerim je končan spor v postopku v sporih majhne vrednosti, se lahko stranke pritožijo v roku 8 dni. Navedena sodba in sklep se smeta izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 339. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. V postopkih v gospodarskih sporih majhne vrednosti se sme zoper sodbo pritožiti samo stranka, ki je napovedala pritožbo. V sporih majhne vrednosti ni revizije, razlogi za obnovo postopka pa so omejeni.

Sorodne povezave

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Zadnja posodobitev: 27/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.