Spori majhne vrednosti

Španija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Da, za terjatve v vrednosti do 6 000 EUR je predpisan ustni postopek, brez poseganja v morebitno uporabo evropskega postopka v sporih majhne vrednosti v skladu z Uredbo (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta za zneske, ki spadajo na njeno področje uporabe.

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Za terjatve v vrednosti do 6 000 EUR je predpisan ustni postopek.

1.2 Uporaba postopka

Z vložitvijo zahtevka v pisni obliki.

1.3 Obrazci

Standardni obvezni obrazci ne obstajajo. Vendar uradi višjih sodnikov (Decanatos) zagotovijo standardne obrazce, ki jih lahko pri terjatvah v vrednosti do 2 000 EUR uporabita tožeča stranka pri vložitvi zahtevka in tožena stranka pri vložitvi odgovora.

Ti obrazci se lahko prenesejo s spletišča splošnega sodnega sveta (Consejo General del Poder Judicial).

Če je vrednost terjatve večja od 2 000 EUR, je obvezna udeležba odvetnika (abogado) in procesnega pooblaščenca (procurador). Zahtevka brez takega pravnega zastopanja ni mogoče izvršiti ali izpodbijati.

Če tožena stranka ne izpodbija zahtevka, to ne pomeni, da bo njegov znesek priznan, ampak le, da tožena stranka ni izpolnila obveznosti in da se bo postopek nadaljeval.

1.4 Pomoč

Tožeče stranke so lahko na ustni obravnavi osebno navzoče, če pa je vrednost terjatve večja od 2 000 EUR, je obvezna udeležba odvetnika in procesnega pooblaščenca.

Če se tožeča stranka ne udeleži obravnave, in sicer zastopana po odvetniku in procesnem pooblaščencu ali osebno, če pravno zastopanje ni obvezno, se šteje, da je zahtevek umaknjen, razen če ima tožena stranka pravni interes za zahtevek in zahteva, da se postopek nadaljuje do izdaje končne meritorne sodbe.

Če tožena stranka ni osebno navzoča, se postopek nadaljuje.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Uporabljajo se splošna pravila o dokazih: sprejmejo se vse vrste dokazov, dokaze pa je mogoče zahtevati in predložiti pred obravnavo.

1.6 Pisni postopek

Tožbeni zahtevek in odgovor nanj sta v pisni obliki. Postopkovna vprašanja se rešujejo na obravnavi. Dokazi se izvajajo ustno in predvsem na obravnavi.

1.7 Vsebina sodbe

Sodba se obrazloži in izda v pisni obliki kot v vseh drugih postopkih.

1.8 Povračilo stroškov

Če je udeležba odvetnika in procesnega pooblaščenca obvezna ter obstaja nalog za plačilo stroškov, se lahko stranki, v korist katere so stroški prisojeni, po oceni stroškov povrnejo stroški postopka, če ne presegajo tretjine zneska stroškov postopka za vsako stranko, ki je vključena v nalog.

Če stranka, v korist katere so stroški prisojeni, živi izven kraja obravnave, se ji lahko povrnejo stroški procesnega pooblaščenca, čeprav njegova udeležba ni obvezna.

1.9 Možnost pritožbe

Pritožba zoper sodbo je mogoča, če vrednost spora presega 3 000 EUR. Pritožba se vloži pri istem sodišču v pisni obliki in v roku največ 20 dni.

Za odločanje o pritožbi je pristojno deželno sodišče (Audiencia Provincial), za katero odloča sodnik posameznik, zoper njegovo sodbo pa ni mogoče vložiti pravnih sredstev, čeprav je zoper te sodbe v nekaterih avtonomnih skupnostih z lastnim civilnim pravom dopustna kasacijska pritožba.

Zadnja posodobitev: 14/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.