Spori majhne vrednosti

Švedska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

Da, obstaja poseben postopek v sporih majhne vrednosti.

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

Posebni postopek v sporih majhne vrednosti poteka pred rednim prvostopenjskim sodiščem (okrožno sodišče; „tingsrätt“), če vrednost tožnikove terjatve ne doseže zadevne mejne vrednosti. Ta je trenutno (od leta 2019) 23 250 SEK. Mejna vrednost ni določena z zakonom, temveč je odvisna od tako imenovane osnovne cene, kar pomeni, da se izračuna ob upoštevanju aktualnih sprememb cen.

1.2 Uporaba postopka

Dostop do postopka ni omejen na določene vrste zadev, na primer potrošniške spore. Upoštevni merili pri tem sta, da je v zadevi vložena civilna tožba in da vrednost spora ne dosega mejne vrednosti. Postopka ni mogoče uporabiti v družinskih zadevah.

1.3 Obrazci

Obrazec za začetek evropskega postopka v sporih majhne vrednosti je na voljo na spletni strani švedske nacionalne sodne uprave („Domstolsverket“).

1.4 Pomoč

Pomoč pri začetku postopka je na voljo na okrožnem sodišču. Državni organi imajo splošno z zakonom določeno obveznost javne službe. Ta obveznost na primer pomeni, da je mogoče pri okrožnem sodišču po telefonu ali osebno dobiti splošne nasvete o sodnem postopku in pravilih, ki zanj veljajo. Poleg tega mora predsedujoči sodnik med pripravo na sodni postopek glede na naravo zadeve zagotoviti, da se pojasni predmet spora in da stranki navedeta, na kaj se nameravata v zadevi sklicevati. V praksi sodnik svoje dolžnosti izpolnjuje tako, da postavlja dodatna vprašanja in podaja pripombe.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Za postopke v sporih majhne vrednosti ni posebnih pravil. To pomeni, da se lahko predložijo ustni in pisni dokazi. Pisne izjave prič so dovoljene samo v nekaterih posebnih okoliščinah. Več informacij v zvezi s pravili o pridobivanju dokazov za civilne tožbe na podlagi švedskega prava je na voljo tukaj.

1.6 Pisni postopek

Sodišče lahko izda sodbo izključno na podlagi pisnega postopka. Ta možnost se uporabi, če pri obravnavi zadeve ni potreben ustni postopek in ga nobena izmed strank ne zahteva.

1.7 Vsebina sodbe

Glede besedila sodbe v sporih majhne vrednosti ni posebnih pravil. Zahteve, navedene v nadaljevanju, veljajo za sodbe v vseh civilnih tožbah, vključno s sodbami v sporih majhne vrednosti. Sodba mora biti izdana v pisni obliki in mora v ločenih oddelkih vsebovati naslednje informacije: ime sodišča ter datum in kraj izdaje sodbe, imena strank in njunih zastopnikov ali svetovalcev, izrek sodbe, trditve in nasprotne trditve obeh strank ter okoliščine, na katerih temeljijo, in obrazložitev sodbe, vključno z informacijami o tem, kaj je bilo v zadevi dokazano.

1.8 Povračilo stroškov

Najpomembnejša značilnost zadev v sporih majhne vrednosti so posebna pravila v zvezi s stroški postopka. Stranka, ki v postopku uspe, je upravičena samo do nadomestila stroškov za eno uro pravnega svetovanja pri posameznem sodišču, sodne takse za vlogo, potnih stroškov in stroškov bivanja v zvezi s sodno obravnavo, stroškov pridobivanja dokazov od prič in stroškov prevoda dokumentov. Nadomestilo se izplača le, če so bili stroški priglašeni upravičeno, da je lahko stranka, ki je v postopku uspela, uveljavila svoje pravice. Nagrade pravnih zastopnikov, ki presegajo stroške ene ure pravnega svetovanja, se zato ne povrnejo.

1.9 Možnost pritožbe

Zoper sodbo nižjega sodišča je dovoljena pritožba na višje sodišče.

Za sodno presojo sodbe okrožnega sodišča pri pritožbenem sodišču („hovrätt“) je potrebno dovoljenje za vložitev pritožbe. Dovoljenje za vložitev pritožbe se lahko izda le, če je obravnava pritožbe na sodišču višje stopnje pomembna za pravilno izvajanje zakonodaje, če obstajajo razlogi za spremembo odločbe okrožnega sodišča ali v primeru drugih utemeljenih razlogov za pritožbo. Stranka v postopku, ki se želi pritožiti zoper sodbo okrožnega sodišča, mora to storiti pisno, pritožba pa mora na okrožno sodišče prispeti v treh tednih od izdaje sodbe.

Zadnja posodobitev: 22/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.