Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Småmål

Österrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

I nationell österrikisk rätt finns det inte något egentligt förfarande för småmål. Förenklade förfaranden i distriktsdomstolarna förekommer inom österrikisk civilrätt endast på vissa områden. Vanligtvis rör det sig om särskilda processuella bestämmelser eller ett förenklat förfarande för rent förmögenhetsrättsliga tvistemål som faller inom distriktsdomstolarnas jurisdiktion (tvistemål avseende ett värde på högst 15 000 euro, från och med den 1 januari 2015 högst 20 000 euro och från och med den 1 januari 2016 högst 25 000 euro). För arbets- och socialrättsliga tvistemål finns vissa förenklade förfaranden, som gäller oavsett tvistemålets värde.

Förenklingarna gäller i allmänhet för tvister om mindre värden på högst 1 000 euro (mer information i punkt 1.5) resp. 2 700 euro (mer information i punkt 1.9).

1.2 Tillämpning av förfarandet

De särskilda bestämmelserna för tvister om mindre värden i österrikisk processrätt är tvingande och kan inte avtalas bort av parterna.

Därmed kan varken domstolen eller parterna överföra tvistemålet till ett ”vanligt” förfarande.

1.3 Formulär

Eftersom Österrike inte har något eget förfarande för småmål finns det inte heller några särskilda formulär för sådana förfaranden.

1.4 Hjälp

För tvister om värden på upp till 5 000 euro är det i Österrike inte obligatoriskt att låta sig företrädas av advokat. Domaren måste hjälpa parter utan juridisk företrädare genom att informera dem om deras processuella rättigheter och skyldigheter samt om rättsföljderna av deras handlingar och underlåtanden. Parterna kan också muntligen registrera sitt yrkande hos ansvarig distriktsdomstol eller hos en distriktsdomstol på bostadsorten. Om en oföreträdd parts skriftliga framställan är bristfällig ska domaren förse parten med lämpliga förklaringar och anvisningar. Domarens opartiskhet får inte begränsas av detta.

1.5 Regler om bevisupptagning

Vid yrkanden som inte överstiger 1 000 euro kan domstolen bortse från bevis som har tillhandahållits av parten, om det skulle vara förbundet med orimliga svårigheter att fullständigt klargöra alla relevanta omständigheter. Även i detta fall ska dock domaren fatta ett opartiskt beslut baserat på resultaten från hela förhandlingen. Beslutet kan omprövas i andra instanser.

1.6 Skriftligt förfarande

Ett rent skriftligt förfarande är inte tillåtet enligt österrikisk rätt. Eftersom det i Österrike inte finns någon begränsning när det gäller vilken bevisning som får läggas fram är det dock möjligt att framlägga vittnesmål skriftligen. Ett sådant bevis ska emellertid inte betraktas som ett vittnesmål utan som en bevishandling.

1.7 Domens utformning

Om en dom meddelas muntligen medför det enligt österrikisk civilrätt att förenklade regler gäller för den skriftliga domen, oavsett tvistens värde. Om en dom meddelas muntligen under närvaro av båda parter och om ingen av parterna har överklagat i tid kan domstolen utfärda en förkortad version av domen, som innehåller de viktigaste beslutsunderlagen.

1.8 Ersättning för kostnader

Enligt österrikisk rätt ersätts kostnader i civilmål vanligtvis beroende på graden av framgång. Både domstolskostnader och ombudsarvode är beroende av tvistens värde, vilket innebär att om tvistens värde är lågt blir ofta domstolskostnaderna och ombudsarvodet också låga. Genom fastställda tariffer (i lagar och förordningar) hålls kostnaderna nere vid tvister om mindre värden. Dock finns det inte några särskilda kostnadsregler för denna typ av tvister.

1.9 Överklagande

Vid tvister om mindre värden finns det enligt österrikisk rätt begränsad möjlighet att överklaga. Vid tvister som rör upp till 2 700 euro är ett överklagande endast möjligt avseende rättsfrågan samt avseende ogiltighet (allvarligt rättegångsfel). Andra rättegångsfel kan inte överklagas, och det gäller även de faktiska omständigheterna och den första instansens bevisvärdering. I övrigt gäller samma bestämmelser som vid ordinära förfaranden.

Senaste uppdatering: 11/03/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.