Småmål

Österrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

I nationell österrikisk rätt finns det inte något egentligt förfarande för småmål. I den österrikiska civilprocesslagen (ZPO) föreskrivs dock att man i vissa ärenden vid distriktsdomstolarna ska tillämpa förenklade förfaranden eller särskilda processuella bestämmelser.

Vissa av dessa särskilda processuella bestämmelser gäller endast små fordringar på upp till 1 000 euro (se punkt 1.5) eller 2 700 euro (se punkt 1.9).

1.2 Tillämpning av förfarandet

De särskilda bestämmelserna för tvister om mindre värden i österrikisk processrätt är tvingande och kan inte avtalas bort av parterna.

Därmed kan varken domstolen eller parterna överföra tvistemålet till ett ”ordinärt” förfarande.

1.3 Formulär

Eftersom Österrike inte har något egentligt förfarande för småmål finns det inte heller några särskilda formulär för sådana förfaranden.

1.4 Hjälp

För tvister om värden på upp till 5 000 euro är det i Österrike inte obligatoriskt att låta sig företrädas av advokat. Domaren måste hjälpa parter utan juridisk företrädare genom att informera dem om deras processuella rättigheter och skyldigheter samt om rättsföljderna av deras handlingar och underlåtanden. Parter utan juridisk företrädare kan också muntligen anmäla sina fordringar hos ansvarig distriktsdomstol eller hos en distriktsdomstol på bostadsorten. Om en skriftlig inlaga från en part som saknar juridisk företrädare är bristfällig ska domaren förse parten med lämpliga förklaringar och anvisningar. Domarens opartiskhet får inte begränsas av detta.

1.5 Regler om bevisupptagning

Vid fordringar som inte överstiger 1 000 euro kan domstolen bortse från bevis som har tillhandahållits av parten, om det skulle vara förbundet med orimliga svårigheter att fullständigt klargöra alla relevanta omständigheter. Även i detta fall ska dock domaren fatta ett opartiskt beslut baserat på resultaten från hela förhandlingen. Beslutet kan omprövas i högre instanser.

1.6 Skriftligt förfarande

Ett rent skriftligt förfarande är inte tillåtet enligt österrikisk rätt. På grund av omedelbarhetsprincipen (sachlicher Unmittelbarkeitsgrundsatz, dvs. att direkt bevisning i sakfrågan ska ges företräde framför indirekta beviskällor) kan exempelvis skriftliga vittnesutsagor som inges som bevishandlingar inte tas upp till sakprövning enligt österrikisk civilrätt.

1.7 Domens utformning

Om en dom meddelas muntligen medför det enligt den österrikiska civilprocesslagen att förenklade regler gäller för den skriftliga domen, oavsett tvistens värde. Om en dom meddelas muntligen under närvaro av båda parter och om ingen av parterna har överklagat i tid kan domstolen utfärda en förkortad version av domen, som innehåller de viktigaste beslutsunderlagen.

1.8 Ersättning för kostnader

Enligt österrikisk rätt ersätts kostnader i tvistemål vanligtvis beroende på graden av framgång. Både domstolskostnader och ombudsarvode är beroende av tvistens värde, vilket innebär att om tvistens värde är lågt blir ofta domstolskostnaderna och ombudsarvodet också låga. Genom fastställda tariffer (i lagar och förordningar) hålls kostnaderna nere vid tvister om mindre värden. Dock finns det inte några särskilda kostnadsregler för denna typ av tvister.

1.9 Överklagande

Vid tvister om mindre värden finns det enligt österrikisk rätt begränsad möjlighet att överklaga. Vid tvister i första instans som rör belopp på upp till 2 700 euro är ett överklagande endast möjligt avseende felaktig rättstillämpning i en rättsfråga eller ogiltighet (mycket allvarligt rättegångsfel). Andra allvarliga rättegångsfel kan inte överklagas. Detta gäller även felaktigheter i förstainstansdomstolens fastställande av de faktiska omständigheterna (när dessa t.ex. grundats på felaktig bevisvärdering). I övrigt gäller samma bestämmelser som vid ordinära förfaranden.

Senaste uppdatering: 05/06/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.