Småmål

Belgien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Det finns inget särskilt småmålsförfarande enligt den belgiska lagstiftningen. Det finns endast en form av summarisk process i mål om betalningsföreläggande. Se separat faktablad.

Det finns alltså inget särskilt förfarande för småmål. Det ordinarie rättsförfarandet tillämpas, som dock är mycket enkelt.

Det ordinarie förfarandet ser ut på följande sätt:

  • Delgivning som görs av delgivningsman.
  • Skriftväxling, angivande av slutsatser.
  • Datum för förhandlingen (advokatens plädering) och avslutande av diskussionerna.
  • Dom.

I princip finns inga förenklingar, även om vissa rättsliga åtgärder inte inleds genom en stämningsansökan utan genom kontradiktorisk ansökan (se artiklarna 1034bis-1034sexies i processlagen). Ett exempel på tvist som omfattar kontradiktorisk ansökan är hyrestvister. Enligt artikel 1344a i processlagen (Gerechtelijk Wetboek/Code judiciaire) kan, med förbehåll för vad som anges i hyresavtalet, alla åtgärder rörande hyra av fastigheter inledas genom en skriftlig ansökan till fredsdomarens kansli.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

1.2 Tillämpning av förfarandet

1.3 Formulär

1.4 Hjälp

1.5 Regler om bevisupptagning

1.6 Skriftligt förfarande

1.7 Domens utformning

1.8 Ersättning för kostnader

1.9 Överklagande

Länkar

Lagstiftning om summarisk process i mål om betalningsföreläggande: den federala offentliga rättstjänstens webbplats: Federale Overheidsdienst Justitie:

  • Klicka på ”Geconsolideerde wetgeving/Législation consolidée” (konsoliderad lagstiftning) under rubriken ”Rechtsbronnen/Sources judiciaires” (rättskällor).
  • Klicka på ”Gerechtelijk Wetboek/Code judiciaire” (processlagen) under rubriken ”Juridische Aard/Nature juridique” (typ av lagstiftning).
  • Skriv in ”664” i fältet ”Woorden/Mot(s)” (ord).
  • Klicka på ”Opzoeking/Recherche” (sök) och därefter på ”Lijst/Liste” (lista).
  • Klicka på ”Detail/Détail” (uppgifter).
Senaste uppdatering: 03/09/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.