Småmål

Bulgarien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande. Sedan den 1 januari 2009 tillämpar bulgariska domstolar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande. Sådana mål avgörs i distriktsdomstolarna. För frågor som inte uttryckligen behandlas i förordning (EG) nr 861/2007 tillämpas de allmänna reglerna i civilprocessrätten.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.

1.3 Formulär

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.

1.4 Hjälp

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.

1.5 Regler om bevisupptagning

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.

1.6 Skriftligt förfarande

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.

1.7 Domens utformning

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.

1.8 Ersättning för kostnader

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.

1.9 Överklagande

Den bulgariska civilprocessrätten omfattar inget särskilt småmålsförfarande.

Senaste uppdatering: 11/02/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.