Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Småmål

Kroatien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

I Kroatien regleras småmål av artiklarna 457–467a i civilprocesslagen (Zakon o parničnom postupku) (Kroatiens officiella kungörelseorgan Narodne Novine (NN) nr 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 och 70/19). Det europeiska småmålsförfarandet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande regleras av genom artiklarna 507o–507ž i civilprocesslagen.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Småmålsförfaranden vid distriktsdomstolar (općinski sudovi) rör fordringar på högst 10 000,00 kroatiska kuna (HRK).

Småmålsförfaranden vid handelsdomstolar (trgovački sudovi) rör fordringar på högst 50 000,00 HRK.

Småmålsförfaranden innefattar även käromål som inte avser en penningfordran, utan där käranden har uppgett att han eller hon godtar att få belopp på högst 10 000,00 HRK (vid distriktsdomstol) eller 50 000,00 HRK (vid handelsdomstol) i stället för att få betalt för sin fordran.

Småmålsförfaranden innefattar även käromål som inte avser en penningfordran utan överföring av lös egendom vars värde enligt käranden inte överstiger 10 000,00 HRK (vid distriktsdomstol) eller 50 000,00 HRK (vid handelsdomstol).

I det nuvarande systemet regleras europeiska småmålsförfaranden av förordning (EG) nr 861/2007 om fordrans värde inte överstiger 2 000 euro när ansökan mottas av behörig domstol, exklusive ränta, kostnader och avgifter oavsett slag.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Småmålsförfaranden behandlas vid distriktsdomstol eller handelsdomstol enligt bestämmelserna om materiell behörighet i artikel 34 och 34b i civilprocesslagen. Småmålsförfaranden inleds genom att en fordran inges till behörig domstol, det vill säga genom att en ansökan om verkställighet som baseras på en officiell handling inges till en notarius publicus när en tillåtlig invändning mot en exekutionstitel har gjorts inom vederbörlig tid.

1.3 Formulär

Formulär, övriga fordringar och tillkännagivanden ska inges skriftligen, per fax eller per e‑post, och ska endast användas för europeiska småmålsförfaranden enligt förordning (EG) nr 861/2007.

Det finns inga andra särskilda formulär för att väcka talan i ett småmålsförfarande.

1.4 Hjälp

Det finns inga särskilda bestämmelser i civilprocesslagen om rättshjälp i småmålsförfaranden. En kärande kan företrädas av advokat vid småmålsförfaranden.

Om parterna uppfyller villkoren i lagen om gratis rättshjälp (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (NN nr 143/13 och 98/19) har de rätt till rättshjälp.

Information om systemet för gratis rättshjälp i Kroatien finns på följande webbplats: https://pravosudje.gov.hr/besplatna-pravna-pomoc/6184.

1.5 Regler om bevisupptagning

I småmålsförfaranden måste parterna lägga fram alla fakta som de grundar sin fordran på senast när talan eller svaromålet inges, och inge all bevisning som behövs för att stödja de fakta som lagts fram.

I småmålsförfaranden som rör en invändning mot ett betalningsföreläggande är käranden skyldig att lägga fram alla fakta som han eller hon grundar sin talan på och inge all bevisning som behövs för att stödja de fakta som lagts fram senast när käranden inom 15 dagar från mottagandet av beslutet om återkallande av betalningsföreläggandet inger sin inlaga.

I småmålsförfaranden som rör en invändning mot ett betalningsföreläggande är svaranden skyldig att lägga fram alla fakta som han eller hon grundar sitt svaromål på och inge all bevisning som behövs för att stödja de fakta som lagts fram senast 15 dagar från mottagandet av kärandens inlaga med alla fakta som käranden grundar sin talan på och all bevisning som behövs för att stödja de fakta som lagts fram.

Parterna får lägga fram nya fakta eller ny bevisning vid den inledande förhandlingen endast om de, utan egen förskyllan, inte kunde lägga fram dessa när talan eller svaromålet ingavs eller i de inlagor som ingetts i enlighet med ovannämnda bestämmelser och där parterna lagt fram alla fakta som de grundar sig på och ingett all bevisning som behövs för att stödja de fakta som lagts fram.

Nya fakta och ny bevisning som läggs fram av parterna vid den inledande förhandlingen i strid mot ovannämnda bestämmelser kommer att avvisas av domstolen.

De allmänna bestämmelserna i civilprocesslagen är tillämpliga på bevisupptagning. Bevisning i småmålsförfaranden kan således utgöras av inspektioner, handlingar, vittnesuppgifter, sakkunnigutlåtanden som begärts av domstol och bevis som inges av parterna. Domstolen beslutar vilken av den ingivna bevisningen som ska användas för att fastställa de faktiska omständigheterna i målet.

Mer information om bevisning och bevisupptagning finns i faktabladet ”Bevisupptagning – Kroatien(Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska).

1.6 Skriftligt förfarande

Småmålsförfarandet är ett skriftligt förfarande.

I småmålsförfaranden delges svaranden alltid fordran för att den parten ska kunna inkomma med synpunkter, och när domstolen kallar parterna till den förberedande förhandlingen underrättas de om att en kärande anses ha återkallat sin talan om han eller hon inte infinner sig vid den förberedande förhandlingen, att inga nya fakta och ingen ny bevisning får läggas fram vid den förhandlingen, förutom i de fall som anges i artikel 461a sjätte stycket i civilprocesslagen (om parterna, utan egen förskyllan, inte kunde lägga fram fakta eller bevisning i talan eller svaromålet eller i de inlagor som avses i artikel 461a tredje och fjärde styckena civilprocesslagen), att domstolen kommer att slutföra det förberedande förfarandet och hålla huvudförhandlingen samtidigt som den förberedande förhandlingen om inte omständigheterna i det enskilda fallet omöjliggör detta, i enlighet med artikel 461a sjätte stycket i civilprocesslagen, och att beslutet endast kan överklagas på grund av felaktig rättstillämpning och allvarliga överträdelser av de civilprocessrättsliga bestämmelser som avses i artikel 354 andra stycket i civilprocesslagen, med undantag av punkt 3 i det stycket, nämligen följande:

• Punkt 1 – Om en dom har meddelats med deltagande av en domare som enligt lag borde ha förklarats obehörig att döma i målet (artikel 71 första stycket punkterna 1–6 i civilprocesslagen) eller som i ett domstolsbeslut har förklarats obehörig, eller med deltagande av en person som inte är domare.

• Punkt 2 – Om ett beslut har fattats om en fordran i en tvist som inte omfattas av domstolens behörighet (artikel 16 i civilprocesslagen).

• Punkt 4 – Om domstolen, i strid med civilprocesslagen, har grundat sitt beslut på otillåtliga åtgärder från parternas sida när det gäller fordringar (artikel 3 tredje stycket i civilprocesslagen).

• Punkt 5 – Om domstolen, i strid med civilprocesslagen, har avkunnat en dom baserat på ett godtagande av fordran, en dom baserat på ett avstående av fordran, en tredskodom eller en dom utan rättegång.

• Punkt 6 – Om någon av parterna inte fått möjlighet att höras av domstol till följd av olagligt agerande, framför allt för att de inte delgetts.

• Punkt 7 – Om domstolen, i strid med civilprocesslagen, har avslagit en parts begäran om att använda sitt eget språk i tal eller skrift i förfarandet, och att följa förhandlingarna på sitt eget språk, och den parten har överklagat det beslutet.

• Punkt 8 – Om en person som inte kan vara part i förfarandet deltagit i detta i egenskap av kärande eller svarande, eller om en juridisk person inte företrätts som en part av behörig person, eller om en rättsoförmögen person inte företrätts av ett juridiskt ombud, eller om det juridiska ombudet eller advokaten i själva verket inte haft nödvändigt tillstånd att processa eller vidta vissa processuella åtgärder, eller om vissa processuella åtgärder godkänns i efterhand.

• Punkt 9 – Om ett beslut har fattats om en fordran som redan var föremål för en pågående tvist eller med avseende på vilken en lagakraftvunnen dom redan hade avkunnats, eller om en förlikning inför domstol eller ett avgörande som, enligt särskild lagstiftning, påminner om en förlikning inför domstol redan har nåtts.

• Punkt 10 – Om allmänheten, i strid med lagen, inte har fått närvara vid huvudförhandlingen.

• Punkt 11 – Om domen uppvisar brister som innebär att den inte kan granskas och framför allt om domslutet är obegripligt, om domslutet är självmotsägande eller motsäger domskälen, eller om grunderna för avgörande fakta inte uttryckligen anges, eller om det finns en motsägelse i avgörande fakta mellan vad som anges i domskälen om innehållet i handlingar eller protokoll avseende vittnesmål som avlagts under förfarandena och i de faktiska handlingarna och protokollen.

• Punkt 12 – Om summan i domen överstiger fordran.

• Punkt 13 – Om ett beslut har fattats om en fordran som inte har ingetts inom fristen, och som därför borde ha avvisats (artikel 282 första stycket i civilprocesslagen).

• Punkt 14 – Om det förfarande som föreskrivs i lagen om medling och alternativa tvistlösningsmetoder inte har genomförts innan fordran anmäldes, och fordran därför borde ha avvisats.

Om parten har sin tillfälliga eller varaktiga bosättning i ett annat land än Kroatien och hans eller hennes adress är känd, ska domstolshandlingarna delges i enlighet med de internationella regler som är bindande för Kroatien och i enlighet med EU-lagstiftningen, framför allt när det gäller det förfarande som avses i artikel 13 i förordning (EG) nr 861/2007.

1.7 Domens utformning

Det finns inga särskilda bestämmelser om vad en dom i ett småmålsförfarande ska innehålla, och därför gäller de allmänna bestämmelserna i civilprocesslagen, det vill säga artikel 338 i civilprocesslagen, där det anges att den skriftliga versionen av domen måste innehålla en formell inledning, ett domslut och en motivering.

Inledningen till en dom ska innehålla följande uppgifter: en uppgift om att domen avkunnats på Kroatiens vägnar; domstolens namn; för- och efternamn på ensamdomaren, referenten och nämndemännen, för- och efternamn eller titel, personnummer samt hemvist eller säte för parterna, deras juridiska ombud och fullmaktshavare; en kortfattad uppgift om tvistefrågan; det datum då huvudförhandlingen avslutades; en uppgift om parterna, deras juridiska ombud och fullmaktshavare som närvarade vid huvudförhandlingen; det datum då domen avkunnades.

Domslutet ska innehålla domstolens beslut om huruvida särskilda yrkanden och sekundära krav godtas eller avvisas, liksom ett beslut om huruvida de åberopade kraven kan ställas (artikel 333 i civilprocesslagen).

I motiveringen ska domstolen kortfattat ange parternas fordran, de fakta som de lägger fram och den bevisning som fordringarna baseras på. Domstolen anger och förklarar vilka av dessa fakta som domstolen har försökt att fastställa, varför och hur domstolen har fastställt dessa fakta och, om domstolen fastställt fakta genom bevisupptagning, vilken bevisning som lagts fram samt varför och hur denna har bedömts. Domstolen ska särskilt ange vilka materialrättsliga bestämmelser som har tillämpats i avgörandet om parternas fordringar och, om så krävs, ange sin ståndpunkt angående parternas åsikter om de rättsliga omständigheterna för tvisten och eventuella yrkanden eller invändningar som gjorts och som domstolen inte fastställt skälen till i de beslut som fattats under förfarandenas gång.

Motiveringen till en tredskodom, en dom som baseras på ett godtagande av en fordran eller en dom som baseras på ett avstående av fordran behöver endast innehålla skälen till domen.

1.8 Ersättning för kostnader

Ett beslut om ersättning för kostnader för småmålsförfaranden fattas i enlighet med de allmänna bestämmelserna i civilprocesslagen. Den part som förlorar ett mål helt och hållet måste ersätta de kostnader som motparten och den som intervenerat till stöd för motparten har ådragit sig.

Om parter vinner ett mål i vissa delar men förlorar målet i andra delar fastställer domstolen först hur stor procentandel av målet som var och en av dem har haft framgång i. Därefter drar domstolen av den minst framgångsrika partens procentandel från den mest framgångsrika partens procentandel och fastställer vilka nödvändiga och totala kostnader som den mest framgångsrika parten har haft under förfarandet. Avslutningsvis ersätts denna part för den del av de totala kostnaderna som motsvarar den återstående procentandel som finns kvar efter att ha tagit hänsyn till den partens procentuella framgång i målet. Den procentuella framgången i målet bedöms utifrån de fordringar som beviljats, där hänsyn även tas till hur framgångsrik parten har varit i att styrka dessa.

Oavsett ovanstående kan domaren förplikta var och en av parterna att ersätta den andra parten för specifika kostnader med stöd av artikel 156 första stycket i civilprocesslagen. I denna anges att oavsett ett måls utgång ska en part ersätta motparten för de kostnader som parten själv orsakat eller som uppstått till följd av händelser som motparten lidit skada av.

Om parterna hade ungefär lika stor framgång i målet kan domstolen förplikta var och en av dem att bära sina egna kostnader eller förplikta en part att endast ersätta specifika kostnader enligt artikel 156 första stycket i civilprocesslagen.

Domstolen kan besluta att en part ska betala samtliga kostnader som motparten eller den som intervenerat till stöd för motparten har ådragit sig, om endast en relativt liten del av motpartens fordran inte beviljades och om separata kostnader inte ådragits för denna del.

Oavsett ärendets utgång är en part skyldig att ersätta motparten för alla sådana kostnader som parten själv orsakat eller som uppstått till följd av händelser som motparten lidit skada av.

1.9 Överklagande

Överklaganden regleras av de allmänna bestämmelserna i civilprocesslagen. I småmålsförfaranden kan parterna enligt dessa bestämmelser inom 15 dagar överklaga en dom som meddelats av en domstol i första instans eller själva beslutet.

Domar eller beslut som innebär ett slut på småmålsförfaranden kan endast överklagas grundat på felaktig rättstillämpning eller allvarliga överträdelser av de civilprocessrättsliga bestämmelser som avses i artikel 354 andra stycket i civilprocesslagen, med undantag av de överträdelser som avses i punkt 3 i det stycket.

Senaste uppdatering: 06/02/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.