Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Småmål

Kroatien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

I Kroatien regleras småmål genom artiklarna 457–467 i civilprocesslagen (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Kroatiens officiella kungörelseorgan) nr 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 och 89/14; nedan kallad ZPP). Det europeiska småmålsförfarandet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (nedan kallad förordning (EG) nr 861/2007) regleras dock genom artiklarna 507.o–507.ž i ZPP.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Småmålsförfaranden vid lokal domstol avser tvister med en fordran på högst 10 000 HRK.

Småmålsförfaranden vid handelsdomstolar avser tvister med en fordran på högst 50 000 HRK.

Småmålsförfaranden innefattar även förfaranden där fordran inte avser pengar utan där käranden i stället har godtagit ett belopp på högst 10 000 HRK (vid lokal domstol) eller 50 000 HRK (vid handelsdomstol) för tillgodoseendet av fordran.

Småmålsförfaranden innefattar också förfaranden där fordran inte avser pengar utan tillhandahållande av lös egendom vars värde, enligt käranden, inte överstiger 10 000 HRK (vid lokal domstol) eller 50 000 HRK (vid handelsdomstol).

Enligt de nuvarande bestämmelserna om det europeiska småmålsförfarandet tillämpas förordning (EG) nr 861/2007 om fordrans värde inte överstiger 2 000 euro när ansökan mottas av behörig domstol, exklusive ränta, kostnader och avgifter oavsett slag.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Småmålsförfaranden behandlas vid lokal domstol eller handelsdomstol enligt bestämmelserna om materiell behörighet i artikel 34 och 34.b i ZPP. Småmålsförfaranden inleds genom att en fordran inges till behörig domstol, det vill säga att en ansökan om verkställighet som baseras på en officiell handling inges till en notarius publicus när en tillåtlig invändning mot en exekutionstitel har gjorts inom vederbörlig tid.

1.3 Formulär

Formulär, övriga fordringar och tillkännagivanden ska inges skriftligen, per fax eller e-post, och ska endast användas för europeiska småmålsförfaranden enligt förordning (EG) nr 861/2007.

Det finns inga andra särskilda formulär för att väcka talan i ett småmålsförfarande.

1.4 Hjälp

Det finns inga särskilda bestämmelser i ZPP om rättshjälp i småmålsförfaranden. En kärande kan företrädas av advokat vid småmålsförfaranden.

Om parterna uppfyller villkoren i lagen om gratis rättshjälp (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (Narodne Novine (NN; Kroatiens officiella kungörelseorgan), nr 143/13 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html), har de rätt till primär och sekundär rättshjälp.

En förteckning över organisationer och juristbyråer som godkänts för tillhandahållande av primär rättshjälp finns på följande länk:
https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190

1.5 Regler om bevisupptagning

I småmålsförfaranden måste parterna lägga fram alla fakta som de grundar sin fordran på senast när talan eller svaromålet inges, samt inge all bevisning som behövs för att stödja de fakta som lagts fram.

Parterna får endast lägga fram nya fakta eller ny bevisning vid den inledande förhandlingen om de, utan egen förskyllan, inte kunde lägga fram dessa när talan eller svaromålet ingavs.

Nya fakta och ny bevisning som läggs fram av parterna vid den inledande förhandlingen i strid mot ovannämnda bestämmelser kommer att avvisas av domstolen.

De allmänna bestämmelserna i ZPP är tillämpliga på bevisupptagning. Bevisning i småmålsförfaranden kan således utgöras av inspektioner, handlingar, vittnesuppgifter, sakkunnigutlåtanden som begärts av domstol och bevis som inges av parterna. Domstolen beslutar vilken av den ingivna bevisningen som ska användas för att fastställa de faktiska omständigheterna i målet.

Mer information om bevisupptagning ges i informationspaketet ”Bevisupptagning – Kroatien” (Izvođenje dokaza – Hrvatska).

1.6 Skriftligt förfarande

Småmålsförfaranden sker skriftligen.

I småmålsförfaranden delges svaranden alltid fordran för att parten ska kunna inkomma med synpunkter. Genom domstolskallelsen för ingivande av svaromål underrättas parterna om att en kärande anses ha återkallat sin talan om han/hon inte infinner sig vid det första domstolssammanträdet; att parterna måste lägga fram alla fakta i förfarandet senast när talan eller svaromålet inges; att inga nya fakta eller ingen ny bevisning får läggas fram vid den inledande förhandlingen, förutom i de fall som anges i artikel 461a.3 i ZPP om parterna, utan egen förskyllan, inte kunde lägga fram fakta eller bevisning innan den inledande förhandlingen hölls; och att beslutet endast kan överklagas på grund av allvarliga överträdelser av de civilprocessrättsliga bestämmelserna enligt artikel 354.2, nämligen följande:

• Punkt 1 – Om en domare som borde ha vägrats medverkan enligt lag (artikel 71.1 led 1–6 i ZPP) eller som var obehörig enligt domstolsbeslut eller en person som inte hade domarbehörighet deltagit i domen.

• Punkt 2 – Om ett beslut fattats om en fordran i en tvist som inte omfattas av domstolens behörighet (artikel 16 i ZPP).

• Punkt 4 – Om domstolen, i strid mot ZPP, grundat sitt beslut på otillåtliga åtgärder från parternas sida (artikel 3.3 i ZPP).

• Punkt 5 – Om domstolen, i strid mot ZPP, avkunnat en dom baserat på ett godtagande av fordran, en dom baserat på ett avstående av fordran, en tredskodom eller en dom utan rättegång.

• Punkt 6 – Om någon av parterna inte fått möjlighet att höras av domstol till följd av olagligt agerande och framför allt bristfällig delgivning (av domstolshandlingar).

• Punkt 8 – Om en person som inte kan vara part i förfarandet deltagit i detta i egenskap av kärande eller svarande, eller om den juridiska personen inte företrätts som en part av behörig person, eller om en rättsoförmögen person inte företrätts av ett juridiskt ombud, eller om det juridiska ombudet eller advokaten i själva verket inte haft nödvändigt tillstånd att processa eller vidta vissa processuella åtgärder, i fall där processande eller vissa processuella åtgärder godkänns i efterhand.

• Punkt 9 – Om ett beslut fattats om en fordran som redan var föremål för en pågående tvist eller med avseende på vilken en lagakraftvunnen dom redan har avkunnats, eller om en förlikning inför domstol eller ett avgörande som, enligt vissa bestämmelser, påminner om en förlikning inför domstol redan har nåtts.

• Punkt 10 – Om allmänheten inte fått närvara vid rättegången, i strid mot lagen.

• Punkt 11 – Om domen uppvisar brister som innebär att den inte kan granskas och framför allt om domslutet är obegripligt, om domslutet är självmotsägande eller motsäger domskälen, eller om det inte finns några domskäl över huvud taget eller om grunderna för avgörande fakta inte uttryckligen anges, eller om sådana grunder saknar tydlighet eller är motsägande, eller om det finns en motsägelse i avgörande fakta mellan vad som anges i domskälen om innehållet i handlingar eller protokoll avseende vittnesmål som avlagts under förfarandena och de faktiska handlingarna och i de faktiska handlingarna och protokollen.

Ett annat fall kan vara felaktig rättstillämpning.

Om parten har sin tillfälliga eller varaktiga bosättning i ett annat land än Kroatien och hans/hennes adress är känd, ska domstolshandlingarna delges enligt bindande kroatiska regler och i enlighet med EU:s lagstiftning, framför allt när det gäller det förfarande som avses i artikel 13 i förordning (EG) nr 861/2007.

1.7 Domens utformning

En dom i ett småmålsförfarande ges omedelbart efter att huvudförhandlingen avslutats. När domen avkunnats måste domaren informera närvarande parter om villkoren för överklagande.

Det finns inga särskilda bestämmelser om vad en dom i ett småmålsförfarande ska innehålla, och därför gäller de allmänna bestämmelserna i ZPP, det vill säga artikel 338, där det anges att den skriftliga versionen av domen måste innehålla en formell inledning, ett domslut och en motivering.

Inledningen till en dom ska innehålla följande uppgifter: en uppgift om att domen avkunnats på Kroatiens vägnar; domstolens namn; för- och efternamn på ensamdomaren, referenten och nämndemännen, för- och efternamn eller titel samt hemvist eller säte för parterna, deras juridiska ombud och fullmaktshavare; en kortfattad uppgift om tvistefrågan; det datum då rättegången avslutades; en uppgift om parterna, deras juridiska ombud och fullmaktshavare som närvarade vid rättegången; och det datum då domen avkunnades.

Domslutet ska innehålla domstolens beslut om huruvida särskilda yrkanden och sekundära krav godtas eller avvisas, liksom ett beslut om huruvida de åberopade kraven kan ställas (artikel 333 i ZPP).

I motiveringen ska domstolen ange parternas fordran, de fakta som de lägger fram och den bevisning som fordringarna baseras på, vilka av dessa fakta som domstolen har fastställt, varför och hur domstolen fastställt dessa och, om domstolen fastställt fakta genom bevisupptagning, vilken bevisning som presenterats samt varför och hur denna har bedömts. Domstolen ska särskilt ange vilka materialrättsliga bestämmelser som har tillämpats i avgörandet om parternas fordringar och, om så krävs, ange sin ståndpunkt angående parternas åsikter om de rättsliga omständigheterna för tvisten och eventuella yrkanden eller invändningar som gjorts och som domstolen inte fastställt skälen till i de beslut som fattats under förfarandenas gång.

Motiveringen till en tredskodom, en dom som baseras på ett godtagande av en fordran eller en dom som baseras på ett avstående av fordran ska endast innehålla skälen till domen.

1.8 Ersättning för kostnader

Ett beslut om ersättning för kostnader för småmålsförfaranden fattas i enlighet med de allmänna bestämmelserna i ZPP. Den part som förlorar ett mål helt och hållet måste ersätta de kostnader som motparten och hans/hennes intervenient har ådragit sig.

Om en part delvis har vunnit ett mål kan domstolen begära att varje part ska stå för sina egna kostnader eller att en part ska ersätta motparten och hans/hennes intervenient med en proportionerlig andel av kostnaderna, med hänsyn tagen till de framgångar som nåtts.

Domstolen kan besluta att en part ska betala alla de kostnader som motparten eller hans/hennes intervenient har ådragit sig, om motparten inte nått framgång i en relativt liten del av sin fordran och om separata kostnader inte ådragits för denna del.

Däremot måste en part, oavsett ärendets utgång, ersätta motparten för alla sådana kostnader som parten själv orsakat eller som uppstått till följd av händelser som motparten lidit skada av.

1.9 Överklagande

I småmålsförfaranden kan parterna inom åtta dagar överklaga en dom som meddelats av en domstol i första instans eller själva beslutet.

Tidsfristen för överklagande räknas från den dag då domen eller beslutet utfärdas. Om domen eller beslutet delgetts en part, räknas tidsfristen från delgivningsdagen.

Domar eller beslut som innebär ett slut på småmålsförfaranden kan överklagas på de grunder som utförligen anges i punkt 1.6, det vill säga till följd av en allvarlig överträdelse av de civilprocessrättsliga regler som avses i punkterna 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 och 11 i artikel 354.2 i ZPP eller till följd av felaktig rättstillämpning.

Senaste uppdatering: 23/12/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.