Småmål

Tjeckien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Tjeckien tillämpar inte något särskilt småmålsförfarande. Kategorin småmål (dvs. den kategori som gäller den ekonomiska kompensationens storlek) beaktas enbart i överklagandeprocesser.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Enligt artikel 202.2 i civilprocesslagen är det inte tillåtet att överklaga domar som avser ekonomisk ersättning på högst 10 000 tjeckiska koruna, exklusive eventuella räntor och avgifter i samband med fordran. Detta gäller inte tredskodomar.

Tredskodomar kan därför överklagas, även om de avser belopp som är lägre än 10 000 tjeckiska koruna.

Enligt artikel 238.1 c i civilproceslagen är det inte tillåtet att överklaga domar och avgöranden i rättsfrågor om det domslut som överklagas avser ekonomisk ersättning på högst 50 000 tjeckiska koruna (exklusive eventuella räntor och avgifter i samband med fordran), såvida det inte avser konsumentavtal eller anställningskontrakt.

1.3 Formulär

Det finns inga särskilda formulär för småmålsförfaranden.

1.4 Hjälp

Enligt civilprocesslagen är domstolarna skyldiga att informera parterna om deras rättigheter och skyldigheter i samband med förfarandet. Lagen fastställer vilka råd domstolarna ska ge parterna i ett visst domstolsförfarande.

1.5 Regler om bevisupptagning

Samma regler gäller för inlämning, bedömning och upptagning av bevis i civila tvistemål, oavsett vilket belopp som avses.

1.6 Skriftligt förfarande

I lagen om småmålsförfaranden finns inga undantag i fråga om hur förhandlingen ska genomföras.

1.7 Domens utformning

Ett småmålsavgörande skiljer sig inte åt innehållsmässigt från andra avgöranden.

1.8 Ersättning för kostnader

Ersättning av kostnader omfattas av de allmänna civilprocessreglerna.

1.9 Överklagande

Såsom angetts ovan är det inte tillåtet att överklaga domar som avser ekonomisk ersättning på högst 10 000 tjeckiska koruna, exklusive eventuella räntor och avgifter i samband med fordran. Detta gäller inte tredskodomar.

Senaste uppdatering: 31/03/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.