På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Småmål

England och Wales
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Det finns ett tröskelvärde på 10 000 pund. Vid fordringar som understiger detta värde kan småmålsförfarandet användas. Tvisteföremålets värde är dock inte den enda faktorn som man måste ta hänsyn till. Hänsyn ska även tas till typen av fordran och hur mycket och vilken typ av förberedelser som krävs för att handlägga målet på ett rättvist sätt. I vissa fall kan enkla mål med ett högre värde än 10 000 pund prövas enligt småmålsförfarandet om både käranden och svaranden samtycker till detta.

Utöver att ta hänsyn till kärandens och svarandens synpunkter ska domaren ta hänsyn till följande faktorer vid sitt beslut om huruvida småmålsförfarandet ska tillämpas eller om målet i stället ska prövas enigt det ordinarie förfarandet:

 • Tvistebeloppet – som i regel inte bör överstiga 10 000 pund.
 • Typen av fordran – det rör sig vanligtvis om konsumentfordringar (t.ex. varor som sålts eller hantverksarbete), fordringar till följd av olyckor, tvister om äganderätt till varor, och tvister mellan hyresvärdar och hyresgäster om reparationer, depositionsavgifter, utestående hyra osv., men inte innehav.

Domstolen tar hänsyn till hur mycket och vilken typ av förberedelse som krävs för att handlägga målet på ett rättvist sätt när han eller hon beslutar om småmålsförfarandet bör tillämpas. Domaren ska ha i åtanke att detta förfarande är avsett för att vara tillräckligt enkelt för att personer, om de vill, ska kunna föra sin egen talan utan hjälp av advokat. Fordran bör t.ex. endast kräva minimala förberedelser inför slutförhandlingen. Mål som prövas enligt småmålsförfarandet omfattar i regel inte en mängd vittnen eller svåra rättsfrågor.

Om fordran understiger 10 000 pund men inbegriper en fordran på ersättning för personskada, eller förfallna bostäder och skador till följd av detta förfall, prövas målet inte enligt småmålsförfarandet, om inte vart och ett av de belopp som fordras i ersättning för personskada, förfall och skador uppgår till högst 1 000 pund.

Om mål till ett värde av mer än 10 000 pund prövas enligt småmålsförfarandet tillämpas andra regler beträffande kostnaderna. I sådana fall kan den vinnande parten kräva ersättning för sina kostnader, däribland advokatkostnader, från den förlorande parten. Kostnaderna får dock inte vara högre än de kostnader som hade beviljats om snabbspåret valts. Se nedan för mer information om kostnader. Mer information om vilka typer av förfaranden som kan tillämpas finns i faktabladet ”Hur går man till väga?”.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Även om de flesta mål upp till 10 000 pund prövas enligt småmålsförfarandet sker detta inte automatiskt. Domaren tar hänsyn till synpunkter från parterna i målet när han eller hon fattar beslut om vilket förfarande som ska tillämpas. Även om tvisteföremålets värde understiger 10 000 pund kan domaren välja att pröva målet enligt det ordinarie förfarandet i stället för enligt småmålsförfarandet.

Om en fordran bestrids (eller svaranden går i svaromål) skickas en kopia av svarandens svaromål och om parten i målet är en fysisk person en kopia av formulär 180, som innehåller ett frågeformulär. De uppgifter som parterna lämnar i frågeformuläret hjälper domaren att avgöra vilket förfarande som lämpar sig bäst i det aktuella målet. Om käranden anser att målet ska prövas som ett småmål inom ramen för småmålsförfarandet bör han eller hon ange detta i frågeformuläret. Även om hänsyn tas till kärandens och svarandens synpunkter ankommer det på domaren att välja vilket förfarande som ska tillämpas.

Som påpekats ovan kan domaren besluta att pröva ett mål vars värde understiger 10 000 pund enligt det ordinarie förfarandet. Detta beslut fattas i början av målet.

Domaren har rätt att byta småmålsförfarandet mot det ordinarie förfarandet om han eller hon anser att detta är lämpligt i det aktuella målet. Om ett mål ska prövas enligt småmålsförfarandet och sedan flyttas över till ett annat förfarande upphör reglerna för kostnader enligt småmålsförfarandet så snart målet har överflyttats. Från och med tidpunkten för överflyttningen tillämpas de kostnadsregler som gäller för snabbspåret eller multispåret.

1.3 Formulär

Det finns särskilda formulär som ska användas i småmålsförfarandet och det är obligatoriskt att använda dessa.

För att anmäla en fordran måste käranden fylla i formulär N1, som innehåller anvisningar om hur det ska fyllas i. Så snart käranden har fyllt i formuläret bör han eller hon göra en kopia för eget bruk, en kopia för domstolen och en kopia för varje svarande. Domstolen skickar en kopia till varje svarande. Mer information finns i faktabladet ”Hur går man till väga?”.

Om en fordran bestrids skickas, som redan påpekats, en kopia av bestridandet till käranden och om parterna i målet är fysiska personer en kopia av formulär N180 (http://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/n180-eng.pdf) till käranden och svaranden (eller svarandena).

Om en domare väljer att tilldela ett mål till småmålsförfarandet skickar domstolen formulär N157 (meddelande om tilldelning av mål till småmålsdomstolen) till parterna. Detta innehåller information om när förhandlingen hålls och vilka förberedelser som behöver göras.

När tvisteföremålets värde överstiger 10 000 pund men båda parter har samtyckt till att småmålsförfarandet tillämpas skickar domstolen ut formulär N160 (meddelande om prövning av mål enligt småmålsförfarandet (med parternas samtycke)). Detta innehåller också information om när förhandlingen hålls och vilka förberedelser som behöver göras.

Om en domare beslutar att en fordran kan prövas enbart genom skriftlig bevisning och att en förhandling inte behövs skickar domstolen formulär N159 (meddelande om prövning av mål enligt småmålsförfarandet (utan förhandling)) till parterna. I detta anges ett datum innan vilket käranden eller svaranden måste meddela domstolen huruvida han eller hon motsätter sig ett beslut som fattas enbart grundat på skriftlig bevisning. Om någon av parterna motsätter sig prövas fordran vid en förhandling. Domstolen kan behandla underlåtenhet att svara som ett tyst medgivande.

Om en part förlorar målet efter förhandling men ingen av parterna var närvarande vid förhandlingen används formulär N244 (ansökningsmeddelande) för att ansöka om att domen ska upphävas.

1.4 Hjälp

Småmålsförfarandet är tänkt att vara enkelt så att förfarandet är lätt att förstå för personer som företräder sig själva (för sin egen talan). Om antingen käranden eller svaranden för sin egen talan tar domstolen hänsyn till detta och genomför förfarandet på ett sätt som gör det möjligt för den personen att förstå vad som sker och vad som krävs av parterna i processhänseende.

Om käranden eller svaranden väljer att inte ha en advokat kan han eller hon åtföljas till förhandlingen av någon som kan föra hans eller hennes talan. Denna person kallas ”lekmannaombud” och kan vara vem som helst som parten väljer, t.ex. en make, en anhörig, en vän eller en rådgivare. Om möjligt ska lekmannaombudet inte vara ett vittne. Lekmannaombudet får inte delta i en domstolsförhandling utan den person som han eller hon företräder om inte parten har fått domstolens tillstånd att låta lekmannaombudet företräda parten i hans eller hennes frånvaro.

Rådgivningsorgan kan ha svårt att avvara personal som lekmannaombud vid förhandlingar och parterna bör därför kontakta dem så tidigt som möjligt om deras hjälp behövs. Rådgivningsorgan informerar parterna om huruvida de kan tillhandahålla hjälp. Vissa lekmannaombud kan vilja ha betalt för sina tjänster och parten måste ta reda på exakt hur mycket. Domstolen kan be ett lekmannaombud som missköter sig att lämna lokalen.

Parten ansvarar för betalningen av arvodet för det lekmannaombud som han eller hon utser, även om parten vinner målet. De bör dessutom överväga huruvida fordrans belopp är värt en sådan kostnad. Lekmannaombud som tar betalt för sina tjänster kanske dessutom inte tillhör en yrkesorganisation, och om parten inte är nöjd med deras hjälp finns det inget regleringsorgan eller organisation som det går att rikta ett klagomål till.

Ett kontor för rådgivning till medborgarna eller ett konsumentrådgivningscentrum kan också hjälpa parter i ett mål.

Internet kan användas för att för att anmäla fordran via Money Claim Online. Money Claim Online har en hjälpcentral, om ytterligare hjälp behövs.

Ytterligare hjälp är tillgänglig för parter i målet som har en funktionsnedsättning. Om en part i målet har en funktionsnedsättning som gör det svårt att ta sig till domstolen eller att kommunicera bör han eller hon kontakta den berörda domstolen, som eventuellt kan ge mer hjälp.

1.5 Regler om bevisupptagning

Småmålsförfarandet är mycket mer informellt och de strikta bevisreglerna gäller inte. I småmålsförfarandet handläggs enklare mål som avser lägre summor. Vid förhandlingen kan domstolen använda sig av vilken processmetod som helst som den anser lämplig. Domstolen är inte skyldig att ta upp bevisning under ed och domaren kan välja att begränsa användningen av korsförhör om han eller hon anser att detta är lämpligt. Domaren är emellertid skyldig att motivera ett beslut om att begränsa användningen av korsförhör. Domaren kan välja att ställa frågor till alla eller vissa av vittnena innan någon annan ges tillstånd att förhöra dem.

1.6 Skriftligt förfarande

Om domaren anser att fordran kan prövas enbart grundat på skriftlig bevisning underrättar domstolen parterna i målet med hjälp av formulär N159 (se ovan). I meddelandet anges ett datum innan vilket käranden eller svaranden måste meddela domstolen huruvida han eller hon motsätter sig ett beslut som fattas enbart grundat på skriftlig bevisning. Om någon av parterna motsätter sig prövas fordran vid en förhandling. Domstolen kan behandla underlåtenhet att svara som ett tyst medgivande. Förutsatt att ingen av parterna motsätter sig domstolens beslut att inte hålla någon förhandling kan målet handläggas via enbart ett skriftligt förfarande.

1.7 Domens utformning

I England och Wales innehåller en dom vanligtvis endast domarens beslut och eventuella förordnanden som riktas till parterna. Domaren är dock skyldig att ange de viktigaste skälen för sin dom, såvida inte domen avkunnas muntligen och spelas in på band av domstolen. Domaren kan ange sina skäl så kortfattat och enkelt som målets natur tillåter. Domaren gör vanligtvis detta under förhandlingen men kan göra det senare, antingen skriftligen eller vid en särskild förhandling. Om domaren har avgjort målet utan förhandling är domaren skyldig att utarbeta ett meddelande om sina skäl och domstolen skickar sedan en kopia av detta till var och en av parterna.

1.8 Ersättning för kostnader

Det finns inte några begränsningar kring återbetalningen av kostnader. För närvarande kan parten kräva ersättning för följande kostnader:

 • Domstolsavgifter som parten har betalat.
 • Ett belopp på högst 260 pund för juridisk rådgivning om fordran inbegrep en ansökan om föreläggande (för att förmå någon att sluta göra något), eller ett förordnade om att vidta en viss åtgärd (för att förmå någon att göra något, t.ex. för att få en hyresvärd att utföra reparationer). Utöver detta kan inga rättsliga kostnader ersättas.
 • Ett belopp på högst 95 pund per dag för den vinnande parten, och eventuella vittnen han eller hon använt sig av, för att täcka förlorad arbetsförtjänst på grund av att de har varit tvungna att delta i domstolsförhandlingar.
 • Skäliga utgifter för att täcka extra resekostnader och övernattningar för parten eller vittnen.
 • Om domaren har godkänt användningen av ett sakkunnigvittne och den parten senare vinner målet kan domaren förordna att den förlorande parten ska betala en del av kostnaderna. Domaren kan inte bevilja mer än 750 pund i ersättning per sakkunnigvittne. Detta täcker kanske inte hela sakkunnigvittnets arvode, särskilt om den sakkunnige skriver ett utlåtande och deltar i förhandlingen.
 • Domaren kan förordna att ytterligare kostnader ska betalas av en part som har uppfört sig oresonligt.
 • Om fordrans ekonomiska värde överstiger tröskelvärdet för småmålsförfarandet, men domaren har beslutat att småmålsförfarandet ska tillämpas på målet, ska kostnaderna beräknas i enlighet med det förfarandet, om inte parterna enas om att kostnaderna ska ersättas enligt reglerna för snabbspårsförfarandet.

Mer information finns på justitieministeriets webbplats.

1.9 Överklagande

Om den förlorande parten vill överklaga domarens beslut måste han eller hon först få prövningstillstånd. Om parten deltar i den förhandling där beslutet fattas kan han eller hon be domaren om prövningstillstånd i slutet av förhandlingen.

Den part som vill överklaga måste ha en ordentlig grund (starka skäl) för ett överklagande. Han eller hon kan inte motsätta sig ett beslut av domaren bara för att han eller hon anser att fel beslut fattades.

Om en part vill överklaga måste han eller han agera snabbt. Parten har en begränsad tid inom vilken han eller hon måste inge sitt överklagande.

Om den förlorande parten varken var närvarande eller företräddes vid förhandlingen får han eller hon ansöka om att den dom som avkunnades vid förhandlingen ska upphävas och fordran prövas på nytt.

Parten måste inge sin ansökan senast 14 dagar efter att ha mottagit domen. Han eller hon bör be domstolen om ett formulär N244 (ansökningsblankett) för att inge ansökan.

Domaren meddelar parterna när de måste infinna sig i domstolen för förhandlingen om ansökan.

Domaren beviljar endast en ansökan om upphävande av dom om

parten hade goda skäl att antingen

 • inte närvara eller företrädas vid förhandlingen, eller
 • inte skriftligen meddela domstolen,

och parten har rimliga förutsättningar att vinna framgång vid en ny förhandling.

Om partens ansökan beviljas och domen upphävs fastställer domstolen en ny förhandling för prövning av ansökan. Vid en okomplicerad fordran kan domaren besluta att handlägga målet omedelbart efter att ha prövat ansökan.

Länkar

Justitieministeriet

Domstolsadresser

Medling i tvister om mindre värden

Senaste uppdatering: 07/12/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.