Småmål

Finland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

Finlands lagstiftning har inga särskilda förfaranden beroende på yrkandets penningvärde. Lämpliga förfarandeformer kan dock beslutas på grundval av ärendets art. Ett ärende genomgår endast alla handläggningsfaser i det rättsliga förfarandet om det finns grunder för detta och de berörda parterna så önskar. Mål kan till exempel avgöras av en enda domare utan muntlig förberedelse eller genom ett helt skriftligt förfarande. För icke-tvistemål gäller ett separat förfarande. Vad gäller behandling av obestridda fordringar se ”Betalningsförelägganden – Finland” och ”Automatiserad behandling – Finland”.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Yrkandets penningvärde är som sagt irrelevant. Typen av förfarande beror på målets kvalitativa innehåll.

1.2 Tillämpning av förfarandet

Förfaranden i civilmål inleds genom att man inger en skriftlig stämningsansökan till tingsrätten. Obestridda fordringar kan också inges genom elektronisk ansökan (se ”Betalningsförelägganden – Finland”).

1.3 Formulär

Det finns inga blanketter på riksnivå förutom blanketten för överklagande av tingsrättsbeslut. Vissa tingsrätter har tagit fram blanketter för särskilda korrespondensformer, vanligen ansöknings- eller svarsblanketter. Man är inte skyldig att använda blanketterna.

Obestridda fordringar kan inges genom en elektronisk blankett (se ”Betalningsförelägganden – Finland”).

1.4 Hjälp

Domstolarnas kanslier står vid behov till tjänst med förfarandemässig rådgivning.

1.5 Regler om bevisupptagning

Om fordran är obestridd krävs ingen bevisning. Om ett helt skriftligt förfarande används prövas endast skriftlig bevisning. Det finns inga särskilda regler för bevisupptagning i småmål.

1.6 Skriftligt förfarande

Ett mål kan avgöras på grundval av endast skriftlig bevisning, utan muntliga förhandlingar. Obestridda fall avgörs alltid på detta sätt. Bestridda fordringar kan avgöras på grundval av endast skriftlig bevisning om målets art är sådan att det inte krävs någon huvudförhandling och ingen av de berörda parterna har invändningar mot att ett skriftligt förfarande används.

1.7 Domens utformning

Det finns inga särskilda bestämmelser om vad domar i småmål ska innehålla.

1.8 Ersättning för kostnader

Som regel beslutar domstolen att den förlorande parten ska betala alla rimliga rättsliga kostnader som motparten har ådragit sig till följd av nödvändiga åtgärder i saken. Övre gränser har dock införts för de kostnader som får ersättas vid obestridda fordringar och i hyresmål. I dessa fall fastställs de högsta kostnader som den förlorande parten kan uppmanas att betala utifrån en kostnadstabell.

1.9 Överklagande

Målets art påverkar inte rätten att överklaga. Samma överklagandeförfarande gäller för alla mål. Överklagande av tingsrättsbeslut måste ske inom en viss tidsfrist och de behandlas av hovrätterna.

Senaste uppdatering: 19/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.