Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Småmål

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

I Frankrike finns ett förenklat förfarande som handhas av underrätter för tvistemål. Det kallas anmälan till domstolskansliet och regleras genom artiklarna 843 och 844 ff i civilprocesslagen. Talan väcks genom muntlig eller skriftlig anmälan till den behöriga domstolens kansli. Kansliet kallar parterna till förhandling via rekommenderat brev med mottagningsbevis. Under förhandlingen försöker domaren uppnå förlikning mellan parterna och kan, med deras samtycke, utse en förlikningsman (conciliateur de justice). Om förlikning inte används fortsätter det normala förfarandet. Biträde av advokat är inte obligatoriskt. Det är inte obligatoriskt för parterna att företrädas av advokat. Parterna kan låta sig företrädas av sin make, sin sambo, den person med vilken parten ingått avtal om registrerat partnerskap, sina släktingar eller ingifta i rakt uppstigande eller nedstigande led eller sidled och personer som verkar i deras tjänst.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Tvisten får inte avse belopp på över 4 000 euro och ska omfattas av underrättens materiella behörighet.

1.2 Tillämpning av förfarandet

En anmälan till domstolskansliet görs på frivillig grund.

Anmälan till domstolskansliet kan inte omvandlas till ett förfarande eftersom yrkandet – om det överstiger 4 000 euro eller inte omfattas av underrättens behörighet – måste inges till den behöriga domstolen i enlighet med ordinarie förfarande.

1.3 Formulär

Formuläret är inte obligatoriskt, eftersom anmälan till domstolskansliet kan ske muntligen. Ett formulär finns dock för att väcka talan,

CERFA N° 11764*08, som finns tillgängligt på via den franska förvaltningens webbplats och genom alla underrätters domstolskanslier samt på webbplatsen https://www.justice.fr/.

1.4 Hjälp

Då det rör sig om ett förenklat förfarande avseende belopp på högst 4 000 euro och parterna hörs av domaren föreskrivs ingen hjälp i lagstiftningen. Parterna kan dock biträdas eller företrädas av en advokat, även efter att ha ansökt om rättshjälp.

1.5 Regler om bevisupptagning

Reglerna om bevisupptagning är desamma som reglerna för ordinarie förfaranden.

1.6 Skriftligt förfarande

Det finns inte något renodlat skriftligt förfarande inom ramen för denna förenklade process.

1.7 Domens utformning

De regler som är tillämpliga på domen är desamma som reglerna för ordinarie förfaranden.

1.8 Ersättning för kostnader

Samma regler är tillämpliga som för andra förfaranden. Eftersom parterna i detta förfarande inte behöver anlita och företrädas av advokat är dock kostnaderna begränsade.

1.9 Överklagande

På grund av de låga beloppen går det inte att överklaga. Domen kan bara bli föremål för en invändning (opposition) eller ett kassationsförfarande.

Relaterade länkar

Justitieministeriets webbplats: Site du Ministère de la Justice

Legifrances webbplats: Site légifrance

Senaste uppdatering: 09/09/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.