Småmål

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns det ett förfarande för tvister om mindre värden?

En ansökan om tillämpning av ett småmålsförfarande kan inges till lokala domstolar (chambres de proximité des tribunaux judiciaires) och domare med ansvar för skyddstvister (juges des contentieux de la protection), i enlighet med artiklarna 756 ff. i civilprocesslagen.

Förfarandet är muntligt men parterna får inge skriftliga yrkanden om de vill det.

I ansökan kan sökanden godkänna att förfarandet sker utan förhandling (artikel 757 i civilprocesslagen). Artikel 828 i civilprocesslagen gör det också möjligt för parterna att när som helst under förfarandet uttryckligen godkänna att förfarandet sker utan förhandling. Förfarandet utan förhandling har tillämpats sedan den 1 januari 2020 och inspirerades av det europeiska småmålsförfarandet.

Kansliet kallar parterna till förhandling via rekommenderat brev med mottagningsbevis. Om svaranden inte har mottagit brevet kan domaren uppmana käranden att låta en delgivningsman/exekutionstjänsteman (huissier de justice) leverera brevet.

Innan det rättsliga förfarandet inleds måste parterna ha gjort ett förlikningsförsök, ett medlingsförsök eller prövat ett annat förfarande som inbegriper deras medverkan. I annat fall får domaren på eget initiativ (ex officio) avvisa ansökan.

Biträde av advokat är inte obligatoriskt. Parterna kan låta sig företrädas av sin make, sin sambo, den person med vilken parten ingått avtal om registrerat partnerskap, sina släktingar eller ingifta i rakt uppstigande eller nedstigande led eller sidled och personer som verkar i deras tjänst.

1.1 Förfarandets omfattning och tröskelvärde

Tvisten får inte avse belopp på över 5 000 euro och ska omfattas av den lokala domstolens behörighet eller den behörighet som tillkommer domaren med ansvar för skyddstvister.

1.2 Tillämpning av förfarandet

1.3 Formulär

Det finns ett formulär för att väcka talan.

Formuläret CERFA N° 11764*08 finns tillgängligt på den franska förvaltningens webbplats, på den gemensamma informationstjänsten för parter i rättsprocesser (Services d'Accueil Unique du Justiciable) och på webbplatsen www.justice.fr.

1.4 Hjälp

Eftersom det rör sig om ett förenklat förfarande för belopp på högst 5 000 euro och parterna hörs av domaren (såvida de inte godkänner ett förfarande utan förhandling) föreskrivs ingen hjälp i lagstiftningen. Parterna kan dock biträdas eller företrädas av en advokat, även efter att ha ansökt om rättshjälp.

1.5 Regler om bevisupptagning

Reglerna om bevisupptagning är desamma som de regler som tillämpas vid det ordinarie förfarandet.

1.6 Skriftligt förfarande

Förutom om parterna godkänner ett förfarande utan förhandling finns det inte något renodlat skriftligt förfarande inom ramen för denna ansökningsprocess.

1.7 Domens utformning

De regler som är tillämpliga på domen är desamma som de regler som tillämpas vid det ordinarie förfarandet.

1.8 Ersättning för kostnader

Samma regler är tillämpliga som för andra förfaranden. Eftersom parterna i detta förfarande i princip inte behöver anlita och företrädas av advokat är dock kostnaderna begränsade.

1.9 Överklagande

På grund av de låga beloppen går det inte att överklaga. Domen kan bara bli föremål för en invändning (om svaranden inte mottog kallelsen att inställa sig till förhandling) eller ett kassationsförfarande (om svaranden mottog kallelsen att inställa sig till förhandling).

Relaterade länkar

Justitieministeriets webbplats (Ministère de la Justice)

Webbplatsen Legifrance

Senaste uppdatering: 12/01/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.